Featured
Posted in dasara padagalu, MADHWA, Mahalakshmi

Mahalakshmi pooja through Dasara padagalu

I am very happy to post Mahalakshmi pooja thru dasara padagalu on this auspicious Adhika maasa Shukravara.

Thanks for supporting My blog!!! Stay tuned for regular updates.

Aahvana padagalu

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ||ಪ||
ನಮ್ಮಮ್ಮಾ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ||ಅ.ಪ||

ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ |
ಗೆಜ್ಜೆಕಾಲ್ಗಳ ನಾದವ ತೋರುತ ||
ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳಗೆ |
ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ||1||

ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ ಬಾರೆ |
ಮನಕಾಮನವ ಸಿದ್ದಿಯ ತೋರೆ ||
ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ |
ಜನಕ ರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ||2||

ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲಿ |
ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ||
ಸತ್ಯವ ತೋರುತ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ |
ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿಗೊಂಬೆ ||3||

ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು |
ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ ||
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ |
ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ||4||

ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ |
ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ||
ಅಕ್ಕರೆ ಉಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ |
ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ||5||

Bhāgyada lakṣmī bāram’ma||pa||
nam’mam’mā nī saubhāgyada lakṣmī bāram’ma ||a.Pa||

hejjeya mēle hejjeya nikkuta |
gejjekālgaḷa nādava tōruta ||
sajjana sādhu pūjeya vēḷage |
majjigeyoḷagina beṇṇeyante||1||

kanakavr̥ṣṭiya kareyuta bāre |
manakāmanava siddiya tōre ||
dinakara kōṭi tējadi hoḷeyuva |
janaka rāyana kumāri bēga ||2||

attittagalade bhaktara maneyali |
nitya mahōtsava nitya sumaṅgaḷa ||
satyava tōruta sādhu sajjanara |
cittadi hoḷeyuva put’thaḷigombe ||3||

saṅkhye illada bhāgyava koṭṭu |
kaṅkaṇa kaiya tiruvuta bāre ||
kuṅkumāṅkite paṅkajalōcane |
veṅkaṭaramaṇana biṅkada rāṇi ||4||

sakkare tuppa kāluve harisi |
śukravārada pūjeya vēḷege ||
akkare uḷḷa aḷagiri raṅgana |
cokka purandara viṭhalana rāṇi ||5||


ಬಾರೇ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಕರವೀರನಿವಾಸಿನೀ ಸಿರಿಯೇ||ಪ||

ಬಾರೇ ಬಾರೇ ಕರವೀರನಿವಾಸಿನೀ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಶುಭ ತೋರಿ ನಮ್ಮಾ ಮನೆಗೆ||ಅ.ಪ||

ಲೋಕಮಾತೆಯು ನೀನು| ನಿನ್ನ ತೋಕನಲ್ಲವೇ ನಾನು|
ಆಕಳು ಕರುವನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪರಿ ನೀ ಕರುಣದಿ ಕಾಲ್ಹಾಕು ನಮ್ಮಾ ಮನೆಗೆ||1||

ನಿಗಮವೇದ್ಯಳೇ ನೀನು| ನಿನ್ನ ಪೊಗಳಲಾಪೆನೇ| ನಾನು
ಮಗನಪರಾಧವ ತೆಗೆದೆಣಿಸದೇ ನೀ ಲಗುಬಗೆಯಿಂದಲಿ ಪನ್ನಗವೇಣಿ||2||

ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಾಸ| ಒಡೆಯಾ ಅನಂತಾದ್ರೀಶ|
ಒಡೆಯನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಡದಿಯು ಬಾಹೋದು ರೂಢಿಗೆ ಉಚಿತವೇ ನಡೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ||3||

Bārē bārē karavīranivāsinī bāri bārigū śubha tōri nam’mā manege||a.Pa||

lōkamāteyu nīnu| ninna tōkanallavē nānu|
ākaḷu karuvanu svīkarisuva pari nī karuṇadi kāl’hāku nam’mā manege||1||

nigamavēdyaḷē nīnu| ninna pogaḷalāpenē| nānu
maganaparādhava tegedeṇisadē nī lagubageyindali pannagavēṇi||2||

kaḍege nam’ma mane vāsa| oḍeyā anantādrīśa|
oḍeyaniddallige maḍadiyu bāhōdu rūḍhige ucitavē naḍe nam’manege||3||


ಬಾರೇ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ||ಪ||

ಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ ಬಹಳ ಕರುಣದಿಂದ
ಜೋಡಿಸಿ ಕರಗಳನೆರಗುವೆ ಚರಣಕೆ||ಅ.ಪ||

ಹರಡಿ ಕಂಕಣ ದುಂಡು ಕರದಲಿ ಹೊಳೆಯುತಾ
ತರಳನ ಮ್ಯಾಲೆ ತಾಯೇ ಕರುಣವಿಟ್ಟು||೧||

ಜರದ ಪೀತಾಂಬರ ನಿರಿಗೆಗಳಲೆಯತಾ ಸರಗಿ
ಸರವು ಚಂದ್ರಹಾರಗಳು ಹೊಳೆಯುತಾ||೨||

ಮಂದಗಮನೆ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ
ಇಂದಿರೇಶನ ಕೂಡಿ ಇಂದು ನಮ್ಮನೆ ತನಕ||೩||

Bārē nam’mane tanaka bhāgyada dēvi||pa||

bāre nam’mane tanaka bahaḷa karuṇadinda
jōḍisi karagaḷaneraguve caraṇake||a.Pa||

haraḍi kaṅkaṇa duṇḍu karadali hoḷeyutā
taraḷana myāle tāyē karuṇaviṭṭu||1||

jarada pītāmbara nirigegaḷaleyatā saragi
saravu candrahāragaḷu hoḷeyutā||2||

mandagamane ninage vandisi bēḍuve
indirēśana kūḍi indu nam’mane tanaka||3||


ಆಡುತ್ತಾ ಬಾರಮ್ಮಾ ನಲಿದಾಡುತ್ತಾ ಬಾರಂಮಾ
ಆಡುತ್ತ ವರಗಳಾ ನೀಡುತ್ತಾ ಕರುಣಾದಿ
ನೋಡುತ್ತ ದಯದಿಂದಾ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಡುತ್ತಾ ಬಾರಮ್ಮಾ||pa||

ಬೇಸರವು ಬೇಡಮ್ಮಾ ದಾಸರ ದಾಸಿಯು ನಾನಿಂಮ
ವಾಸನಪೂರಿತೆ ವನರೂಹ ನೇತ್ರೆ
ಸಾಸಿರನಾಮದ ವಾಸುದೇವನ ಸತಿ
ಆಡುತ್ತಾ ಬಾರಮ್ಮಾ ನಲಿದಾಡುತ್ತಾ ಬಾರಂಮಾ||1||

ಕರದಾರವೊಯೆಂದು ತಾಯೆಯಂನಾ
ಮೊರೆಯಲಾಲಿಸೆ ನೀ ಬಂದು
ದುರಿತಗಳಾನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಂಮ
ಕರುಣಾಮೃತವನು ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಅನುದಿನ ಆಡುತ್ತಾ ಬಾರಮ್ಮಾ||2||

ಧರಣಿಯೊಳುನ್ನತವಾದ ಹೆಳವನಾಕಟ್ಟೆ
ಗಿರಿಯೊಳು ನೆಲಸಿದ
ಪರಮ ಪವಿತ್ರಳ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧುವೆ
ವರವನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬೇಗಾದಿಂದಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಬಾರಮ್ಮಾ||3||

Āḍuttā bāram’mā nalidāḍuttā bārammā
āḍutta varagaḷā nīḍuttā karuṇādi
nōḍutta dayadindā
lakṣmi āḍuttā bāram’mā||pa||

bēsaravu bēḍam’mā dāsara dāsiyu nānimma
vāsanapūrite vanarūha nētre
sāsiranāmada vāsudēvana sati
āḍuttā bāram’mā nalidāḍuttā bārammā||1||

karadāravoyendu tāyeyannā
moreyalālise nī bandu
duritagaḷānellā pariharisuva nimma
karuṇāmr̥tavanu smarisuve anudina āḍuttā bāram’mā||2||

dharaṇiyoḷunnatavāda heḷavanākaṭṭe
giriyoḷu nelasida
parama pavitraḷa karuṇā sindhuve
varavanu koḍuttā bēgādindali āḍuttā bāram’mā||3||


ನಿಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದೇವಿ
ಇಲ್ಲೆ ಬಾರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಿಲ್ಲೆನುತ||

ಕರುಣಸಾಗರ ಹರಿತರುಣಿಯೆ ನೀ ಕೋಟಿ
ತರುಣ ಕಿರಣ ರತ್ನಾಭರಣನಿಟ್ಟು
ಮಣಿಕೌಂಸ್ತುಭ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೊ ್ಹಳೆಯುವ
ಸುಪರಣವಾಹನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರಣು ವಂದಿತಳೆ||1||

ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿ ಪಂಕಜೋದ್ಭವನ ಜನನಿ
ಪಂಕಜಮುಖಿ ಪಾಲಿಸೆ ಎನ್ನ
ಪಂಕಜನಾಭನ ಅಂಕದಲ್ಲೊಪ್ಪುವ
ಪಂಕಜೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಪಂಕಜಕೆರಗುವೆ ||2||

ಮುಗುಳುನಗೆಯ ಮುತ್ತುಗಳು ಜಡಿತ ಕ-
ರ್ಣಗಲ ವಾಲೆಯು ಕದಪಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯೇ
ಬಗೆ ಬಗೆ ಸರ ಬಂಗಾರವನಿಟ್ಟು ಮೂ-
ರ್ಜಗವ ಮೋಹಿಸೊ ಜಗದಾಧಿಪತಿಯ ರಾಣಿ||3||

ಸಾಗರದೊಳಗ್ಹುಟ್ಟಿ ಆಗ ಶ್ರೀನಾಥನ
ಬ್ಯಾಗ ನೋಡಿ ಪರಮೋತ್ಸವದಿ
ನಾಗಶಯನ ನಾಗಾರಿವಾಹನನ-
ರ್ಧಾಂಗಿ ಎನಿಸಿದಾನಂತ ಮಹಿಮಳೆ ||4||

ಶೇಷಗಿರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಎದೆಯಲ್ಲ್ಯಾ
ವಾಸವಾಗಿರಲ್ಯತಿ ಪ್ರೇಮದಲಿ
ಈಶ ನಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸುರರೊಡೆಯ ಭೀ-
ಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ನಿಜ ದಾಸರಿಗ್ವರನೀಹೊ ||5||

Nille nille kollāpuradēvi
ille bāre gejje ghillenuta||

karuṇasāgara haritaruṇiye nī kōṭi
taruṇa kiraṇa ratnābharaṇaniṭṭu
maṇikaunstubha vakṣa sthaḷadalliddo haḷeyuva
suparaṇavāhanā lakṣmi śaraṇu vanditaḷe||1||

paṅkajākṣi paṅkajōdbhavana janani
paṅkajamukhi pālise enna
paṅkajanābhana aṅkadalloppuva
paṅkaje ninna pādapaṅkajakeraguve ||2||

muguḷunageya muttugaḷu jaḍita ka-
rṇagala vāleyu kadapinalli hoḷeyē
bage bage sara baṅgāravaniṭṭu mū-
rjagava mōhiso jagadādhipatiya rāṇi||3||

sāgaradoḷag’huṭṭi āga śrīnāthana
byāga nōḍi paramōtsavadi
nāgaśayana nāgārivāhanana-
rdhāṅgi enisidānanta mahimaḷe ||4||

śēṣagiriya śrīnivāsana edeyallyā
vāsavāgiralyati prēmadali
īśa nārada brahmāsuraroḍeya bhī-
mēśakr̥ṣṇana nija dāsarigvaranīho ||5||


Aagamana padagalu

ಬಂದಾಳೋ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ |
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ||ಪ||

ಬಂದಾಳೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ | ನಿಂದಾಳೂ ಗೃಹದಲ್ಲಿ
ನಂದನಂದನರಾಣಿ ಇಂದಿರೇಶನ ಸಹಿತ ||ಅ.ಪ||

ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆನಿಕ್ಕುತ |
ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ ಘಲು ಘಲು ಘಲುರೆನ್ನುತಾ ||
ಮೂರ್ಜಗ ಮೋಹಿಸುತ ಮುರಹರಿಯ ರಾಣಿ |
ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆಂದು ವೆಂಕಟೇಶನ ಸಹಿತ ||1||

ಮಾಸ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು |
ಶುಕ್ರವಾರ ಪೌರ್ಣಿಮೆದಿನ ಮುನ್ನ ||
ಭೂಸುರರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮಪಾಡಿ |
ವಾಸವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವನ ಸಹಿತ ||2||

ಕನಕವಾಯಿತು ಮಂದಿರ |
ಜನನಿ ಬರಲು | ಜಯ ಜಯ ಜಯ ವೆನ್ನಿರೊ ||
ಸನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ |
ಕನಕವಲ್ಲಿಯು ತನ್ನ ಕಾಂತನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ||3||

ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರವು | ಹೊಳೆಯುತ್ತ |
ಕರದಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟಿ ಕಂಕಣವನು ಪಿಡಿಯುತ್ತ |
ಸೃಷ್ಠಿಗೊಡೆಯ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ |
ಪಟ್ಟದರಸಿನಮಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೊಡಲಿಕೆಂದು||4||

Bandāḷō bhāgyalakṣmī nam’ma manege |
sandēhavillada hāge ||pa||

bandāḷū nam’ma manege | nindāḷū gr̥hadalli
nandanandanarāṇi indirēśana sahita ||a.Pa||

hejjeya mēle hejjenikkuta |
gejjeya kāla ghalu ghalu ghalurennutā ||
mūrjaga mōhisuta murahariya rāṇi |
sampattu koḍalikkendu veṅkaṭēśana sahita ||1||

māsa śrāvaṇa māsavu |
śukravāra paurṇimedina munna ||
bhūsurarella kūḍi sāsira nāmapāḍi |
vāsavāgiralikke vāsudēvana sahita ||2||

kanakavāyitu mandira |
janani baralu | jaya jaya jaya venniro ||
sanakādi munigaḷa sēveyannu svīkarisi |
kanakavalliyu tanna kāntanna kūḍikoṇḍu ||3||

uṭṭa pītāmbaravu | hoḷeyutta |
karadalli ghaṭṭi kaṅkaṇavanu piḍiyutta |
sr̥ṣṭhigoḍeya nam’ma purandara viṭhalana |
paṭṭadarasinamage iṣṭārtha koḍalikendu||4||


Sri Ramaa Sthothram

ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರನಿಲಯೇ ಭಜದಿಷ್ಟೇತರವಿಲಯೇ
ತವ ಪಾದೌ ಹೃದಿಕಲಯೇ ರತ್ನರಚಿತ ವಲಯೇ

ಜಯ ಜಯ ಸಾಗರಜಾತೇ ಕುರು ಕರುಣಾಂಮಯಿಭೀತೇ
ಜಗದಂಬಾಭಿದಯಾತೇ ಜೀವತಿ ತ ಪೋತೇ

ಜಯ ಜಯ ಸಾಗರಸದನಾ ಜಯ ಕಾಂತ್ಯಾಜಿತ ಮದನಾ
ಜಯ ದುಷ್ಟಾಂತಕ ಕದನಾ ಕುಂದಮುಕುಲರದನಾ

ಸುರರಮಣಿನುತ ಚರಣೇ ಸುಮನಃ ಸಂಕಟಹರಣೇ
ಸುಸ್ವರ ರಂಜಿತವೀಣೇ ಸುಂದರ ನಿಜಕಿರಣೇ

ಭಜದಿಂದೀವರ ಸೋಮ ಭವ ಮುಖ್ಯಾಮರಕಾಮಾ
ಭಯಮೂಲಾಳಿವಿರಾಮ ಭಂಜಿತ ಮುನಿಭೀಮಾ

ಕುಂಕುಮ ರಂಜಿತ ಫಾಲೇ ಕುಂಜರ ಬಾಂದವಲೋಲೇ
ಕಲಧೌತಮಲಚೈಲೇ ಕೃಂತಕುಜನಜಾಲೇ

ಧೃತ ಕರುಣಾರಸಪೂರೇ ಧನದಾನೋತ್ಸವ ಧೀರೇ
ಧ್ವನಿಲವನಿಂದಿತಕೀರೇ ಧೀರೆದನುಜದಾರೇ

ಸುರ ಹೃತ್ಪಂಜರಕೀರಾ ಸುಮಗೇಹಾರ್ಪಿತ ಹಾರಾ
ಸುಂದರ ಕುಂಜವಿಹಾರ ಸುರವರಪರಿವಾರ

ವರ ಕಬರೀ ಧೃತ ಕುಸುಮೇ ವರಕನಕಾಧಿಕ ಸುಷಮೇ
ವನ ನಿಲಯಾ ದಯ ಭೀಮೇ ವದನ ವಿಜಿತ ಸೋಮೇ

ಮದಲಕ ಭಾಲಸಗಮನೇ ಮಧು ಮಥನಾಲಸ ನಯನೇ
ಮೃದುಲೋಲಾಕ ರಚನೇ ಮಧುರ ಸರಸಗಾನೇ

ವ್ಯಾಘ್ರಪುರೀವರನಿಲಯೇ ವ್ಯಾಸಪದಾರ್ಪಿತಹೃದಯೇ
ಕುರು ಕರುಣಾಮಹಿಸದಯೇ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗೇಯೇ

Jaya kol’hāpuranilayē bhajadiṣṭētaravilayē
tava pādau hr̥dikalayē ratnaracita valayē

jaya jaya sāgarajātē kuru karuṇāmmayibhītē
jagadambābhidayātē jīvati ta pōtē

jaya jaya sāgarasadanā jaya kāntyājita madanā
jaya duṣṭāntaka kadanā kundamukularadanā

suraramaṇinuta caraṇē sumanaḥ saṅkaṭaharaṇē
susvara ran̄jitavīṇē sundara nijakiraṇē

bhajadindīvara sōma bhava mukhyāmarakāmā
bhayamūlāḷivirāma bhan̄jita munibhīmā

kuṅkuma ran̄jita phālē kun̄jara bāndavalōlē
kaladhautamalacailē kr̥ntakujanajālē

dhr̥ta karuṇārasapūrē dhanadānōtsava dhīrē
dhvanilavaninditakīrē dhīredanujadārē

sura hr̥tpan̄jarakīrā sumagēhārpita hārā
sundara kun̄javihāra suravaraparivāra

vara kabarī dhr̥ta kusumē varakanakādhika suṣamē
vana nilayā daya bhīmē vadana vijita sōmē

madalaka bhālasagamanē madhu mathanālasa nayanē
mr̥dulōlāka racanē madhura sarasagānē

vyāghrapurīvaranilayē vyāsapadārpitahr̥dayē
kuru karuṇāmahisadayē vividha nigamagēyē


Sri Mahalakshmi stothra padagalu

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕುಮಿ ದೇವಿಯೆ,
ಕೋಮಲಾಂಗಿಯೆ ಸಾಮಗಾಯನ ಪ್ರಿಯೆ ||ಪ||

ಹೇಮಗರ್ಭ ಕಾಮಾರಿ ಶಕ್ರಸುರ
ಸ್ತೋಮ ವಂದಿತಳೆ ಸೋಮ ಸೋದರಿಯೆ ||

ಬಟ್ಟುಕುಂಕುಮ ನೊಸಲೋಳೆ ಮುತ್ತಿನ ಹೊಸ
ಕಟ್ಟಾಣಿ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊರಳೋಳೆ
ಇಟ್ಟ ಪೊನ್ನೋಲೆ ಕಿವಿಯೋಳೆ ಪವಳದ ಕೈಯ
ಕಟ್ಟ ಕಂಕಣ ಕೈಬಳೆ
ತೊಟ್ಟ ಕುಪ್ಪಸ ಬಿಗಿದುಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ
ಘಟ್ಟಿ ವಡ್ಯಾಣ ಕಾಲಂದಿಗೆ ರುಳಿಗೆಜ್ಜೆ
ಬೆಟ್ಟಿಲಿ ಪೊಳೆವುದು ವೆಂಟಿಕೆ ಕಿರುಪಿಲ್ಲಿ
ಇಟ್ಟು ಶೋಭಿಸುವ ಅಷ್ಟಸಂಪನ್ನೆ ||

ಸಕಲ ಶುಭಗುಣಭರಿತಳೆ ಏಕೋದೇವಿಯೆ
ವಾಕುಲಾಲಿಸಿ ನೀ ಕೇಳೆ
ನೋತನೀಯನ್ನ ಮಹಲೀಲೆ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ
ಏಕಮನವ ಕೊಡು ಶೀಲೆ
ಬೇಕು ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪತಿ ಪಾದಾಬ್ಜವ
ಏಕಾಂತದಿ ಪೂಜಿಪರ ಸಂಗವ ಕೊಡು
ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ನಾ ಕರವೊಡ್ಡದಂತೆ
ನೀ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೆ ರಾಕೇಂದುವದನೆ ||

ಮಂದರೋದ್ಧನರಸಿಯೆ ಇಂದಿರೆ ಯೆನ್ನ
ಕುಂದು ದೋಷಗಳಳಿಯೆ
ಅಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿಯೆ ತಾಯೆ ನಾ ನಿನ್ನ
ಕಂದನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೆ
ಸಿಂಧುಶಯನ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಎಂದೆಂದಿಗೊ ಮನದಿಂದಗಲದೆ ಆ
ನಂದದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕುಣಿಯುವಂತೆ
ವಂದಿಸಿ ಪೇಳಮ್ಮ ಸಿಂಧುಸುತೆಯಳೆ||

Śrī mahālakumi dēviye,
kōmalāṅgiye sāmagāyana priye ||pa||

hēmagarbha kāmāri śakrasura
stōma vanditaḷe sōma sōdariye ||

baṭṭukuṅkuma nosalōḷe muttina hosa
kaṭṭāṇi trivaḷi koraḷōḷe
iṭṭa ponnōle kiviyōḷe pavaḷada kaiya
kaṭṭa kaṅkaṇa kaibaḷe
toṭṭa kuppasa bigiduṭṭa pītāmbara
ghaṭṭi vaḍyāṇa kālandige ruḷigejje
beṭṭili poḷevudu veṇṭike kirupilli
iṭṭu śōbhisuva aṣṭasampanne ||

sakala śubhaguṇabharitaḷe ēkōdēviye
vākulālisi nī kēḷe
nōtanīyanna mahalīle koṇḍāḍuvantha
ēkamanava koḍu śīle
bēku bēku ninna pati pādābjava
ēkāntadi pūjipara saṅgava koḍu
lōkada janarige nā karavoḍḍadante
nī karuṇisi kāye rākēnduvadane ||

mandarōd’dhanarasiye indire yenna
kundu dōṣagaḷaḷiye
anda saubhāgyada siriye tāye nā ninna
kandanu mundakke kareye
sindhuśayana siri vijayaviṭhṭhalarēya
endendigo manadindagalade ā
nandadindali bandu munde kuṇiyuvante
vandisi pēḷam’ma sindhusuteyaḷe||


Udi thumbuva haadu

ಉಡಿಯ ತುಂಬಿರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುರಾಜಮುಖಿಗೆ
ಉಡಿಯ ತುಂಬಿರೆ ನಮ್ಮ
ಕಡಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಟಲೊಳು ಬಾಳೆಫಲಗ-
ಳ್ವುಡಿಯ ತುಂಬಿರೆ ನಮ್ಮ ||pa||

ಜಂಬುನೇರಲ ಗೊನೆ ಜಾಂಬೂಫಲಗಳು
ನಿಂಬೆ ದಾಳಿಂಬ್ರ ಔದುಂಬ್ರ ಫಲಗಳು ||1||

ಉತ್ತತ್ತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಸೀತಾಫಲವು
ಅಕ್ಕಿ ಅಂಜೂರ ಉತ್ತತ್ತಿ ಫಲಗಳು||2||

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭೀಮೇಶ ಕೃಷ್ಣನ ಪಟ್ಟದರಸಿ
ಗ್ಹಚ್ಚಿ ಕುಂಕುಮ ವೀಳ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ||3||

Uḍiya tumbire nam’ma uḍurājamukhige
uḍiya tumbire nam’ma
kaḍale kobbari baṭṭaloḷu bāḷephalaga-
ḷvuḍiya tumbire nam’ma ||pa||

jambunērala gone jāmbūphalagaḷu
nimbe dāḷimbra audumbra phalagaḷu ||1||

uttatti drākṣi kittaḷe sītāphalavu
akki an̄jūra uttatti phalagaḷu||2||

śrēṣṭha bhīmēśa kr̥ṣṇana paṭṭadarasi
g’hacci kuṅkuma vīḷya koṭṭu rukmiṇige ||3||


Aarathi haadugalu

ಎತ್ತಿರೇ ನವರತ್ನದಾರುತಿ ಕರ್ತೃರಂಗನ ರಾಣಿಗೆ||ಪ||
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಲೋಲನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ||ಅ.ಪ||

ಶುದ್ಧ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ನದಿಯಲಿ ವಜ್ರಪೀಠದಿ ಕುಳಿಸಿರೇ|
ತಿದ್ದಿ ತಿಲಕವ ತೀಡಿದಂಥ ಮುದ್ದು ಮಂಗಳಗೌರಿಗೆ||1||

ಎರೆದು ಪೀತಾಂಬರವನುಡಿಸಿ ಸರ್ವಾಭರಣವನಿಡಿಸಿರೇ|
ಹರಳಿನೋಲೆ ಮೂಗುತಿ ಇಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ||2||

ಅಚ್ಚಮಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಿಗೆ ಎತ್ತಿರೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕೆ|
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಲೋಲನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ||3||

ಹರಿಯ ವಂಚಿಸಿ ಕರವೀರದೊಳು ಭರದಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವೊಳೇ|
ಪರಮಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವ ಕೊಡುವ ನಿಗರ್ವಿಗೊಲಿಯುವ ದೇವಿಗೆ||4||

ಹುಟ್ಟು ಬಡವಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಕೊಟ್ಟಳರಸನ ಸಿರಿಯನು|
ಹೆತ್ತಕುವರನ ತೋರಿದಂಥ ಶುಕ್ರವಾರದ ಗೌರಿಗೆ||5||

ನಿಗಮವೇದ್ಯಳೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದಲಿ ಪೊಗಳುವೆ|
ತೆರೆದು ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡುವಂಥ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಮಡದಿಗೆ||6||

Ettirē navaratnadāruti kartr̥raṅgana rāṇige||pa||
uttamōttamalōlanāda viṣṇuvina kalyāṇige||a.Pa||

śud’dha snānava māḍi nadiyali vajrapīṭhadi kuḷisirē|
tiddi tilakava tīḍidantha muddu maṅgaḷagaurige||1||

eredu pītāmbaravanuḍisi sarvābharaṇavaniḍisirē|
haraḷinōle mūguti iṭṭa muddu mahālakṣmī dēvige||2||

accamallige lakṣa sampige ettirē nim’ma pādake|
uttamōttamalōlanāda viṣṇuvina kalyāṇige||3||

hariya van̄cisi karavīradoḷu bharadi sthiravāgiruvoḷē|
paramabhaktarige varava koḍuva nigarvigoliyuva dēvige||4||

huṭṭu baḍaviya kaṣṭa kaḷedu koṭṭaḷarasana siriyanu|
hettakuvarana tōridantha śukravārada gaurige||5||

nigamavēdyaḷē ninna mahimeya bagebageyindali pogaḷuve|
teredu bhāgyava nīḍuvantha bhīmēśakr̥ṣṇana maḍadige||6||


ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೆ ||

ಹುಟ್ಟಿದಳಾ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲಿ ಸ-
ಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಸುಖವ ನೀಡುತ
ಶ್ರೇಷ್ಠರೊಳಗೆ ಜೇಷ್ಠಾದೇವಿ ಶ್ರೀನಾಥನ
ಪಟ್ಟದರಸಿ ಮುದ್ದು ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ||

ಮುದ್ದು ಮೋರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮುಖುರ್ಯ ಬುಲಾಕ-
ನಿಟ್ಟ ್ವಜ್ರದ ಬುಗುಡಿ ವೈಯಾರದಿಂದ
ತಿದ್ದಿ ಬೈತಲು ಜಡೆಬಂಗಾರ ರಾಗಟೆ
ಪದ್ಮನಾಭನ ರಾಣಿ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ||

ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತಿನ ವಾಲೆ ಸರಪಳಿ ಚಳತುಂಬು
ಚಿನ್ನದ ಸರಿಗೆ ಮೋಹನ್ನಮಾಲೆ
ಕಣ್ಣಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮ
ಚೆನ್ನಾರ ಚೆಲುವೆ ಶ್ರೀ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ||

ಸೆಳೆನಡುವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಿಳಿಯ ಪೀತಾಂಬರ
ನಳಿತೋಳಿನಲಿ ನಾಗಮುರಿಗೆ ವಂಕಿ
ಗಿಳಿಯು ಕಮಲ ದ್ವಾರ್ಯ ಹರಡಿ ಕಂಕಣನಿಟ್ಟು
ಕಳೆಯ ಸುರಿವ ಚೆಲ್ವೆ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ||

ಗರುಡವಾಹನನ್ಹೆಗಲಿಳಿದು ಶ್ರೀನಾಥನ
ಹರಡಿ ಕಂಕಣ ಕರವ್ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತಗಳುದುರುತ
ನಡೆದು ಬರುವೊ ಮುದ್ದು ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ||

ಪಾದದಿ ರುಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ನಾದ ಝೇಂಕರಿಸುತ
ಆದರದಿಂದೆನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು
ಶ್ರೀಧರ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನೆದೆಯ ಮ್ಯಾಲ್ವಿ-
ನೋದದಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ||

Celvērāratiya tandettire ||

huṭṭidaḷā kṣīrasāgaradali sa-
masta janarige sukhava nīḍuta
śrēṣṭharoḷage jēṣṭhādēvi śrīnāthana
paṭṭadarasi muddu mālakṣmige ||

muddu mōrege takka mukhurya bulāka-
niṭṭa vajrada buguḍi vaiyāradinda
tiddi baitalu jaḍebaṅgāra rāgaṭe
padmanābhana rāṇi mālakṣmige ||

saṇṇa muttina vāle sarapaḷi caḷatumbu
cinnada sarige mōhannamāle
kaṇṇakāḍige hacci kastūri kuṅkuma
cennāra celuve śrī mālakṣmige ||

seḷenaḍuvige takka biḷiya pītāmbara
naḷitōḷinali nāgamurige vaṅki
giḷiyu kamala dvārya haraḍi kaṅkaṇaniṭṭu
kaḷeya suriva celve mālakṣmige ||

garuḍavāhananhegaliḷidu śrīnāthana
haraḍi kaṅkaṇa karavhiḍidukoṇḍu
muḍida mallige pārijātagaḷuduruta
naḍedu baruvo muddu mālakṣmige ||

pādadi ruḷi gejje nāda jhēṅkarisuta
ādaradindenna manege bandu
śrīdhara bhīmēśakr̥ṣṇanedeya myālvi-
nōdadi kuḷitidda mālakṣmige ||


Mangala Haadugalu

ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ

ಧರೆಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನಂಥ ತರುಣಿಮಣಿಯನು ಕಾಣೆ ಹರಿಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಿ ಇರುವೆ ನೀನು
ಕರವೆತ್ತಿ ಮುಗಿವೆನು ಸಿರಿಯ ತವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನೆರಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊರೆದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ||

ಜರದ ಪೀತಾಂಬರವ ಚರಣದಲ್ಲಲೆಸುತಾ ಸಿರಿವಂತಿ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಬರುವಳಾಗಿ
ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆನು ಹೆರಳಲ್ಲಿ ಮುಡಿದಿರುವ ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚಂಪೆ ಸರಗಳನು ನೋಡೇ||

ಇಂದುಮುಖಿ ನಿನಗಾರುತಿ ತಂದು ನಿಂದಹನೈ ಸುಂದರಾಮೃತ ಕೀರ್ತಿ ಪಾಡುತಿಹೆನು
ಇಂದಿರೇಶನ ರಾಣಿ ಹಿಂದಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದದ ಕುಸುಮದ ಮಾಲೆ ನೀಡು||

Jaya maṅgaḷaṁ nitya śubha maṅgaḷaṁ

dhareyoḷage ninnantha taruṇimaṇiyanu kāṇe hariya vakṣasthaḷadi iruve nīnu
karavetti mugivenu siriya tava saubhāgyavaneraḍu kaṇṇige toredu varamahālakṣmī ||

jarada pītāmbarava caraṇadallalesutā sirivanti mūru hejje baruvaḷāgi
seragoḍḍi bēḍuvenu heraḷalli muḍidiruva maruga mallige campe saragaḷanu nōḍē||

indumukhi ninagāruti tandu nindahanai sundarāmr̥ta kīrti pāḍutihenu
indirēśana rāṇi hindaleyalliruva kundada kusumada māle nīḍu||


ಮಂಗಳವೆನ್ನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಈಗ||ಪ||
ಶ್ರೀರಂಗನರಸಿ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಬೇಗ||ಅ.ಪ||

ಸಿಂಧುನಂದನೆಗೆ ನಂದನಂದನೆದೆಯಲ್ಲಿ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸುಂದರ ಸಿರಿಗೆ||1||

ವರಮಣಿ ವೈಜಯಂತಿ ಹರಿ ಶ್ರೀವತ್ಸದಲ್ಲಿ
ಸರಸವಾಗಿರುವಂಥ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ||2||

ಹೆರಳು ಬಂಗಾರ ರಾಗಟೆ ಗೊಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾದಿಗೆ
ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗು ವರವ ಕೊಡೆನಗೆ||3||

ರಂಗನರಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವೆನಗಿತ್ತು
ಕಂಗಳಿಂದಲಿ ನೋಡಿ ಮಂಗಳ ನೀಡೆ||4||

ಆದಿನಾರಾಯಣ ಅನಂತಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ
ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನರಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ||5||

Maṅgaḷavenni mahālakṣmige īga||pa||
śrīraṅganarasi mahādēvige bēga||a.Pa||

sindhunandanege nandanandanedeyalli
hondikoṇḍiruvantha sundara sirige||1||

varamaṇi vaijayanti hari śrīvatsadalli
sarasavāgiruvantha varamahālakṣmige||2||

heraḷu baṅgāra rāgaṭe goṇḍya kyādige
araḷu mallige moggu varava koḍenage||3||

raṅganarasi beḷḷi baṅgāravenagittu
kaṅgaḷindali nōḍi maṅgaḷa nīḍe||4||

ādinārāyaṇa anantaguṇa paripūrṇanāda
bhīmēśakr̥ṣṇanarasi rukmiṇige||5||


Varava koduva haadu

ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಾ ವರಗಳ
ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಾ||ಪ||
ವಂದಿಸಿ ಬೇಡವೆ ಇಂದಿರೆ ಮುಡಿದಂಥ ಕುಂದ ಮಂದಾರ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ||ಅ.ಪ||

ಹಸಿರು ಶ್ಯಾವಂತಿಗೆ ಕುಸುಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದಂಡೆ|
ಎಸೆವೋ ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತದ ವರಗಳ ನಾ||1||

ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕುಂಕುಮ ಗಾಜಿನಬಳೆ|
ಮುತ್ತೈದೆತನ ಸಂಪತ್ತು ಸಂತಾನಕೆ ನಾ||2||

ಕಮಲಾಕಾಂತ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ರಾಣಿ ಮುಡಿದ|
ಕಮಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದ ವರಗಳ ನಾ||3||

Vandisi bēḍuve nā varagaḷa
vandisi bēḍuve nā||pa||

vandisi bēḍave indire muḍidantha kunda mandāra nāgasampige||a.Pa||

hasiru śyāvantige kusuma malligedaṇḍe|
esevō kyādige pārijātada varagaḷa nā||1||

kaṭṭidda māṅgalya kuṅkuma gājinabaḷe|
muttaidetana sampattu santānake nā||2||

kamalākānta bhīmēśakr̥ṣṇana rāṇi muḍida|


ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೆ ವರವ ನಾ ನಿನ್ನ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿತಾಯಿ
ಮಾಡಿ ದಯವನು ನೋಡೆ ನೀ ಎನ್ನ
ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು ಪಂಚಗಂಗಾ ತೀರದಲಿ
ಕರವೀರ ವಾಸಿಯೆ ||ಪ||

ಒದೆಯುತಿರಲು ಆ ಪಾದದಿ ಬಂದು ಪದುಮಾಕ್ಷ ಮುನಿಯ
ಮುದದಿ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಳುಹುತಿರೆ ಕಂಡು
ಒದಗಿ ಬಂದ ಕೋಪದಿಂದ
ಯದುನಾಥನ ಎದೆಯಿಳಿದು ಬೇಗನೆ
ಕದನ ಮಾಡುತ ಕೊಲ್ಲಾಪುರವನು
ಸದನ ಮಾಡಿದೆ ಸುಂದರಾಂಗಿಯೆ ||1||

ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವೈಕುಂಠದಿ ಹರಿಯು ಇಳಿದು ಅಂಜನಾ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನೆ ಬಂದು
ಪಟ್ಟದರಸಿಯು ನೀನು ಜನಕನ
ಪುತ್ರಿಯಾದ ಕಾಲದಲಿ
ಕೊಟ್ಟ ವಚನವ ನಡೆಸಿ ಪತಿಗೆ ನೀ
ಪತ್ನಿಮಾಡಿದೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ||2||

ರಮ್ಯವಾದ ರಜತ ಹೇಮಗಳು ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳು
ನಿನ್ನಶಿರ ಶೃಂಗಾರಾಭರಣಗಳು ಅಮ್ಮ
ತ್ರಿಜಗದಂಬಾ ನಿನ್ನ
ಮುಖ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಧನ್ಯರಾಗೋರು
ಬ್ರಹ್ಮನಪಿತನರಸಿ ಎನಗೆ ನೀ
ರಮ್ಮೆಪತಿಪಾದಾಂಘ್ರಿ ತೋರಿಸೆ ||3||

ಪಕ್ಷಿವಾಹನನ್ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆವಾಸವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ನೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿದ್ದು
ಇಕ್ಷುಚಾಪನ ಜನನಿ ಕರವೀರ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ
ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಿಗಳಾದ ಜನರಿಗೆ
ರಕ್ಷಿಸಿ ವರಗಳ ಕೊಡುವ ಮಾತೆಯೆ||4||

ನೇಮದಿಂದಲಿ ನಮಿಸುವೆನು ನಿನಗೆ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿತಾಯಿ
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ನೀನು
ಶ್ಯಾಮವರ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಸಾಸಿರ
ನಾಮ ನಾಲಿಗೆಲಿರಲು ನಿಲಿಸಿ
ಭೂಮಿಗೊಡೆಯ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ
ಧಾಮದ ದಾರಿಗಳ ತೋರಿಸೆ ||5||

Bēḍikombene varava nā ninna mālakṣmitāyi
māḍi dayavanu nōḍe nī enna
pāḍi koṇḍāḍuvenu pan̄cagaṅgā tīradali
karavīra vāsiye ||pa||

odeyutiralu ā pādadi bandu padumākṣa muniya
mudadi mannisi kaḷuhutire kaṇḍu
odagi banda kōpadinda
yadunāthana edeyiḷidu bēgane
kadana māḍuta kollāpuravanu
sadana māḍide sundarāṅgiye ||1||

biṭṭu ninna vaikuṇṭhadi hariyu iḷidu an̄janā
beṭṭadali nintiddane bandu
paṭṭadarasiyu nīnu janakana
putriyāda kāladali
koṭṭa vacanava naḍesi patige nī
patnimāḍide padmāvatiya ||2||

ramyavāda rajata hēmagaḷu guḍigōpuragaḷu
ninnaśira śr̥ṅgārābharaṇagaḷu am’ma
trijagadambā ninna
mukha om’me nōḍalu dhan’yarāgōru
brahmanapitanarasi enage nī
ram’mepatipādāṅghri tōrise ||3||

pakṣivāhananvakṣasthaḷadalli āvāsavāgi lakṣmi
nī adhyakṣaḷāgiddu
ikṣucāpana janani karavīra
kṣētradali pratyakṣaḷāgi
mōkṣāpēkṣigaḷāda janarige
rakṣisi varagaḷa koḍuva māteye||4||

nēmadindali namisuvenu ninage mālakṣmitāyi
prēmadindali pālisi nīnu
śyāmavarṇana divya sāsira
nāma nāligeliralu nilisi
bhūmigoḍeya bhīmēśakr̥ṣṇana


ದೇವಿ ನಿನ್ನಯ ಮುಡಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ ಕೊಡೇ ತಾಯಿ ವರವ ಕೊಡೇ

ಕಟ್ಟುವ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮುತ್ತೈದೆತನವ ಮುದದಿಂದ
ಮುತ್ತೈದೆತನವ ಮುದದಿಂದ ಬೇಡುವೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕುಮಿಯೇ ದಯಮಾಡು

ಅಂದಣ ರಥವು ಬಂದು ಹೋಗೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬಲು ಕ್ಷೇಮ
ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬಲು ಕ್ಷೇಮವಿರುವಂತೆ ಇಂದಿರಾದೇವಿಯೇ ದಯಮಾಡಿ

ದಂಪತ್ತಿನಲಿ ಸುತ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಂಥ ಮಂದಿರಕೆ ಬಹುಮಾನ
ಇಂಥ ಮಂದಿರಕೆ ಬಹುಮಾನವಿರುವಂತೆ ಸಂತೋಷದಿ ವರವ ದಯಮಾಡು

ಅನ್ನ ಗೋವುಗಳು ದಿವ್ಯಕನ್ಯಾ ಭೂದಾನ ಹಿರಣ್ಯದಾನಗಳ ಹಿತದಿಂದ
ಹಿರಣ್ಯದಾನಗಳ ಹಿತದಿಂದ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಪನ್ನೆ ನೀ ವರವ ದಯಮಾಡು

ಇಂದಿಗೆ ಮನೋಭೀಷ್ಠ ಎಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮರೆಯದೆ
ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮರೆಯದೆ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನರ್ಧಾಂಗಿಯೇ ದಯಮಾಡಿ

Dēvi ninnaya muḍi mēlidda mallige hūva koḍē tāyi varava koḍē

kaṭṭuva toṭṭilalli gaṇḍu makkaḷu muttaidetanava mudadinda
muttaidetanava mudadinda bēḍuve śrī mahālakumiyē dayamāḍu

andaṇa rathavu bandu hōgō heṇṇumakkaḷu bandhugaḷige balu kṣēma
bandhugaḷige balu kṣēmaviruvante indirādēviyē dayamāḍi

dampattinali suta sampattu saubhāgya intha mandirake bahumāna
intha mandirake bahumānaviruvante santōṣadi varava dayamāḍu

anna gōvugaḷu divyakan’yā bhūdāna hiraṇyadānagaḷa hitadinda
hiraṇyadānagaḷa hitadinda māḍuvante sampanne nī varava dayamāḍu

indige manōbhīṣṭha endige nim’ma pāda hondiruvante mareyade
hondiruvante mareyade bhīmēśakr̥ṣṇanardhāṅgiyē dayamāḍi

Advertisements
Featured
Posted in adhika maasa, MADHWA

Adhika maasa

After a long time, happy to be active in blogging. I am very much excited to blog about Adhika maasa which is going to commence soon.

The day when Surya moves from one Raasi to next Raasi is called as Sankramana. This comes between two Amavasyas. If Sankramana does not occur in between two Amavasyas, in any month, that month is called as “Adhika Maasa”.

Adhika Maasa comes once in 32 and a half months. As a rule, auspicious functions are not to be performed in Adhika Maasa.

Adhika Maasa is observed by Chandramana followers only.

Another name of Adhika Maasa is ‘Mala Maasa‘.

Purshothama maasa

Sri Purushottama is the masa niyamaka for this adhika maasa. That is why it is called as
“Purushottama Maasa”.  In the Sankalpa during Adhika-maasa Snana and Daana, we say ‘Purushottama Preetyartham’ at the beginning and ‘Purushottama Preeyatam’ at the end.

DO’s and DONT’s in MALA MAASA

 • The following Shuba-karyas should not be performed in Mala Maasa: Upakarma, Choodakarma (the first tonsuring for the child), Upanayana, vivaha, bhoomi pooja, buying and wearing new clothes and jewelries, starting a new vrata etc
 • Pumsavana, Seemanta, Namakarana, Annaprashana can be performed
 • The Vrata started before Adhika Maasa can be continued in Adhika Maasa.
 • Vratas like Dharana parana vrata, Laksha Batti, Laksha Deepa, Laksha Namaskara, Laksha PushpaArchana during Adhika Maasa, paves the way for good results in life.
 • Adhika Maasa is the most golden time for Danas. bhojana, morada baayana, etc
 • 33 Apoopas, 33 fruits, 33 silver items, 33 gold items(if possible),  if given as daana, to please the Lord, its phala is uncountable.

Why 33 is significant?

Adhika Maasa is a parva kaala which comes once in 33 months. In this Punya Kaala we please 33 Devategalu at a time.

33 Devatas in Adhika Maasa

Ashta-Vasus 8
Ekadasa-Rudras 11
Dwadasa-Adityas 12
Prajapati and Vashatkaara 2
Total  33

Vishnu is present in all these 33 Devatas in respective Roopas as Antaryami.

Purushothama temple in Tamilnadu

 There is a temple near Srirangam by name Uttamar Koil. This is situated on the other the bank of the Kollidam river from Srirangam. Here the Lord is ‘Purushottama’. Pilgrims are more here during Adhika Maasa. Every adhika maasa, we used to visit this temple without fail.

read the temple history here:

http://temple.dinamalar.com/en/new_en.php?id=169

Uthamar-Kovil.jpg
Lord Purushothama

 

Featured
Posted in DEVOTIONAL, Dvaitha, everyday, MADHWA, slokas

collections (Sloka for everyday)

Dwadasa nama stothram

 

Featured
Posted in dasara padagalu, DEVOTIONAL, MADHWA, raghavendra

Dasara padagalu on Shri Raghavendra Theertharu

Here is a compilation of dasara padagalu on sri Raghavendra swamigalu.

 1. Roga Harane 
 2. Yeddu Bharuthare
 3. Baaro guru raghavendra
 4. Rathavanerida raghavendra
 5. karadare bara bharathe
 6. Tugiree rayara
 7. Thunga theerathi ninta
 8. kori karave guru
 9. Nambi kettavarillavo
 10. baaro raghavendra baaro
 11. raayo baaro thande thayi baaro
 12. Jaya jaya veeve 
 13. Raghavendra arati song
 14. gururaja guru sarvabauma
 15. Raghavendra guru rayara sevisiro
 16. satata paliso enna yati ragavendra
 17. Ragavendra tirthanita
 18. Raghavendra guru pavanakaya
 19. Mantralaya mandira mampahi
 20. Raghavendra sulaadhi
 21. Teraneri meredu baruva
 22. Saranu saranu raghavendra
 23. Munigala nodiro
 24. Karunikayo ragavendra
 25. Guru ragavendratvaccharana Bajisuvavara
 26. Bandaddella barali
 27. Surapanalayadante mantralaya
 28. Namo namo sri ragavendra
 29. Vandhisuve guru raghavendra raayara
 30. Yaake mukanadhyo
 31. Guru raghavendra tava
 32. Guru raayara nambiro
 33. Suvee suvaali raghavendra
 34. Mahime nodirai rayara
 35. Jo jo jo raghavendra
 36. Vrundavana praveshsisi
 37. Managalam sri tathi varage
 38. Yathivara nimmanu
 39. Sojiga rolagathi
 40. Kandu dhanyanadhe
 41. Yathake marathanna
 42. Bandha nindhu raghavendranu
 43. Baro namma manage raghavendra
 44. Nambi tutisiro Raghavendra
 45. guru raghavendrane karuni
 46. Banda duritgala kaleyo
 47. Bandanu Raghavendra
 48. Bo yati varadendra
 49. Kusina kandira suprahladana
 50. Nere nambi padeyiro
 51. guruve karunadinda
 52. Vrundavanadali rajipa
 53. Itane guru raghavendra
 54. Nodele manave kondadu
 55. Saranara surabuja
 56. rayara nodirai
 57. vrundavana nodiro
 58. Tangi ne kelidya
 59. Tappugalenisade ennappa
 60. Itane sri prahladhanu
 61. Gururaya gururaya
 62. Vasudheyolagenega
 63. Indu ennanu bandu
 64. Padavanu kandu
 65. Bega sagi barayya
 66. Kayo guru Raghavendra
 67. guru raghavendra raya
 68. Poreya bekenna raghavendra
 69. guruve ni karunisidaralu
 70. nodide gurugala nodide
 71. suvvi sadhaviyaru
 72. raghavendra ninna
 73. smarisi beduve na
 74. Pondi badukiro
 75. Namisi beduve
 76. Raghavendra rajita
 77. Raghavendra yati sarva bauma
 78. Ninna nambide raghavendra
 79. Sri raghavendra nimma
 80. karunigalolagene kaneno
 81. elu sri gururaya
 82. Nanyake chintisali
 83. sri raghavendra tava charanam
 84. Chandra guna Sandra
 85. Namada ganate nimage
 86. guru raghavendrara charana
 87. Raghavendra gururaya
 88. Raghavendra tirthanita
 89. Mantralaya nivasa
 90. Parama mangala muruti
 91. durita jimutavata
 92. Nodide gurugala nodide(Raghavendra)
 93. Kashta samsaravemba
 94. Munigalolage sariganenaiyya
 95. pore pore mantralaya dore
 96. smarisu gurugalane manave
 97. sarasi nayana guru
 98. alpa manavarigalparisa
 99. baro gururaja
 100. Namisuve gururaja
 101. dayadore deva
 102. Beduve ninna kodu
 103. Dinanadenu nanu
 104. padukava kandu
 105. guru raghavendra karuniso
 106. Banda nindu kanna munde
 107. raghavendra munirayara
 108. raya baro ragavendra
 109. Muniya nodiro
 110. Raayara nodirai
 111. Saranu sri guru raghavenrage
 112. Raghavendra gururaja sutheja
 113. vandisi noduva
 114. Raghavendram bajeham
 115. Raghavendra pavana kaya Raghavendra
Posted in laghu vayu sthuthi, MADHWA, Vadirajaru

Laghu vayu sthuthi(kannada)

ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣ್ವಾಜ್ಞದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಪವನನು ಕೇಸರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಕಂಜಾಕ್ಷಿ ಸೀತೆಗಾಗಿ ಲವಣಜಲಧಿಯಂ ಲಂಘಿಸಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ |
ಇದ್ದಂಥಾ ರಾವಣನ್ನು ರಘುಪನ ಕರದಿ ನಿಂಗಿಸಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ
ಕೂಡಿದ್ದಾ ರಾಘವನ್ನು  ಭಜಿಸಿ ಮೆರೆದಿ ಕಿಂಪುರುಷಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ     ||೧||

ಆ ವಾಯು ಭೀಮನಾಗಿ ಸುರವರ ಬಲದಿಂ ಕೋಬ್ಬಿದಾಮಾಗದನನ್ನು
ಕಿರ್ಮೀರಂ ಕೀಚಕನ್ನು ಬಕಮುಖಖಲರಂ ದುಷ್ಟದುರ್ಯೋಧನನ್ನು |
ಕೂಂದು ರಾಜಾಶ್ವಮೇಧ ಪ್ರಮುಖಮಖಗಳಂ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆಂದು
ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾಗಿ ಸುಜನರಪತಿಯು ಮೆರದನು ಸಾಧು ಬಂಧು        ||೨||

ಪ್ರಾಗ್ ಜನ್ಮದ್ವೇಷದಿಂದ ಕಲಿಯಲಿ ಮಣಿಮಾನ್ ಸಂಕರಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನಿರ್ಗುಣೋಹಂ ವಿತಥ ವಚನದಿಂ ಎಲ್ಲರಂ ಕೆಡಿಸಲಾಗಿ |
ಅಜ್ಞಾನಾಖ್ಯನದಿಂದ  ಸುಜನರ ಮತಿಯು ಮ್ಲಾನವಂ ಪೊಂದಿರಲ್ಲು
ಶ್ರೀಶಜ್ಞಾ ಶಿರದಿ ವಹಿಸಿ ಕುರುಕುಲ ಪತಿಯೂ  ಆದನೂ ಮಧ್ವಸೂರ್ಯಾ        ||೩||

ಸರ್ವಜ್ಞ ಶ್ರೀಶನೇವೇ ವಿಧಿಭವಮುಖರು  ಶ್ರೀಹರಿ ದಾಸರೇನೇ
ಸತ್ಯೇವೇ ಈಜಗತ್ತು ಜನವು ತ್ರಿವಿಧವು ನಿತ್ಯ ಪಂಚಪ್ರಭೇದ |
ಈಶಾಧೀನೇವೇ ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಿದನುಗುಣಾ ಅಂದದೇವೇ ಪ್ರಮಾಣಾ
ಹೀಗೆಂದು ಮಧ್ವಸೂರ್ಯ ತಿಳಿಸಿ ಸುಜನಕೆ ಅದನು ದಿವ್ಯಮೋದಾ        ||೪||

ಕೇಳೆಂದು ಮಾಯಿವಾದೀ ಸಕಲಸುರವನು ಮಂದಿಗಳ್ಯಜ್ಞನಲ್ಲಾ
ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನಾರಾಯಣ  ಸಕಲಜಗತ್ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲ |
ನೀನರಿಯೋ ನಿನ್ನ ನಾರಿ ಹಗಲು ಇರಳಲಿ ಜಾರವಾಮಾಡುವೋದು
ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನಿರ್ಗುಣೆಂದೋ ವಿತಥ ವಚನವು ಹ್ಯಾಂಗ ನೀಆಡವೋದು    ||೫||

ಮಾಯಾವಾದಿಗೆ ಮಾನಹೀನಜನಕೆ ಶುದ್ಧಿಲ್ಲದಾನಾಯಿಗೆ
ಮಾಯಿ ಸಂಕರಗೆ ಸಮೀರನಗದಾ ಪೆಟ್ಟಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯು |
ನಿತ್ಯಂಧತಮ ಅಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಜ್ಞಾನವಂ ವರ್ಜಿಸಿ
ಶ್ರೀಮುದ್ರಾಸಹ ಗೋಪಿಚಂದನವನ್ನು ದೇಹಂಗಳಲ್ಯರ್ಚಿಸಿ    ||೬||

||ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜವಿರಚಿತ ಕನ್ನಡಲಘುವಾಯುಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ||

Śrīmadviṣṇvājñadinda janisi pavananu kēsarī kṣētradalli
kan̄jākṣi sītegāgi lavaṇajaladhiyaṁ laṅghisi laṅkeyalli |
iddanthā rāvaṇannu raghupana karadi niṅgisi bhūmiyinda
kūḍiddā rāghavannu  bhajisi meredi kimpuruṣā khaṇḍadalli     ||1||

ā vāyu bhīmanāgi suravara baladiṁ kōbbidāmāgadanannu
kirmīraṁ kīcakannu bakamukhakhalaraṁ duṣṭaduryōdhanannu |
kūndu rājāśvamēdha pramukhamakhagaḷaṁ māḍi kr̥ṣṇārpaṇendu
rājādhirājanāgi sujanarapatiyu meradanu sādhu bandhu        ||2||

prāg janmadvēṣadinda kaliyali maṇimān saṅkarācāryanāgi
brahmāhaṁ nirguṇōhaṁ vitatha vacanadiṁ ellaraṁ keḍisalāgi |
ajñānākhyanadinda  sujanara matiyu mlānavaṁ pondirallu
śrīśajñā śiradi vahisi kurukula patiyū  ādanū madhvasūryā        ||3||

sarvajña śrīśanēvē vidhibhavamukharu  śrīhari dāsarēnē
satyēvē ījagattu janavu trividhavu nitya pan̄caprabhēda |
īśādhīnēvē sarvaśrutigidanuguṇā andadēvē pramāṇā
hīgendu madhvasūrya tiḷisi sujanake adanu divyamōdā        ||4||

kēḷendu māyivādī sakalasuravanu mandigaḷyajñanallā
jijñāsya brahmanārāyaṇa  sakalajagatparimitiyannu balla |
nīnariyō ninna nāri hagalu iraḷali jāravāmāḍuvōdu
brahmāhaṁ nirguṇendō vitatha vacanavu hyāṅga nī’āḍavōdu    ||5||

māyāvādige mānahīnajanake śud’dhilladānāyige
māyi saṅkarage samīranagadā peṭṭindalē muktiyu |
nityandhatama ahudu endu tiḷidu ajñānavaṁ varjisi
śrīmudrāsaha gōpicandanavannu dēhaṅgaḷalyarcisi    ||6||

||iti śrīvādirājaviracita kannaḍalaghuvāyustutiḥ samāptā||

Posted in adhika maasa, Dana, MADHWA

Adhika maasa vrata anushtana and Danas to be given

Vrata

Dan

Nakta Bhojana Brahmana bhojana
Ayaachita vrata Swarna dana
Thaila(Oil) thyaga vrata Kruta dana(ghee)
Kruta(Ghee) tyaga vrata Ksheera dana
Dhanya thyaga vrata Godhi, Akki dana
Eating in banana leaf Brahmana bhojana with Ghee, sugar
Mouna vrata Thil, gold dana, Dampati bhojana
Not cutting of nail, hair Mirror dana
Not wearing Chappal/Sandal Padaraksha dana
Alavana vrata(without salt) Mrishtanna dana
Dharanaa parana vrata 8 Udukumba dana
Posted in gopala dasaru, MADHWA, srinivasa

Palisayya pavananayya

Song posted on request:

ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ
ಪಾಲಿವಾರಿಧಿಶಯ್ಯ ವೆಂಕಟರೇಯ||ಪ||

ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಹೃದಯಾಲದೊಳು ನಿನ್ನ
ಶೀಲಮೂರುತಿ ತೋರೊ ಮೇಲುಕರುಣದಿ|ಅ.ಪ|

ಶ್ರೀಶ ಸಂಸಾರವೆಂಬೊ ಸೂಸುವ ಶರಧಿಯೊ
ಳೀಸಲಾರೆನೊ ಹರಿಯೆ ಏ ದೊರೆಯೆ
ದಾಸನೆಂತೆಂದಮ್ಯಾಲೆ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದು
ಲೇಸುನಿನಗಲ್ಲವಯ್ಯ ಹೇ ಜೀಯಾ
ದೋಷರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶನ ಮಾಡಿಸು
ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಲೇಸುಭಕುತಿನಿತ್ತು
ಆಸೆಯ ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಮೀಸಲಮನ ಮಾಡಿ
ನೀ ಸುಳಿವುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃಪಾಳೊ|೧|

ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಮೂರು ತಾಪಗಳಿಂದ
ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮುಕುಂದ
ಮೂರು ಐದರಿಂದ ಮೂರು ಏಳರಿಂದ
ಮೂರರ ದಾರಿಗಾಣದೆ ಮೂರಾದೆ
ಮೂರು ಹಿಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮೂರೆರಡೋಡಿಸಿ
ಂಉರು ಮೂರು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂರುಕಾಲಕೆ ಇತ್ತು
ಮೂರುರೂಪನಾಗಿ ಮೂರುಲೋಕವನೆಲ್ಲ
ಮೂರು ಮಾಡುವ ಬಿಂಬಮೂರುತಿ ವಿಶ್ವ|೨|

ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಮಾತ್ರದಿ ಸಕಲ
ದುರಿತ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ನಾ ಬಂದು
ಮರೆಹೊಕ್ಕಮ್ಯಾಲೆನ್ನ ಪೊರೆಯಬೇಕಲ್ಲದೆ
ಜರಿದು ದೂರ ನೂಕುವರೆ ಮುರಾರೆ
ಮರುತಾಂತರ್ಗತ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ಈ
ಶರೀರವೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಕರ್ಪಿಸಿದೆನೊ
ಸರಿಬಂದದ್ದು ಮಾಡೊ ಬಿರಿದು ನಿನ್ನದು ದೇವ
ಪರಮದಯಾನಿಧೆ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ|೩|

Pālisayya pavananayya
pālivāridhiśayya veṅkaṭarēya||pa||

kālakālake hr̥dayāladoḷu ninna
śīlamūruti tōro mēlukaruṇadi|a.Pa|

śrīśa sansāravembo sūsuva śaradhiyo
ḷīsalāreno hariye ē doreye
dāsanentendamyāle ghāsigoḷisuvudu
lēsuninagallavayya hē jīyā
dōṣarāśigaḷella nāśana māḍisu
viśēṣavāda jñāna lēsubhakutinittu
āseya biḍisenna mīsalamana māḍi
nī suḷivudu śrīnivāsa kr̥pāḷo|1|

mūru guṇagaḷinda mūru tāpagaḷinda
mūru avastheyinda mukunda
mūru aidarinda mūru ēḷarinda
mūrara dārigāṇade mūrāde
mūru hiḍisi myāle mūreraḍōḍisi
ṁuru mūru bhaktiya mūrukālake ittu
mūrurūpanāgi mūrulōkavanella
mūru māḍuva bimbamūruti viśva|2|

karuṇāsāgara ninna smaraṇemātradi sakala
durita parihāravendu nā bandu
marehokkamyālenna poreyabēkallade
jaridu dūra nūkuvare murāre
marutāntargata gōpālaviṭhala ī
śarīrave ninna caraṇakarpisideno
saribandaddu māḍo biridu ninnadu dēva
paramadayānidhe uragādrivāsa|3|

Posted in MADHWA, modalakalu sesha dasaru, Mukhya praana, sulaadhi

Shani vaara suladhi(Vayu devara prarthane)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಘನ ದಯಾನಿಧಿಯಾದ ಪವನರಾಯನೆ ನಮೊಪುನರಪಿ ನಮೋ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸರಸಿರುಹಕೆಮಣಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ನೀನೆವೆ ಗತಿ ಎಂದುನಿನಗಿಂತ ಹಿತರಾರು ಜೀವನಕೆಸನಕಾದಿ ವಂದ್ಯನ್ನ ಆಜ್ಞದಿಂದಲಿ ಪರಮಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಬಿಡದೆಅಣುರೂಪಗಳಿಂದ ನಿಂದು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಮನಸಿಜ ವೈರಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲೊಶವೆಹೀನ ಮನಸಿನಿಂದ ಬದ್ಧನಾದವ ನಾನುಗುಣರೂಪ ಕ್ರಿಯಗಳ ವಿದಿತನೇನೊತನುವಿನೊಳಗೆ ಮೂರು ಕೋಟ್ಯಧಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡುಎನಿಪ ಸಾಸಿರ ರೂಪದಿಂದ ಸತಿಯ ಸಹಿತತೃಣ ಮೊದಲಾದ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲಕರ್ಮಅನುಸರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಗಳನೆ ಮಾಡಿಅನಿಮಿತ್ಯ ಬಾಂಧವನೆನಿಸಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳು ನೀನೆ ಇತ್ತುಮನದಲ್ಲಿ ಹರಿ ರೂಪ ಸಂದರುಶನವಿತ್ತುಘನೀ ಭೂತವಾದ ಆನಂದದಿಂದವಿನಯದಿಂದಲ್ಲಿ ಪೊರೆವ ಉಪಕಾರವನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಪೆನೆ ಎಂದಿಗೆ ಗುಣನಿಧಿಯೆಇನ ಕೋಟಿ ತೇಜ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಇನಿತು ನಿನ್ನೊಳು ಲೀಲೆ ಮಾಡುವ ಆವಕಾಲ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಮಿನುಗುವ ಕಂಠದಲಿ ಎರಡು ದಳದ ಕಮಲಕರ್ಣಿಕಿ ಮಧ್ಯದಲಿ ಸತಿ ಸಹಿತದಲಿದ್ದುವನಜಾಸನವಿಡಿದು ತೃಣಜೀವರ ತನಕತನುವಿನೊಳಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನುನೀವೆ ಮಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಘನತೆಯನೇ ಇತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಲೆಮನುಜಾಧಮರಿಗೆ ಮಾಯವ ಮಸಗಿಸಿಕೊನೆ ಗುಣದವರನ್ನ ನಿತ್ಯ ದುಃಖಗಳಿಂದದಣಿಸುವಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲಿ ಕಡೆಮೊದಲಿಲ್ಲದಲೆದನುಜ ಮರ್ದನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನಗಿತ್ತನು ಈ ಪರಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಿಮೆಯನು ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ನಾಸಿಕ ಎಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ತಾನಧೋಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿಸುವಳು ನಿನ್ನಾಜ್ಞದೀನಾಸಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಈಶನಾಜ್ಞದಿ ಊಧ್ರ್ವಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿಸಿ ಪೊರೆವಿ ಜೀವರನ್ನೂತಾಸಿಗೊಂಭೈನೂರು ಕ್ರಮದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುಸಾಸಿರದಾರು ಶತದಿನ ಬಂದಶಲಿಭೂ ಶಬ್ದದಿಂದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಆಶೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಿಗೆಲೇಸು ಮಿಶ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶವಾಸಗೈಸುವಿ ನೀನೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಈ ಸುಜ್ಞಾನ ವೆ ತಿಳಿದುಪಾಸನೆ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆಶ್ವಾಸ ಮಂತ್ರದ ಫಲವ ಶೇಷವೀವಕಾಶಿನಿಂದಲಿ ಕೋಟಿ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಾಪುತದಂತೆವಾಸುದೇವನೆ ಇದಕೆ ತುಷ್ಟನಾಗೀಈ ಶರೀರದಿ ಪೊಳೆದು ಕ್ಲೇಶವ ಪರಿಹರಿಪಈ ಸಂಜ್ಞದಿಂದಲ್ಲಿ ದಿವಿಜರೆಲ್ಲದಾಸರಾಗಿಹರಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಬಿಡದೆಕ್ಲೇಶಾನಂದಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಧೀನ ದೇಶ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಭಾಸುರ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನಿಂದವೀವ ||3||

ಝಂಪಿತಾಳ
ಪಂಚ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚವ ಪುಷಗಳಿಂದಪಂಚರೂಪನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಳ್ಪ ನಿನ್ನಪಂಚಮುಖ ಮೊದಲಾದಮರರೆಲ್ಲರು ನಿ-ಶ್ಚಂಚಲದಿ ಭಜಿಸುತಿರೆ ಅವರವರವಾಂಛಿತಗಳನಿತ್ತು ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದ್ವಿ-ಪಂಚಕರಣಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾನಿ ನೀನೆಪಂಚರೂಪಗಳಿಂದ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗತನಾಗಿಪಂಚ ವ್ಯಾಪರಗಳು ಮಾಳ್ಪ ದೇವಪಂಚ ಪರ್ವದಲಿಪ್ಪ ಪಂಚ ಪಂಚಮರರೊಸಂಚರಿಸುವರಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಿಂದಲಿಪಂಚಭೇದಗಳರುಹಿ ಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರ-ಪಂಚ ಸಲಹಿದ ವಿಮಲ ಉಪಕಾರಿಯೇ ನಿ-ಷ್ಕಿಂಚನ ಪ್ರೀಯ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಮಿಂಚಿನಂದದಿ ಎನ್ನ ಮನದಿ ನಿಲಿಸೊ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ದಳ ಅಷ್ಟವುಳ್ಳ ರಕ್ತಾಂಬುಜದ ಮಧ್ಯಪೊಳೆವ ಕರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವಮೂಲೇಶನ ಪಾದ ಪಂಕಜದಲಿ ನಿಂದುಸಲೆ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚರಣಮೂಲದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಆಶ್ರೈಸಿ ಇಪ್ಪನಾಗಿಸ್ಥಳವ ಸೇರಿಪ ಭಾರ ನಿನ್ನದಯ್ಯಾಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದು ಭಕತರ ಅಭಿಮಾನ ಒಲಿದು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಘನ ಮಹಿಮಾಖಳ ದರ್ಪ ಭಂಜನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಒಲಿವ ನಿಮ್ಮಯ ಕೃಪೆಗೆ ವಿಮಲ ಚರಿತ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಜಾಗೃತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೆಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಜೀವನ ಪಾಲಿಸಿಭಾಗತ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಿನಾಗಭೂಷಣಾದಿ ಸುರರಿಗೆ ಜೀವನಸಾಗರ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗರಾಜನ ಅಂಗುಟದಿ ಮೀಟಿದ ಶಕ್ತಯುಗಾದಿ ಕೃತು ನಾಮ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಯೋಗವ ಪಾಲಿಸಿ ಭವದೂರೂ ಮಾಡೋದು ||6||

ಆದಿತಾಳ
ಅಸುರರ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತವರಅಸಮೀಚೀನ ಕರ್ಮ ದನುಜರಿಗುಣಿಸುವಿಈಶನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನೆರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆಸು ಸಮೀಚೀನವಾದ ಮೋದಗಳೀವಿ ನಿತ್ಯವಸುಧೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತ್ರಿಕೋಟಿಯಸುಶರೀರಗಳಿಂದ ಬಹಿರಾವರಣದಲ್ಲಿವಾಸವಾಗಿ ಸಕಲ ಭೂತ ಹೃತ್ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದುಬಿಸಜಜಾಂಡವನ್ನು ಪೊರೆವ ಕರುಣಿ ನೀನುಅಸಮನೆನಿಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯವಶವಾಗುವನು ನಿನ್ನ ಕರುಣದಿ ಆವಕಾಲಾ ||7||

ಜತೆ
ಹರಿಯ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆವಾಸನೆನಿಸುವಿಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಸುಪ್ರೀತ ಘನದೂತ ||

Dhruvatāḷa
ghana dayānidhiyāda pavanarāyane namopunarapi namō ninna pāda sarasiruhakemaṇidu bēḍikombe nīneve gati enduninaginta hitarāru jīvanakesanakādi vandyanna ājñadindali parama’aṇugaḷalli vyāptanāgi biḍade’aṇurūpagaḷinda nindu māḍida kr̥tyamanasija vairiyinda tiḷiyalośavehīna manasininda bad’dhanādava nānuguṇarūpa kriyagaḷa viditanēnotanuvinoḷage mūru kōṭyadhika eppatteraḍu’enipa sāsira rūpadinda satiya sahitatr̥ṇa modalāda jīva prakr̥ti kālakarma’anusaravāgi kriyagaḷane māḍi’animitya bāndhavanenisi sajjanarige jñāna bhaktyādigaḷu nīne ittumanadalli hari rūpa sandaruśanavittughanī bhūtavāda ānandadindavinayadindalli poreva upakāravanu smarisalāpene endige guṇanidhiye’ina kōṭi tēja guru vijaya viṭhṭhalarēya’initu ninnoḷu līle māḍuva āvakāla ||1||

maṭṭatāḷa
minuguva kaṇṭhadali eraḍu daḷada kamalakarṇiki madhyadali sati sahitadalidduvanajāsanaviḍidu tr̥ṇajīvara tanakatanuvinoḷage vihitavāda śabdagaḷannunīve māḍi avaravarige kīrtighanateyanē ittu kāṇisikoḷḷadalemanujādhamarige māyava masagisikone guṇadavaranna nitya duḥkhagaḷindadaṇisuvi prāntyadali kaḍemodalilladaledanuja mardana guru vijaya viṭhṭhalarēyaninagittanu ī pariya svatantra mahimeyanu ||2||

rūpakatāḷa
nāsika eḍadalli bhārati tānadhōśvāsa biḍisuvaḷu ninnājñadīnāsika baladalli īśanājñadi ūdhrvaśvāsa biḍisi porevi jīvarannūtāsigombhainūru kramadinda ippattondusāsiradāru śatadina bandaśalibhū śabdadindalli hariyannē pūjisutta’āśīti nālku lakṣa jīvarigelēsu miśragaḷella adarante nirdēśavāsagaisuvi nīne prāntyadalli’ī sujñāna ve tiḷidupāsane māḷparigeśvāsa mantrada phalava śēṣavīvakāśinindali kōṭi dravya prāputadantevāsudēvane idake tuṣṭanāgī’ī śarīradi poḷedu klēśava pariharipa’ī san̄jñadindalli divijarelladāsarāgiharayyā ninna pādava biḍadeklēśānandagaḷella ninnādhīna dēśa kāla pūrṇa guru vijaya viṭhṭhalarēyabhāsura jñāna ninnindavīva ||3||

jhampitāḷa
pan̄ca dvāragaḷalli pan̄cava puṣagaḷindapan̄carūpana dhyāna māḷpa ninnapan̄camukha modalādamararellaru ni-ścan̄caladi bhajisutire avaravaravān̄chitagaḷanittu parama mukhya prāṇa dvi-pan̄cakaraṇake mukhya māni nīnepan̄carūpagaḷinda pan̄cāgnigatanāgipan̄ca vyāparagaḷu māḷpa dēvapan̄ca parvadalippa pan̄ca pan̄camararosan̄carisuvarayyā ninnindalipan̄cabhēdagaḷaruhi śud’dha śāstragaḷinda pra-pan̄ca salahida vimala upakāriyē ni-ṣkin̄cana prīya guru vijaya viṭhṭhalarēyanamin̄cinandadi enna manadi niliso ||4||

triviḍitāḷa
daḷa aṣṭavuḷḷa raktāmbujada madhyapoḷeva karṇikeyalli śōbhisuvamūlēśana pāda paṅkajadali nindusale bhakutiyinda bhajisuva ninna caraṇamūladalli jīva āśraisi ippanāgisthaḷava sēripa bhāra ninnadayyā’ollenendare biḍadu bhakatara abhimāna olidu pālisabēku ghana mahimākhaḷa darpa bhan̄jana guru vijaya viṭhṭhalarēya’oliva nim’maya kr̥pege vimala carita ||5||

aṭṭatāḷa
jāgr̥ti svapna suṣuptiyalli nīnejāgarūkanāgi jīvana pālisibhāgatrayadalli vibhāga māḍuvināgabhūṣaṇādi surarige jīvanasāgara modalāda sakalaralli vyāptanāgarājana aṅguṭadi mīṭida śaktayugādi kr̥tu nāma guru vijaya viṭhṭhalarēyanayōgava pālisi bhavadūrū māḍōdu ||6||

āditāḷa
asurara puṇyavannu bhaktarigittavara’asamīcīna karma danujariguṇisuvi’īśane gatiyendu nere nambidavarigesu samīcīnavāda mōdagaḷīvi nityavasudheya bhāravannu dharisi trikōṭiyasuśarīragaḷinda bahirāvaraṇadallivāsavāgi sakala bhūta hr̥tkamaladalli nindubisajajāṇḍavannu poreva karuṇi nīnu’asamanenipa guru vijaya viṭhṭhalarēyavaśavāguvanu ninna karuṇadi āvakālā ||7||

jate
hariya vihārakke āvāsanenisuviguru vijaya viṭhṭhalanna suprīta ghanadūta ||

Posted in MADHWA, modalakalu sesha dasaru, raghavendra, sulaadhi

Guru vaara suladhi/Rayaru suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಘನ ದಯಾನಿಧಿಯಾದ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮವನಜ ಪಾದಯುಗಕೆ ನಮೊ ನಮೊಜನುಮಾರಭ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿನಮಿಸದಲಿಪ್ಪಮನುಜನ ಅಪರಾಧವೆಣಿಸದಲೆವನಧಿ ಪೋಲುವ ಕರುಣಿ ಗೋವತ್ಸ ನ್ಯಾಯದಿಂದನಿನಗೆ ನೀನೆ ಬಂದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಸನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳ ಮನನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದಇನಕೋಟಿ ಭಾಸ ವೇದೇಶ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಮುನಿಗಳಿಂದಲಿ ಕೂಡಿ ಸಂದರುಶನವಿತ್ತುವಿನಯೋಕ್ತಿಗಳ ನುಡಿದ ಕೃತ್ಯದಿಂದಆನಂದವಾಯಿತು ಅಘದೂರನಾದೆನಿಂದುದನುಜಾರಿ ಭಕತರ ಮಣಿಯೇ ಗುಣಿಯೇಎಣೆಗಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣಕ್ಕೆಅನುಪಮ ಮಹಿಮನೆ ಅನಿಳ ಪ್ರೀಯಾಗುಣ ಗಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿಮ್ಮಘನವಾದ ಬಲದಿ ಎನಗೆ ಸುಳಿದನೆಂದು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸುಖತೀರ್ಥರ ಮತವೆಂದೆಂಬ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿಖನಸಾಂಡದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮೆರೆಯೆಪಖರಹಿತವಾದ ಪಕ್ಷಿಯು ತನ್ನಯಪಖ ಚಿನ್ಹಿಹ್ಯ (ಯ) ಜನಿತ ಮಾರುತನಿಂದಲಿ ಧ್ವಜವಪ್ರಕಟದಿ ಚರಿಸುವ ಯತ್ನದಂದದಿ ದುರುಳಸಕುಟಿಲರಾದಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮುಖ ಮಖರೆಲ್ಲ ಬರಲು ಅಮ(ವ)ಸ್ಥಿತ2 ನಿಶ್ಚಯದಿ (ಮುಖ್ಯ ಜನರು ಬರಲು)ಮಖಶತಜನೆನೆಪ ಜಯರಾಯಾಚಾರ್ಯಪ್ರಕಟ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂಬ ಪಾಶಗಳಿಂದಲ್ಲಿಯುಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಬಿಗಿದು ವೀರಧ್ವನಿಯ ಗೈಯೆಉಕುತಿಗೆ ನಿಲ್ಲದಲೆ ಮೊಲದಂತೆ ಜರಿದುದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನರಾಗೆತ್ಯಕತ ಲಜ್ಜೆಯಲಿಂದ ಹತವಾಶೇಷ್ಯಸಾಕುಂಠಿತವಾದ ಬಲವೀರ್ಯನು ಮೇರುಶಿಖರವೆತ್ತುವನೆಂಬೊ ಸಹಸದಂದದಲಿವಿಕಟ ಮತಿಯುಕ್ತ ದುರುಳರು ರೋಷದಲಿ ಕು-ಯುಕುತಿಗಳಿಂದಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ ಬರಲುಲಕುಮಿಪತಿಯ ನೇಮ ತಿಳಿದ ಪ್ರೌಢ ನೀನುಈ ಖಂಡದಿ ಬಂದು ದ್ವಿಜನ್ಮವ ಧರಿಸಿಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ನ್ಯಾಯಾಮೃತವನ್ನುತರ್ಕ ತಾಂಡವ ಚಂದ್ರಿಕ ಪರಿಮಳ ಮೊದಲಾದಮಿಕ್ಕಾದ ಗ್ರಂಥವೆಂತೆಂಬ ವಜ್ರದಲಿ ದು-ರುಕುತಿಗಳೆಂಬಂಥ ಗಿರಿಗಳ ಛೇದಿಸಿಈ ಕುಂಭಿಣಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮೆರದೆಭಕುತರಾಗ್ರೇಸರನೆ ಭೂ ವಿಬುಧರ ಪ್ರೀಯಾನಖ ಶಿಖ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿಮ್ಮಭಕುತಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ಇತ್ತಿಹ ಕೀರ್ತಿಯನು ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಕಲಿಯುಗದಿ ಜನರು ಕಲ್ಮಷದಲಿಂದ ಬಲವಂತವಾದ ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪಗಳನುವಿಲಯ1ಗೈಸುವ ಉಪಾಯವನರಿಯದೆಮಲಯುಕ್ತವಾದ ಭವ ಶರಧಿಯಲ್ಲಿನೆಲೆಯಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವತ್ರ್ಮಾ2ವನ್ನು ತಿಳಿಯದಲೆ ದುಃಖ ಬಡುವ ಸುಜನಒಳಗೆ ತಾರಕನಾಗಿ ಈ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿನಿಲಯವಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳಿಲ್ಲನಳಿನ ಸಂಭವ ಜನಕ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನಗೆ ಒಲಿದಿಪ್ಪಾಧಿಕಧಿಕವಾಗಿ ಬಿಡದೆ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸೊಬಗಿನ ತೆರದಂತೆಯೋಚನೆ ಯಾತಕ್ಕೆನ್ನನು ಉದ್ಧರಿಪದಕ್ಕೆಊಚ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಬಲವೀರ್ಯನು ನೀನುನೀಚವಾದ ದೇಹ ಧಾರಣವನು ಮಾಡಿ ಅ-ನೂಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಂಗಳು ಆಚರಣೆಯ ಮಾಳ್ಪ ಅಧಮನಾದವ ನಾನುಸೂಚರಿತ್ರವಾದ ಶುಚಿಯಾದ ಮನುಜಂಗೆನೀಚ ಅಶುಚಿಯಾದ ನರನು ಅಧಿಕನೆಂದುಭೂ ಚಕ್ರದಲಿ ಅವರ ದೇಹ ತೆತ್ತವನಾಗಿಆಚರಿಸಿದೆ ಬಲು ಹೀನ ಕೃತ್ಯಂಗಳುಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊಬಗು ನೋಡದಲೆಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಳ್ಪದುಮೋಚನೆ ಮಾಡುವದು ಭವ ಬಂಧದಲಿಂದಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗವೆ ಬೋಧಿಸು ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಗೆ ವಶನಾಗಿಹರಿ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾಗಿ ನಿಂದುಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಖವಿತ್ತುಪರಿ ಪರಿ ಕೀರ್ತಿಗಳು ತಂದೀವ ನಿಮಗೆಂದುಪರಮಾಪ್ತನಾಗಿ ತವಪಾದ ಸಾರಿದೆನುದೂರ ನೋಡದಲೆ ಕರುಣ ಮಾಡಿ ವೇಗಸುರರಿತ್ತ ಶಾಪದಿಂದ ಕಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಹೃ-ತ್ಸರಸಿಜದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಪೊಳೆವಂತೆ ಮಾಡುವದುಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾನಿಧೆ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನಶರಣರ ಅಭಿಮಾನಿ ಔದಾರ್ಯ ಗುಣಮಣಿ ||5||

ಜತೆ
ಗುರುಕುಲ ತಿಲಕನೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಖ್ಯಸುರ ಕಲ್ಪತರು ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರೀಯಾ ||

Dhruvatāḷa
ghana dayānidhiyāda guru rāghavēndra nim’mavanaja pādayugake namo namojanumārabhyavāgi abhinamisadalippamanujana aparādhaveṇisadalevanadhi pōluva karuṇi gōvatsa n’yāyadindaninage nīne bandu svapnadallisanakādi munigaḷa mananakke nilukada’inakōṭi bhāsa vēdēśa pramōda tīrthamunigaḷindali kūḍi sandaruśanavittuvinayōktigaḷa nuḍida kr̥tyadinda’ānandavāyitu aghadūranādenindudanujāri bhakatara maṇiyē guṇiyē’eṇegāṇe nim’ma karuṇā kaṭākṣa vīkṣaṇakke’anupama mahimane aniḷa prīyāguṇa gaṇa paripūrṇa guru vijaya viṭhṭhala nim’maghanavāda baladi enage suḷidanendu ||1||

maṭṭatāḷa
sukhatīrthara matavendemba dhvajavannu vikhanasāṇḍada madhya pratiyillade mereyepakharahitavāda pakṣiyu tannayapakha cinhihya (ya) janita mārutanindali dhvajavaprakaṭadi carisuva yatnadandadi duruḷasakuṭilarādi ā vidyāraṇyamukha makharella baralu ama(va)sthita2 niścayadi (mukhya janaru baralu)makhaśatajanenepa jayarāyācāryaprakaṭa granthagaḷemba pāśagaḷindalliyukutiyindali bigidu vīradhvaniya gaiye’ukutige nilladale moladante jaridudikku dikkinalli palāyanarāgetyakata lajjeyalinda hatavāśēṣyasākuṇṭhitavāda balavīryanu mēruśikharavettuvanembo sahasadandadalivikaṭa matiyukta duruḷaru rōṣadali ku-yukutigaḷindali san̄carisuta baralulakumipatiya nēma tiḷida prauḍha nīnu’ī khaṇḍadi bandu dvijanmava dharisiprakhyātavāda n’yāyāmr̥tavannutarka tāṇḍava candrika parimaḷa modalādamikkāda granthaventemba vajradali du-rukutigaḷembantha girigaḷa chēdisi’ī kumbhiṇi madhya pratiyillade meradebhakutarāgrēsarane bhū vibudhara prīyānakha śikha paripūrṇa guru vijaya viṭhṭhala nim’mabhakutige vaśanāgi ittiha kīrtiyanu ||2||

triviḍitāḷa
kaliyugadi janaru kalmaṣadalinda balavantavāda trividha tāpagaḷanuvilaya1gaisuva upāyavanariyademalayuktavāda bhava śaradhiyallineleyāgi magnarāgi nivr̥tti vatrmā2vannu tiḷiyadale duḥkha baḍuva sujana’oḷage tārakanāgi ī nadiya tīradallinilayavallade ninage an’ya kr̥tyagaḷillanaḷina sambhava janaka guru vijaya viṭhṭhala ninage olidippādhikadhikavāgi biḍade ||3||

aṭṭatāḷa
sūcane māḍida sobagina teradanteyōcane yātakkennanu ud’dharipadakke’ūca jñānānanda balavīryanu nīnunīcavāda dēha dhāraṇavanu māḍi a-nūcitavāgidda kāma krōdhaṅgaḷu ācaraṇeya māḷpa adhamanādava nānusūcaritravāda śuciyāda manujaṅgenīca aśuciyāda naranu adhikanendubhū cakradali avara dēha tettavanāgi’ācariside balu hīna kr̥tyaṅgaḷusūcane māḍiddu sobagu nōḍadaleyōcane māḍiddu sārthaka māḷpadumōcane māḍuvadu bhava bandhadalindaśrī cakrapāṇi guru vijaya viṭhṭhalarēyanayōcane māḍuva yōgave bōdhisu ||4||

āditāḷa
pariśud’dhavāda ninna bhakutige vaśanāgihari tanna parivāra samētanāgi nindumore hokka janarige paripūrṇa sukhavittupari pari kīrtigaḷu tandīva nimagenduparamāptanāgi tavapāda sāridenudūra nōḍadale karuṇa māḍi vēgasuraritta śāpadinda kaḍige māḍi enna hr̥-tsarasijadalli hari poḷevante māḍuvaduparipūrṇa kr̥pānidhe guru vijaya viṭhṭhalannaśaraṇara abhimāni audārya guṇamaṇi ||5||

jate
gurukula tilakane guru rāghavēndrākhyasura kalpataru guru vijaya viṭhṭhala prīyā ||

Posted in MADHWA, modalakalu sesha dasaru, sulaadhi

Budhavara suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಇಷ್ಟು ನಿರ್ದಯವ್ಯಾಕೊ ಎಲೆ ಎಲೆ ಆಪ್ತನಾದಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನಾನು ದೂರಾದವನೇಘಟ್ಟಿ ಮನಸಿನವ ನೀನಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಎನ್ನ ಅ-ದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂತೊ ತಿಳಿಯದಯ್ಯಾಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಭಕುತ ವತ್ಸಲನೆಂಬೊಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಿರಿದು ಇಲ್ಲವೇನೋಶಿಷ್ಟ ಜನರ ಸಂಗ ವರ್ಜಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸದಲಿಪ್ಪ ಹೀನನೆಂದೂಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾದದುಷ್ಟ ನಡತಿಯಿಂದ ಬಂಧನಾಹಾಪ್ರೇಷ್ಟ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಲವ ನಿರೀಕ್ಷಿಸೆಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಭವದಲಿಂದನಿಷ್ಟವಾಗುವನೇನೊ ಅಭೀಷ್ಟವೈದುವನೆಂತುದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಜ ಭವಾದ್ಯರುಕಷ್ಟವೈದುವರು ನಿಜಸುಖವಿಲ್ಲದಲೆವಿಷ್ಣು ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ಇನಿತು ಇರಲೂಎಷ್ಟರವರಯ್ಯಾ ಮಿಕ್ಕಾದ ಭಕುತರೆಲ್ಲತುಷ್ಟನಾಗಿ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಒಲಿದುದುಷ್ಟವಾದ ಕರ್ಮ ನೂಕಿ ಕಡಿಗೆ ಮಾಡಿಪುಷ್ಟಗೈಸು e್ಞÁನಾನಂದದಿಂದತಟ್ಟಲೀಸದೆ ಕಲಿ ಬಾಧೆ ಎಂದೆಂದಿಗೆಹೃಷ್ಟನಾಗು ಎನ್ನ ಸಾಧನಕ್ಕೆದಿಟ್ಟ ಮೂರುತಿ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರೇಯಾಪೊಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಜಗವಿಟ್ಟು ಸಲಹುವ ದೇವಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕಾಳಿ ಸರ್ಪನು ನಿನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಗಿಯೆ ಅವನಕೀಳು ನಡತೆಯನ್ನ ನೋಡದೆ ಕರುಣದಲಿಮೇಲಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಿ ಮುದದಿಂದಫಾಲಲೋಚನ ಸುರಪ ಗುರು ಸತಿ ಭೃಗು ಭೀಷ್ಮಶೀಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಷದಿಂದಕಾಲನಾಮಕ ನಿನ್ನ ಬಂಧಕ ಶಕುತಿಯಲಿವ್ಯಾಳೆ ವ್ಯಾಳೆಗೆ ಅಪರಾಧವೆ ಮಾಡಿದರೂಪಾಲಿಸಿದೆ ಹೊರ್ತು ಪ್ರದ್ವೇಷವ ಮಾಡಿದಿಯಾಜಾಲ ಅಘವ ಮಾಡಿ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಎನಲುತಾಳುವರಲ್ಲದಲೆ ಛಿದ್ರಗಳೆಣಿಸುವರೆಮೂಲ ನೀನೆ ಸುಖ ದುಃಖಾ (ಖ) ನುಭವಕ್ಕೆಮೂರ್ಲೋಕಾಧಿಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನಆಳುಗಳಗೊಬ್ಬ ಅಧಮನು ನಾನೇವೆ|| 2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ವಿದೇಶದವನಾಗಿ ಪಥದೊಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣಆದರ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಭಿಡಿಯಾಹೃದಯದೊಳು ಮರಿಯದೆ ಸ್ಮರಿಸುವನೊಮ್ಮಿಗನ್ನಪದುಮನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಭಿಡೆಯತನಕೆಆದಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋರುತಿದೆಉದದಿ ಪೋಲುವ ದಯ ಪೂರ್ಣನೆಂದುಸದಮಲವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಧೇನಿಸಬೇಕೆಂತೊವಿದೂರನೆನಿಪ ದೋಷರಾಶಿಗಳಿಗೆಪದೋಪದಿಗೆ ಗುರುದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಿ ಎಂದು ಅ-ವಧಿ ಇಲ್ಲದಲೆ ಹಂಗಿಸುವದುಮೋದವಾಗಿ ನಿನಗೆ ತೋರುತಲಿದೆ ನಿನ್ನಚದುರತನಕೆ ನಾನು ಎದುರೇ ನೋಡಾಪದುಮ ಸಂಭವ ಮುಖ್ಯ ದಿವಿಜರು ಸ್ವತಂತ್ರದಿಪದವಾಚಲಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರೇಹೃದಯದೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹರಿ ನಿನ್ನಚೋದ್ಯ ನಡತೆ ನಡವದಾವ ಕಾಲಇದು ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ `ಎಥಾ ದಾರುಮಯಿ’ಶುದ್ಧ ಭಾಗವತೋಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆಅದುಭೂತ ಬಿಂಬ ನೀನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜೀವ ನಿನಗೆ ನೀಮುದದಿಂದ ಮಾಡಿಸದಿಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಎನಗೆಒದಗಲು ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆಅಧಿಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರುವದೆಂತೋಉದರಗೋಸುಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ಎನ್ನ ಬಳಲಿಪುದುಇದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕರವ ಮುಗಿದು ನಮಿಪೆಪದಕೆ ಬಿದ್ದವನ ಕೂಡ ಛಲವ್ಯಾತಕೊಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾಸದಾ ಕಾಲದಲಿ ನೀನೆ ಗತಿ ಎಂದು ಇಪ್ಪೆ ನೋಡಾ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಬಲವಂತವಾಗಿದ್ದ ಪೂರ್ವದ ಕರ್ಮವುತಲೆಬಾಗಿ ಉಣಬೇಕು ಉಣದಿದ್ದರೆ ಬಿಡದುಜಲಜನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನಿತೆಂದುತಿಳಿದು ಈ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದರುತಲೆದೂಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದು ಎಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕರನ್ನನಳಿನಾಕ್ಷ ನೀನೆವೆ ಘನ ಕರುಣವ ಮಾಡಿವಿಲಯಗೈಸುವ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲಿನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಪಾಪರಾಶಿಗಳನ್ನುಸಲೆ ಇಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಯಿತುಯೆಂದುಕುಲವ ಪಾವನ ನೀನೆ ಪೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಬಳಲಿಪದಕ್ಕೆಮಲತ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಖಳದರ್ಪ ಭಂಜನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಅನುಭವದಿಂದ ಇದು ತೀರಿಪೆನೆಂದೆನೆವನಜ ಭವ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿಂದಾಹದಲ್ಲಸನಕಾದಿ ಮುನಿವಂದ್ಯ ನೀನೆವೆ ದಯದಿಂದಋಣವನ್ನು ತೀರಿಪುದು ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡದಲೆತೃಣದಿಂದ ಸಾಸಿರ ಹಣವನ್ನು ತೀರಿದಂತೆಶಣಸಲಿ ಬೇಡ1 ಇನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮೊನೆ ಮಾಡಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಸುವುದುಚಿತವೆಮುನಿ ಮನಮಂದಿರ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನ್ನವನೆಂದರೆ ಎನಗಾವ ದೋಷ ಉಂಟು ||5||

ಜತೆ
ಅಹಿತ ಮಾಡುವನಲ್ಲ ಭಕತರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲೋಹಿತಾಕ್ಷ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ ||

Dhruvatāḷa
iṣṭu nirdayavyāko ele ele āptanādakr̥ṣṇa ninage nānu dūrādavanēghaṭṭi manasinava nīnalla endigū enna a-dr̥ṣṭa lakṣaṇavento tiḷiyadayyāsr̥ṣṭiyoḷage bhakuta vatsalanembośrēṣṭhavāda biridu illavēnōśiṣṭa janara saṅga varjitanāgi ninnamuṭṭi bhajisadalippa hīnanendūbiṭṭu nōḍidare mattiṣṭu adhikavādaduṣṭa naḍatiyinda bandhanāhāprēṣṭa yōgyavāda kālava nirīkṣise’eṣṭu kalpagaḷige bhavadalindaniṣṭavāguvanēno abhīṣṭavaiduvanentudr̥ṣṭili nōḍidare aja bhavādyarukaṣṭavaiduvaru nijasukhavilladaleviṣṇu ninnaya mahime initu iralū’eṣṭaravarayyā mikkāda bhakutarellatuṣṭanāgi ninage nīnē oliduduṣṭavāda karma nūki kaḍige māḍipuṣṭagaisu eñaÁnānandadindataṭṭalīsade kali bādhe endendigehr̥ṣṭanāgu enna sādhanakkediṭṭa mūruti guru vijaya viṭhṭhala rēyāpoṭṭiyoḷage jagaviṭṭu salahuva dēvā ||1||

maṭṭatāḷa
kāḷi sarpanu ninna kacci bigiye avanakīḷu naḍateyanna nōḍade karuṇadalimēlānugraha māḍidi mudadindaphālalōcana surapa guru sati bhr̥gu bhīṣmaśīla bhakutarella kali kalmaṣadindakālanāmaka ninna bandhaka śakutiyalivyāḷe vyāḷege aparādhave māḍidarūpāliside hortu pradvēṣava māḍidiyājāla aghava māḍi dēhi dēhi enalutāḷuvaralladale chidragaḷeṇisuvaremūla nīne sukha duḥkhā (kha) nubhavakkemūrlōkādhipa guru vijaya viṭhṭhala ninna’āḷugaḷagobba adhamanu nānēve|| 2||

triviḍitāḷa
vidēśadavanāgi pathadoḷu ondu kṣaṇa’ādara parasparavāgi bhiḍiyāhr̥dayadoḷu mariyade smarisuvanom’migannapadumanābhane ninna nirbhiḍeyatanake’ādi antyavilla āścarya tōrutide’udadi pōluva daya pūrṇanendusadamalavāgi ninna dhēnisabēkentovidūranenipa dōṣarāśigaḷigepadōpadige gurudrōha māḍidi endu a-vadhi illadale haṅgisuvadumōdavāgi ninage tōrutalide ninnacaduratanake nānu edurē nōḍāpaduma sambhava mukhya divijaru svatantradipadavācalaṇadalli samartharēhr̥dayadoḷage vāsavāgidda hari ninnacōdya naḍate naḍavadāva kāla’idu enna mātalla `ethā dārumayi’śud’dha bhāgavatōkti pramāṇadante’adubhūta bimba nīnu pratibimba jīva ninage nīmudadinda māḍisadippa kārya enage’odagalu pūrvōktavāda pramāṇagaḷige’adhikāra sid’dhānta baruvadentō’udaragōsugavāgi māḍidavanalla’udayāstamāna enna baḷalipudu’idu dharmavalla ninage karava mugidu namipepadake biddavana kūḍa chalavyātakobadiyalli ippa guru vijaya viṭhṭhalarēyāsadā kāladali nīne gati endu ippe nōḍā ||3||

aṭṭatāḷa
balavantavāgidda pūrvada karmavutalebāgi uṇabēku uṇadiddare biḍadujalajanābhane ninna saṅkalpa initendutiḷidu ī dēhada abhimānaviddarutaledūgi sum’mane iralāgi enninda’ollenendare biḍadu elli pokkarannanaḷinākṣa nīneve ghana karuṇava māḍivilayagaisuva upāyagaḷindalineleyāgi nintiddu pāparāśigaḷannusale indina dinakke sari hōyituyendukulava pāvana nīne pēḷida mātigehalavu bageyinda innu baḷalipadakkemalata mallara gaṇḍa guru vijaya viṭhṭhalarēyakhaḷadarpa bhan̄jana kr̥peyinda nōḍōdu ||4||

āditāḷa
anubhavadinda idu tīripenendenevanaja bhava kalpakke ennindāhadallasanakādi munivandya nīneve dayadinda’r̥ṇavannu tīripudu ālasya māḍadaletr̥ṇadinda sāsira haṇavannu tīridanteśaṇasali bēḍa1 innu aparādha mone māḍikṣaṇa kṣaṇake idu beḷḷisuvuducitavemuni manamandira guru vijaya viṭhṭhalarēyaninnavanendare enagāva dōṣa uṇṭu ||5||

jate
ahita māḍuvanalla bhakatara samūhakkelōhitākṣa guru vijaya viṭhṭhalarēya ||

Posted in MADHWA, modalakalu sesha dasaru, sulaadhi

Mangala vaara suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಮಿತ್ರನು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮನದಿ ನಂಬಿದಕ್ಕೆಉತ್ತಮ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಯ್ಯಾಶತ್ರುಗಳಂತೆ ನಿಂದು ಬಹಿರಂತರಂಗದಲ್ಲಿಕತ್ತಲೆ ಚರರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿನಿತ್ಯ ದುಃಖಗಳುಣಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಗಿದರುನೇತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡದಲೆ ಇರುವ ಬಗೆಯೋಮಿತ್ರರಲಕ್ಷಣವೆ ಅಥವಾ ಶತ್ರುತ್ವದ ಸೊಬಗೆ ಎತ್ತಣದೊ ಇದನು ತೋರದೆನಗೆಕರ್ತೃ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಎಂದೆಂದಿಗೆನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಸಾರಿತು ಸ-ರ್ವತ್ರ ಸಮನಾದ ಹರಿ ನೀನು ಜೀವ ಕಾಲ ಪ್ರ-ಕೃತಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಂದು ತುತ್ತು ಮಾಡಿ ಉಣಿಸಿಕೀತ್ರ್ಯಾಪಕೀರ್ತಿಗಳ ಜಾದಿಗಳಿಗೆಇತ್ತು ಪೊರೆವಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನಗೆಯುಕ್ತವಾಗದಯ್ಯಾ ದೋಷವನ್ನುಈ ತೆರವಾದ ಬಗೆಯಿಂದ ಎನ್ನ ಕರ್ಮದಂತೆ ದು-ಷ್ಕøತ್ಯಗಳುಂಬೆನೆಂದು ನಿಶ್ಚೈಸುವೆ ಧಾ-ರಿತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಅಶಕ್ತರಾದವರೆಲ್ಲಶಕ್ತರಾದವರೆಲ್ಲ ಆಶ್ರೈಸೆಅತ್ಯಭಿಮಾನದಿಂದ ಪೊರೆಯದಿರಲು ಆವ ಕೀರ್ತಿ ಐದುವನೆಂತು ಮಾನ್ಯನಾಗಿ ತಾ-ಪತ್ರಯ ಕಳಿಯದಿರೆ ಅನುಸಾರ ಮಾಳ್ಪದೇಕೆ (ದ್ಯಾಕೊ)ಕೃತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳ2 ಸುರರೊಡಿಯ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತರಾಶ್ರಯ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಭಕ್ತವತ್ಸಲ ದೇವ ಮಹಾನುಭಾವಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅನಾದಿ ಕರ್ಮವನು ಅನುಭವ ಮಾಡುವದುಪ್ರಾಣಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ತಪ್ಪುವದು ಎಂದುಜಾಣತನದಲಿಂದ ಜಾರಿ ಪೋಗುವದೊಳಿತೆಶ್ರೀನಾಥನ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸಾರಿದ ಜನಕೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೆವೇವಿನಾಶವಾಗುವದೆಂದು ಶೃತಿ ಸಾರುತಲಿದಕೋದೀನರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪರು ಸುರರೆಲ್ಲ ಎನಗಿದ್ದ ಕರ್ಮವನು ಕ್ಷೀಣವೈದಿಸದಿರಲುವಿನಯದಿಂದಲಿ ನಿನಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಬುವದೇಕೆ (ದ್ಯಾಕೆ)ಪ್ರಾಣನಾಥ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ ಪ್ರೀಣ ನಾಗುತಿರಲು ನಿಲ್ಲುವದೆ ದೋಷ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ವೆಂಕಟನೆಂಬೊ ನಾಮ ವ್ಯವಹಾರ ತೋರುತಿದೆಪಂಕಜಾಕ್ಷನೆ ಇನಿತು ನಡತಿಯಿಂದ“ಯತ ತೋಪಿ ಹರೆಃ ಪದ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಸಕಲಂ ಹ್ಯಗಮಾಶುಲಯಂ ವ್ರಜತಿ’’ಎಂಬೋ ಉಕ್ತಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬಾರದೇನೊ ಈ ತೆರ ನುಡಿದರೆಶಂಕರ2ನೆಂಬೊ ನಾಮ ನುಡಿಯಲ್ಯಾಕೆ ನಿಖಿಳಾಘ ವಿನಾಶಕನೆಂಬೊದೇನೋಮಂಕು ಜನರ ಪಾಪ ಕಳೆಯದಿರೆ“ಯಂಕಾಮಯೆ ತಂತು ಮುಗ್ರಂ ತೃಣೋಮಿ’’ ಎಂಬಬಿಂಕದ ಉಕುತಿಗೆ ಘನ್ನತ್ಯಾಕೆ ಸಂಕಟ ಹರ ಗುರ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನಗ-ಲಂಕಾರವಾಗದಯ್ಯಾ ಇನಿತು ನೋಡೆ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವ ಕ್ಷೀಣವೈದಸದಿರಲುನಾಡೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಅನುಭವಿಸಲೆ ಎನ್ನಯೂಢವಾದ ಕಲ್ಪ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿದರುಗಾಢವಾದ ಕರ್ಮ ನಾಶವಾಗದು ಕೇಳೊಈಡು ಇಲ್ಲದಿಪ್ಪ ಸೌಖ್ಯದಾಯ ಮುಕ್ತಿಪ್ರೌಢರಾದವರಿಗೆ ದುರ್ಲಭವೆ ಸರಿ ರೂಢಿಯ ಜನಕಿನ್ನು ಪೇಳುವದ್ಯಾತಕೆಗೂಢ ಕರುಣಿ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಎಂಬೊರೂಢಿಯ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಎನ್ನಲ್ಯಾಕೆ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹರಿ ಎನೆ ಹರಿ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಲುಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುವವುಅನುನಯದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಚ್ಯುತನೆಂದು ನೆನೆಯೆಮನದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ನೀನು ಆನಂದ ಬಡಿಸುವಿಘನ ಮಹಿಮನೆ ನಿನ್ನ ಮೂರನೆ ಖ್ಯಾತಿ ನೆನೆಯೆಅನಾದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧ ದೂರ ಮಾಡಿಆನಂದಪ್ರದವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಐದಿಸುವ ಚಿನುಮಯನೆ ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಾರಿ ನೆನೆಯೆಋಣವನ್ನೆ ತೀರೆಸುವೆ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ ನಿನಗೆಅನುಮಾನ ಇದಕಿಲ್ಲ ಬಲಿಯೇ ಇದಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಇನಿತು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮøತಿ ವರಲುತಿರೆಎನಗಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದಿರಲುಘನವಾದ ಮಹಿಮೆಯು ಲೌಕಿಕವಾಗದೇನೊಸನಕಾದಿ ಮುನಿ ವಂದ್ಯ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಮನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೋ ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ ||5||

ಜತೆ
ಭಕುತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿದೆ ಸಥೆಯಿಂದಲಿ ಬಿನ್ನೈಸಿದೆಉಕುತಿ ಲಾಲಿಸು ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ ||

Dhruvatāḷa
mitranu endu ninna manadi nambidakke’uttama upakāra māḍidayyāśatrugaḷante nindu bahirantaraṅgadallikattale cararige sahāyakanāginitya duḥkhagaḷuṇisi eṣṭu kūgidarunētra dr̥ṣṭili nōḍadale iruva bageyōmitraralakṣaṇave athavā śatrutvada sobage ettaṇado idanu tōradenagekartr̥ ninnalli dōṣa endendigenistraiguṇya nendu śruti sāritu sa-rvatra samanāda hari nīnu jīva kāla pra-kr̥ti anusarisi sukha duḥkha hottu hottige tandu tuttu māḍi uṇisikītryāpakīrtigaḷa jādigaḷige’ittu porevi emba kāraṇadinda ninageyuktavāgadayyā dōṣavannu’ī teravāda bageyinda enna karmadante du-ṣkaøtyagaḷumbenendu niścaisuve dhā-ritriyoḷage aśaktarādavarellaśaktarādavarella āśraise’atyabhimānadinda poreyadiralu āva kīrti aiduvanentu mān’yanāgi tā-patraya kaḷiyadire anusāra māḷpadēke (dyāko)kr̥tyābhimānigaḷa2 suraroḍiya muktāmuktarāśraya guru vijaya viṭhṭhalarēyabhaktavatsala dēva mahānubhāvā ||1||

maṭṭatāḷa
anādi karmavanu anubhava māḍuvaduprāṇādyamararige tappuvadu endujāṇatanadalinda jāri pōguvadoḷiteśrīnāthana ninna pāda sārida janake anēka janmada pāpa takṣaṇadallevēvināśavāguvadendu śr̥ti sārutalidakōdīnarāgi ninna stutiparu surarella enagidda karmavanu kṣīṇavaidisadiraluvinayadindali ninage bēḍikombuvadēke (dyāke)prāṇanātha guru vijaya viṭhṭhalarēyā prīṇa nāgutiralu nilluvade dōṣa ||2||

triviḍitāḷa
veṅkaṭanembo nāma vyavahāra tōrutidepaṅkajākṣane initu naḍatiyinda“yata tōpi hareḥ pada sansmaraṇe sakalaṁ hyagamāśulayaṁ vrajati’’embō uktige kaḷaṅka bāradēno ī tera nuḍidareśaṅkara2nembo nāma nuḍiyalyāke nikhiḷāgha vināśakanembodēnōmaṅku janara pāpa kaḷeyadire“yaṅkāmaye tantu mugraṁ tr̥ṇōmi’’ embabiṅkada ukutige ghannatyāke saṅkaṭa hara gura vijaya viṭhṭhala ninnaga-laṅkāravāgadayyā initu nōḍe ||3||

aṭṭatāḷa
māḍida karmava kṣīṇavaidasadiralunāḍoḷage puṭṭi anubhavisale ennayūḍhavāda kalpa tirugi tirugidarugāḍhavāda karma nāśavāgadu kēḷo’īḍu illadippa saukhyadāya muktiprauḍharādavarige durlabhave sari rūḍhiya janakinnu pēḷuvadyātakegūḍha karuṇi guru vijaya viṭhṭhala emborūḍhiya sari matte yōga ennalyāke ||4||

āditāḷa
vinayadindali om’me hari ene hari endu smarisalujanma janmada pāpa parihāravāguvavu’anunayadi mattom’me acyutanendu neneyemanadalli tōri nīnu ānanda baḍisuvighana mahimane ninna mūrane khyāti neneye’anādiyinda banda pratibandha dūra māḍi’ānandapradavāda sthānavannu aidisuva cinumayane ninna nālkaneya bāri neneye’r̥ṇavanne tīresuve upāyavilla ninage’anumāna idakilla baliyē idake sākṣi’initu ninna mahime śruti smaøti varalutire’enagidda duṣkarma parihāra māḍadiralughanavāda mahimeyu laukikavāgadēnosanakādi muni vandya guru vijaya viṭhṭhalarēyamanakke tandukō enna binnapava ||5||

jate
bhakuti illade baride satheyindali binnaiside’ukuti lālisu guru vijaya viṭhṭhalarēya ||