Featured
Posted in chaithra maasa, MADHWA, rama, rama navami

Rama Navami

When is Rama Navami?

It is on Chaitra Shudda Navami Day.

What is the significance of Rama Navami?

Sri Rama devaru was born on Chaitra Shudda Navami day in Punarvasu nakshatra in Karkataka raashi.

What is the procedure to celebrate?

Saligrama pooja followed by Rama puja is generally done. Those who dont have the possibility or facility of doing saligrama pooja, atleast do the Pooja to Lord Raama Picture

Women can worship/ do pooja of Sri Raama photo. Clean the place and on a plank, Put the Rangoli and place Raama picture on it. Do pooja with kumkum, turmeric and put gaja vasthra and finally perform aarathi

Detailed procedure

Do sankalpa(Pooja sankalpa for USA)

Dhyanam: 

Komalaksham Vishalakshamindranila Samaprabham।
Dakshinange Dasharatham Putravekshanatatparam॥
Prishthato Lakshamanam Devam Sachchhatram Kanakaprabham।
Parshve Bharata Shatrughnau Talavrintakaravubhau।
Agrevyagram Hanumantam Ramanugraha Kankshinam॥

Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra Dhyanayami||

Avahanam

Om Sahasrashirsha Purushah Sahasrakshah Sahasrapata।
Sa Bhusamam Vishvato Vritva Atyatishthaddashangulam॥
Avahayami Vishvesham Janakivallabham Prabhum।
Kaushalyatanayam Vishnum Shriramam Prakriteh Param॥

Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra Aavahayaami

Asanam

Purusha Evedagam Sarvam Yadbhutam Yachchha Bhavyam।
Utamritatvasyeshanah Yadannenatirohati॥
Rajadhiraja Rajendra Ramachandra Mahipate।
Ratnasimhasanam Tubhyam Dasyami Svikuru Prabho॥

Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra Aavahayaami
Padya

Etavanasya Mahima Ato Jyayagamshcha Purushah।
Padoasya Vishva Bhutani Tripadasyamritam Divi॥
Trailokyapavanananta Namaste Raghunayaka।
Padyam Grihana Rajarshe Namo Rajivalochana॥

 Padayoh Padyam Samarpayami॥

Arghya

Tripadurdhva Udaitpurushah Padoasyehabhavatpunah।
Tato Vishvangvyakramat Sashananashane Abhi॥
Paripurna Parananda Namo Ramaya Vedhase।
Grihanarghyam Maya Dattam Krishna Vishno Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Arghyam Samarpayami॥

Achamaniyam

Tasmadviradajayata Virajo Adhi Purushah।
Sa Jato Atyarichyata Pashchadbhumimatho Purah॥
Namah Satyaya Shuddhaya Nityaya Jnanarupine।
Grihanachamanam Rama Sarva Lokaika Nayaka॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Achamaniyam Samarpayami॥

Madhuparka

Namah Shri Vamadevaya Tattvajnana Svarupine।
Madhuparkam Grihanedam Janakipataye Namah॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Madhuparkam Samarpayami॥

Snanam

Yatpurushena Havisha Deva Yajnamatanvata।
Vasanto Asyasidajyam Grishma Idhmashsharaddhavih॥
Brahmandodara Madhyasthaistithaishcha Raghunandana।
Snapayishyamyaham Bhaktya Tvam Prasida Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Snanam Samarpayami॥

Panchamrita Snana

Panchamrita Mayanitam Payo Dadhi Ghritam Madhu।
Sharkara Cheti Tadbhaktya Dattam Te Pratigrihyatam॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Panchamrita Snanam Samarpayami॥

Vastra

Om Tam Yajnam Barhishi Praukshan Purusham Jatamagratah।
Tena Deva Ayajanta Sadhya Rishayashcha Ye॥
Om Upaitu Mam Devasakhah Kirtishcha Manina Saha।
Pradurbhutoasmi Rashtresminkirtimriddhim Dadatu Me॥
Tapta Kanchana Samkasham Pitambaram Idam Hare।
Tvam Grihana Jagannatha Ramachandra Namoastu Te॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Vastram Samarpayami॥

Gandha

Tasmadyajnatsarvahutah Richah Samani Jajnire।
Chhandansi Jajnire Tasmat Yajustasmadajayata॥
Gandhadwaram Duradharsham Nityapushtam Karishinim।
Ishwarim Sarvabhutanam Tamihopahvaye Shriyam॥
Kumkumagaru Kasturi Karpuronmishrachandanam।
Tubhyam Dasyami Rajendra Shri Rama Svikuru Prabho॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Gandham Samarpayami॥

Pushpani

Tasmadashva Ajayanta Ye Ke Chobhayadatah।
Gavo Ha Jajnire Tasmat Tasmajjata Ajavayah॥
Tulasi Kunda Mandara Jati Punnaga Champakaih।
Kadamba Karaviraishcha Kusumaih Shatapatrakaih॥
Nilambujairbilvapatraih Pushpamalyaishcha Raghava।
Pujayishyamyaham Bhaktya Grihana Tvam Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Pushpani Samarpayami॥
Angapuja

Om Shri Ramachandraya Namah। Padau Pujayami॥
Om Rajivalochanaya Namah। Gulphau Pujayami॥
Om Ravanantakaya Namah। Januni Pujayami॥
Om Vachaspataye Namah। Uru Pujayami॥
Om Vishvarupaya Namah। Janghe Pujayami॥
Om Lakshmanagrajaya Namah। Kati Pujayami॥

Om Vishvamurtaye Namah। Medhra Pujayami॥
Om Vishvamitra Priyaya Namah। Nabhim Pujayami॥
Om Paramatmane Namah। Hridayam Pujayami॥
Om Shrikanthaya Namah। Kantham Pujayami॥
Om Sarvastradharine Namah। Bahu Pujayami॥
Om Raghudvahaya Namah। Mukham Pujayami॥

Om Padmanabhaya Namah। Jihvam Pujayami॥
Om Damodaraya Namah। Dantan Pujayami॥
Om Sitapataye Namah। Lalatam Pujayami॥
Om Jnanagamyaya Namah। Shirah Pujayami॥
Om Sarvatmane Namah। Sarvangam Pujayami॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Sarvangani Pujayami॥

Dhupam

Vanaspatirasodbhuto Gandhadhyo Gandha Uttamah।
Ramachandra Mahipalo Dhupoayam Pratigrihyatam॥
Yatpurusham Vyadadhuh Katidha Vyakalpayan।
Mukham Kimasya Kau Bahu Kavuru Padavuchyete॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Dhupam Aghrapayami॥
Deepam

Sajyam Trivarti Samyuktam Vahnina Yojitam Maya।
Grihana Mangalam Deepam Trailokya Timirapaham॥
Jyotisham Pataye Tubhyam Namo Ramayaavedhase।
Grihana Deepakam Chaiva Trailokya Timirapaham॥
Brahmanosya Mukhamasit Bahu Rajanyah Kritah।
Uru Tadasya Yadvaishyah Padbhyam Shudro Ajayata॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Deepam Darshayami॥
Naivedya

Idam Divyannamamritam Rasaih Shadbhih Samanvitam।
Ramachandresha Naivedyam Sitesha Pratigrihyatam॥
Om Chandrama Manaso Jatah Chakshoh Suryo Ajayata।
Mukhadindrashchagnishcha Pranadvayurajayata॥
Om Ardram Pushkarinim Pushtim Suvarnam Hemamalinim।
Suryam Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥

Om Namo Ramachandraya।Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra Neivedhyam samarpayami

Phalam

Idam Phalam Mayadeva Sthapitam Puratastava।
Tena Me Saphalavaptirbhavet Janmani Janmani॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Phalam Samarpayami॥
Tambulam

Nagavallidalairyuktam Pugiphalasamanvitam।
Tambulam Grihyatam Rama Karpuradisamanvitam॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Pugiphala Tambulam Samarpayami॥
Dakshina

Hiranya Garbha Garbhastham Hemabijam Vibhavasoh।
Ananta Punya Phalada Athah Shantim Prayachchha Me॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Suvarna Pushpa Dakshinam Samarpayami॥

Nirajan

Nrityairgitaishcha Vadyaishcha Puranapathanadibhih।
Pujopacharairakhilaih Santushto Bhava Raghava॥
Mangalartham Mahipala Nirajanamidam Hare।
Samgrihana Jagannatha Ramachandra Namoastu Te॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Nirajanam Samarpayami॥

Mantra Pushpanjali

Yajnena Yajnamayajanta Devah Tani Dharmani Prathamanyasan।
Te Ha Nakam Mahimanah Sachante Yatra Purve Sadhyah Santi Devah॥
Namo Devadhidevaya Raghunathaya Sharngine।
Chinmayanantarupaya Sitayah Pataye Namah॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Pradakshinan Samarpayami॥

Pradakshina

Nabhya Asidantariksham Shirshno Dyauh Samavartata।
Padabhyam Bhumirdishah Shrotrat Tatha Lokan Akalpayan॥
Ardram Yahkarinim Yashtim Pingalam Padmamalinim।
Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥
Yani Kani Cha Papani Brahmahatyasamani Cha।
Tani Tani Vinashyanti Pradakshine Pade Pade॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Pradakshinam Samarpayami॥
Kshamapana

Aparadha Sahasrani Kriyante Aharnisham Maya।
Dasoayamiti Mam Matva Kshamasva Purushottama॥
Yantu Deva Ganah Sarve Pujam Adaya Parthivim।
Ishta Kamyartha Siddhyartham Punaragamanaya Cha॥

 Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra pooja Samarpayami
What are the Neivedhya  items?

A sweet balls made out of Wheat flour, Panaka, Neer mor, Kosambari & fruits

Eka sloki ramayanam

ಅದೌ ರಾಮತಪೋವನಾದಿಗಮನಂ ಹತ್ವಾ ಮೃಗ-ಕಾಂಚನಮ್
ವೈದೇಹೀಹರಣಂ ಜಟಾಯುಮರಣಂ ಸುಗ್ರೀವ-ಸಂಭಾಶಣಮ್ |
ವಾಲಿ-ದುಶ್ಟ-ನಿಗ್ರಹಣಮ್ ಸಮುದ್ರತರಣಂ ಲಂಕಾಪುರೀದಾಹನಮ್
ಪಶ್ಚಾತ್ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣ-ಹನನಂ ಏತದ್ಧಿರಾಮಾಯಣಮ್ ||

Aadho Rama thapo vananu gamanam, Hathwa mrugam kanchanam,
Vaidehi haranam, jatayu maranam, Sugreeva sambhashanam,
vaali nigrahanam, samudhra tharanam, Lanka pureem dahanam,
Paschad Ravana Kumbha karna madanam, Ethat ithi Ramayanam

Eka sloki Sundara Kaandam

yasya sree hanuman anugraha bhalaath teernaambudhir leelayaa
lankaam praapya nisaamya raamadayitaam bangtwa vanam raakshasaan
akshaadeen vinihatya dasakam dagdwaa pureem taam punaha
teernaabdhihi kapibhiryutaha yam anamaththam raamachandram bhaje

USeful links:

 1. Dasara padagalu on sri Raama
 2. Raamayanam(Composer: Harapanahalli Bhemavva)
 3. Sundara Kandam by vadirajaru(Composer: Vadirajaru)
 4. Raama seetha urutani pada
 5. Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Uttaradhi mutt(Prasanna venkata dasaru)
 6. Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Rayaru mutt(Vijayeendra theertharu)
 7. Moola Raama devaru suladhi(Rayar mutt by Vijaya dasaru)
 8. Sri Raama suladhi(Ramayana story)
 9. sri Raama panchakam(Vadirajaru)
 10. Sri Raama charithra Manjari(Sri Raghavendra theertharu)
 11. Raama dwadasa nama stothram
 12. Slokas on Lord Raama(for kids)
Advertisements
Featured
Posted in dasara padagalu, MADHWA, sri sathya bodha thirtharu

Dasara padagalu on Sathya Bodha Theertharu

ಭಕುತಿ ಪಾಲಿಸೊ ವಿರಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸೊ ||pa||

ಸತ್ಯಪ್ರೀಯಾ ತೀರ್ಥಕರಜ ಸತ್ಯಬೋಧ ಗುರುವರೇಣ್ಯ||a.pa||

ಪೃಥ್ವಿಜಾವಲ್ಲಭನ ಪಾದ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸುತಲಿ ಜಗದಿ
ಮತ್ತಮಾಯಿ ಗಜಕುಲ ಪಂಚ ವಕ್ತ್ರರೆನಿಸಿ ಮೆರೆದ ಗುರುವೆ||1||

ನಂದತೀರ್ಥಮತ ಪಯೋಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರ ಸದೃಶರೆನಿಸಿ ಸತತ
ನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧಿಸಿ ಬುಧ ವೃಂದಕೆ ಆನಂದಗರೆದಿ ||2||

ಇರುಳುಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಭದಿ ತರಣಿಬಿಂಬ ತೋರಿದಂಥ
ಪರಮ ಮಹಿಮ ನಿಮ್ಮಯ ಶುಭ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೆನಗೆ ||3||

ಕೋನೇರಿಯಾಚಾರ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣುತ ತೀರ್ಥವನು ಕೊಂಡು
ವಾನರ ದೇಹವನು ತ್ಯಜಿಸಿಸುಸ್ಥಾನ ಗತಿಯ ಪಡೆದರು ಜವ ||4||

ಶರಣು ಜನರ ಪೊರಿವ ‘ ಕಾರ್ಪರ ನರಹರಿ’ ಪದದಿಂದ ಜನಿತ
ಸುರನದಿ ನಿಮ್ಮಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಹಿಮೆ ತುತಿಸಲೆಂತು ||5||

Bakuti pAliso virakti karuNiso ||pa||

satyaprIyA tIrthakaraja satyabOdha guruvarENya||a.pa||

pRuthvijAvallaBana pAda nitya pUjisutali jagadi
mattamAyi gajakula panca vaktrarenisi mereda guruve||1||

nandatIrthamata payObdhi chandra sadRuSarenisi satata
nanda SAstra bOdhisi budha vRundake Anandagaredi ||2||

iruLukAladalli naBadi taraNibiMba tOridantha
parama mahima nimmaya SuBa caraNa smaraNe karuNisenage ||3||

kOnEriyAcAryaru nimma kANuta tIrthavanu konDu
vAnara dEhavanu tyajisisusthAna gatiya paDedaru java ||4||

SaraNu janara poriva ‘ kArpara narahari’ padadinda janita
suranadi nimmaya baLige bandiruva mahime tutisalentu ||5||


ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರುಪೂರ್ಣ
ಬೆಂಬಿಡದಲೆ ನೀ ಕಾಯಬೇಕೆನ್ನ ||pa||

ಸತ್ಯಪ್ರಿಯರತಿ ಪ್ರೀತಕುಮಾರ
ಸತ್ಯಸನಾತನಿ ಸತ್ಯಬೋಧಗುರು ||1||

ಸತ್ಯವ್ರತ ಭೃತ್ಯ ಮನೋರಥ
ಅತ್ಯಂತ್ಹರುಷದಿ ಇತ್ತ ಸನ್ಮತ ಯತಿ ||2||

ಶ್ರೀದವಿಠಲನ ಪಾದ ಮಧುಪ ನಿತ್ಯ
ಸಾಧುವರ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ಸತತ ||3||

naMbide ninna SrI gurupUrNa
beMbiDadale nI kAyabEkenna ||pa||

satyapriyarati prItakumAra
satyasanAtani satyabOdhaguru ||1||

satyavrata BRutya manOratha
atyant~haruShadi itta sanmata yati ||2||

SrIdaviThalana pAda madhupa nitya
sAdhuvarya kRupA sAgara satata ||3||


ಯಾವನೆದುರು ಮೂರ್ಜಗದೊಳು ಲೋಕಪಾವನ್ನ
ಗುರು ಸತ್ಯಬೋಧ ಯತೀಂದ್ರಗಿನ್ನು ||pa||

ಬಲು ಸುಂದರ ಸೀತಾ ರಘುಪತಿ ಪಾದನಳಿನಯುಗ್ಮವ ಪೂಜಿಪ ಯತಿ
ಎಮಗೊಲಿದು ಪಾಲಿಸುವನು ಸನ್ಮತಿ ಈಜಲಜ ಭವಾಂಡದೊಳ್ ತುಂಬಿರೆ ಕೀರುತಿ ||1||

ಪೀಳಿಗೆ ರಾಮ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮ ಸಿರಿಲೋಲ ವಿಠ್ಠಲ ವ್ಯಾಸ ಕೂರ್ಮ
ಕಮಲಾಲಯ ದೇವಿಯ ಸಿರಿನಾಮ ದಿಂದವಾಲಗವೀಯುವ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮಗೆ||2||

ಯತಿವರ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯರ ಕರಶತಪತ್ರ ಭವ ಭಕ್ತರಾಧಾರ
ಮನ್ಮಥನ ಮಾರ್ಗಣ ಗೆದ್ದ ಗಂಭೀರ ರತಿಪತಿ ಪಿತ ಮೋಹನ ವಿಠ್ಠಲ ಕಿಂಕರಗೆ ||3||

yAvaneduru mUrjagadoLu lOkapAvanna
guru satyabOdha yatIndraginnu ||pa||

balu suMdara sItA raGupati pAdanaLinayugmava pUjipa yati
emagolidu pAlisuvanu sanmati Ijalaja BavAnDadoL tuMbire kIruti ||1||

pILige rAma digvijaya rAma sirilOla viThThala vyAsa kUrma
kamalAlaya dEviya sirinAma dindavAlagavIyuva guru sArvaBaumage||2||

yativara SrI satyapriyara karaSatapatra Bava BaktarAdhAra
manmathana mArgaNa gedda gaMBIra ratipati pita mOhana viThThala kiMkarage ||3||


 

Featured
Posted in DEVOTIONAL, Dvaitha, everyday, MADHWA, slokas

collections (Sloka for everyday)

Dwadasa nama stothram

 

Featured
Posted in dasara padagalu, DEVOTIONAL, MADHWA, raghavendra

Dasara padagalu on Shri Raghavendra Theertharu

Here is a compilation of dasara padagalu on sri Raghavendra swamigalu.

 1. Roga Harane 
 2. Yeddu Bharuthare
 3. Baaro guru raghavendra
 4. Rathavanerida raghavendra
 5. karadare bara bharathe
 6. Tugiree rayara
 7. Thunga theerathi ninta
 8. kori karave guru
 9. Nambi kettavarillavo
 10. baaro raghavendra baaro
 11. raayo baaro thande thayi baaro
 12. Jaya jaya veeve 
 13. Raghavendra arati song
 14. gururaja guru sarvabauma
 15. Raghavendra guru rayara sevisiro
 16. satata paliso enna yati ragavendra
 17. Ragavendra tirthanita
 18. Raghavendra guru pavanakaya
 19. Mantralaya mandira mampahi
 20. Raghavendra sulaadhi
 21. Teraneri meredu baruva
 22. Saranu saranu raghavendra
 23. Munigala nodiro
 24. Karunikayo ragavendra
 25. Guru ragavendratvaccharana Bajisuvavara
 26. Bandaddella barali
 27. Surapanalayadante mantralaya
 28. Namo namo sri ragavendra
 29. Vandhisuve guru raghavendra raayara
 30. Yaake mukanadhyo
 31. Guru raghavendra tava
 32. Guru raayara nambiro
 33. Suvee suvaali raghavendra
 34. Mahime nodirai rayara
 35. Jo jo jo raghavendra
 36. Vrundavana praveshsisi
 37. Managalam sri tathi varage
 38. Yathivara nimmanu
 39. Sojiga rolagathi
 40. Kandu dhanyanadhe
 41. Yathake marathanna
 42. Bandha nindhu raghavendranu
 43. Baro namma manage raghavendra
 44. Nambi tutisiro Raghavendra
 45. guru raghavendrane karuni
 46. Banda duritgala kaleyo
 47. Bandanu Raghavendra
 48. Bo yati varadendra
 49. Kusina kandira suprahladana
 50. Nere nambi padeyiro
 51. guruve karunadinda
 52. Vrundavanadali rajipa
 53. Itane guru raghavendra
 54. Nodele manave kondadu
 55. Saranara surabuja
 56. rayara nodirai
 57. vrundavana nodiro
 58. Tangi ne kelidya
 59. Tappugalenisade ennappa
 60. Itane sri prahladhanu
 61. Gururaya gururaya
 62. Vasudheyolagenega
 63. Indu ennanu bandu
 64. Padavanu kandu
 65. Bega sagi barayya
 66. Kayo guru Raghavendra
 67. guru raghavendra raya
 68. Poreya bekenna raghavendra
 69. guruve ni karunisidaralu
 70. nodide gurugala nodide
 71. suvvi sadhaviyaru
 72. raghavendra ninna
 73. smarisi beduve na
 74. Pondi badukiro
 75. Namisi beduve
 76. Raghavendra rajita
 77. Raghavendra yati sarva bauma
 78. Ninna nambide raghavendra
 79. Sri raghavendra nimma
 80. karunigalolagene kaneno
 81. elu sri gururaya
 82. Nanyake chintisali
 83. sri raghavendra tava charanam
 84. Chandra guna Sandra
 85. Namada ganate nimage
 86. guru raghavendrara charana
 87. Raghavendra gururaya
 88. Raghavendra tirthanita
 89. Mantralaya nivasa
 90. Parama mangala muruti
 91. durita jimutavata
 92. Nodide gurugala nodide(Raghavendra)
 93. Kashta samsaravemba
 94. Munigalolage sariganenaiyya
 95. pore pore mantralaya dore
 96. smarisu gurugalane manave
 97. sarasi nayana guru
 98. alpa manavarigalparisa
 99. baro gururaja
 100. Namisuve gururaja
 101. dayadore deva
 102. Beduve ninna kodu
 103. Dinanadenu nanu
 104. padukava kandu
 105. guru raghavendra karuniso
 106. Banda nindu kanna munde
 107. raghavendra munirayara
 108. raya baro ragavendra
 109. Muniya nodiro
 110. Raayara nodirai
 111. Saranu sri guru raghavenrage
 112. Raghavendra gururaja sutheja
 113. vandisi noduva
 114. Raghavendram bajeham
 115. Raghavendra pavana kaya Raghavendra
Posted in dasara padagalu, hanuma, hanumabhimamadhwa, MADHWA, purandara dasaru

hanuma bhima madhwa muniya

ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ಮುನಿಯ ನೆನೆದು ಬದುಕಿರೋ ||ಪ||
ಅನುಮಾನಂಗಳಿಲ್ಲದಲೆ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂಗಳನೀವ ||ಅ.ಪ||

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣೋದ್ಧಾರ ಜೀವರೋತ್ತಮರು ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನರೊಳುತ್ಕೃಷ್ಟ
ಕಾಣಿರೇನೊ ಕಾಯ ಕರ್ಮ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ
ತ್ರಾಣಗೊಟ್ಟು ಸಲಹುವ ಜಾಣ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ||

ಕಾಮಧೇನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷನಾದ ಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ನೆನೆಯುವವರ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆಣೆಯುಂಟೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲವೋ ಈತ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪದವಿಗಳ ದಾತ
ಆ ಮಹಾ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ದಾರ್ಢ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ||

ಅವತಾರ ತ್ರಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಸೇವಿಸುತ ಮತ್ತು
ತವಕದಿಂದ ಪೂಜಿಪ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವರೊ
ಕವಿತ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲವಿದು ಅವಿವೇಕವೆಂದೆಣಿಸಬೇಡಿ
ಭವಬಂಧನ ಕಳೆವ ಕಾವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸ ||

Hanuma bhīma madhva muniya nenedu badukirō ||pa||
anumānaṅgaḷilladale manōbhīṣṭaṅgaḷanīva ||a.Pa||

prāṇigaḷa prāṇōd’dhāra jīvarōttamaru mattu
prāṇāpāna vyānōdāna samānaroḷutkr̥ṣṭa
kāṇirēno kāya karma cakṣurindriyagaḷige
trāṇagoṭṭu salahuva jāṇa guru mukhya prāṇa ||

kāmadhēnu cintāmaṇi kalpa vr̥kṣanāda svāmi
prēmadindali neneyuvavara bhāgyakkeṇeyuṇṭe
sāmān’yavallavō īta mōkṣa sampadavigaḷa dāta
ā mahā aparōkṣa jñāna dārḍhya bhakti koḍuva ||

avatāra trayaṅgaḷalli hariya sēvisuta mattu
tavakadinda pūjipa mahā mahimeyuḷḷavaro
kavita vākyavallavidu avivēkavendeṇisabēḍi
bhavabandhana kaḷeva kāva purandara viṭhalana dāsa ||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, purandara dasaru

Adhiyalli gajamukhana archisi

ಆದಿಯಲಿ ಗಜಮುಖನ ಅರ್ಚಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಲು
ಆವ ಬಗೆ ಕಾರ್ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ
ಮೋದದಿಂ ಸಲಿಸುವ ಮನದಿಷ್ಟವ
ಸಾಧು ಜನರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸಕಲ ಸುರರಿಂಗೆ
ಮಾಧವನೇ ನೇಮಿಸಿಪ್ಪ ಈಯಧಿಕಾರವ
ಆದರದಿಂದ ಅವರವರೊಳು ನಿಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ
ಭೇದಗೊಳಿಸದೆ ಮಾಳ್ಪ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ādiyali gajamukhana arcisi ārambhisalu
āva bage kāryatati sid’dhigoḷisi
mōdadiṁ salisuva manadiṣṭava
sādhu janarella kēḷi sakala surariṅge
mādhavanē nēmisippa īyadhikārava
ādaradinda avaravaroḷu nindu kāryagaḷa
bhēdagoḷisade māḷpa purandaraviṭhala ||

Posted in chandra grahana, MADHWA

Chandra grahana dana mantra

ತಮೋಮಯ ಮಹಾಭೀಮ ಸೋಮಸೂರ್ಯವಿಮರ್ದನ : |
ಹೇಮತಾರಾಪ್ರದಾನೇನ ಮಮ ಶಾಂತಿಪ್ರದೋ ಭವ|
ವಿಧುಂತುದ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸಿಂಹಿಕಾನಂದನಾಚ್ಯುತ |
ದಾನೇನಾನೇನ ನಾಗಸ್ಯ ರಕ್ಷಮಾಂ ವೇಧಜಾದ್ಭಯಾತ್ |

Tamōmaya mahābhīma sōmasūryavimardana: |
Hēmatārāpradānēna mama śāntipradō bhava|
vidhuntuda namastubhyaṁ sinhikānandanācyuta |
dānēnānēna nāgasya rakṣamāṁ vēdhajādbhayāt |

Posted in chandra grahana, MADHWA

Chandra grahana dosha parihara sthothra

ಯೋsಸೌ ವಜ್ರಧರೋ ದೇವ: ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಮತ: |
ಚಂದ್ರಗ್ರಹೋಪರಾಗೋತ್ಥಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ||

ಯೋsಸೌ ದಂಡಧರೋ ದೇವ: ಯಮೋ ಮಹಿಷವಾಹನ: |
ಚಂದ್ರಗ್ರಹೋಪರಾಗೋತ್ಥ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ||

ಯೋsಸೌ ಶೂಲಧರೋ ದೇವ: ಪಿನಾಕೀ ವೃಷವಾಹನ:|
ಚಂದ್ರಗ್ರಹೋಪರಾಗೋತ್ಥಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ||

ಪ್ರಾಣರೂಪೋ ಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಪ್ರಿಯ: |
ವಾಯು: ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಗ್ರ‍ಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ||

ಯೋsಸಾವಿಂದುಧರೋ ದೇವ: ಪಿನಾಕೀ ವೃಷವಾಹನ: |
ಚಂದ್ರೋಪರಾಗಪಾಪಾನಿ ಸ ನಾಶಯತು ಶಂಕರ: ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಸ್ಥಾವರಾಣಿ ಚರಾಣಿ ಚ|
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವರ್ಕರುದ್ರಾಶ್ಚ ದಹಂತು ಮಮ ಪಾತಕಮ್ ||

Yōssau vajradharō dēva: Ādityānāṁ prabhurmata: |
Candragrahōparāgōt’thagrahapīḍāṁ vyapōhatu ||

yōssau daṇḍadharō dēva: Yamō mahiṣavāhana: |
Candragrahōparāgōt’tha grahapīḍāṁ vyapōhatu ||

yōssau śūladharō dēva: Pinākī vr̥ṣavāhana:|
Candragrahōparāgōt’thagrahapīḍāṁ vyapōhatu ||

prāṇarūpō hi lōkānāṁ sadā kr̥ṣṇamr̥gapriya: |
Vāyu: Sūryōparāgōt’thāṁ gra‍hapīḍāṁ vyapōhatu ||

yōssāvindudharō dēva: Pinākī vr̥ṣavāhana: |
Candrōparāgapāpāni sa nāśayatu śaṅkara: ||

Trailōkyē yāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca|
brahmaviṣṇvarkarudrāśca dahantu mama pātakam ||

 

Posted in chandra grahana, MADHWA, sloka

Chandra GrahaNa dosha parihAra Sloka/shanthi mantra

GrahaNa dosha parihAra Sloka/shanthi mantra

Those in whose Nakshatra or Anu Janma Nakshatra , the eclipse occurs, should write the following sloka in a paper and tie it to their forehead. After the eclipse it should be removed.

ಇಂದ್ರೋ ನಲೋ ದಂಢಧರಶ್ಚ ಕಾಲ: |ಪಾಶಾಯುಧೋ ವಾಯುಧನೇಶರುದ್ರ: |
ಮಜ್ಜನ್ಮಋಗ್ಭೋ ಮಮ ರಾಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ: |ಕುರ್ವಂತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹದೋಷಶಾಂತಿಂ |

indro analo dandadharasca Ruksha: pASAyudho vAyu kubera ISA: !
kurvantu sarve mama janmarksha rASistha candra graha dosha SAntim !!

Posted in MADHWA, suktam

Sri purusha suktham

ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ: ಸಹಸ್ರಪಾತ್
ಸ ಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವಾsಅತ್ಯತಿಷ್ಟದ್ದಷಾ೦ಗುಲಂ ।।೧।।

ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಂ ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚಭವ್ಯಂ
ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯೇಶಾನೋಯದನ್ನೇನಾತಿರೋಹತಿ ।।೨।।

ಏತಾವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಅತೋಜ್ಯಾಯಾಗ್ ಶ್ಚಪೂರುಷಃ
ಪಾದೋsಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನಿತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ ।।೩।।

ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವ ಉದೈತ್ಪುರುಷಃಪಾದೋsಸ್ಯೇಹಾಭವಾತ್ಪುನಃ
ತತೋ ವಿಷ್ವಜ್ ವ್ಯಕ್ರಾಮತ್ಸಾಶನಾನಶನೇ ಅಭಿ ।।೪।।

ತಸ್ಮಾದ್ವಿರಾಡಜಾಯತವಿರಾಜೋ ಅಧಿ ಪುರುಷಃ
ಸ ಜಾತೋ ಅತ್ಯರಿಚ್ಯತಪಶ್ಚಾದ್ಭೂಮಿಮಥೋ ಪುರಃ ।।೫।।

ಯತ್ಪುರುಷೇಣಹವಿಷಾದೇವಾಯಜ್ಞ್ಮತನ್ವತ
ವಸಂತೋಅಸ್ಯಾsಸೀದಾಜ್ಯಂಗ್ರೀಷ್ಮ ಇಧ್ಮಃಶರದ್ಧವಿ: ।।೬।।

ತಂಯ್ಯಜ್ಞ೦ಬರ್ಹಿಷಿಪ್ರೌಕ್ಷನ್ ಪುರುಷಂಜಾತಮಗ್ರತಃ
ತೇನದೇವಾಆಯಜಂತಸಾಧ್ಯಾಋಷಯಶ್ಚಯೇ ।।೭।।

ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ಸರ್ವಹುತಃಸಂಭೃತಂಪೃಷದಾಜ್ಯಂ
ಪಶೂನ್ತಾಂಶ್ಚಕ್ರೇವಾಯವ್ಯಾನಾರಣ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚಯೇ ।।೮।।

ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಸರ್ವಹುತಋಚಃಸಾಮಾನಿಜಜ್ಞಿರೇ
ಛಂದಾಂಸಿಜಜ್ಞಿರೇತಸ್ಯಾದ್ಮಜುಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ ।।೯।।

ತಸ್ಮಾದಶ್ವಾಅಜಾಯಂತಯೇಕೇಚೋಭಯಾದತಃ
ಗಾವೋಹಜಜ್ಞಿರೇತಸ್ಮಾತ್ತಸ್ಮಾಜ್ಜಾತಾಅಜಾವಯಃ ।।೧೦।।

ಯತ್ಪುರುಷಂವ್ಯದಧು:ಕತಿಧಾವ್ಯಕಲ್ಪಯನ್
ಮುಖಂಕಿಮಸ್ಯಕೌಬಾಹೂಕಾಊರೂಪಾದಾಉಚ್ಯೇತೇ ।।೧೧।।

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋsಸ್ಯಮುಖಮಾಸೀದ್ಬಾಹೂರಾಜನ್ಯಃಕೃತಃ
ಊರೂತದಸ್ಯಯದ್ವೈಶ್ಯಃಪದ್ಭ್ಯಾ೦ಶೂದ್ರೋಅಜಾಯತ ।।೧೨।।

ಚಂದ್ರಮಾಮನಸೋಜಾಶ್ಚಕ್ಷೋ:ಸೂರ್ಯೋಅಜಾಯತ
ಮುಖಾದಿಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯುರಜಾಯತ ।।೧೩।।

ನಾಭ್ಯಾಆಸೀದಂತರಿಕ್ಷಂಶೀರ್ಷ್ಣೋದ್ಯೌ:ಸಮವರ್ತತ
ಪದ್ಭ್ಯಾಂಭೂಮಿರ್ದಿಶಃಶ್ರೋತ್ರಾತ್ತಥಾಲೋಕಾ ಅಕಲ್ಪಯನ್ ।।೧೪।।

ಸಪ್ತಾಸ್ಯಾsಸನ್ಪರಿಧಯಸ್ತ್ರಿ:ಸಪ್ತಸಮಿಧಃಕೃತಾ:
ದೇವಾಯದ್ಯಜ್ಞ೦ತನ್ವಾನಾಅಬಧ್ನನ್ ಪುರುಷಂಪಶುಮ್ ।।೧೫।।

ಯಜ್ಞೇನಯಜ್ಞಮಯಜಂತದೇವಾಸ್ತಾನಿಧರ್ಮಾಣಿಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್
ತೇಹನಾಕಂಮಹಿಮಾನಃಸಚಂತಯತ್ರಪೂರ್ವೇಸಾಧ್ಯಾ:ಸಂತಿದೇವಾಃ ।।೧೬।।

ಓಂ ತಚ್ಚಂ ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ । ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ।
ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತುನಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ।
ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಂ । ಶಂ ನೋ ಅಸ್ತುದ್ವಿಪದೇ ।
ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ ।
ಓಂ ಶಾಂತಿ: ಶಾಂತಿ: ಶಾಂತಿ:

ಇತಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

Ōṁ sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣa: Sahasrapāt
sa bhūmiṁ viśvatō vr̥tvāsatyatiṣṭaddaṣā0gulaṁ।।1।।

puruṣa ēvēdaṁ sarvaṁ yadbhūtaṁ yaccabhavyaṁ
utāmr̥tatvasyēśānōyadannēnātirōhati।।2।।

ētāvānasya mahimā atōjyāyāg ścapūruṣaḥ
pādōssya viśvā bhūtānitripādasyāmr̥taṁ divi।।3।।

tripādūrdhva udaitpuruṣaḥpādōssyēhābhavātpunaḥ
tatō viṣvaj vyakrāmatsāśanānaśanē abhi।।4।।

tasmādvirāḍajāyatavirājō adhi puruṣaḥ
sa jātō atyaricyatapaścādbhūmimathō puraḥ।।5।।

yatpuruṣēṇahaviṣādēvāyajñmatanvata
vasantō’asyāssīdājyaṅgrīṣma idhmaḥśarad’dhavi: ।।6।।

Tanyyajña0bar’hiṣipraukṣan puruṣan̄jātamagrataḥ
tēnadēvā’āyajantasādhyā’r̥ṣayaścayē।।7।।

tasmādyajñātsarvahutaḥsambhr̥tampr̥ṣadājyaṁ
paśūntānścakrēvāyavyānāraṇyān grāmyāścayē।।8।।

tasmādyajñāt sarvahuta’r̥caḥsāmānijajñirē
chandānsijajñirētasyādmajustasmādajāyata।।9।।

tasmādaśvā’ajāyantayēkēcōbhayādataḥ
gāvōhajajñirētasmāttasmājjātā’ajāvayaḥ।।10।।

yatpuruṣanvyadadhu:Katidhāvyakalpayan
mukhaṅkimasyakaubāhūkā’ūrūpādā’ucyētē।।11।।

brāhmaṇōssyamukhamāsīdbāhūrājan’yaḥkr̥taḥ
ūrūtadasyayadvaiśyaḥpadbhyā0śūdrō’ajāyata।।12।।

candramāmanasōjāścakṣō:Sūryō’ajāyata
mukhādindraścāgniścaprāṇādvāyurajāyata।।13।।

nābhyā’āsīdantarikṣanśīrṣṇōdyau:Samavartata
padbhyāmbhūmirdiśaḥśrōtrāttathālōkā akalpayan।।14।।

saptāsyāssanparidhayastri:Saptasamidhaḥkr̥tā:
Dēvāyadyajña0tanvānā’abadhnan puruṣampaśum।।15।।

yajñēnayajñamayajantadēvāstānidharmāṇiprathamān’yāsan
tēhanākammahimānaḥsacantayatrapūrvēsādhyā:Santidēvāḥ।।16।।

ōṁ taccaṁ yōrāvr̥ṇīmahē। gātuṁ yajñāya।
gātuṁ yajñapatayē daivī svastirastunaḥ।
svastirmānuṣēbhyaḥ।
ūrdhvaṁ jigātu bhēṣajaṁ। śaṁ nō astudvipadē।
śaṁ catuṣpadē।
ōṁ śānti: Śānti: Śānti:

Iti puruṣasūktaṁ samāptaṁ

Posted in MADHWA, suktam

Sri suktham

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀ೦ ಸುವರ್ಣರಜತಸ್ರಜಾಮ್
ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮ ಆವಹಃ ।।೧।।

ತಾಂ ಮ ಆವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಪಗಾಮಿನೀಮ್
ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ವಿಂದೇಯಂ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ।।೨।।

ಅಷ್ವಪೂರ್ವಾಂ ರಥಮಧ್ಯಾಂ ಹಸ್ತಿನಾದಪ್ರಬೋಧಿನೀಮ್
ಶ್ರಿಯಂ ದೇವೀಮುಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ದೇವೀ ಜುಷತಾಂ ।।೩।।

ಕಾಂ ಸೋಸ್ಮಿತಾಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಮಾರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲಂತೀಂ ತೃಪ್ತಾಂ ತರ್ಪಯಂತೀಮ್
ಪದ್ಮೇಸ್ಥಿತಾಂ ಪದ್ಮವರ್ಣಾಂ ತಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ।।೪।।

ಚಂದ್ರಾಂ ಪ್ರಭಾಸಾಂ ಯಶಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ಲೋಕೇ ದೇವಜುಷ್ಟಾಮುದಾರಾಮ್
ತಾಂ ಪದ್ಮಿನೀಮೀ೦ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇsಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೆ ನಶ್ಯತಾಂ ತ್ವಾಂ ವೃಣೇ ।।೫।।

ಆದಿತ್ಯವರ್ಣೆ ತಪಸೋsಧಿಜಾತೋ ವನಸ್ಪತಿಸ್ತವ ವೃಕ್ಷೋsಥಬಿಲ್ವಃ
ತಸ್ಯ ಫಲಾನಿ ತಪಸಾ ನುದಂತು ಮಾಯಾಂತರಾ ಯಾಶ್ಚ ಬಾಹ್ಯಾ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ: ।।೬।।

ಉಪೈತು ಮಾಂ ದೇವಸಖಃ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಮಣಿನಾ ಸಹ
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋsಸ್ಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇsಸ್ಮಿನ್ ಕೀರ್ತಿಮೃದ್ಧಿಂ ದದಾತು ಮೇ ।।೭।।

ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾಮಲಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠsಮಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾಶಯಾಮ್ಯಹಂ
ಅಭೂತಿಮಸಮೃದ್ಧಿ೦ ಚ ಸರ್ವಾಂ ನಿರ್ಣುದ ಮೇ ಗೃಹಾತ್ ।।೮।।

ಗಂಧದ್ವಾರಾಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಂ ಕರೀಷಿಣೀಮ್
ಈಶ್ವರೀ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಂ ।।೯।।

ಮನಸಃ ಕಾಮಮಾಕೂತಿಂ ವಾಚಃ ಸತ್ಯಮಶೀಮಹಿ
ಪಶೂನಾಂ ರೂಪಮನ್ನಸ್ಯ ಮಯಿ ಶ್ರೀ: ಶ್ರಯತಾಂ ಯಶಃ ।।೧೦।।

ಕರ್ದಮೇನ ಪ್ರಜಾಭೂತಾ ಮಯಿ ಸಂಭವ ಕರ್ದಮ
ಶ್ರಿಯಂ ವಾಸಯ ಮೇ ಕುಲೇ ಮಾತರಂ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೀಮ್ ।।೧೧।।

ಆಪಃ ಸೃಜಂತು ಸ್ನಿಗ್ಧಾನಿ ಚಿಕ್ಲೀತ ವಸ ಮೇ ಗೃಹೇ
ನಿ ಚ ದೇವೀಂ ಮಾತರಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಾಸಯ ಮೇ ಕುಲೇ ।।೧೨।।

ಆರ್ದ್ರಾಂ ಪುಷ್ಕರಿಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಸುವರ್ಣಾಂ ಹೇಮಾಮಾಲಿನೀಮ್
ಸೂರ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ ವೇದೋ ಮ ಆವಹ ।।೧೩।।

ಆರ್ದ್ರಾಂ ಯಃ ಕರಿಣೀ೦ ಯಷ್ಟಿಂ ಪಿಂಗಲಾಮ್ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೀಮ್
ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮ ಆವಹ ।।೧೪।।

ತಾಂ ಮ ಆವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಪಗಾಮಿನೀಮ್
ಯಸ್ಯಾಮ್ ಹಿರಣ್ಯಂ ಪ್ರಭೂತಂ ಗಾವೋ ದಾಸ್ಯೋsಶ್ವಾನ್ ವಿಂದೇಯಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ।।೧೫।।

ಫಲಶ್ರುತಿ
———

ಯಃ ಶುಚಿ: ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ಜುಹುಯಾದಾಜ್ಯಮನ್ವಹಂ
ಶ್ರಿಯಃ ಪಂಚದಶರ್ಚಂ ಚ ಶ್ರೀಕಾಮಃ ಸತತಂ ಜಪೇತ್ ।।೧।।

ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮ ಊರೂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸಂಭವೇ
ತ್ವಂ ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಯೇನ ಸೌಖ್ಯಂ ಲಭಾಮ್ಯಹಂ ।।೨।।

ಅಶ್ವದಾಯೀ ಗೋದಾಯೀ ಧನದಾಯೀ ಮಹಾಧನೇ
ಧನಂ ಮೇ ಲಭತಾಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ।।೩।।

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಹಸ್ತ್ಯಶ್ವಾದಿ ಗವೇ ರಥಮ್
ಪ್ರಜಾನಾಂ ಭವಸಿ ಮಾತಾ ಆಯುಷ್ಮಂತಂ ಕರೋತು ಮಾಮ್ ।।೪।।

ಚಂದ್ರಾಭಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೀಶಾನಾಂ ಸೂರ್ಯಾಭಾಂ ಶ್ರಿಯಮೀಶ್ವರೀಮ್
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ಸರ್ವಾಭಾಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ।।೫।।

ಧನಮಗ್ನಿರ್ಧನಂ ವಾರ್ಯುರ್ಧನಂ ಸೂರ್ಯೋ ಧನಂ ವಸು:
ಧನಮಿಂದ್ರೋಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ವರುಣಂ ಧನಮಶ್ನುತೇ ।।೬।।

ವೈನತೇಯ ಸೋಮಂ ಪಿಬಸೋಮಂ ಪಿಬತು ವೃತ್ರಹಾ
ಸೋಮಂ ಧನಸ್ಯ ಸೋಮಿನೋ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತು ಸೋಮಿನಃ ।।೭।।

ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ನ ಲೋಭೋ ನಾಶುಭಾ ಮತಿ:
ಭವಂತಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಂ ಜಪೇತ್ಸದಾ ।।೮।।

ವರ್ಷಂತು ತೇ ವಿಭಾವರಿ ದಿವೋ ಅಭ್ರಸ್ಯ ವಿದ್ಯುತಃ
ರೋಹಂತು ಸರ್ವಬೀಜಾನ್ಯವ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ।।೯।।

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೇ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ
ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೇ ವಿಷ್ಣುಮನೋsನುಕೂಲೇ ತತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ ।।೧೦।।

ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೈ ಚ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ।।೧೧।।

ಯಾಸಾಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ವಿಪುಲಕಟಿತಟೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀ
ಗಂಭೀರಾವರ್ತನಾಭಿ: ಸ್ತನಭರನಮಿತಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಾ
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಗಜೇಂದ್ರೈರ್ಮಣಿಗಣಖಚಿತೈ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಂಭೈ:
ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಮಾಮ ವಸತು ಗೃಹೇ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕ್ತಾ ।।೧೨।।

ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ
ದಾಸೀಭೂತಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕದೀಪಾಂಕುರಾಂ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂದಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧವಿಭವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಗಂಗಾಧರಾಂ
ತ್ವಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿನೀಂ ಸರಸಿಜಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಾಮ್ ।।೧೩।।

ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತೀ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವರಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಸರ್ವದಾ ।।೧೪।।

ವರಾಂಕುಶೌ ಪಾಶಮಭೀತಿಮುದ್ರಾಂ ಕರೈರ್ವಹಂತೀಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಾಂ
ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿಪ್ರತಿಭಾಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಂ ಭಜೇsಹಮಾದ್ಯಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರೀಂ ತಾಮ್ ।।೧೫।।

ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ।।೧೬।।

।।ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ।।

Hiraṇyavarṇāṁ hariṇī0 suvarṇarajatasrajām
candrāṁ hiraṇmayīṁ lakṣmīṁ jātavēdō ma āvahaḥ।।1।।

tāṁ ma āvaha jātavēdō lakṣmīmanapagāminīm
yasyāṁ hiraṇyaṁ vindēyaṁ gāmaśvaṁ puruṣānahaṁ।।2।।

aṣvapūrvāṁ rathamadhyāṁ hastinādaprabōdhinīm
śriyaṁ dēvīmupahvayē śrīrmā dēvī juṣatāṁ।।3।।

kāṁ sōsmitāṁ hiraṇyaprākārāmārdrāṁ jvalantīṁ tr̥ptāṁ tarpayantīm
padmēsthitāṁ padmavarṇāṁ tāmihōpahvayē śriyam।।4।।

candrāṁ prabhāsāṁ yaśasā jvalantīṁ śriyaṁ lōkē dēvajuṣṭāmudārām
tāṁ padminīmī0 śaraṇamahaṁ prapadyēslakṣmīrme naśyatāṁ tvāṁ vr̥ṇē।।5।।

ādityavarṇe tapasōsdhijātō vanaspatistava vr̥kṣōsthabilvaḥ
tasya phalāni tapasā nudantu māyāntarā yāśca bāhyā alakṣmī: ।।6।।

Upaitu māṁ dēvasakhaḥ kīrtiśca maṇinā saha
prādurbhūtōssmi rāṣṭrēssmin kīrtimr̥d’dhiṁ dadātu mē।।7।।

kṣutpipāsāmalāṁ jyēṣṭhasmalakṣmīṁ nāśayāmyahaṁ
abhūtimasamr̥d’dhi0 ca sarvāṁ nirṇuda mē gr̥hāt।।8।।

gandhadvārāṁ durādharṣāṁ nityapuṣṭāṁ karīṣiṇīm
īśvarī sarvabhūtānāṁ tāmihōpahvayē śriyaṁ।।9।।

manasaḥ kāmamākūtiṁ vācaḥ satyamaśīmahi
paśūnāṁ rūpamannasya mayi śrī: Śrayatāṁ yaśaḥ।।10।।

kardamēna prajābhūtā mayi sambhava kardama
śriyaṁ vāsaya mē kulē mātaraṁ padmamālinīm।।11।।

āpaḥ sr̥jantu snigdhāni ciklīta vasa mē gr̥hē
ni ca dēvīṁ mātaraṁ śriyaṁ vāsaya mē kulē।।12।।

ārdrāṁ puṣkariṇīṁ puṣṭiṁ suvarṇāṁ hēmāmālinīm
sūryāṁ hiraṇmayīṁ lakṣmīṁ jāta vēdō ma āvaha।।13।।

ārdrāṁ yaḥ kariṇī0 yaṣṭiṁ piṅgalām padmamālinīm
candrāṁ hiraṇmayīṁ lakṣmīṁ jātavēdō ma āvaha।।14।।

tāṁ ma āvaha jātavēdō lakṣmīmanapagāminīm
yasyām hiraṇyaṁ prabhūtaṁ gāvō dāsyōsśvān vindēyaṁ puruṣānahaṁ।।15।।

phalaśruti
———

yaḥ śuci: Prayatō bhūtvā juhuyādājyamanvahaṁ
śriyaḥ pan̄cadaśarcaṁ ca śrīkāmaḥ satataṁ japēt।।1।।

padmānanē padma ūrū padmākṣī padmasambhavē
tvaṁ māṁ bhajasva padmākṣī yēna saukhyaṁ labhāmyahaṁ।।2।।

aśvadāyī gōdāyī dhanadāyī mahādhanē
dhanaṁ mē labhatāṁ dēvi sarvakāmārtha sid’dhayē।।3।।

putrapautradhanaṁ dhān’yaṁ hastyaśvādi gavē ratham
prajānāṁ bhavasi mātā āyuṣmantaṁ karōtu mām।।4।।

candrābhāṁ lakṣmīmīśānāṁ sūryābhāṁ śriyamīśvarīm
candrasūryāgni sarvābhāṁ mahālakṣmīmupāsmahē।।5।।

dhanamagnirdhanaṁ vāryurdhanaṁ sūryō dhanaṁ vasu:
Dhanamindrōbr̥haspatirvaruṇaṁ dhanamaśnutē।।6।।

vainatēya sōmaṁ pibasōmaṁ pibatu vr̥trahā
sōmaṁ dhanasya sōminō mahyaṁ dadātu sōminaḥ।।7।।

na krōdhō na ca mātsaryaṁ na lōbhō nāśubhā mati:
Bhavanti kr̥tapuṇyānāṁ bhaktānāṁ śrīsūktaṁ japētsadā।।8।।

varṣantu tē vibhāvari divō abhrasya vidyutaḥ
rōhantu sarvabījān’yava brahmadviṣō jahi।।9।।

padmapriyē padmini padmahastē padmālayē padmadalāyatākṣi
viśvapriyē viṣṇumanōsnukūlē tatpādapadmaṁ mayi sannidhatsva।।10।।

mahādēvyai ca vidmahē viṣṇupatnai ca dhīmahi
tannō lakṣmi: Pracōdayāt।।11।।

yāsāpadmāsanasthā vipulakaṭitaṭī padmapatrāyatākṣī
gambhīrāvartanābhi: Stanabharanamitā śubhravastrōttarīyā
lakṣmīrdivyairgajēndrairmaṇigaṇakhacitai snāpitā hēmakumbhai:
Nityaṁ sā padmahastā māma vasatu gr̥hē sarvamāṅgalyayuktā।।12।।

lakṣmīṁ kṣīrasamudrarājatanayāṁ śrīraṅgadhāmēśvarīṁ
dāsībhūtasamastadēvavanitāṁ lōkaikadīpāṅkurāṁ
śrīmanmandakaṭākṣalabdhavibhavabrahmēndragaṅgādharāṁ
tvāṁ trailōkyakuṭumbinīṁ sarasijāṁ vandē mukundapriyām।।13।।

sid’dhalakṣmīrmōkṣalakṣmīrjayalakṣmī sarasvatī
śrīlakṣmīrvaralakṣmīśca prasīda mama sarvadā।।14।।

varāṅkuśau pāśamabhītimudrāṁ karairvahantīṁ kamalāsanasthāṁ
bālārkakōṭipratibhāṁ triṇētrāṁ bhajēshamādyāṁ jagadīśvarīṁ tām।।15।।

sarvamaṅgalamāṅgalyē śivē sarvārthasādhikē
śaraṇyē tryambakē dēvi nārāyaṇi namōsstu tē।।16।।

।।iti śrī sūktaṁ samāptaṁ।।

Posted in MADHWA, suktam

Ambruni suktham

ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮ್ಯಹಮಾದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈ:
ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣೋಭಾ ಬಿಭರ್ಮ್ಯಹಮಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನೋಭಾ ।।೧।।

ಅಹಂ ಸೋಮಮಾಹನಸಂ ಬಿಭರ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಷ್ಟಾರಮುತ ಪೂಷಣಂ ಭಗಮ್
ಅಹಂ ದಧಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇsಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ ।।೨।।

ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಸಂಗಮನೀ ವಸೂನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಮ್
ತಾಂ ಮಾ ದೇವಾ ವ್ಯದಧು: ಪುರುತ್ರಾ ಭೂರಿಸ್ಥಾತ್ರಾಂ ಭೂರ್ಯಾವೇಶಯಂತೀಮ್ ।।೩।।

ಮಯಾ ಸೋ ಅನ್ನಾಮತ್ತಿ ಯೋ ವಿಪಷ್ಯತಿ ಯಃ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಯ ಈಂ ಶೃಣೋತ್ಯುಕ್ತಂ
ಅಮಂತವೋ ಮಾಂ ತ ಉಪ ಕ್ಷಿಯಂತಿ ಶ್ರುಧಿ ಶ್ರುತ ಶ್ರದ್ಧಿವಂ ತೇ ವದಾಮಿ ।।೪।।

ಅಹಮೇವ ಸ್ವಯಮಿದಂ ವದಾಮಿ ಜುಷ್ಟಂ ದೇವೇಭೀರುತ ಮಾನುಷೇಭಿ:
ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಮೃಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾಂ ।।೫।।

ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾತನೋಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಶರವೇ ಹಂತವಾ ಉ
ಅಹಂ ಜನಾಯ ಸಮದಂ ಕೃಣೋಮ್ಯಹಂ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಆ ವಿವೇಶ ।।೬।।

ಅಹಂ ಸುವೇಪಿತರಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ಮಮ ಯೋನಿರಪ್ಸ್ವ೦ತ ಸಮುದ್ರೇ
ತತೋ ವಿತಿಷ್ಥೆ ಭುವನಾನು ವಿಶ್ವೋತಾಮೂಂ ದ್ಯಾಂ ವರ್ಷ್ಮಣೋಪ ಸ್ಪೃಶಾಮಿ ।।೭।।

ಅಹಮೇವ ವಾತಾ ಇವ ಪ್ರ ವಾಮ್ಯಾರಭಮಾಣಾ ಭುವಾನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ
ಪರೋ ದಿವಾ ಪರ ಏನಾ ಪೃಥಿವ್ಯೈತಾವತೀ ಮಹಿನಾ ಸಂಬಭೂವ ।।೮।।

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಂಭೃಣೀ ಸೂಕ್ತಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

Ahaṁ rudrēbhirvasubhiścarāmyahamādityairuta viśvadēvai:
Ahaṁ mitrāvaruṇōbhā bibharmyahamindrāgnī ahamaśvinōbhā।।1।।

ahaṁ sōmamāhanasaṁ bibharmyahaṁ tvaṣṭāramuta pūṣaṇaṁ bhagam
ahaṁ dadhāmi draviṇaṁ haviṣmatē suprāvyēsyajamānāya sunvatē।।2।।

ahaṁ rāṣṭrī saṅgamanī vasūnāṁ cikituṣī prathamā yajñiyānām
tāṁ mā dēvā vyadadhu: Purutrā bhūristhātrāṁ bhūryāvēśayantīm।।3।।

mayā sō annāmatti yō vipaṣyati yaḥ prāṇiti ya īṁ śr̥ṇōtyuktaṁ
amantavō māṁ ta upa kṣiyanti śrudhi śruta śrad’dhivaṁ tē vadāmi।।4।।

ahamēva svayamidaṁ vadāmi juṣṭaṁ dēvēbhīruta mānuṣēbhi:
Yaṁ kāmayē tantamugraṁ kr̥ṇōmi taṁ brahmāṇaṁ tamr̥ṣiṁ taṁ sumēdhāṁ।।5।।

ahaṁ rudrāya dhanurātanōmi brahmadviṣē śaravē hantavā u
ahaṁ janāya samadaṁ kr̥ṇōmyahaṁ dyāvāpr̥thivī ā vivēśa।।6।।

ahaṁ suvēpitaramasya mūrdhanmama yōnirapsva0ta samudrē
tatō vitiṣthe bhuvanānu viśvōtāmūṁ dyāṁ varṣmaṇōpa spr̥śāmi।।7।।

ahamēva vātā iva pra vāmyārabhamāṇā bhuvānāni viśvā
parō divā para ēnā pr̥thivyaitāvatī mahinā sambabhūva।।8।।

iti śrī ambhr̥ṇī sūktaṁ samāptaṁ