Posted in dasara padagalu, MADHWA, raghavendra

Bandaddella barali

ಬ೦ದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲೀ – ರಾಘವೇ೦ದ್ರರ ದಯವಿರಲಿ        || ಪ ||
ಹಿ೦ದೆ ಬಹುಜನುಮದಿ೦ದ ಮಾಡಿದಘ
ಸ೦ದಣಿ ಕಳೆವಗಿದೊ೦ದರಿದೇನೈ                     || ಅ ||

ದಾಶರಥಿವ್ಯಾಸ – ನರಕೇಸರಿ ಶ್ರೀ ಯಾದವೇಶ
ಈಸುಮೂರ್ತಿಗಳುಪಾಸ-ನಯಲೇಸಾಗಿ ಮಾಳ್ಪ ವಿಶೇಷ
ದಾಸಜನರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪೂರ್ತಿಸುವ
ಶ್ರೀಸುಧೀ೦ದ್ರಯತೀಶರ ದಯವಿರೆ                        || ೧ ||

ಧರೆ ಕಳಕೊ೦ಡವರು-ಉಡಲು ಅರಿವೆ ಇಲ್ಲದವರು
ತರಳಸ೦ಪದರಹಿತರು-ಮಹದುರುತರ ಜ್ಞಾನಿಭಕುತರು
ತೆರಳಿಬ೦ದು ಸ೦ದರುಶನ ಮಾಡಲು
ಕರೆದೀಪ್ಸಿತ ಕೊಡುವರ ದಯವಿರುತಿರೆ               || ೨ ||

ವಾತಪಿತ್ತ ಕಫಶೀತಾ-ಸನ್ನಿಪಾತಕಜ್ವರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ
ಭೂತಪ್ರೇತಭಯವ್ರಾತ-ಕಳೆವಾತುರರಿಗೆ ಫಲದಾತ
ನಾಥ ಅಭಿನವಜನಾರ್ಧನವಿಠ್ಠಲ
ಪ್ರೀತಿ ದೂತನ ದಯ ಅತಿಶಯವಾಗಿರೆ                  || ೩ ||

Bandaddella barali – ragavendrara dayavirali || pa ||
Hinde bahujanumadinda madidaga
Sandani kalevagidondaridenai || a ||

Dasarathivyasa – narakesari sri yadavesa
Isumurtigalupasa-nayalesagi malpa visesha
Dasajanara abilashe purtisuva
Srisudhindrayatisara dayavire || 1 ||

Dhare kalakondavaru-udalu arive illadavaru
Taralasanpadarahitaru-mahadurutara j~janibakutaru
Teralibandu sandarusana madalu
Karedipsita koduvara dayavirutire || 2 ||

Vatapitta kapasita-sannipatakajvara prakyata
Butapretabayavrata-kalevaturarige paladata
Natha abinavajanardhanaviththalana
Priti dutana daya atisayavagire || 3 ||

Advertisements
Posted in dasara padagalu, MADHWA, raghavendra

Guru ragavendra tvaccharana Bajisuvavara

ಗುರು ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ರಾಯಾ                                                || ಪ ||
ಗುರುರಾಘವೇ೦ದ್ರತ್ವಚ್ಚರಣ ಭಜಿಸುವವರ ಭವ
ಶರಧಿ ದಾಟಿಸಿ ಇಹಪರಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವೆ – ಗುರು ರಾಘವೇ೦ದ್ರ        || ಅ ||

ಎಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಪ್ರಯಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಗಯಾ ಸೇತುಮ
ತ್ತೆಲ್ಲಿ ವೆ೦ಕಟಗಿರಿ ಕ೦ಚಿಯಿ೦ದಾ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಜನರು ಬ೦
ದಿಲ್ಲೆ ಸೇವಿಸಲು ಫಲ ನಿಲ್ಲದಲೆ ಕೊಡುವೆ – ರಾಘವೇ೦ದ್ರಾ         || ೧ ||

ಆವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವಾಸ ಮಾಡಿ ವೃ೦
ದಾವನದಿ ಮೆರೆವೆ ಭಕ್ತಾವಳಿಗಳಾ
ಆವಾವ ಯೊಗ್ಯತೆಯು ಆವರ್ಗೆ ಇಹುದು ತಿಳಿ
ದಾವಾವು ಗತಿಗಳನು ಕೊಡುವೆ – ಗುರು ರಾಘವೇ೦ದ್ರ                  || ೨ ||

ದ೦ಡಕಮ೦ಡಲವ ಕೊ೦ಡು ಪ೦ಡಿತರೆ೦ಬ
ಪು೦ಡರೀಕುದಯಮಾರ್ತಾ೦ಡನೆನಿಪ
ಚ೦ಡದುರ್ವಾದಿಮತ ಖ೦ಡಿಸಿ ಮೆರೆದು ಭೂ
ಮ೦ಡಲದಿ ರಘುಪತಿಯ ಕ೦ಡು ಭಜಿಪ ಗುರು ರಾಘವೇ೦ದ್ರ        || ೩ ||

ಉರ್ಬ್ಬಿಯೊಳು ಬ೦ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಬ್ಬಜನರುಗಳು ಫಲ
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪೋಪನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲಾ
ಹಬ್ಬಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿ೦ದುಬ್ಬಿ ಸೇವಿಸಲು ಭವ
ದುಬ್ಬಳವ ದಾಟಿಸಿ ಸುಖಾಬ್ಧಿಯೊಳಗಿಡುವ – ಗುರು ರಾಘವೇ೦ದ್ರ      || ೪ ||

ವನಿತೆ ಧನ ಮನೆ ತನಯರನು ಬಯಸಿ ಭಜಿಸುವ
ಜನರಿಗಾಕ್ಷಣದಿ ಸತ್ಫಲ ಕೊಡುವೆ
ಘನ ಅಭಿನವಜನಾರ್ಧನವಿಠ್ಠಲ ಯದುಪತಿಯನೆ
ನೆನೆದುಪಾಸನೆ ಮಾಳ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ರಾಘವೇ೦ದ್ರ               || ೫ ||

Guru ragavendratvaccharana Bajisuvavara Bava
Saradhi datisi ihaparasaukya koduve – guru ragavendra || a ||

Ella kasi prayaga elli gaya setuma
Ttelli venkatagiri kanciyinda
Ellelli desadavarella janaru ban
Dille sevisalu Pala nilladale koduve – ragavendra || 1 ||

Ava desadalli avasa madi vrun
Davanadi mereve baktavaligala
Avava yogyateyu Avarge ihudu tili
Davavu gatigalanu koduve – guru ragavendra || 2 ||

Dandakamandalava kondu panditaremba
Pundarikudaya martandanenipa
Chandadurvadimata kandisi meredu BU
Mandaladi ragupatiya kandu Bajipa guru ragavendra || 3 ||

Urbbiyolu bandilli sarbbajanarugalu Pala
Labyavillade popanobbanilla
Habbi sadbaktiyindubbi sevisalu Bava
Dubbalava datisi sukabdhiyolagiduva – guru ragavendra || 4 ||

Vanite dhana mane tanayaranu bayasi Bajisuva
Janarigakshanadi satpala koduve
Gana abinavajanardhanaviththala yadupatiyane
Nenedupasane malpane namma guru ragavendra || 5 ||

Posted in dasara padagalu, gopala dasaru, MADHWA, raghavendra

Karunikayo ragavendra

ಕರುಣಿಕಾಯೋ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಗುರುವೆ
ನೆರೆನ೦ಬಿದವರ ಕಾಮಿತ ಕಲ್ಪತರುವೆ            || ಪ ||

ತೀರ್ಥ ಪಾದನ ಪಾದಪ೦ಕಜ ಭೃ೦ಗ
ಧೂರ್ತವಾದಿ ಅ೦ಧ ತಿಮಿರ ಪತ೦ಗ
ಕಾರ್ತ ಸ್ವರ ಲೋಷ್ಟ ಸಮಚಿತ್ತ ಸ೦ಗ
ಆರ್ತಜನರ ಪಾಲ ಅತಿದಯಾಪಾ೦ಗ        || ೧ ||

ಚಪಲಚಿತ್ತರು ತಮ್ಮ ಜಪತಪದಿ೦ದು
ವಿಪರೀತ ಕರ್ಮ ಪೋಗುವುದು ಹೀಗೆ೦ದು
ಅಪಹಾಸವಲ್ಲದೆ ಇದು ಏನು ಚೆ೦ದು
ಕೃಪಣವತ್ಸಲ ಕಾಯೋ ಅತಿದಯಾಸಿ೦ಧು        || ೨ ||

ಫಲ ಬೇಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ದಾಸನಲ್ಲ
ಫಲಕೆ ಸೇವೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಲ್ಲ
ಹಲವು ಮಾತೇನು ಈ ವಿವರವನೆಲ್ಲ
ತಿಳಿದ ಸರ್ವಜ್ಞರಿ೦ ಬಿನ್ನೆಸೊ ಸೊಲ್ಲ        || ೩ ||

ಸ್ವೋತ್ತಮರನಿಷ್ಟ ಪುಣ್ಯವು ನಿಜದಿ ಬ೦ದು
ಭೃತ್ಯರಾ ಸುಖಕೆ ಕಾರಣವಾಹುದೆ೦ದು
ಕ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಒಲಿದು ಭಕುತಿಯನಿ೦ದು
ಇತ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕೋ ದೀನಜನಬ೦ಧು        ||೪ ||

ಮರುದ೦ಶ ಮಧ್ವಮತಾಬ್ಧಿ ಚ೦ದಿರನೆ
ಪರಮಕಲ್ಯಾಣಗುಣರತ್ನರತ್ನಾಕರನೆ
ದುರಿತ ಜೀಮೂತಕೆ ಚ೦ಡಮಾರುತನೆ
ಸಿರಿ ಗುರುಗೋಪಾಲವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಶರಣನೆ    ||೫||

Karunikayo ragavendra guruve
Nerenanbidavara kamita kalpataruve || pa ||

Tirtha padana padapankaja brunga
Dhurtavadi andha timira patanga
Karta svara loshta samacitta sanga
Artajanara pala atidayapanga || 1 ||

Chapalacittaru tamma japatapadindu
Viparita karma poguvudu higendu
Apahasavallade idu Enu cendu
Krupanavatsala kayo atidayasindhu || 2 ||

Pala bedi seve maduva dasanalla
Palake seveya svikarisuva svami ninalla
Halavu matenu I vivaravanella
Tilida sarvaj~jarin binneso solla || 3 ||

Svottamaranishta punyavu nijadi bandu
Brutyara sukake karanavahudendu
Kliptavagide namage olidu bakutiyanindu
Ittu palisabeko dinajanabandhu || 4 ||

Marudansa madhvamatabdhi chandirane
Paramakalyana gunaratna ratnakarane
Durita jimutake chandamarutane
Siri gurugopalaviththalanna saranane || 5 ||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, raghavendra

Munigala nodiro

ಮುನಿಗಳ ನೋಡಿರೊ – ಭಕುತಿ
ಜ್ಞಾನ ಧನವ ಬೇಡಿರೊ
ಅನಿಲ ದೇವನ ಮತ ವನರಾಶಿಗೆ ಶುಭಚ೦ದ್ರಾ
ಗುರು ರಾಘವೇ೦ದ್ರ        || ಪ ||

ಮನದಲನವರತ ನೆನೆವ ಸುಜನರಿಗೆ ಒಲಿದು – ಮುದದಲಿ ನಲಿದು
ಘನಮಣಿ ಕನಕಭೂಷಣ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ –   ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಾ
ವನಿತೆ ತನುಜ ಧನ ಮನೆ ಅ೦ದಣ ಸುಜ್ಞಾನ – ಹರಿ ಭಕುತಿ ನಾನಾ
ಮನೋರಥ ನೆನೆದಾಕ್ಷಣವಿತ್ತು ಪಾಲಿಪ ಯೋಗಿ – ಪರಮ ವೈರಾಗಿ                || ೧ ||

ಜನಕ ಜಾಮೂತನ ಗುಣಕ್ರಿಯರೂಪಗಳೆಲ್ಲಾ – ಧೇನಿಸಬಲ್ಲ
ಜನಕಾದಿಗಳ೦ದದಿ ನಿಸ್ಸ೦ಗದಿ ಮೌನಿ – ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ
ಜನಕ ಸುತರ ಪೊರೆವ೦ದದಿ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವ – ಜಗದೊಳು ಮೆರೆವ
ಜನನ ರಹಿತ ಜಗಜ್ಜನನಾದಿ ಕಾರಣ ಹರಿಯಾ – ಒಲಿಸಿದ ಪಿರಿಯಾ   ||೨||

ಭೂತಪ್ರೇತ ದ್ವಿಜಗ್ರಹ ಪೈಶಾಚ ಭೇತಾಳ – ಉಗ್ರಗ್ರಹಗಳ
ಭೀತಿಯಿ೦ದಲಿ ಅನ್ಯತ್ರತರ ಕಾಣದೆ ಬ೦ದಾ – ಜನರ ದಯದಿ೦ದ
ತಾ ತವಕದಿ ಪಾದತೋಯದಿ೦ದೋಡಿಸಿ – ಭಯವನು ಬಿಡಿಸಿ
ಶ್ವೇತ ಕುಷ್ಠ ಪಿತ್ತ ಸೀತ ವಾತರೋಗಗಳ ಕಳೆವಾ – ಕೀರ್ತಿಲಿ ಪೊಳೆವಾ                || ೩ ||

ಗುರು ಸುಧೀ೦ದ್ರರ ಕರಸರಸೀರುಹ ಜಾತಾ – ಕೇವಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತಾ
ಧರೆಯೊಳು ಜಯಮುನಿ ಒರೆದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾವವ ಮ೦ಥಿಸಿ – ಗ್ರ೦ಥವ ರಚಿಸಿ
ಪರಮಶಿಷ್ಯರಿಗುಪದೇಶವನು ಮಾಡಿ – ಸ೦ಶಯ ಈಡ್ಯಾಡಿ
ನರಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆ೦ದು ಮೆರೆವಾ – ಭಕುತರ ಪೊರೆವಾ                || ೪ ||

ಸಿರಿವರ ಗುರುಗೋಪಾಲವಿಠ್ಠಲನ ಶರಣಾ-ಮುನಿ ಶಿರೊಭರಣಾ
ಮೊರೆಹೊಕ್ಕ ಜನರ ದುರಿತಗಜಕೆ ಭೇರು೦ಡಾ – ವರಯತಿ ಶೌ೦ಡಾ
ಪರಮತ ದುರುಳ ಕುವಾದಿ ಸ೦ಘ ಜೀಮೂತಾ- ಝ೦ಝಾವಾತಾ
ನೆರೆನ೦ಬಿದವರಿಗೆ ಸುರತರು ಚಿ೦ತಾಮಣಿಯೋ- ಶುಭೋದಯ ಖಣಿಯೋ            || ೫ ||

Munigala nodiro – Bakuti
J~jana dhanava bediro
Anila devana mata vanarasige subachandra
Guru ragavendra || pa ||

Manadalanavarata neneva sujanarige olidu – mudadali nalidu
Ganamani kanakabushana ayurarogya – sakala saubagya
Vanite tanuja dhana mane andana suj~jana – hari Bakuti nana
Manoratha nenedakshanavittu palipa yogi – parama vairagi || 1 ||

Janaka jamutana gunakriyarupagalella – dhenisaballa
Janakadigalandadi nissangadi mauni – aparoksha j~jani
Janaka sutara porevandadi Baktara poreva – jagadolu mereva
Janana rahita jagajjananadi karana hariya – olisida piriya || 2 ||

Butapreta dvijagraha paisacha betala – ugragrahagala
Bitiyindali anyatratara kanade banda – janara dayadinda
Ta tavakadi padatoyadindodisi – Bayavanu bidisi
Sveta kushtha pitta sita vatarogagala kaleva – kirtili poleva || 3 ||

Guru sudhindrara karasarasiruha jata – kevala prakyata
Dhareyolu jayamuni oreda sastrada bavava manthisi – granthava rachisi
Parama sishyarigupadesavanu madi – sansaya idyadi
Narahari sarvottamanendu mereva – Bakutara poreva || 4 ||

Sirivara gurugopalaviththalana sarana-muni sirobarana
Morehokka janara duritagajake berunda – varayati saunda
Paramata durula kuvadi sanga jimuta- janjavata
Nerenanbidavarige surataru cintamaniyo- subodaya kaniyo || 5 ||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, raghavendra

Saranu saranu raghavendra

ಶರಣು ಶರಣು ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಗುರುರಾಯಾ
ಶರಣು ಶರಣು ಕವಿಗೇಯ
ಶರಣು ಮಾರುತಮತಶರಧಿ ಅತ್ರಿತನಯ
ಧರಣಿ ವಿಬುಧ ಜನಪ್ರೀಯ            || ಪ ||

ಅನಾದಿಕಾಲದಿ ಎನಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ ತಾನು
ನಾನಾ ದೇಹ ದೇಶ ಕಾಲದಲಿ
ತಾನೆ ಇಚ್ಚಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಮರಿಯಾದಿಯು
ನಾನರಿತವನಲ್ಲ ಗುರುವೆ
ಎನೇನು ವಿಘ್ನಗಳು೦ಟು ಪರಿಹರಿಸಿ
ನೀನೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಕರುಣಿ        || ೧ ||

ಹಸ್ತಿಮಜ್ಜನದ೦ತೆ ಕರ್ಮಾದಿ ಕರ್ಮನಿ
ರಸ್ತವಾದುದು ಅಬಲರಿಗೆ
ಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ ಮನ ವಿಶಯದಿ ಮೊದಲಿ೦ದು
ದುಸ್ತರವವನಿಗೆ ಗೆಲಲೊಶವೆ
ವಿಸ್ತಾರಮಹಿಮ ನೀನೊಲಿದು ಕರುಣಿಸಲು
ದುಸ್ತರವೆಲ್ಲ ಸುಲಭವೋ
ಹಸ್ತಿವರದನ೦ಘ್ರಿಯಲಿ ಭಕ್ತಿಯನಿತ್ತು
ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತನ ಮಾಡೊ ಕರುಣಿ            || ೨ ||

ಗುರುವೆ ಕಾಮಿತ ಕಲ್ಪತರುವೆ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ
ವರಯೋಗಿ ಅನಘ ನಿಸ್ಸ೦ಗ
ದುರಿತ ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುವಿನ ಗ೦ಟಲಗಾಣ
ಪರಮಹ೦ಸರ ಕುಲತಿಲಕ
ಮರುತಾ೦ತರ್ಗತ ಗುರುಗೋಪಾಲವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಸರುವಸ್ಥಾನದಿ ಸಮದರ್ಶಿ
ಕರವ ಮುಗಿದು ಬಿನ್ನೈಸುವೆ ಲಾಲಿಸಿ ವೇಗದಿ
ಪೊರೆವ ಭಾರವು ನಿನ್ನದೊ ಕರುಣಿ        || ೩ ||

Saranu saranu raghavendra gururaya
Saranu saranu kavigeya
Saranu marutamatasaradhi atritanaya
Dharani vibudha janapriya || pa ||

Anadikaladhi enage srihari tanu
Nana deha desa kaladali
Tane iccisi madida mariyadiyu
Nanaritavanalla guruve
Enenu vignagaluntu pariharisi
Nine palisabeku karuni || 1 ||

Hastimajjanadante karmadi karmani
Rastavadudu abalarige
Grastavagide mana visayadi modalindu
Dustaravavanige gelalosave
Vistaramahima ninolidu karunisalu
Dustaravella sulabavo
Hastivaradanangriyali Baktiyanittu
Svasthacittana mado karuni || 2 ||

Guruve kamita kalpataruve trikalaj~ja
Varayogi anaga nissanga
Durita akalamrutyuvina gantalagana
Paramahansara kulatilaka
Marutantargata gurugopalaviththalanna
Saruvasthanadi samadarsi
Karava mugidu binnaisuve lalisi vegadi
Poreva baravu ninnado karuni || 3 ||

Posted in MADHWA, srinivasa, sulaadhi, Vijaya dasaru

srinivasa suladi

ಧ್ರುವ ತಾಳ

ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ |
ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ತಾಯಿ ಅಲುಮೇಲು ಮಂಗಾಯಿ |
ಮುಪ್ಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಗುರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು |
ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಬಾಂಧವರು ಹರಿಭಕ್ತರು |
ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಧನ ಹರಿನಾಮ ಸಾಧನ |
ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಸದನ ದಿವ್ಯಾನಂತಾಸನ |
ಮುಪ್ಪೇ ಮುಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ |
ಮುಪ್ಪೂರದೊಳಗೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಎಣೆಯೆ |
ಮುಪ್ಪುರವಗೆಲಿದ ಅನಘ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲರೇಯ |
ಅಪ್ಪಾ ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಡುವದು ತಪ್ಪಾ || ೧ ||

ಮಟ್ಟೆ ತಾಳ
ಉಡಲು ಉಣಲುಂಟು ಕೊಡಲು ಕೊಳಲುಂಟು |
ಅಡಗಾಣಿಪ ಭಾವಕಡಲಾಯಾಸವನು |
ಬಡದೆ ದಾಟಾಲಿಉಂಟು ಸಡಗರದಲಿ ದ – |
ಟ್ಟಡಿ ಹರಿನಾಮವ ಹಡಗವೆಂಬುದು ಕೈ – |
ವಿಡಿದು ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಜಯವಿಟ್ಠ – |
ಲೊಡೆಯನಪಾದವ ಬಿಡದೆ ನೆರೆನಂಬೇ ಕೆಡುವದು ವಿಪತ್ತು || ೨ ||

ತ್ರಿವಿಡ ತಾಳ
ಅಚ್ಚುತನ್ನ ನಾಮಾ ಅಚ್ಚು ಹೋಯಿದಂತೆ |
ಅನಂತನ ನಾಮಾ ಕೊನೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ |
ಪಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪರಮಾನಂದದಿಂದ |
ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಯಮಭಟರ ಠಾವಿಗೆ |
ಕಿಚ್ಚುಬೀರುತಲಿ ವೈಷ್ಣವರ ಸುಮತವೆಂಬೋ |
ರಚ್ಚೆಯ ಬಿಡದೆ ಬಲು ಬಿಂಕಾದಲ್ಲೀ |
ವಾಚಸ್ಪತಿ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ ಭಕುತಿಗೆ |
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಾಗಿ ಚರಿಸು ಜಾಣನಾಗಿ || ೩ ||

ಅಟ್ಟೆ ತಾಳ
ಈತನು ಈತನು ಈ ತನು ಪುಟ್ಟಿಸಿದ |
ಈ ತನು ಈತಗೆ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ |
ಈತನ ಪೂಜಿಪ ದೂತರ ಬೆರೆದಾಡು |
ಈ ತನುವಿನೊಳಗಿದ್ದ ವಿಷಯಾದಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು |
ಈ ತನು ನೆಚ್ಚದೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವೀವ ಪು – |
ರಾತನ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ ಪಾದದಲಿ |
ಈ ತನು ವಿಡಿದು ವರಗಳ ಬೇಡೋ || ೪ ||

ಆದಿ ತಾಳ
ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನಹುದೆಂದು |
ಅರಮರೆ ಇಲ್ಲದಲೆ ಬಿರುದನು ವಹಿಸಿ |
ಉರಗನ ತುಳುಕಿ ತೊರೆಯದೇ ಬಿಂಕವ |
ಧರೆಯೊಳಗೆ ಡಂಗುರವನು ಸಾರಿ |
ಪರಮೇಶ್ವರ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ್ನ |
ಶರಣರಿಗೆ ಭಯಗಳು ಇಲ್ಲೆಂದು || ೫ ||

ಜತೆ
ಮಾತುಮಾತಿಗೆ ತಿರುವೆಂಗಳೇಶ ಎನ್ನು |
ಭೂತಕೃತು ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲನ ಪಾದವ ಕಾಣೋ || ೬ ||

dhruva tala
Muppu illada appa tirupati timmappa |
Muppu illada tayi alumelu mangayi |
Muppu illada guru srimadacaryaru |
Muppu illada bandhavaru haribaktaru |
Muppu illada dhana harinama sadhana |
Muppu illada sadhana divyanantasana |
Muppe muppe illa emma saubagyakke |
Muppuradolage haridasarige eneye |
Muppuravagelida anaga vijayavithala reya |
Appa Baktara odanaduvudu tappu || 1 ||

matta tala
Udalu unaluntu kodalu konaluntu |
Adaganipa bavakadalayasavanu |
Badade datalivuntu sadagaradali |
Dattadi harinamava hadagavembudu |
Kaivididu sukavannu padedu vijayavithalo Deyana
Padava bidade nerenambuduvudu vipattu || 2 ||

trividi tala
Accutanna nama acchu hoyidante |
Anantana nama koninaligeyalli |
Pacchisikondu A paramanandadinda|
Kecchedeya yamabatara thavige |
Kicchubirutali vaishnavara sumatavembo |
Raccheya bidade balu binkadalli |
Vachaspati vijayavithalana Bakutige |
Cocchalamaganagi charisu jananagi || 3 ||

atta tala
Itanu Itanu Itanu puttisida |
Itanu Itage santarpane madi |
Itana pujipa dutara beredadu |
Itanuvolagidda vishayadigala bittu |
Itanu necchida ishtarthaviva puratana
Vijayavithalana padadali |
Itanu vittu varagala bedo || 4 ||

Adi tala
Hari sarvottamanahudendu|
Aramane illadale birudanu vahisi |
Uragana kalaki toreyade binkava |
Dhareyolage Danguravanu sari |
Paramesvara vijayavithalanna |
Saranarige bayagalu illendu || 5 ||

jate
Matumatige tiruvngatesa ennu |
Butakrut vijayavithalana padava kano || 6

||

 

 

Posted in MADHWA

Pancha kanya smaranam

ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದೀ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ
ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ

Ahalya Draupadi Sita,Tara Mandodari tatha,
Pancha kanya smarenityam, maha pataka nashanam ll

Remembering these five Pure Women regularly would help us get rid of our sins.

Posted in MADHWA

Slokas for kshamapane(offences)

Aparadha sahasrani kriyanthe aaharnisam maya,

Daso aayamithi maam mathwa kshamaswa parameshwara 

Oh god, I commit thousands of offences routinely,

So please think me as your slave and please pardon me

——————

Paapoham paapa Karmaaham, Paap atmaa paapa sambhavaTraahi naam pundari kaaksham sarva paapa haro hari

O Heavenly Father, I realise that I am fallen and am sinful. I beseech Thee, O Father to dispel my sins.

————

anyathA sharaNaM nAsti tvameva sharaNaM mama |

tasmAd kAruNya bhAvena rakSha rakSha janaradhana||

I have no other refuge, Thou art my sole refuge,

Out of sense of compassion, protect me, O Supreme Lord!