Posted in bhootaraja, MADHWA, sloka, Vadirajaru

Bhootaraja stothram

ಪ್ರಸಾದಾರ್ಥಂ ಸದಾ ನಾರಾಯಣಭೂತಾಖ್ಯಮಾದರಾತ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧ ||

ಸ್ಮರತಾಂ ನಿಯಮೇನೈವ ಭೂತಭೀತ್ಯಾದಿಭಂಜನಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||

ಗುರೋರ್ದಕ್ಷಿಣಭಾಗಸ್ಥಂ ಭಜತಾಂ ಭದ್ರದಂ ದ್ರುತಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಭೃತೈಃ ಕರ್ಣವಿಕರ್ಣಾಖ್ಯೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಭೂತಗಣೈಃ ಸದಾ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಕ್ರೂರಂ ಘೋರಂ ತಥಾ ಶೂರಂ ಧನುಃಖಡ್ಗಾದಿ ಧಾರಿಣಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ಪ್ರತಾಪವಂತಂ ವೀರಾಗ್ರ್ಯಂ ವೀರಭದ್ರೋಪಮಂ ಹೃದಿ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||

ರಕ್ತಾಂಬರಧರಂ ರಮ್ಯಪುಷ್ಪಮಾಲಾಸುಶೋಭಿತಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೭ ||

ರತ್ನೌಘವಲಯೋಪೇತಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಅರ್ಕಾಭಾಂಗದಸಂಯುಕ್ತಂ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ಉತ್ತುಂಗತುರಗಾರೂಢಂ ಛತ್ರಚಾಮರಸೇವಿತಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೦ ||

ದಿವ್ಯಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಚನಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧ ||

ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತಸನ್ಮೂರ್ತಿಂ ಕಿರಿಟೋಜ್ಜಲಮಸ್ತಕಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೨ ||

ಕುಬೇರಕೋಶಾದಾನೀತಂ ದಿವ್ಯಮೌಲೀಂದುಪಾರ್ಷದಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೩ ||

ಮಸ್ತಕಾರ್ಪಿತ ತನ್ಮೌಲಿಂ ವಾದಿರಾಜಸ್ಯ ಸನ್ಮುನೇಃ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೪ ||

ಮಾನೇನ ಗುರುಣಾ ದತ್ತೇ ನೂಪರೇ ದಧತಂ ಮುದಾ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೫ ||

ತಸ್ಮಾದ್ ಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರಂ ತಪೋನಿಧಿಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೬ ||

ರಕ್ಷಕಂ ಮಹಿಮಾಸಕ್ತಂ ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೭ ||

ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತ ಭೂತರಾಜಸ್ತುತಿಂ ಸದಾ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಚಿಂತಿತಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೮ ||

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಹೃತ್ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಂ ತುರಗಾನನಮ್ |
ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ಸರ್ವವಿನುತಂ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಯೇ || ೧೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಭೂತರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ || 

Prasadartham sada narayanabutakyamadarat |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 1 ||

Smaratam niyamenaiva butabityadibanjanam |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 2 ||

Gurordakshinabagastham bajatam badradam drutam |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 3 ||

Brutaih karnavikarnakyairyuktam butaganaih sada |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 4 ||

Kruram goram tatha suram dhanuhkadgadi dharinam |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 5 ||

Pratapavamtam viragryam virabadropamam hrudi |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 6 ||

Raktambaradharam ramyapushpamalasusobitam |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 7 ||

Ratnaugavalayopetam muktaharavibushitam |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 8 ||

Arkabanadasamyuktam ratnakundalamanditam |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 9 ||

Uttungaturagarudham chatrachamara sevitam |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 10 ||

Divyachandanaliptangam kasturitilakanchanam |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 11 ||

Achintyadbutasanmurtim kiritojjalamastakam |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 12 ||

Kuberakosadanitam divyamaulimduparshadam |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 13 ||

Mastakarpita tanmaulim vadirajasya sanmuneh |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 14 ||

Manena guruna datte nupare dadhatam muda |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 15 ||

Tasmad guroh prasadasya purnapatram taponidhim |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 16 ||

Rakshakam mahimasaktam sada sarvatra sarvada |
Vadirajagurordutam butarajam nato smyaham || 17 ||

Vadirajagurorduta butarajastutim sada |
Yah pathecchintitam kshipram bavettasya na samsayah || 18 ||

Srivadirajahrutpadmasamsthitam turagananam |
Bajami satatam sarvavinutam chittasuddhaye || 19 ||
|| iti sributaraja stotram sampurnam ||

Advertisements
Posted in MADHWA, pancha ratna sulaadhi, sulaadhi, Vijaya dasaru

Vijayadasaru’s Pancha rathna suladhi

Vijayadasaru’s famous pancha ratna suladhi compilation:

  1. Durga suladhi
  2. Sri kapila devara stotra suladi
  3. Dhanvanthri suladhi
  4. Sri mukhya prana devara stotra suladi
  5. Sri narasimha devara suladi

pancharatna-suladhigalu(Kannada lyrics)

Posted in dasara padagalu, MADHWA, purandara dasaru, rama

Karma bandhana chethana raghu ramana

Karmabandhana chedana, raghu
Ramana nama ni nene manave || pa||

Mantravanariyenu tantravanariyenu jaga-
Dantravanariyemdenabeda
Tantrasvatantrana paramapavitrana
Antarangadi ni nene manave ||

Japavanu ariyenu tapava nanariyenu
Upadesavanariyenemdenabeda
Aparamahimeya udupiya krushnana
Upayadindali nene manave ||

Arcisalariyenu pujisalariyenu
Meccisalariyenemdenabeda
Acyutananta mukundana namava
Svacchadindali nene manave ||

Dhyanavanariyenu maunavanariyenu
J~janavanariyenemdenabeda
Janakivallaba ragunathana sada
Dhyanadalittu ni nene manave ||

Vadanadi narayananembo namavu
Mudadi matanu bidabeda
Padumanaba sri purandaravithalana
Sadakaladi ni nene manave ||

Posted in damodara, dasara padagalu, gopala dasaru, MADHWA

Daya virali dayavirali Damodara

ದಯವಿರಲಿ ದಯವಿರಲಿ ದಾಮೋದರ                      ।।ಪ॥
ಸಯವಾಗಿ ಬಿಡದೆನ್ನ ಸಾಕುವ ಶ್ರೀಕ್ರಷ್ಣ                     ।।ಅ.ಪ॥

ಹೋಗಿ ಬರುವೆನಯ್ಯ ಹೋದ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ
ಸಾಗುವವನಲ್ಲನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
ತೂಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು
ಹ್ಯಾಗೆ ನೀ ನಡೆದಂತೆ ಹಾಗೆ ನಾ ನಡಕೊಂಬೆ            ।।೧।।

ಇದ್ದಲ್ಲೆ ಎನ್ನನುದ್ಧರಿಪ ಶಕ್ತಿ ಅ-
ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆಂದು ನಾ ಬಂದವನಲ್ಲ
ನದ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲ್ಲಿ ನಿಜ ಜ್ಞಾನ
ವೃದ್ಧ ಜನರ ಹುಡುಕಿ ನಿನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಬಂದೆ             ।।೨।।

ಸತತ ಇದ್ದಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಲಹೊ ಅವರೊಳಗಾಗಿ
ಅತಿಶಯವು ಉಂಟು ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ
ಗತಿಯು ಸಾಧನಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸಂದರ್ಶನದಿ
ಸ್ಮೃತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರುತಿರಮಣ ನಿನ್ನ                    ।।೩।।

ನೋಡಿದೆನೆ ನಾ ನಿನ್ನ ನೋಡದೆ ಎಂದೆಂದು
ಪಾಡಿದೆನೆ ಆರಾರು ಪಾಡದೊಂದು
ಮಾಡಿದೆನೆ ಅರ್ಚನೆಯ ಮೀಸಲಾದುದು ಒಂದು
ಮೂಢಮತಿಯಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂದೆ ಕೈಮುಗಿದು            ।।೪।।

ಬಂದೆನೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ-
ದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಇಂದಿರೇಶ
ಒಂದು ಮಾತ್ರವು ಇಟ್ಟು ಸಕಲವು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ
ಬಂಧನ ಬಡಿವ ಭಕುತಿಯು ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವುದು           ।।೫।।

ಬಿನ್ನಪವ ಕೇಳು ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನನೋಬ್ಬನ್ನೆ ಅಲ್ಲ
ಎನ್ನ ಹೊಂದಿ ನಡೆವ ವೈಷ್ಣವರನ
ಇನ್ನವರಿಗೆ ಬಾಹೊ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳ ಕೆಡಿಸಿ
ಘನಗತಿಗೈದಿಸುವ ಭಕುತಿ ಕೊಡು ಕರುನಾಡಿ             ।।೬।।

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ರಾಜೀವದಳನಯನ
ಮೂಜಗದೊಡೆಯ ಮುಕುಂದಾನಂದ
ಈ ಜೀವಕೀ ದೇಹ ಬಂದದ್ದಕ್ಕು ಎನಗತಿ ನಿ
ರ್ವ್ಯಾಜದಿ ಸುರಗಂಗೆ ಸ್ನಾನವನು ಮಾಡಿಸೊ              ।।೭।।

ಎನಗೆ ಆವುದು ಒಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೋದರು
ಕ್ಷಣ ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನ ನೋಳ್ಪ ಜ್ಞಾನವ ಕೊಡೊ
ಚಿನುಮಯ ಮೂರುತಿ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ
ಘನಕರುಣಿ ಮಧ್ವಮುನಿ ಮನಮಂದಿರನಿವಾಸ             ।।೮।।

Dayavirali dayavirali damodara ||pa||

Sayavagi bidadenna sakuva srikrashna ||a.pa||

Hogi baruvenayya hoda hangella
Saguvavanallana ninna bittu
Tugi tottilu konege sthaladalle nilluvudu
Hyage ni nadedante hage na nadakombe ||1||

Iddalle ennanuddharipa Sakti a-
Sadhya ninagendu na bandavanalla
Nadyadi kshetramurtigalallli nija j~jana
Vruddha janara huduki ninna tiliyalu bande ||2||

Satata iddalle enna salaho avarolagagi
Atisayavu untu vibutiyalli
Gatiyu sadhanake abivyakta sandarsanadi
Smrutige visesha marutiramana ninna ||3||

Nodidene na ninna nodade endendu
Padidene araru padadondu
Madidene archaneya misaladudu ondu
Mudhamatiyali munde ninde kaimugidu ||4||

Bandeno nanilli bahujanmada sukruta-
Dinda ninna balige indiresa
Ondu matravu ittu sakalavu arpiside
Bandhana badiva Bakutiyu j~jana niduvudu ||5||

Binnapava kelu svami ennanobbanne alla
Enna hondi nadeva vaishnavarana
Innavarige baho dushkarmagala kedisi
Ganagatigaidisuva Bakuti kodu karunadi ||6||

Rajarajesvara rajivadalanayana
Mujagadodeya mukundananda
I jivaki deha bandaddakku enagati ni
Rvyajadi suragange snanavanu madiso ||7||

Enage Avudu olle ellelli podaru
Kshana bidade ninna nolpa j~janava kodo
Cinumaya muruti gopalavithala
Ganakaruni madhvamuni manamandiranivasa ||8||

Posted in dasara padagalu, krishna, MADHWA, prasanna venkata dasaru

Hakkiya hegaleri

ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಗಲೇರಿ ಬಂದವಗೆ
ನೋಡಕ್ಕ ಮನಸೋತೆ ನಾನವಗೆ||

ಸತ್ರಾಜಿತನ ಮಗಳೆತ್ತಿದ ಉನ್ಮತ್ತ ನರಕನೊಳು ತಾ ಕಾದಿದ
ಮತ್ತೆ ಕೆಡಹಿದ ಅವನಂಗವ ಸತಿಗಿತ್ತನು ತಾ ಆಲಿಂಗನವ||

ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ನಾರಿಯರ ಸೆರೆ ಮುದದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮನೋಹರ
ಅದಿತಿಯ ಕುಂಡಲ ಕಳಿಸಿದ ಹರಿ ವಿಧಿಸುರನೃಪರನು ಸಲಹಿದ||

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಗ್ಜೋತಿಷಪುರವ ಭಗದತ್ತಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರಾಭಯವ
ಕರ್ತ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ನಂಬಿದೆ ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿಯ ಪಾದವ ಹೊಂದಿದೆ||

ನರಕಚತುರ್ದಶಿ ಪರ್ವದ ದಿನ ಹರುಷದಿ ವ್ರಕಟಾದನು ದೇವ
ಶರಣಾಗತಜನ ವತ್ಸಲಾ ರಂಗ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಪರಿಪಾಲ||

ಹೊಗಳಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಮಹಿಮೆಯ ಮುಕ್ತಿ ನಗರದ ಅರಸನ ಕೀರ್ತಿಯಾ
ಜಗದೀಶ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟೇಶನು ಭಕ್ತರಘಹಾರಿ ರವಿ ಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶನು||

Hakkiya hegaleri bandavage no
Dakka manasote na navage ||pa||

Satrajitana magalettida U
Nmatta narakanolu kadida
Matte kedahida avanangava
Satigittanu ta Alinganava. ||1||

Hadinaru savira nariyara sere
Mudadinda bidisi manohara
Aditiya kundala kalasida hara
Vidhisura nruparanu salahida. ||2||

Uttama pragjotisha purava Baga
Dattage kotta varabayava
Karta krushnayyana nambide sri
Murtiya padava hondide ||3||

Naraka chaturdasi parvada diva
Harushadi prakatadanu deva
Saranagatajana vatsala ranga
Parama bagavatara pratipala ||4||

Hogali krushnayyana mahimeya mukti
Nagarada arasana kirtiya
Jagadisa prasanvenkatesana Bakta
Ragahari ravikoti prakasana. ||5||

Posted in dasara padagalu, krishna, MADHWA, purandara dasaru

Bannisi gopi ta harasidalu-Enne acchuva haadu

ಬಣ್ಣಿಸಿ ಗೋಪಿ ಹರಸಿದಳು

ಎಣ್ಣೆಯನೊತ್ತುತ ಯದುಕುಲ ತಿಲಕಗೆ

ಆಯುಷ್ಯವಂತನಾಗು ಅತಿ ಬಲ್ಲಿದನಾಗು
ಮಾಯದ ಖಳರ ಮರ್ದನನಾಗು
ರಾಯರ ಪಾಲಿಸು ರಕ್ಕಸರ ಸೋಲಿಸು
ವಾಯುಸುತಗೆ ನೀನೊಡೆಯನಾಗೆನುತ

ಧೀರನು ನೀನಾಗು ದಯಾಂಬುಧಿಯಾಗು
ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ನೀನರಸನಾಗು
ಮಾರನ ಪಿತನಾಗು ಮಧುಸೂದನನಾಗು
ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ನೀ ಧೊರೆಯಾಗೆನುತ

ಆನಂದ ನೀನಾಗು ಅಚ್ಯುತ ನೀನಾಗು
ದಾನವಾಂತಕನಾಗು ದಯವಾಗು
ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗು ಶ್ರೀನಿಧಿ ನೀನಾಗು
ಜ್ಞಾನಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನಾಗೆನುತ

Bannisi gopi ta harasidalu ||pa||

Enneyanottuta yadukula tilakage || a.pa.||

Ayushyavantanagu ati ballidanagu |
Mayavikalara mardananagu|
Rayara palisu rakkasara solisu |
Vayasutage ni odeyanagenutali ||1||

Dhiranu ninagu dayambudhiyagu |
A rukminige ninarasanagu |
Maranapitanagu madhusudananagu |
Dvaravatige ni doreyagenutali ||2||

Ananda ninagu acyuta ninagu |
Danavantakanagu dayavagu |
Srinivasanagu srinidhi ninagu |
Jjani purandara vithalanagenutali ||3||

Posted in dasara padagalu, jagannatha dasaru, MADHWA, siva

Neela lohitha

ನೀಲಲೋಹಿತ ಡಮರುಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಶೋಭಿತ||pa||

ಫಾಲನಯನ ಶುಂಡಾಲ ಚರ್ಮ ಸುದು
ಕೂಲ ಮೃಡ ಸತತ ಪಾಲಿಸು ಕರುಣದಿ ||a.pa||

ನಂದಿವಾಹನ ನಮಿಪೆ ಖಳ
ವೃಂದ ಮೋಹನ
ಅಂಧಕರಿಪು ಶಿಖಿ ಸ್ಯಂದನ ಜನಕ ಸ
ನಂದನಾದಿ ಮುನಿ ವಂದಿತ ಪದಯುಗ ||1||

ಸೋಮಶೇಖರ ಗಿರಿಜಾಸು
ತ್ರಾಮ ಲೇಖರಾ
ಸ್ತೋಮವಿನುತ ಭವ ಭೀಮ ಭಯಾಂತಕ
ಕಾಮರಹಿತ ಗುಣಧಾಮ ದಯಾನಿಧೆ ||2||

ನಾಗಭೂಷಣ ವಿಮಲ ಸ
ರಾಗ ಭಾಷಣ
ಭೋಗಿಶಯನ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ
ಯೋಗದಿ ಒಲಿಸುವ ಭಾಗವತರೊಳಿಡೊ ||3||

Nila lohita Damaruga trisula sobita iipaii

Palanayana Sum idala chama sudukula imruda satata palisu karunadi iiapa||

Namdivahana namipekala vrunda mohana II andhakaripu sasi bushana
Sanakasa inandinadi mukavandita padayuga II1 II

Soma sekara girijasu tramalekara II somavinuta
Bavabima Bayankara I kamarahita gunadhama dayanidhe II2II

Nagabushana I vimala suraga bashana II bogisayana
Jagannatha vithalana I yogadi Bajisuva bagavatarulidu II3II

Posted in dasara padagalu, MADHWA, siva, Vijaya dasaru

Pampatheeradha linga

ಪಂಪಾತೀರದ ಲಿಂಗಾ ಭವಭಸಿತಾಂಗಾ
ಸಂಪುಲ್ಲಾಕ್ಷನ ತೋರೋ ಭಕ್ತ ಕೃಪಾಂಗ ||pa||

ನೀನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನಿದಾನದಿಂದ
ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಲು ದೈನ್ಯದಲಿಂದ
ಮಾನಾಭಿಮಾನದೊಡಿಯನೆ ಆನಂದ||1||

ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಪುರವೈರಿ
ಭಜಿಸಿದೆನೊ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಸಾಕಿರೆ
ಕುಜನರೊಳಿಡದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾರಿ
ನಿಜವಾಗಿ ತೋರಯ್ಯ ದೀನರುಪಕಾರಿ||2||

ಹೇಮಗಿರಿಯ ವಾಸಾ ಈಶನಿರೀಶಾ
ಸೋಮಶೇಖರನೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ವಿಲಾಸಾ
ರಾಮ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನೆ ನಿರ್ದೋಷಾ
ಸ್ವಾಮಿಯ ನೆನೆವಂತೆ ಕೊಡು ಎನಗೆ ಮನಸಾ||3||

Pampatirada linga bava basitangasampullakshana toro bakta krupanga ||pa||

Nine gatiyendu nidanadinda
Dhyanava madalu dainyadalinda
Manabimanadodiyane ananda ||1||

Gajacharmambara gangadhara puravairi
Bajisideno ninna baktiyali sakire
Kujanarolidade uttamavada dari
Nijavagi torayya dinarupakari||2||

Hemagiriya vasa isanirisa
Somasekarane parvatiya vilasa
Rama sri vijayaviththalane nirdosha
Svamiya nenevante kodu enage manasa||3||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, Mahalakshmi

Nadedhu baramma 

ನಡೆದು ಬಾಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ  ನಿನಗೆ
ನಡೆಮುಡಿಯ ಹಾಸುವೆ|
ನಡೆಮುಡಿಯ ಹಾಸಿ ನಾ
ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆರಗುವೆ||

ಮರುಗ,ಮಲ್ಲಿಗೆ,ಧವನ,ಸಂಪಿಗೆ
ಸರಗಳ್ಲನೇ ಪೂಜಿಪೆ|
ಸರಗಳ್ಲನೇ ಪೂಜಿಸಿ
ನಾ ವರಗಳ್ಲನ್ನೇ ಬೇಡುವೆ||

ಹೀರೆ,ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ,ಪಡವಳ
ಶಾಖ ಪಾಕವ ಮಾಡುವೆ|
ಘನ್ನ ಶಾವಿಗೆ ಭಕ್ಷವು
ನೈವೇದ್ಯವು ಪರಮಾನ್ನವು||

ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿದರು ದಯ ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ  ನಿನಗೆ|
ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ವಿಟ್ಟಲನ
ಪಟ್ಟದರಾಣಿಯೆ||
Nadedu baramma lakshmi ninage
Nademudiya hasuve|
Nademudiya hasi na
Charana kamalakkeraguve||

Maruga,mallige,dhavana,sampige
Saragallane pujipe|
Saragallane pujisi
Na varagallanne beduve||1||

Hire,kumbala kayi,padavala
Saka pakava maduve|
Ganna savige bakshavu
Naivedyavu paramannavu||2||

Eshtu bedidaru daya Eke baralilla
Lakshmi ninage|
Ditta prassanna venkata vittalana
Pattada raniye||3||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, Mahalakshmi

Keli pelamma nammamma

ಕೇಳಿಪೇಳಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಲಕುಮೀ ||

ಕೇಳಿಪೇಳೆ ಹರಿಯಲಿ ಪೋಗಿ ಬಹಳ ಸೋಕಿನವ ಗೋಪಿಬಾಲೀಯರಿಗೆ
ಮೆಚ್ಚಿ ಬಹು ಜಾಲವ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ||

ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಪ್ಪನುಒಲುಮಿಗಳ
ಒಲುಮಿಕಾಂತ ಲಲನೆ ನೀನು ಕಮಲಾದೇವಿ ||

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೆ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೆ ನಿತ್ಯಾವಿಯೋಗಿನಿ ಹರಿಗೆ
ಭೃತ್ಯನಲ್ಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ತವಿಟ್ಟು ನೋಡೆ ತಾಯಿ ||

ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಆತನನ್ನು ತೋರುವರ ಕಾಣೆನಮ್ಮಸನ್ನುತಾಂಗಿ
ಸಾರಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನೊಳು ಕರುಣವ ಮಾಡೇ ||

ಎಲ್ಲ ದಿವಿಜರಲ್ಲಿ ಪೋಗೆ ಬಲುಬಗೆ ಪೇಳಿಕೊಂಡೆ
ಫುಲ್ಲನಾಭನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಲನಾಡೋ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ||

ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ
ನೀರಜಾಕ್ಷನನ್ನು ತೋರೆ ಭಾರಿ ಫಲವಾಯಿತೆಂಬೆ ||

ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮೀರ ಶೂರ ನಮ್ಮ ಮಾರಜನಕ ಕೃಷ್ಣಅಮರ
ತರುವ ಕಿತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳ ಹಚ್ಚಿದನಂತೆ ||

ಸುಂದರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಮಂದಿರದೋಳಿಪ್ಪನನ್ನು
ಇಂದಿರೇಶನನ್ನು ತೋರೆ ನಂದ ಬಾಲ ಮಹಿಳೆ ಅಂಬಾ ||

Kelipelamma nammamma lakumi ||pa||

Kelipele hariyali pogi bahala sokinava gopibaliyarige
Mecci bahu jalava madida krushnana ||a.pa.||

Pralaya kaladalli Aladele mele malagippanu olumigala
Olumikanta lalane ninu kamaladevi ||1||

Nityamukte nityatrupte nityaviyogini harige
Brutyanalle nanu svalpa cittavittu node tayi ||2||

Ninna horatu Atanannu toruvara kanenamma sannutangi
Sarasakshi ennolu karunava made ||3||

Ella divijaralli poge balubage pelikonde
Pullanabanalli ondu sollanado Saktiyilla ||4||

Pada balyadinda seriddakke nirajakshanannu
Tore bari palavayitembe||5||

Nimma matu mira sura namma marajanaka krushna^^
Amara taruva kitti nimma maneyola haccidanante||6||

Sundari saubagyavante mandiradolippanannu
Indiresanannu tore nanda bala mahile amba ||7||