Posted in damodara, Karthika maasa, MADHWA, tulasi vivaha

Damodara sthothram

Matsyakrutidhara jaya devesha vedavibodhaka kurmasvarupa |
Mandaragiridhara sukararupa bumividharaka jaya devesha ||1||

Kanchanalocana naraharirupa dushtahiranyakabanjana jaya BO |
Jaya jaya vamana balividhvamsin dushtakulamtaka bargavarupa ||2||

Jaya vishravasahsutavidhvamsin jaya kamsare yadukulatilaka |
Jaya vrundavanachara devesha devakinanda nandakumara ||3||

Jaya govardhanadhara vatsare dhenukabanjana jaya kamsare |
Rukmininayaka jaya govinda satyavallaba pandavabandho ||4||

Kagavaravahana jaya pithare jaya murabamjana parthasaketvam |
Boumavinashaka durjanaharin sajjanapalaka jaya devesha ||5||

Shubhagunaganapurita vishvesha jaya purushottama nityavibodha |
Bumi dharantakakaranarupa jaya karabanjana devavarenya ||6||

Vidhibavamukasura satatasuvandita saccharanambuja kanjasunetra |
Sakala surasurani grahakarin putanivarana jaya devesha ||7||

Yadbruvibramamatrattadidamakamalasanashambuvipadyam |
Srushtisthitilayamruccati sarvam sthiracaravallaba sa tvam jaya BO ||8||

Jayayamalarjunabamjanamurte jaya gopikucakumkumamkitamga |
Pamcaliparipalana jaya BO jaya gopijanaramjana jaya BO ||9||

Jaya rasotsavarata laksmisha satatasukarnava jaya kamjaksha |
Jaya jananikarapashasubaddha haranannavanitasya suresha ||10||

Balakridanapara jaya BO tvam munivaravanditapadapadmesha |
Kaliyapanipanamardana jaya BO dvijapatnyarpitamatsi vibonnam ||11||

Kshirambudhikrutanilayana deva varada mahabala jaya jaya kanta|
Durjanamohaka buddhasvarupa sajjanabodhaka kalkisvupa |
Jaya yugakruddu^r^janavidhvamsin jaya jaya BO jaya vishvatman ||12||

Iti mantram pathanneva kuryannirajanam budhah |
Gatikadvayashishtayam snanam kuryadyathavidhi ||

||iti shripancharatragame hamsabrahmasamvade shridamodarastotram ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s