Posted in bhootaraja, dasara padagalu, MADHWA

Dasara padagalu on Bhootarajaru

  1. Bhootaraja karuniso bhootaraja
  2. Bhootapathe bhootapathe
  3. Bhootarajara sthuthisi kyaathigolliro
  4. Bhajisi badukiro divya paadhakeragiro
  5. Bidiyannu bidisu bega
  6. Butaraja , butaraja , butaraja jai jai jai

Bhootaraja karuniso bhootaraja

ಭೂತರಾಜ ಕರುಣಿಸೊ ಭೂತರಾಜ
ಮುಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಿರಿನಾಥನೆಂದೆನಿಸುವ ಭೂತರಾಜ ||ಪ||

ವಾದದಿಂದಲಿ ಸೋತು
ವಾದಿರಾಜರ ಸೇರ್ದೆ
ಭೂತಾದಿಗಳ ಬೇಗದಿಂದಲೋಡಿಸುವಿ ||1||

ವಾದಿರಾಜರ ಬಲಭಾಗದಿ ನಿಂತಿರ್ದೆ
ಬಂದ ಜನರಿಗಿಷ್ಟ
ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುವಿ ||2||

ರಾಜೇಶ ಹಯಮುಖ-
ನೊಲಸಿ ಕೊಂಡಿಹ ಋಜು
ಗಣನಾಥ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಕಿಂಕರವರ್ಯ ||3||

Butaraja karuniso butaraja
Munde belliya girinathanendenisuva butaraja || pa||

Vadadindali sotu
Vadirajara serde
Butadigala begadindalodisuvi ||1||

Vadirajara balabagadi nintirde
Banda janarigishta
Kottu poshisuvi ||2||

Rajesa hayamuka –
Nolasi kondiha Ruju
Gananatha srivadiraja kimkaravarya ||3||


Bhootapathe bhootapathe

ಭೂತಪತೇ – ಭೂತಪತೇ ||ಪ||

ಭೂತಿ ಮಹತ್ ಶ್ರುತಿ | ಪಾದ್ಯವೆನಿಪ ಹರಿದೂತ ಬ್ರಾತ ಮಹ | ಭೂತ ಗಣಾಧಿಪ || ಅ.ಪ||

ಕರ್ಣ ವಿಕರ್ಣರು | ಘನ್ನ ಗುಣಸಂ-ಪನ್ನ ಮಹಿಮ ಮನ | ಬನ್ನವ ಕಳೆಯೋ ||

ಗುರುವಾಣತಿ ಧೃತ | ಶಿರದಿ ಬದರಿಯಿಂಹರಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಸಹಿತ | ಶಿರನೀತ ವಿಮಾನ ||

ಬಂದುಕ ಕುಸುಮಗ | ಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಸುಂದರಾಂಗ ಮನ | ಬಂಧಿಸುಹರಿಯಲಿ ||

ಬಿಂಬನು ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲ ಪದಡಿಂಬದಿ ಕಾಂಬುವ | ಹಂಬಲವೀಯೋ ||

Butapate – butapate || pa||

Buti mahat Sruti | padyavenipa hariduta brata maha | buta ganadhipa || a . Pa ||

Karna vikarnaru | Ganna gunasam – panna mahima mana | bannava kaleyo ||

Guruvanati dhruta | Siradi badariyimhari pratime sahita | siranita vimana ||

Banduka kusumaga | limda alankrutasundaranga mana | bandhisuhariyali ||

Bimbanu guru govinda vithala padadimbadi kambuva | hambalaviyo ||


Bhootarajara sthuthisi kyaathigolliro

ಭೂತರಾಜರ ಸ್ತುತಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿಗೊಳ್ಳೊ ||ಪ||

ಪ್ರೀತಿ ಇವರಲಿ ಅಧಿಕ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಆತನಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಧರಿಸಲುಕೋತಿಯಂತೆ ಹುಬ್ಬು
ಏಕೆ ಹಾರಿಸುವೆಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬೂದಿಯು ಮುಸುಕಲು
ಪಾತಕಿಯು ತಾ ಮುಟ್ಟಿ ಬೊಚ್ಬಿ ಬಾರಿಸನೆ ||1||

ಗುರುಸೇವೆ ಇವರಂತೆ ಮಾಡ್ದವರು ಯಾರುಂಟುಗುರುಕೃಪಾ
ಇವರಂತೆ ಪಡೆದವರು ಯಾರೊಅರಿತು ನೋಡಲು ನಿರುತ ರತಿಗೆ
ಕಾರಣವುಂಟುನರಕುರಿ ಇದರ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿವದುಂಟೆ ||2||

ಇಂದಿಗೂ ಸೋದೇಲಿ ಇವರದೇ ಗುರುಪೂಜೆಸುದ್ದಿ
ಸುಳ್ಳೆಂದವಗೆ ದೆಬ್ಬೆ ಪೂಜಾಸದ್ದಿಲ್ಲದಿವರಡಿ ಸ್ಮರಿಸುವುದೇ
ಗುರುಪೂಜಾತಂದೆ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಒಪ್ಪುವಾ ಪೂಜಾ ||3||

Butarajara stutisi kyatigollo || pa||

Priti ivarali adhika vadirajarige || a . Pa ||

Atanaj~jeyinda dharisalukotiyante hubbu
Eke harisuvejyoti svarupakke budiyu musukalu
Patakiyu ta mutti bocbi barisane ||1||

Guruseve ivarante maddavaru yaruntugurukrupa
Ivarante padedavaru yaro^^aritu nodalu niruta ratige
Karanavuntunarakuri idara marmava tilivadunte ||2||

Indigu sodeli ivarade gurupujesuddi
Sullendavage debbe pujasaddilladivaradi smarisuvude
Gurupujatande sri narahari oppuva puja ||3||


Bhajisi badukiro divya paadhakeragiro

ಭಜಿಸಿ ಬದುಕಿರೋ ದಿವ್ಯ ಪಾದಕೆರಗಿರೊಭಕುತಿಯಿತ್ತು ಪೊರೆವೊ ಭೂತರಾಜರೆಂಬರಾ ||ಪ||

ಭಾವ ಶುದ್ಧದಿ ಓದಿ ಗ್ರಂಥಸಾರವಾ ವಾದಿರಾಜರ ಕೂಡಿ ತಾನು ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಯಲಿ ||1||

ಅಷ್ಟ ಮಂದಿಯಾ ಅಮೃತವೃಷ್ಟಿಗರೆವರೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಹಿಮೆಯ ತಾವು ಕೂಡಿ ಪಾಡೊರೊ||2||

ತಂದೆ ಎಂಬೊದೂ ತಾನು ಒಂದನರಿಯದೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿ ತಾನೆ ಬಲುಕುಂದಿಗಳುಕುವಾ ||3||

ಶಿಷ್ಟ ಜನರೊಳು ಇವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೇನಿದೂ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೈದು ಬಹು ಕಷ್ಟಬಡುವನೊ ||4||

ಛಂಡಿ ಮನುಜನೇ ಪ್ರಚಂಡ ತಪಶಿಯೋಕೆಂಡ ತುಳಿದು ವ್ಯರ್ಥ ನೀನು ದಂಡಕಳುಕುವಿ ||5||

ಏನು ಪೇಳಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲೀe್ಞÁನ ಶೂನ್ಯನಂತೆ ಶಿಕ್ಕಿ ನುಡಿಯ ಬ್ಯಾಡೆಲೋ ||6||

ಖುಲ್ಲ ಕೇಳೆಲೋ ಎಲೋ ಘಲ್ಲ ತೊಡದಿರೋನಿಗಮವೆಲ್ಲ ಪೇಳಿಸುವಾ ಕಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ||7||

ಶರಣು ಪೊಕ್ಕೆನೊ ಸ್ವಾಮಿ ಮರೆಯ ಪೊಕ್ಕೆನೊ ಕರುಣ ಮಾಡಿರೀ ಕಂಣು ತೆರೆದು ನೋಡಿರೀ ||8||

ಭೂತ ಹರಣವಾ ತಾಳೋ ಭೀತಿಗೊಳಿಸುತಾ ಪಾಪ ಪೋಪುದೂ ಯನ್ನ ಪಾದ ಸೋಂಕಲೂ||9||

ಭೀತಿಗೊಳಿಸುತಾನೇಕ ಭೂತ ಪ್ರೇತಕೇರಾಜನಾಗಿ ನೀನು ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಗಣದೊಳು ||10||

ನಂದಿವಾಹನಾಪದಕೆ ಮುಂದೆ ಬಾಹುವೀ ಯನ್ನ ಕಂದ ನೀನು ನಾನೇ ಭಾವಿ ಮಂದಜಾಸನಾ ||11||

ಪಂಚವೃಂದದೀ ಸದ್ವøಂದ ಪೂಜ್ಯನಾ ದ್ವಂದ್ವ ಪೊಂದಿ ತಾನು ಸ್ವಾನಂದ ಪಡೆದನೂ ||12||

ಸ್ವಾದಿನಿಲಯನಾ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದು ತಾ ತ್ರಿಶೂಲ ಧರಿಸಿದಾ ಭಾವಿ ಶೂಲ ರಮಣನೂ ||13||

ಪ್ರಾಣ ಪತಿಯನಾ ರೇಣು ಪಾದ ಫಣಿಯಲೀ ಪ್ರಾಣಿನಿಡದನಾ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಸೆಳೆವನಾ||14||

ಎಂತು ಪೇಳಲೀ ಇವರ ಅಚಿಂತ್ಯಮಹಿಮೆಯಾ ಶಾಂತಮೂರುತಿ ಶಶಿಕಾಂತ ಕೀರುತೀ||15||

ದೂಷಜನರನಾ ಬಲು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದಾ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ತಂದೆವರದಗೋಪಾಲವಿಠಲನು ||16||
Bajisi badukiro divya padakeragirobakutiyittu porevo butarajarembara || pa||

Bava Suddhadi Odi granthasarava vadirajara kudi tanu vyasa muniyali ||1||

Ashta mandiya amrutavrushtigarevaru sri krushnamahimeya tavu kudi padoro ||2||

Tamde embodu tanu ondanariyade ninde madi tane balukundigalukuva ||3||

Sishta janarolu ivane sreshthavenidu sittininda baidu bahu kashtabaduvano ||4||

Chandi manujane pracamda tapasiyokenda tulidu vyartha ninu dandakalukuvi ||5||

Enu pelali innenu helali gnana sunyanante Sikki nudiya byadelo ||6||

Kulla kelelo elo Galla todadironigamavella pelisuva kallinindale ||7||

Saranu pokkeno svami mareya pokkeno karuna madiri kannu teredu nodiri ||8||

Buta haranava talo bitigolisuta papa popudu yanna pada somkalu ||9||

Bitigolisutaneka buta pretakerajanagi ninu buta preta ganadolu ||10||

Nandivahanapadake mumde bahuvi yanna kanda ninu nane bavi mandajasana ||11||

Pancavrundadi sadvanda pujyana dvandva pondi tanu svananda padedanu ||12||

Svadinilayana balu priti padedu ta trisula dharisida bavi sula ramananu ||13||

Prana patiyana renu pada paniyali praninidadana avana prana selevana ||14||

Emtu pelali ivara achintyamahimeya samtamuruti sasikanta kiruti ||15||

Dushajanarana balu gasigolisida saktidayaka tande varada gopalavithalanu ||16||


Bidiyannu bidisu bega

ಭೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸು ಬೇಗ ಭೂತರಾಜನೆ ||ಪ||

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಗಿ ನಮಿಪೆ ಖ್ಯಾತಿವಂತನೆ ||ಅ.ಪ||

ಕಾಮಬಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ಭಾರಿಕಾಮಹರನೆರಾಮಧ್ಯಾನಿ ನೀಡು ವಾಮನ ದೇವನೇ ||1||

ಸಾರ ತಿಳುಹು ಗರಳಧಾರಿಯೇಕರವ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆನು ತ್ವರಿತದಿಂದಲಿ ||2||

ತಂದೆವರದವಿಠಲನ್ನ ಹೃನ್ಮಂದಿರದೋಳ್‍ಛಂದದಿಂದ ತಂದು ತೋರೋ ಇಂದುಶೇಖರ ||3||

Bitiyannu bidisu bega butarajane || pa ||

Baktiyinda bagi namipe kyativantane || a . Pa ||

Kamabana kadime madu barikamaharaneramadhyani nidu vamana devane ||1||

Sara tiluhu garaladhariyekarava mugidu beduvenu tvaritadindali ||2||

Tandevaradavithalanna hrunmandiradol^Chandadinda tandu toro indusekara ||3||


Butaraja , butaraja , butaraja jai jai jai

ಭೂತರಾಜ, ಭೂತರಾಜ, ಭೂತರಾಜ ಜೈ ಜೈ ಜೈ|| ಪ||

ಖ್ಯಾತ ವಾದಿರಾಜ, ಗುರುವ | ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ
ಭಾವಿರುದ್ರ ಜೈ ಜೈ ಜೈ ||ಅ.ಪ||

ಮೂಲ ಹರಿಯ ನಾಮ ಧರಸಿ | ವ್ಯಾಳ ವಿನುತ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ
ಶೂಲಿ ಯಂತೆ ವಿದ್ಯೆ ಘಳಿಸಿ | ಕಾಳ ಮನದಿ ಮೆರೆದ ಮುನಿಗೆ ಜೈ ಜೈ ಜೈ ||1||

ಹರಿಯ ಮುಖಜರನ್ನು ಬಹಳ, ಜರಿದು ಜರಿದು ಗರ್ವ ದಿಂದ |
ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಬೆದಕಿ, ಪುರದಲಾದೆ  ಬೊಮ್ಮರಕ್ಕಸ ಜೈ ಜೈ ಜೈ ||2||

ಘೋರ ಅಡವಿ ಸೇರಿ ಭರದಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜನರ |
ಸೊರೆಕೊಂಡು ಮಾನಧನವ, ಕ್ರೂರನೆಂದು ಕರಸಿ ಕೊಂಡೆ||3||

ಏನು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಾನ, ಹೀನ ಜನ್ಮ ಬಂದರೂನು |
ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಗುರುವಿನೊಡನೆ, ಮಾನವಾದ ಪಕ್ಷಗೈದೆ||4||

ಕರುಣ ಶರಧಿ ವಾದಿರಾಜ, ಭರದಿ ಹರಿಸಿ ಕೀಳು ಜನ್ಮ |
ಚರಣ ಭಜಿಪ ಭಾಗ್ಯಕೊಡಲು, ಮೆರದೆ ಭೂತರಾಜ ನೆನಿಸಿ ||5||

ಕ್ಷಮಿಸನೇನು ಸುತನಪಿತನು, ನಮಿಸಿ ನಿಂತ ನಿನಗೆ ನುಡಿದ |
ಅಮರನಾಥ ಗುರುವು ನೀನು, ನಮಗೆ ಮಗನು ಸುಖದಿ ಬಾಳೆಂದು||6||

ನಾರಸಿಂಹ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬ, ಭಾರಿ ಗಾತ್ರ ಕೆಂಪು ನೇತ್ರ |
ಚಾರು ವಡವೆ ಗಣವ ಧರಿಸಿ, ವೀರ ರೂಪದಿಂದ ಮೆರೆವೆ ||7||

ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಧನಪನೆಡೆಗೆ, ತೋರಿ ನಿನ್ನಶೌರ್ಯ ಪಡದು |
ಭಾರಿ ರತ್ನ ಮಕುಟ ನುತಿಸಿ, ನೇರ ಶಿರದಲಿಟ್ಟೆ ಗುರುವಿಗೆ ||8||

ಪಥದಿ ಖಳನ ಕೊಂದು ಬೇಗ ರಥ ಸಮೇತ ಬದರಿಯಿಂದ
ಪೃಥಿವಿ ಅಳೆದೆ ದೊರೆಯತಂದು, ವಿತತ ಮಹಿಮ ದುಷ್ಠದಮನ ||9||

ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಶರಣು ಭಾವಿಸೂತ್ರ ವಲಿಯ ಬಿಡಲು ನಿನ್ನ
ಗಾತ್ರಕೆಡಹಿ ಬೇಡಿ ಕೊಂಬೆ, ನೇತ್ರ ನೀಡೊ ಹರಿಯ ಕಾಂಬ ಜೈ||10||

ಕಳೆದು ಬೇಗ ಹೊಲಸು ಮನವ, ಬೆಳಿಸಿ ಹರಿಯ ದೃಢಸುಭಕ್ತಿ
ಕಲಿಯ ತುಳಿವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ಕಲಸೊ ಸಾಧುಸಂಗ ಜೀಯ, ಜೈ||11||

ಶೃಂಗ ಪುರದಿ ಖಳರ ಸೊಕ್ಕು ಭಂಗ ಗೈದು ನಿಂತೆ ಅಲ್ಲ
ಲಿಂಗ ತಂದೆ ಕದರಿಯಿಂದ, ತುಂಗ ಮಹಿಮ ಮಂಗಳಾಂಗ ಜೈ||12||

ಗುರುವು ಕೊಟ್ಟ ನೂಪೂರಾವ, ಧರಿಸಿ
ಕುಣಿದು ಮುದದಿ ಭಜಿಪೆ
ಗರಳ ಕಂಠ ಭಾವಿ ಶರಣು, ಚರಣ ಪಿಡಿವೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರೀಯ ಜೈ||13||

ಸ್ವಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿ | ವಾದಿರಾಜ ವೈರಿ ವೃಂದ
ಬೂದಿಗೈದು ಭಕ್ತಿಗಣಕೆ, ಮೋದ ಕೊಡಿಸು ತಿರ್ಪೆಭೂಪ |ಜೈ||14||

ರಾಜ ಬಿರುದು ಸಹಿತ ಭಾರಿ | ವಾಜಿ ಏರಿ ನಡೆಯೆ ವಾದಿ
ರಾಜ ದಯದಿ ಮೆರೆವ ನಿನ್ನ | ನೈಜ ಮಹಿಮೆ  ಅಳಿಯೆ ಸಿಗದು ಜೈ ||15||

ವಂದು ಕಮ್ಮಿ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು, ತಂದೆ ವಿಧಿಯ ಕಲ್ಪಗಳಲಿ |
ಕುಂದು ರಹಿತ ಹರಿಯ ಯಜಿಸಿ, ಇಂದು ಉಂಬೆ ದಿವ್ಯ ಪದವಿ||16||

ಭೀತಿ ಕರವು ನಿನ್ನ ರೂಪ, ವ್ರಾತ್ಯಗಣಕೆ ವಾದಿ ರಾಜ |
ದೂತ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಯ ಕಾಣೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸುರಿಸು ಭೃತ್ಯರೆಮಗೆ ಜೈ||17||

ರಾಜ ರೆಡೆಯ ಬಲದಿ ನೆಲಸಿ, ರಾಜ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿ
ಸೂಜಿ ತಪ್ಪಿಗೆಡೆಯ ಕೊಡದೆ, ರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಯುತಿರ್ಪೆ ಬೈ||18||

ಕರ್ಣ ಆವಿ ಕರ್ಣ ಗುಂಪು, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಸೇವಿಸುವರು |
ದೊಣ್ಣಿ ಸೇವೆ ದುಡುಕಿ ದವಗೆ, ಚಿಣ್ಣರೆಂದು ತಪ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸು ಜೈ||19||

ಚಿತ್ರ ವೈಯ ನಿನ್ನ ಚರಿತೆ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೊಂಡು ಹರಿಕೆ
ಕಿತ್ತು ವಗೆದು ವಿವಿಧ ದೋಷ, ಎತ್ತಿ ಕೊಡುವೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಜೈ||20||

ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆ ಸಕಲ, ಆರ್ತಿನಾಶ ಪದವ ಪಠಿಸೆ |
ನಾಥ ಶ್ರೀ  ಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲ, ಪ್ರೀತಿ ಯಿಂದ ನಲಿದು  ನಲಿವ ಜೈ ಜೈ ಜೈ ||21||

Butaraja , butaraja , butaraja jai jai jai|| pa||

Kyata vadiraja , guruva | pritipatra
Bavirudra jai jai jai || a . Pa ||

Mula hariya nama dharasi | vyala vinuta guruvinalli
Suli yamte vidye galisi | kala manadi mereda munige jai jai jai ||1||

Hariya mukajarannu bahala , jaridu jaridu garva dinda |
Gurugalannu bidade bedaki , puradalade bommarakkasa jai jai jai ||2||

Gora adavi seri Baradi , dariyalli banda janara |
Sorekondu manadhanava , kruranendu karasi konde ||3||

Enu ninna gnanja mana , hina janma bamdarunu |
Ja Á na purna guruvinodane , manavada pakshagaide ||4||

Karuna Saradhi vadiraja , Baradi harisi kilu janma |
Carana Bajipa bagyakodalu , merade butaraja nenisi ||5||

Kshamisanenu sutanapitanu , namisi ninta ninage nudida |
Amaranatha guruvu ninu , namage maganu sukadi balendu ||6||

Narasimha ninna bimba , bari gatra kempu netra |
Caru vadave ganava dharisi , vira rupadinda mereve ||7||

Hari hogi dhanapanedege , tori ninnasaurya padadu |
Bari ratna makuta nutisi , nera siradalitte guruvige ||8||

Pathadi kalana kondu bega ratha sameta badariyinda
Pruthivi alede doreyatandu , vitata mahima dushthadamana ||9||

Kshetrapala saranu bavisutra valiya bidalu ninna
Gatrakedahi bedi kombe , netra nido hariya kamba jai ||10||

Kaledu bega holasu manava , belisi hariya drudhasubakti
Kaliya tuliva Sakti nidi , kalaso sadhusanga jiya , jai ||11||

Srunga puradi kalara sokku Banga gaidu ninte alla
Linga tande kadariyinda , tunga mahima mangalanga jai ||12||

Guruvu kotta nupurava , dharisi kunidu mudadi Bajipe
Garala kantha bavi saranu , carana pidive stotrapriya jai ||13||

Svadi kshetradalli nelasi | vadiraja vairi vrunda
Budigaidu baktiganake , moda kodisu tirpebupa | jai ||14||

Raja birudu sahita bari | vaji Eri nadeye vadi
Raja dayadi mereva ninna | naija mahime aliye sigadu jai ||15||

Vandu kammi nalku hattu , tande vidhiya kalpagalali |
Kundu rahita hariya yajisi , indu umbe divya padavi ||16||

Biti karavu ninna rupa , vratyaganake vadi raja |
Duta ninage pratiya kane , priti surisu brutyaremage jai ||17||

Raja redeya baladi nelasi , raja mamtri kelasa nadesi
Suji tappigedeya kodade , raja kshetra kayutirpe bai ||18||

Karna Avi karna gumpu , ninna stuti sevisuvaru |
Donni seve duduki davage , cinnarendu tappa kshamisu jai ||19||

Citra vaiya ninna carite , Baktarinda kondu harike
Kittu vagedu vividha dosha , etti koduve kamitarthajai ||20||

Buta preta badhe sakala , artinasa padava pathise |
Natha sri _ krushna vithala , priti yinda nalidu naliva jai jai jai ||21||


Advertisements

2 thoughts on “Dasara padagalu on Bhootarajaru

  1. Namaskaragalu.Bhutarajara Melina krutigalli Latavya,Latavya yennuva pada,Vadirajara Melina kruti.Dayavittu a pada Vannu Vadirajara Melina krutigalli serisi.Thank you.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s