Posted in MADHWA, purandara dasaru, sulaadhi, Vijaya dasaru

Suladhi on Purandara dasaru by Vijaya Dasaru

ಧ್ರುವತಾಳ
ಗುರುಗಳೆಂದರೆ ಇವರೆ ಗುರುಗಳು ಎನಗೆ ಕಾಣೊ
ಧರೆಯೊಳು ಪುರಂದರದಾಸರೆ ಗುರುಗಳು
ಮರಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರುಂಟೆ ಕರುಣಿಸಿ ನೆನೆದಂತೆ
ವರಗಳ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪರಿಪಾಲಿಸುವೆ ಹರಿ
ಮರುತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳು ಹಿರಿದಾಗಿ ತಿಳಿಪಿ ವಿ
ಸ್ತರವಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಾ ಬರೆಸಿದರು ಹರಿಚರಿತೆ
ದುರಿತ ಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೆರೆಬಿದ್ದು ತಪಿಸುತ
ಲಿರೆ ನೋಡಿ ಲಾಲಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ಕರುಣದಿಂದ
ಹರಿಯೆಳೆಮರಿ ತರಕ್ಷುವಿನ ವನದೊಳು
ಇರಲು ಸೆಳದು ಕಡಿಗೆ ತೆಗೆದಂತೆ ಇಂದಿಗಾ
ಗುರು ಶಿರೋಮಣಿ ಎನ್ನ ದುರಿತದಿಂದ ಸೆಳೆದು
ಪರಮಾರ್ಥದ ಮಾರ್ಗ ಅರಪುಮಾಡೀ
ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಸ್ಮರಿಸುವುದಕೆ ಸುಜ್ಞಾನ ವನ್ನೆ ತೋರಿದರೂ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅಡವಿಗೆ ಬಿದ್ದವನ ದಾರಿಗೆ ತಂದಂತೆ
ಒಡಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದವನ ಸುಧೆಯೊಳಗಿಟ್ಟಂತೆ
ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲಾದವಗೆ ಸುರತರು ಒಲಿದಂತೆ
ನಡಿಯಲರಿಯದವಗೆ ನಡಿಯ ಕಲಿಸಿದಂತೆ
ನುಡಿಯಲರಿಯದವಗೆ ನಿಗಮತಿಳಿಸಿದಂತೆ
ಮಡುವಿನೊಳು ಬಿದ್ದವಗೆ ನಾವಿದೊರಕಿದಂತೆ
ಪೊಡವಿ ಎಡೆಯವಗೆ ಹರಿವಾಣ ದೊರೆತಂತೆ
ಮುಡಿಯಪೊತ್ತು ಪೋಪಗೆ ಊಟವು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ
ಕಡುರೋಗಾದವಗೆ ಸಂಜೀವನದಂತೆ
ಜಡಮತಿ ನಾನಾಗಿ ಪೊಡವಿಯೊಳಗೆ ಭವದ
ಒಡನೊಡನೆ ನಿತ್ಯ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಇರಲೂ
ಕೆಡಿಸುವ ಕಳ್ಳರ ನಡುಪಿ ನುಡಿಯಾ
ತೊಡಕಿಸದಾನೆ ಕೈಪಿಡಿದು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ
ಮೃಢಬಾಂಧವನಾದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಅಡಿಗಳ ನಾಮವನು ನುಡಿಸಿದರು ಒಲಿದೂ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಏನು ಕರುಣಿಗಳೋ ಎಮ್ಮಾ ಗುರುಗಳು
ಏನು ಸ್ವಾಭಾವಿತಾನಂದವು ತಿಳಿಯದೂ
ಮಾನವ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಳುವ ಎನ್ನಾ
ಮೀನು ಉದಕದೊಳಗಿದ್ದಂತೆ ಮಾಳ್ಪರು
ಆನವರಿಗೆ ಲೇಶ ಅಧಿಕರ ಕಾಣೆನೊ
ಅನಂತ ಜನ್ಮವ ಧರಿಸಲು
ಈ ನಾಡಿನೊಳು ಎನಗೆ ಪ್ರಾಣಕೆ ಬಲುಪರಿ
ಏನೇನು ದುರಿತಗಳು ಬಂದಟ್ಟಲೂ
ಮಾಣಗಳದು ಎನ್ನಾ ಮಾನಸದರ್ಪಣ
ವನು ಇತ್ತರು ಮುದದಿಂದ ಕರುಣಿಸೀ
ಶ್ವಾನ ಛಳಿಯೊಳಿರೆ ವಜ್ರಕವಚವನ್ನು
ಮೇಣು ದೊರತದ್ದು ನೋಡು ಎನ್ನಾಭಾಗ್ಯಾ
ನಾನಾರಿಗಂಜೆನೊ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಧ್ಯಾನವನು ಮಾಳ್ಪಂಥ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳನು ಕಂq ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಗಾನ ಮಾಡಿದರೇನು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೇನೊ
ಕಾನನದೊಳು ಪೋಗಿ ತಪವ ಸೇರಾಲೇನು
ಮಾನವನು ಪವಮಾನ ಮತವ ನಂಬಿ
ಸುಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶವಾಗದಲೆ
ತಾನು ಏಸುಕಾಲ ಬದುಕಿದ ಫಲವೇನು
ಬಾಣ ಇಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಾಣೊ
ಮಾನವಂತರಾದ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ
ವನು ಪಡೆದರೆ ಸ್ನಾನಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರವೇನು
ವಾಣೀಪತಿ ಜನಕ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ತಾನಾಗಿ ಒಲಿವಾ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವಂಗೆ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಏಸುಬಲ ಇದ್ದರೇನು, ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಬಲಾ
ಲೇಸಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರೆ ಒಂದು ಫಲನೀಯವೊ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಉಳ್ಳವರು ಲೇಸು ತಪ್ಪಿದರೇನೊ
ದೋಷವರ್ಜಿತರಾದ ಗುರುಗಳ ದಯವಿರೆ
ಮೋಸವೆಂಬೋದೆಂದಿಗಿಲ್ಲ ದಿನಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಡದೆ
ಈಶಾನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ಸಿದ್ದಾರ್ಥವೆನ್ನಿರೋ
ಕಾಶಿ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಯಾತ್ರಿ ತೀರಥಾ ಮಿಂದು
ರಾಶಿ ಹಣ ಕೂಡಿಸಿ ದಾನವಿತ್ತರನೇಕಾ ಸಮಾನವಲ್ಲ ಸುಲ
ಭಾ ಸುಲಭ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಸರಿ ಉಂಟೆ
ಕ್ಲೇಶಬಡದೆ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧಮನದಿ ನಂಬಿರೊ
ದಾಸರ ಪ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಲೇಸು ತೋರಿಸುವ ಬಿಡದೆ ಇನಿತು ನಡೆದವಗೆ||5||

ಜತೆ
ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರ ನೆರೆ ನಂಬಲೂ
ನಿರುತ ಕಲಿತು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಒಲಿವಾ||6||

Dhruvatala
Gurugalendare ivare gurugalu enage kano
Dhareyolu purandaradasare gurugalu
Marale mattobbarunte karunisi nenedante
Varagala ittu nitya paripalisuve hari
Marutanna lilegalu hiridagi tilipi vi
Staravagi enninda baresidaru haricarite
Durita sandaniyalli Serebiddu tapisuta
Lire nodi lalisidaru tamma karunadinda
Hariyelemari tarakshuvina vanadolu
Iralu seladu kadige tegedamte imdiga
Guru siromani enna duritadimda seledu
Paramarthada marga arapumadi
Karunasagara namma vijaya viththalanna
Smarisuvudake suj~jana vanne toridaru ||1||

Mattatala
Adavige biddavana darige tandante
Odalige illadavana sudheyolagittante
Kode illadavage surataru olidante
Nadiyalariyadavage nadiya kalisidante
Nudiyalariyadavage nigamatilisidante
Maduvinolu biddavage navidorakidante
Podavi edeyavage harivana doretante
Mudiyapottu popage utavu sikkidante
Kadurogadavage sanjivanadante
Jadamati nanagi podaviyolage Bavada
Odanodane nitya edebidade iralu
Kedisuva kallara nadupi nudiya
Todakisadane kaipididu palisuvante
Mrudhabandhavanada vijaya viththalareyana
Adigala namavanu nudisidaru olidu ||2||

Trividitala
Enu karunigalo emma gurugalu
Enu svabavitanandavu tiliyadu
Manava yoniyalli bandu baluva enna
Minu udakadolagiddante malparu
Anavarige lesa adhikara kaneno
Anamta janmava dharisalu
I nadinolu enage pranake balupari
Enenu duritagalu bamdattalu
Managaladu enna manasadarpana
Vanu ittaru mudadinda karunisi
Svana caliyolire vajrakavacavannu
Menu dorataddu nodu ennabagya
Nanariganjeno vijaya viththalareya
Dhyanavanu malpantha suj~janigalanu kamq ||3||

Attatala
Gana madidarenu, dhyana madidareno
Kananadolu pogi tapava seralenu
Manavanu pavamana matava nambi
Suj~jana upadesavagadale
Tanu esukala badukida palavenu
Bana illada billinante kano
Manavantarada gurugala upadesa
Vanu padedare snanadi vyaparavenu
Vanipati janaka vijaya viththalareya
Tanagi oliva gurubakti ullavamge ||4||

Aditala
Esubala iddarenu, tanna gurugala bala
Lesagi illadire ondu palaniyavo
Desadolage ullavaru lesu tappidareno
Doshavarjitarada gurugala dayavire
Mosavembodendigilla dinapratidina bidade
Isanugraha untu siddarthavenniro
Kasi modalada sarvayatri tiratha mindu
Rasi hana kudisi danavittaraneka samanavalla sula
BA sulaba gurugala smaranege sari unte
Klesabadade nitya Suddhamanadi nambiro
Dasara priya namma vijaya viththalareya
Lesu torisuva bidade initu nadedavage||5||

Jate
Guru purandaradasara nere nambalu
Niruta kalitu vijaya viththala oliva||6||


ಧ್ರುವತಾಳ
ದಾಸರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಅನಂತ ನಮೋ ನಮೋ
ದೇಶದೊಳಗೆಲ್ಲಿ ಸರಿಗಾಣೆನೋ
ವಾಸುದೇವನ ಪಾದ ಹೃದಯಮಧ್ಯದಲಿಟ್ಟು
ಲೇಸಾಗಿ ಪೂಜಿಪರು ಭಕುತಿಯಲ್ಲೀ
ಲೇಶವಾದರು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಾ
ಸಾಸಿರ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾನು
ಈ ಸುಲಭ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆವಲ್ಲಿ ಸರಿಗಾಣೆ
ಏಸುಬಗೆಯಿಂದ ಕರುಣವ ಮಾಡುವರು
ಈ ಶರೀರವೆ ಅವರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ
ದಾಸನು ದಾಸರ ಯುಗಳಪಾದಕ್ಕೆ ನಿವಾ
ಳಿಸಿ ಬಿಸುಟುವೆನು ಅನಂತ ಜನುಮದಲ್ಲಿ
ಈ ಸುಖ ತಪ್ಪದೆ ಎನಗಾಗಲಿ ಬಿಡದೇ
ಕೇಶವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದಯದಿಂದ
ದಾಸ ಪುರಂದರ ಗುರುಗಳು ಒಲಿಯೇ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕೇವಲ ದೃಢವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭನ ರಾ
ಜೀವ ಪಾದವನ್ನು ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿ
ಪಾವನವಾಗಿಪ್ಪ ಪಾವಮಾನಿ ಮತದ
ಕೋವಿದರನುಸರಿಸಿ ಹೇವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಒಡೆಯನೆ
ಸರ್ವಜೀವರಿಗೆ ಭಿನ್ನಾ ದೇವರೆ ಜಗಕೆಂದು
ದೇವರೆ ಜಗಕೆಂದೂ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಈ ಪರಿಯಲಿ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು
ತಪಸಿಗಾರಗುರುವ ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯ ಮು
ನಿಪನ್ನ ಮನಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಸೋಜಿಗ ತೋರಿ
ಭೂಪಾಲಕರ ಮಿಗಿಲಾದವರ ತೃಣವೆಂ
ದಾ ಪತಿಕರಿಸದೆ ತುಚ್ಛಮಾಡಿ
ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆಯ ತೋರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ
ರೂಪವ ಮನದೊಳಗಿಟ್ಟು ನಲಿವಾ
ಗೋಪಾಲ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ ದಾಸರೊಳು
ಈ ಪುರಂದರ ದಾಸರಿಗೆ ಸಮನುಂಟೆ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಇವರಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಎನಗದು ವೈಕುಂಠ
ಇವರಿದ್ದ ಸ್ಥಾನ ಎನಗೆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ
ಇವರಿದ್ದದೆ ಎನಗೆ ಅನಂತಾಸನ
ಇವರಿದ್ದ ಅವನಿ ಎನಗೆ ತ್ರೈಲೋಕ
ಇವರು ಮಾಡಿದ ಲೀಲೆ ಎನಗೆ ವೇದೋಕ್ತಿಯು
ಇವರ ಚರಿತೆ ಎಲ್ಲಾ ಎನಗದು ಪುರಾಣ
ಇವರ ಪಾದಾಂಗುಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಾ
ಇವರ ಪಾದಾಂಗುಟಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಾ
ಇವರ ಪಾದರೇಣು ಎನಗೆವಜ್ರ ಪಂಜರ
ಇವರಿಂದಲಿ ದೇಹ ಉದ್ಧಾರವಾಗೋದು
ಇವರ ಪಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾ
ಯವನು ಮಾಡೆ ಹೊರಳಿಸಿ ತೆಗೆವೆನೊ
ಅವನೀಶ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ ನಂಬಿದಾ
ಹವಣರಾ ಪೊಳೆವ ಪಾದವನು ಸೇರುವೆನೊ||4||

ಆದಿತಾಳ
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆ ದಾಸರು, ಬಂಧು ಬಳಗವೆ ದಾಸರು
ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟು ಕಾವಲಿಯಿಂದ ಸಾಕುವರೆ ದಾಸರು
ಅಂದು ಇಂದು ಬಿಡದಲೆ ಬಂದ ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲಾ
ಪೊಂದದಂತೆ ಮಾಡೆ ಪುಣ್ಯ ತಂದು ಕೊಡುವರೆ ದಾಸರು
ಸಂದಿದೆನೊ ಸಂದಿದೆನೊ ಎನ್ನ ಕುಲಸಹಿತ ಪು
ರಂದರ ದಾಸರ ಪಾದ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಗಿ
ಮಂದರಾದ್ರಿ ಧರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಹರಿಯಾ
ಮಂದಿರಕೆ ಸೋಪಾನ ಸಂದೇಹ ತೊಲಗಿತು||5||

ಜತೆ
ದಾಸರೆ ಮನೆದೈವ, ದಾಸರೆ ಮನದೈವಾ
ದಾಸರಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಬಲ್ಲಾ||6||

Dhruvatala
Dasara mahimege ananta namo namo
Desadolagelli sariganeno
Vasudevana pada hrudayamadhyadalittu
Lesagi pujiparu bakutiyalli
Lesavadaru kamakrodhadigalu illa
Sasira janmavetti banda kalakku nanu
I sulaba gurugalige Avalli sarigane
Esubageyinda karunava maduvaru
I sarirave avara sadanadalli ippa
Dasanu dasara yugalapadakke niva
Lisi bisutuvenu ananta janumadalli
I suka tappade enagagali bidade
Kesava vijaya viththala dayadinda
Dasa purandara gurugalu oliye ||1||

Mattatala
Kevala drudhavagi sri vallabana ra
Jiva padavannu bavadalli nilisi
Pavanavagippa pavamani matada
Kovidaranusarisi heva vijaya viththala odeyane
Sarvajivarige binna devare jagakendu
Devare jagakemdu ||2||

Trividitala
I pariyali vijayanagaradalli iddu
Tapasigaraguruva guru vyasaraya mu
Nipanna manameccuvante sojiga tori
Bupalakara migiladavara trunavem
Da patikarisade tuccamadi
Apara mahimeya toruva sri hariya
Rupava manadolagittu naliva
Gopala vijaya viththalana dasarolu
I puramdara dasarige samanunte||3||

Attatala
Ivaradida bumi enagadu vaikuntha
Ivaridda sthana enage svetadvipa
Ivariddade enage anantasana
Ivaridda avani enage trailoka
Ivaru madida lile enage vedoktiyu
Ivara carite ella enagadu purana
Ivara padangutadalli sarva tirtha
Ivara padangutidalli sarvakshetra
Ivara padarenu enagevajra panjara
Ivarindali deha uddharavagodu
Ivara pada hejje biddalli I ka
Yavanu made horalisi tegeveno
Avanisa vijaya viththalanna nambida
Havanara poleva padavanu seruveno||4||

Aditala
Tande tayigale dasaru, bandhu balagave dasaru
Hinde munde kattu kavaliyinda sakuvare dasaru
Andu indu bidadale banda bandhanagalella
Pondadante made punya tandu koduvare dasaru
Sandideno samdideno enna kulasahita pu
Randara dasara pada dvamdvadallige pogi
Mandaradri dhara namma vijaya viththala hariya
Mandirake sopana sandeha tolagitu||5||

Jate
Dasare manedaiva, dasare manadaiva
Dasarallade illa vijaya viththala balla||6||

 

Advertisements

3 thoughts on “Suladhi on Purandara dasaru by Vijaya Dasaru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s