Posted in dasara padagalu, jagannatha dasaru, Jaya theertharu, MADHWA

Jayaraaya Jayaraaya(Jagannatha dasaru)

ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ
ದಯವಾಗೆಮಗನುದಿನ ಸುಪ್ರೀಯಾ ||pa||

ಸುರನಾಥನೆ ನೀ ನರನ ವೇಷದಿ
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಅವತರಿಸಿ ದಯದಿ ||1||

ವಿದ್ವನ್ಮಂಡಲಿ ಸದ್ವಿನುತನೆ ಪಾ
ದದ್ವಯಕೆರಗುವೆ ಉದ್ಧರಿಸೆನ್ನನು ||2||

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನಾ ವಿದ್ಯಮತದ ಕು
ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಪದ್ಧವೆನಿಸಿದೆ ||3||

ಅವಿದಿತನ ಸತ್ಕವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿ
ಸುವಿವೇಕಿಯ ಮಾಡವನಿಯೊಳೆನ್ನನು ||4||

ಗರುಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರ ಸನ್ಮತವನು
ಉದ್ಧರಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಭುಸುರವರ ವರದಾ ||5||

ಸಭ್ಯರ ಮಧ್ಯದೊಳಭ್ಯಧಿಕ ವರಾ
ಕ್ಷೋಭ್ಯ ಮುನಿಕರಾಬ್ಜಾಭ್ಯುದಿತ ಗುರು ||6||

ನಿನ್ನವರವ ನಾನನ್ಯಗನಲ್ಲ ಜ
ಗನ್ನಾಥವಿಠಲನೆನ್ನೊಳಗಿರಿಸೋ ||7||

jayarAya jayarAya
dayavAgemaganudina suprIyA ||pa||

suranAthane nI narana vEShadi
dharaNiyoLage avatarisi dayadi ||1||

vidvanmanDali sadvinutane pA
dadvayakeraguve uddharisennanu ||2||

vidyAraNyanA vidyamatada ku
siddhAntagaLa apaddhaveniside ||3||

aviditana satkavigaLa madhyadi
suvivEkiya mADavaniyoLennanu ||4||

garupUrNapraj~jara sanmatavanu
uddharisi merede Busuravara varadA ||5||

saByara madhyadoLaByadhika varA
kShOBya munikarAbjAByudita guru ||6||

ninnavarava nAnanyaganalla ja
gannAthaviThalanennoLagirisO ||7||

Advertisements
Posted in dasara padagalu, Jaya theertharu, MADHWA, Vadirajaru

Jayaraaya Jayaraaya(Vadirajaru)

ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ ||pa||

ಜಯರಾಯ ನಿನ್ನ ದಯವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆಯವಿತ್ತು ಜಗದೊಳು ಭಯಪರಿಹರಿಸುವ||a.pa||

ಖುಲ್ಲರಾದ ಮಾಯ್ಗಳ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದುವಲ್ಲಭ ಜಗಕೆ ಶ್ರೀನಲ್ಲನೆಂದರುಹಿದಿ ||1||

ಮಧ್ವರಾಯರ ಮತ ಶುದ್ಧಶರಧಿಯೊಳುಉದ್ಭವಿಸಿದ ಗುರು ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಥಾಪಕ ||2||

ಸಿರಿಹಯವದನನ ಚರಣಕಮಲವನುಭರದಿ ಭಜಿಸುವರ ದುರಿತಗಳ ಹರಿಸುವ ||3||

jayarAya jayarAya ||pa||

jayarAya ninna dayavuLLa janarigeyavittu jagadoLu Bayapariharisuva||a.pa||

KullarAda mAygaLa hallu muriduvallaBa jagake SrInallanendaruhidi ||1||

madhvarAyara mata SuddhaSaradhiyoLu^^udBavisida guru siddhAntasthApaka ||2||

sirihayavadanana caraNakamalavanuBaradi Bajisuvara duritagaLa harisuva ||3||

Posted in dasara padagalu, Jaya theertharu, MADHWA

Dayadi salaho jayaraya

ದಯದಿ ಸಲಹೋ | ಜಯರಾಯ ||pa||

ಕಾಗಿಣಿ ನಿಲಯ | ಕವಿಜನಗೇಯ
ಯೋಗಿವರಿಯ ಕೃಪಾಸಾಗರ ಸತತ ||1||

ಮರುತ ಸುಶಾಸ್ತ್ರಕೆ | ವಿರಚಿಸಿ ಟೀಕೆಯ
ಮುರಿದು ಕುಭಾಷ್ಯವ | ಮೆರೆದ ಮಹಾತ್ಮ ||2||

ಭೀಮ ಭವಾಟಲಿ | ಧೂಮಧ್ವಜ ಸಂ
ಸಿರಿ | ಶಾಮಸುಂದರಪ್ರಿಯ ||3||

dayadi salahO | jayarAya ||pa||

kAgiNi nilaya | kavijanagEya
yOgivariya kRupAsAgara satata ||1||

maruta suSAstrake | viracisi TIkeya
muridu kuBAShyava | mereda mahAtma ||2||

BIma BavATali | dhUmadhvaja saM
siri | SAmasundarapriya ||3||

Posted in dasara padagalu, guru jagannatha dasaru, Jaya theertharu, MADHWA

jayaraaya jayaraaya(Guru Jagannatha dasaru)

ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ ||pa||

ದಯಕರ ಸಜ್ಜನಭಯಹರ ಗುರುವರ ||a.pa||

ವಾಸವ ನೀ ವಸುಧೀಶನ ನಿಜ
ಕೂಸೆನಿಸೀಪರಿ ದೇಶದಿ ಮೆರೆದೆ ||1||

ಸತಿಯಳ ತ್ಯಜಿಸಿ ಯತಿರೂಪ ಧರಿಸಿ
ಪÀತಿತರ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಹತಮಾಡಿದಿ ನೀ ||2||

ಸುಧಾದಿಗ್ರಂಥವ ಮುದದಲಿ ರಚಿಸಿ
ಬುಧಜನಸ್ತೊಮಕೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿ||3||

ಅಲವಬೋಧರ ಮತ ಬಲವತ್ತರಮಾಡಿ
ಜಲಜನಾಭನ ಮನ ಒಲಿಸಿದ್ಯೊ ಜೀಯಾ ||4||

ಪ್ರಮಿತಜನಗಣನಮಿತ ಪದಾಂಬುಜ
ಅಮಿತಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ನಮಿಸುವೆ ದಿನದಿನ ||5||

ಯಾತಕೆ ಎನ್ನನು ಈ ತೆರನೋಡುವಿ
ದಾತಗುರುಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಪ್ರೀಯ||6||

jayarAya jayarAya ||pa||

dayakara sajjanaBayahara guruvara ||a.pa||

vAsava nI vasudhISana nija
kUsenisIpari dESadi merede ||1||

satiyaLa tyajisi yatirUpa dharisi
paÀtitara SAstrava hatamADidi nI ||2||

sudhAdigranthava mudadali racisi
budhajanastomake odagisi koTTi||3||

alavabOdhara mata balavattaramADi
jalajanABana mana olisidyo jIyA ||4||

pramitajanagaNanamita padAMbuja
amitamahima ninna namisuve dinadina ||5||

yAtake ennanu I teranODuvi
dAtagurujagannAtha viThala prIya||6||

Posted in dasara padagalu, Jaya theertharu, MADHWA

Sariyarai jayamuni sariyarai

ಸರಿಯಾರೈ ಜಯಮುನಿ ಸಮರಾರೈ
ಗುರುಮಧ್ವಕೃತಿ ವಿವೃತಿ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ||pa||

ವರ್ಣವಂದಾರು ಬಿಡದಲೆ ಬಹುಫಲ
ವರ್ಣಿಪೆ ಲೋಭದಿ ಶರಣ ಜನರಿಗೆ
ಕರ್ಣಸುಧಾರಸ ಬೆರೆದು ನೀ ಬಲುಗೂಢ
ಪೂರ್ಣಮತಿ ಭಾವವ ತೆಗೆವತಿ ಶೂರ ||1||

ಒಂದೊಂದು ವಚನವ ಹಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿ
ಛಂದಾಗಿ ತಿರಿಗಿಸಿ ತಿರೆಯ ಸಿಂಧುರದಂತೆ
ಬಂದಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿ ಬಂದು ದುರ್ವಾದಿಯ
ಸಂದುಗಳನೆ ಸೀಳಿ ಮೆರೆದತಿ ಶೂರ ||2||

ಕತ್ತಿಯ ಒಂದೇ ಹಿಡದೆ ಬಿಡದಲೆವೆ
ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರಿಗಿಪ್ಪ ವೀರನ ತೆರೆ
ಅತ್ಯರ್ಥ ಮೂಲದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು
ಸುತ್ತಿಸಿ ವಿಮತರ ತತ್ತರಿಸುವ ಧೀರ||3||

ಮೂಲ ವಚನಗಳ ಕಲ್ಪಲತೆಯ ಮಾಡಿ
ಮೇಲಾದ ತತ್ವಗಳೆಂಬೊ ಫಲಗಳು
ಶೀಲಮತಿಗಳುಳ್ಳ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಶುವಿಗಳಿ
ಗಾಲಿಸಿ ಮೇಳಿಸುತ ಒಲಿಸುವ ಧೀರ ||4||

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಮುನಿಗಳ ಪುಣ್ಯಫಲಗಳೆಂತೊ
ಕರ್ಮ ಕಷ್ಟವೆ ಒದಗಿತು
ಈ ಕ್ಷೋಣಿತಳದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವವಿಠಲನಕಕ್ಷವ
ವೊಹಿಸಿ ಪುಟ್ಟಿದ್ಯೊ ಜಯರಾಯ||5||

sariyArai jayamuni samarArai
gurumadhvakRuti vivRuti racisuvalli ||pa||

varNavandAru biDadale bahuPala
varNipe lOBadi SaraNa janarige
karNasudhArasa beredu nI balugUDha
pUrNamati BAvava tegevati SUra ||1||

ondondu vacanava hindAgi mundAgi
CandAgi tirigisi tireya sindhuradante
bandisi mundAgi bandu durvAdiya
sandugaLane sILi meredati SUra ||2||

kattiya ondE hiDade biDadaleve
hattu dikkige tirigippa vIrana tere
atyartha mUlada hiDidu adannu
suttisi vimatara tattarisuva dhIra||3||

mUla vacanagaLa kalpalateya mADi
mElAda tatvagaLeMbo PalagaLu
SIlamatigaLuLLa SiShya SiSuvigaLi
gAlisi mELisuta olisuva dhIra ||4||

akShOBya munigaLa puNyaPalagaLento
karma kaShTave odagitu
I kShONitaLadalli vAsudEvaviThalanakakShava
vohisi puTTidyo jayarAya||5||

Posted in dasara padagalu, Jaya theertharu

Nodu Nodu Teekacharyara

ನೋಡು ನೋಡು ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ
ಮಾಡು ವಂದನೆಗಳ ಬೇಡು ವರಗಳನ್ನು ||pa||

ದುರ್ಮಾಯಿ ಮತಗಳ ಮರ್ಮ ಭೇದಿಸಿ ಸುಧಾ
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಯರ ||1||

ಲಲಿತೋಧ್ರ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀಭೂಷಿತ ಕರ್ನ
ವಿಲಸಿತ ಕಾಪಾಯಧಾರ್ಯರ ||2||

ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸುದೇವವಿಠಲನ್ನ
ಸೇವಿಸುವರ ಭಜಿಸುವರ ||3||
nODu nODu TIkAcAryara
mADu vandanegaLa bEDu varagaLannu ||pa||

durmAyi matagaLa marma BEdisi sudhA
nirmANa mADida Aryara ||1||

lalitOdhrva punDra SrI tulasIBUShita karna
vilasita kApAyadhAryara ||2||

yAvAgalU vAsudEvaviThalanna
sEvisuvara Bajisuvara ||3||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, vedavyasa, Vijaya dasaru

Sathyavathisunu Vedavyasa

ಸತ್ಯವತಿಸೂನು ವೇದವ್ಯಾಸ ಲಕುಮಿಶಾ |
ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸುವ ಭೃತ್ಯರೊಡನೆ ಪೊಂದಿಸು ದೇವ ||pa||

ಮೊದಲು ಸರ್ಪ ವಾಸುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮದನಾರಿಯ ವಲಿಸಿ | ತನ್ನ
ಬದುಕುವಗೋಸುಗ ಉಪಾಯದಲಿ ನಿಂದರೆ |
ಅದರ ತರುವಾಯ ಸ್ಕಂದ ತ್ರಿದಶ ವೈರಿ ತಾರಕನ್ನ ಸದೆದು |
ಇಂದ್ರಾದ್ಯರ ಕೂಡ ಮುದದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮೆರೆದ ||1||

ಷಣ್ಮೊಗನು ಸತತ ತಾನು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ ಹಾ |
ವನ್ನನಾಗುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೋದದಲಿ |
ನಿನ್ನ ಪೊಲಿಸಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಹಾ | ದೆನ್ನ ಭಕುತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ |
ಮುನ್ನಿನಾಗಮವನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ವಾಸುದೇವ ||2||

ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ವಿಪ್ರಕುಲದಲಿ ಮಾರುತಿ ಎನಿಸಿ |
ಬಲು ಮಾಯಿಗಳ ಮೋಹನ ಶಾಸ್ತ್ರವಳಿದು ಬದರಿಯ |
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಶಿಲಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನೆ ಪಡೆದು ತಂದು |
ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಮಾಡುವ ಸುಜನರಿಗೆ ಪೊಳೆವಂದದಲಿ ಇಳೆಯೊಳಗೆನಲು ||3||

ಅಂದಿನಾರಭ್ಯ ಪಾರ್ವತಿನಂದನ ಕುಕ್ಕೆಪುರದಲ್ಲಿ |
ನಿಂದು ಸರ್ವರಿಂದ ಪೂಜೆ ಚಂದದಿ ಕೊಳುತಾ |
ಮಂದ ಕುಷ್ಟರೋಗಗಳ ಹಿಂದುಮಾಡಿ ಓಡಿಸಿ | ಗೋ
ವಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಲೋಲಾಡುತಲಿರೆ ||4||

ಮರುತದೇವ ಸಂಪುಟಾಕಾರವಾದ ನೀನದರೊಳು |
ಚಾರು ಸಿಲೆ ರೂಪವಾದ ಪಾರಾಶರ ಋಷಿ |
ಧಾರುಣಿಗೆ ರಹಸ್ಯವ ತೋರಿಕೊಳುತಲಿ |
ಕುಮಾರಧಾರಿವಾಸವಾದ ಕು | ಮಾರ ಗೊಲಿದ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲಾ ||5||

satyavatisUnu vEdavyAsa lakumiSA |
nitya ninna nenesuva BRutyaroDane pondisu dEva ||pa||

modalu sarpa vAsuki illi madanAriya valisi | tanna
badukuvagOsuga upAyadali niMdare |
adara taruvAya skanda tridaSa vairi tArakanna sadedu |
indrAdyara kUDa mudadiMda sthiravAgi mereda ||1||

ShaNmoganu satata tAnu annadAna mADuta hA |
vannanAgudakke prasanna mOdadali |
ninna polisillige bAhA | denna Bakutige mecci |
munninAgamavanne hELida vAsudEva ||2||

kaliyugadoLage viprakuladali mAruti enisi |
balu mAyigaLa mOhana SAstravaLidu badariya |
baLige bandu SilApratimegaLane paDedu tandu |
illi nele mADuva sujanarige poLevandadali iLeyoLagenalu ||3||

andinAraBya pArvatinandana kukkepuradalli |
nindu sarvarinda pUje candadi koLutA |
manda kuShTarOgagaLa hindumADi ODisi | gO
vinda ninna pAda dhyAnadiMda lOlADutalire ||4||

marutadEva saMpuTAkAravAda nInadaroLu |
cAru sile rUpavAda pArASara RuShi |
dhAruNige rahasyava tOrikoLutali |
kumAradhArivAsavAda ku | mAra golida vijayaviThThalA ||5||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, vedavyasa

Vedavyasara divya padava padumayugala

ವೇದವ್ಯಾಸರ ದಿವ್ಯಪಾದ ಪದುಮಯುಗಲ
ಆರಾಧಿಸುತಿರು ಮನುಜಾ ||pa||

ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಪುರಾಣಗಳ
ಸಾದರದಲಿ ರಚಿಸಿ ಮೋದವ ಬೀರಿದ ||a.pa||

ಧರಿಯೊಳು ಸುಜನರಿಗೆ ವರಧರ್ಮ ತಿಳಿಸೆಂದು
ಸುರಮುನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನದಿ
ಪರಮ ಮಂಗಲ ವೀರವರ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ
ವಿರಚಿಸಿ ಶುಕಮುನಿಗೆ ಕರುಣದಿಂದರುಹಿದ ||1||

ವಾಸಿಪ ಮುನಿಗುಣ ಭೂಷಿತ ಬದರಿಯೋಳ್
ತೋಷ ತೀರ್ಥರ ಕರೆದು
ಭೂಸುರ ಜನರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಸೂತ್ರ
ಭಾಷ್ಯವರಚಿಸೆಂದಾದೇಶವ ನೀಡಿದ||2||

ಅರಿದರಾದ್ಯಯುಧ ಧರಿಸಿ ಷೋಡಶಸಂಖ್ಯ
ಕರಗಳಿಂದಲಿ ಶೋಭಿತ
ಶರಣು ಜನಕೆ ಸುರತರು ವೆನಿಸಿ ಧರೆಯೊಳು
ಮೆರೆವ ಕಾರ್ಪರ ನರಹರಿ ರೂಪಾತ್ಮಕನಾದ ||3||

vEdavyAsara divyapAda padumayugala
ArAdhisutiru manujA ||pa||

vEdagaLige sammatavAda purANagaLa
sAdaradali racisi mOdava bIrida ||a.pa||

dhariyoLu sujanarige varadharma tiLisendu
suramuni prArthanadi
parama mangala vIravara BAgavata grantha
viracisi Sukamunige karuNadindaruhida ||1||

vAsipa muniguNa BUShita badariyOL
tOSha tIrthara karedu
BUsura janarige mOkShadAyaka sUtra
BAShyavaracisendAdESava nIDida||2||

aridarAdyayudha dharisi ShODaSasanKya
karagaLindali SOBita
SaraNu janake surataru venisi dhareyoLu
mereva kArpara narahari rUpAtmakanAda ||3||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, vedavyasa, Vijaya dasaru

Srisha Vedavyasanaadhanu

ಶ್ರೀಶ ವೇದವ್ಯಾಸನಾದನು ||pa||

ಶ್ರೀಶ ವೇದವ್ಯಾಸನಾಗಲು
ಸಾಸಿರ ನಯನ ಸಾಸಿರ ವದನ
ಸಾಸಿರ ಕರ ಮಿಕ್ಕ ಸುರರೆಲ್ಲ ತು-
ತಿಸಿ ಹಿಗ್ಗುತ ಹಾರೈಸಲಂದು ||a.pa||

ದರ್ಪಕ ಜನಕ ಸರ್ಪತಲ್ಪನಾಗಿ
ತಪ್ಪದನುಗಾಲ ಇಪ್ಪ ವಾರಿಧೀಲಿ
ವಪ್ಪದಲಿ ಕಂದರ್ಪ ಹರನೈಯ
ಸುಪರ್ಣರಥನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು
ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಗಲಿಪ್ಪ ಯೋಜನದ
ಅಪ್ಪನ ಅರಮನೆ ದರ್ಪಣದಂತೆ ತಾ
ರಪ್ಪಥ ಮೀರಿದಂತಿಪ್ಪದು ನೋಡಿ ಸಾ-
ಮೀಪಕ್ಕೆ ವಾಣೀಶ ಬಪ್ಪ ಬೇಗಾ ||1||

ಬಂದು ಬೆನ್ನೈಸಿದ ಮಂದಮತಿ ಕಲಿ-
ಯಿಂದ ಪುಣ್ಯಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದಾಯಿತೆನೆ ಮು
ಕುಂದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಒಂದೆ ಮಾತಿನಲಾ-
ನಂದ ಬಡಿಸಿ ಪೋಗೆಂದು ಪೇಳೆ
ಅಂದು ಸುಯೋಜನಗಂಧಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಿಂದವತರಿಸುತ ಪೊಂದಿದ ಅಜ್ಞಾನ
ಅಂಧಕಾರವೆಲ್ಲ ಹಿಂದು ಮಾಡಿ ಸುರ-
ಸಂದಣಿ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಂದ ದೇವ ||2||

ಕೆಂಜೆಡೆವೊಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಹಾಸಿಕೆ
ಕಂಜಾಪ್ತನಂದನದಿ ರಂಜಿಸುವ ಕಾಯ
ಮಂಜುಳ ಸುಜ್ಞಾನ ಪುಂಜನು ವಜ್ಜರ-
ಪಂಜರನೋ ನಿತ್ಯ ಅಂಜಿದಗೆ
ಸಂಜೆಯ ತೋರಿ ಧನಂಜಯ ಶಿಷ್ಯ ನೀ-
ಗಂಜದಂತೆ ಕರಕಂಜವ ತಿರುಹಿ
ಮಂಜುಳ ಭಾಷ ನಿರಂಜನ ಪೇಳಿದ
ಕುಂಜರ ವೈರಿಯ ಭಂಜನನು ||3||

ಗಂಗಾತೀರದಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಉಪವ-
ನಂಗಳದರೊಳು ಶಿಂಗಗೋಮಾಯು ಭು
ಜಂಗ ಮೂಷಕ ಮಾತಂಗ ಸಾರಮೇಯ
ಕೊಂಗಹಂಗ ಸರ್ವಾಂಗ ರೋಮ
ತುಂಬ ಶರಭ ವಿಹಂಗ ಶಾರ್ದೂಲ ಸಾ-
ರಂಗ ಕುರಂಗ ಕುಳಿಂಗ ಪಾಳಿಂಗ ಪ್ಲ
ವಂಗ ತುರಂಗ ಪತಂಗ ಭೃಂಗಾದಿ ತು-
ರಂಗವು ತುಂಬಿರೆ ಮಂಗಳಾಂಗ ||4||

ಬದರಿ ಬೇಲವು ಕಾದರಿ ಕಾಮರಿ
ಮಧುಮದಾವಳಿ ಅದುಭುತ ತೆಂಗು
ಕದಳಿ ತಪಸಿ ಮದಕದಂಬ ಚೂ-
ತದಾರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯು
ಮೃದು ಜಂಬೀರವು ಬಿದಿರು ಖರ್ಜೂರ
ಮೋದದಿ ದಾಳಿಂಬ ತುದಿ ಮೊದಲು ಫ
ಲದ ನಾನಾವೃಕ್ಷ ಪದಲತೆಯ ಪೊದೆಯು ಫಲ್ಲಸೈ
ಇದೆ ಆರು ಋತು ಸದಾನಂದ ||5||

ವನದ ನಡುವೆ ಮುನಿಗಳೊಡೆಯ
ಮಿನುಗುತ್ತಿರಲಾ ಕಾನನ ಸುತ್ತಲು ಆ-
ನನ ತೂಗುತ್ತ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿ ಬಲು-
ಗಾನ ಪಾಡಿದವು ಗುಣದಲ್ಲಿ
ಕುಣಿದು ಖಗಾದಿ ಗಣಾನಂದದಿಂದಿರೆ
ವನನಿಕರ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಣಿದು ನೆ-
ಲನ ಮುಟ್ಟುತಿರೆ ಅನಿಮಿಷರು ನೋ
ಡನಿತಚ್ಚರಿಯನು ಪೇಳೆ ||6||

ಮೌನಿ ನಾರದನು ವೀಣೆ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು
ಮೌನವಾದನು ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ತಲೆದೂಗಿ
ತಾ ನಿಂದಳಾಗ ಗೀರ್ವಾಣ ಗಂಧರ್ವರು
ಗಾನ ಮರೆದು ಇದೇನೆನುತ
ಮೇನಕೆ ಊರ್ವಸಿ ಜಾಣೀರು ತಮ್ಮಯ
ವಾಣಿ ತಗ್ಗಿಸಿ ನರ್ತನೆಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ದೀನರಾದರು ನಿಧಾನಿಸಿ ಈಕ್ಷಿಸಿ
ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಶ್ರೀನಾಥನ ||7||

ನಮೋ ನಮೋಯೆಂದು ಹಸ್ತ-
ಕಮಲ ಮುಗಿದು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮಯ
ಅಮಲಗುಣ ನಿಗಮದಿಂದೆಣಿಸೆ
ಕ್ರಮಗಾಣೆವು ಉತ್ತಮ ದೇವ
ಕೂರ್ಮ ಖಗಮೃಗ ಸಮವೆನಿಸಿ ಅ-
ಚಮತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಮಸುಧೆಯಿತ್ತ
ರಮೆಯರಸ ಆಗಮನತ||8||

ಇದನು ಪಠಿಸೆ ಸದಾ ಭಾಗ್ಯವಕ್ಕು
ಮದವಳಿ ದಘವುದದಿ ಬತ್ತೋದು
ಸಾಧನದಲ್ಲಿಯೆ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ
ಬಿಡದಲ್ಲಾಗೋದು ಶುಭದಲ್ಲಿ
ಪದೆಪದೆಗೆ ಸಂಪದವಿಗೆ ಜ್ಞಾನ –
ನಿಧಿ ಪೆಚ್ಚುವುದು ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲ
ಬದರಿನಿವಾಸ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ
ಬದಿಯಲ್ಲೆ ಬಂದೊದಗುವ ||9||

SrISa vEdavyAsanAdanu ||pa||

SrISa vEdavyAsanAgalu
sAsira nayana sAsira vadana
sAsira kara mikka surarella tu-
tisi higguta hAraisalandu ||a.pa||

darpaka janaka sarpatalpanAgi
tappadanugAla ippa vAridhIli
vappadali kandarpa haranaiya
suparNarathanAgi oppikonDu
ippattu lakShagalippa yOjanada
appana aramane darpaNadante tA
rappatha mIridantippadu nODi sA-
mIpakke vANISa bappa bEgA ||1||

bandu bennaisida mandamati kali-
yinda puNyamella hindAyitene mu
kunda Baktanige onde mAtinalA-
nanda baDisi pOgendu pELe
andu suyOjanagandhi garBadalli
nindavatarisuta pondida aj~jAna
andhakAravella hindu mADi sura-
sandaNi pAlisi ninda dEva ||2||

kenjeDevoppa kRuShNAjina hAsike
kanjAptanandanadi ranjisuva kAya
manjuLa suj~jAna punjanu vajjara-
panjaranO nitya anjidage
sanjeya tOri dhananjaya SiShya nI-
ganjadanMte karakanjava tiruhi
manjuLa BASha niranjana pELida
kunjara vairiya Banjananu ||3||

gangAtIradali SRungAra upava-
nangaLadaroLu SingagOmAyu Bu
janga mUShaka mAtanga sAramEya
kongahanga sarvAnga rOma
tuMba SaraBa vihanga SArdUla sA-
ranga kuranga kuLinga pALinga pla
vanga turanga patanga BRungAdi tu-
rangavu tuMbire mangaLAnga ||4||

badari bElavu kAdari kAmari
madhumadAvaLi aduButa tengu
kadaLi tapasi madakadaMba cU-
tadAru drAkShiyu
mRudu jaMbIravu bidiru KarjUra
mOdadi dALiMba tudi modalu Pa
lada nAnAvRukSha padalateya podeyu Pallasai
ide Aru Rutu sadAnaMda ||5||

vanada naDuve munigaLoDeya
minuguttiralA kAnana suttalu A-
nana tUgutta dhvaniyetti balu-
gAna pADidavu guNadalli
kuNidu KagAdi gaNAnandadindire
vananikara mellane maNidu ne-
lana muTTutire animiSharu nO
Danitaccariyanu pELe ||6||

mauni nAradanu vINe keLagiTTu
maunavAdanu brahmANi taledUgi
tA nindaLAga gIrvANa gandharvaru
gAna maredu idEnenuta
mEnake Urvasi jANIru tammaya
vANi taggisi nartaneya nillisi
dInarAdaru nidhAnisi IkShisi
eNisuttiddaru SrInAthana ||7||

namO namOyendu hasta-
kamala mugidu namage nimmaya
amalaguNa nigamadindeNise
kramagANevu uttama dEva
kUrma KagamRuga samavenisi a-
camatkAradalli nAmasudheyitta
rameyarasa Agamanata||8||

idanu paThise sadA BAgyavakku
madavaLi daGavudadi battOdu
sAdhanadalliye maduve munji
biDadallAgOdu SuBadalli
padepadege saMpadavige j~jAna –
nidhi peccuvudu hRudaya nirmala
badarinivAsa vijayaviThThala
badiyalle bandodaguva ||9||