Posted in dasara padagalu, MADHWA, pranesha dasaru, vyasarayaru

chandrikAcAryara pAda dvayake

ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದ ದ್ವಯಕೆ
ಎರುಗುವೆ ಪ್ರತಿವಾಸರಕೆ ||pa||

ನವ ವೃಂದಾವನ ಮ‌ಧ್ಯದಿ ಶೋಭಿಪ
ನವವಿಧ ವರಗಳ ನೀಡುತ ಸತತ
ನವ ಮಣಿ ಮುಕುಟ ಮಸ್ತಕದಿ ಶೋಭಿಪ
ನವ್ಯ ಜೀವನ ಶುಭಫಲ ಕೋರುತ
ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ದೋ‌‌ಷಗಳೆಣಿಸದೆ
ಸುಂದರ ರಘುಪತಿ ರಾಮನ ತೋರಿದ ||1||

ವಿಜಯ ಮೂರುತಿ ರಾಮನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ
ವಿಜಯ ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿ
ವಿಜಿಯಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಧ್ವಮತದ
ದ್ವಿಗವಿಜಯ ತತ್ವ ತಿರುಳನು ಸಾರಿ
ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದಿರನ
ಮಹಿಮೆಯ ಇಳೆಯೊಳು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿದ ||2||

ಯಾಂತ್ರಿಕ ತನದಿ ತಾಪವೆನಿಸುವ
ಯಂತ್ರೋಧಾರಕ ಮೂರ್ತಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ಮಹಿಮೆಯ ತೋರಿದ
ಚಿತ್ತದಲಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಿಕಾ ರಚಿಸಿ
ಪಂಚಮುಖದ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲ
ಪಂಚಮಂತ್ರದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಯತಿಸಿದ ||3||

candrikAcAryara pAda dvayake
eruguve prativAsarake ||pa||

nava vRundAvana ma^^dhyadi SOBipa
navavidha varagaLa nIDuta satata
nava maNi mukuTa mastakadi SOBipa
navya jIvana SuBaPala kOruta
naMbida Baktara dO^^^^ShagaLeNisade
suMdara raGupati rAmana tOrida ||1||

vijaya mUruti rAmana dhyAnisi
vijaya nagara sAmrAjya vistarisi
vijiyisi sthApisi madhvamatada
dvigavijaya tatva tiruLanu sAri
akaLanka carita SrIrAma candirana
mahimeya iLeyoLu sAdhisi tOrida ||2||

yAntrika tanadi tApavenisuva
yantrOdhAraka mUrtiya nillisi
maMtrAkShateya mahimeya tOrida
cittadaliTTu caMdrikA racisi
pancamuKada prANESa viThThala
pancamantradinda pUjisi yatisida ||3||

Advertisements
Posted in FESTIVALS, jyeshta maasa, MADHWA, vatasavithri

Vatasavithri

10418343_711787855533499_6686745616752108594_n.jpg

When?

Vatasavithri is celebrated on Jyeshta shukla pournima

Who should do this vrata?

This vrata is mainly observed by the married women for the longevity and prosperity of their husbands and they pray for a happy and peaceful married life

This sacred vrata is dedicated to Goddess Gauri and Sati Savitri

Story of Savitri and Satyavan

The story of Savitri and Satyavanis presented in the VanaParva of the epic Mahabharata.

Savitri was born to the king of Madra kingdom, Asvapati as a boon to this king, granted by the sun god Savitr. As she grew up into a fine young lady, her father told her to find her own husband.

She set out on a pilgrimage for this purpose, and came across Satyavan , who was the son of blind Dyumatsena, king of the Salwa Kingdom.

After losing his eye sight, he lived as a forest dweller in exile. Lord Narada did not approve of the choice as Satyavan was destined to die after an year and he told this to Savitri’s father, who also did not approve of the choice.

Since Savitri was determined to marry Satyavan, his father gave in. After her marriage, Savitri lived the life of a hermit and went to live in the forest with her husband and in-laws.

Exactly three days before the death of her husband Satyvan, she observed a rigorous fast and followed her husband into the forest after seeking permission from her father-in-law.

On the day Satyavan was destined to die, while he was cutting wood, he suddenly fell very weak and layed his head on Savitri’s lap and passed away.

Then Lord Yama, the God of death himself came to claim Satyavan’s soul but Savitri refused to allow him to take her husband’s soul. As Yama carried Satyavan’s soul, Savitri followed him and when she was told to return back by the God of death, she offered words of wisdom. Lord Yama was impressed by the speech of savitri. He praised her for her choice of words and intelligence and offered to grant her three wishes.

She asked for the return of the eye sight of her father-in-law along with his kingdom. She also asked for hundred sons for her father-in-law, as the second wish and then hundred son for herself, as the third wish. Yama granted all the three wishes and the last wish created a dilemma as it could not materialize without giving back the life of her husband Finally, Lord Yama accepted defeat and returned Satyavan’s soul. This is how Savitri, with her wisdom and dedication brought her husband back to life.

The Importance of Banyan Tree

It is  believed that by performing all the rituals of the puja below this scared tree, all the desires of the devotees are fulfilled

On the purnima, in the month of Jyestha, the idols of Savitri-Satyava nand Yamraj riding a buffalo, made from god or mud, are brought by the devotees and these are then worshipped with the Banyan tree

How to celebrate?

  • Do Alankara to Parvati Parameshwara photo, Do samarpana of arisina, kumkuma, chandana, pushpa maala, gaja vastra
  •  sing devara nama, neivedya of mango and mangalarathi.
  • for mutthaidharu, distribute Thaamboola Dakshina, and mangoes

 

Posted in MADHWA, narasimha, prahaladha

Prahlada virachita Narasimha sthothram

ನೃಸಿಂಹ-ಕವಚಮ್ ವಕ್ಷ್ಯೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇನೊದಿತಮ್ ಪುರಾ |
ಸರ್ವರಕ್ಷಕರಮ್ ಪುಣ್ಯಮ್‌ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ || ೧ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್‌ಕರಮ್‌ಚೈವ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾನೃಸಿಂಹಮ್‌ದೇವೇಶಮ್‌ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಮ್ || ೨ ||

ವಿವೃತಾಸ್ಯಮ್ ತ್ರಿನಯನಮ್‌ಶರದೇಂದು ಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಲಿಂಗಿತವಾಮಾಂಗಮ್ ವಿಭೂತಿಭಿರ್‌ಉಪಾಶ್ರಿತಮ್ ||೩ ||

ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ಕೋಮಲಾಂಗಮ್ ಸ್ವರ್ಣಕುಂಡಲ ಶೋಭಿತಮ್ |
ಸರೋಜ ಶೋಭಿತೋರಸ್ಕಮ್ ರತ್ನಕೇಯೂರ ಮುದ್ರಿತಮ್ || ೪ ||

ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಮ್ ಪೀತ ನಿರ್ಮಲ ವಾಸಸಮ್ |
ಇಂದ್ರಾದಿಸುರಮೌಲಿಸ್ಥಹ ಸ್ಫುರನ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ-ದೀಪ್ತಿಭಿಹಿ || ೫ ||

ವಿರಾಜಿತ ಪಾದದ್ವಂದ್ವಮ್ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿ ಹೇತಿಭಿ: |
ಗರುತ್ಮತಾ ಚ ವಿನಯಾತ್ ಸ್ತೂಯಮಾನಮ್ ಮುದಾನ್ವಿತಮ್ || ೬ ||

ಸ್ವಹ್ರಿತ್ ಕಮಲಸಮ್ವಾಸಮ್ ಕ್ರಿತ್ವಾ ತು ಕವಚಮ್ ಪಥೇತ್ |
ಓಮ್ ನೃಸಿಂಹೋ ಮೇ ಶಿರಪಾತು ಲೊಕರಕ್ಷಾರ್ಥ-ಸಮ್ಭವಾ: ||೭ ||

ಸರ್ವಗೋಪಿ ಸ್ತಮ್ಭವಾಸ: ಫಲಮ್ ಮೇ ರಕ್ಷತು ಧ್ವನಿಮ್ ||
ನೃಸಿಂಹೊ ಮೇ ದ್ರಿಶೌ ಪಾತು ಸೋಮ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ಲೋಚನ: || ೮ ||

ಸ್ಮಿತಮ್ ಮೇ ಪಾತು ನೃಹರಿ: ಮುನಿವರ್ಯಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯ: |
ನಾಸಮ್ ಮೇ ಸಿಂಹನಾಶಸ್ತು ಮುಖಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಖಪ್ರಿಯ: || ೯ ||

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿಪ: ಪಾತು ನೃಸಿಂಹೋರಸನಮ್ ಮಮ |
ವಕ್ತ್ರಮ್ ಪಾತ್ವೇಂದು ವದನಮ್ ಸದಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಂದಿತ: || ೧೧ ||

ನೃಸಿಂಹ: ಪಾತು ಮೇ ಕಂಥಮ್ ಸ್ಕಂಧೌ ಭೂಭ್ರಿದನಂತಕ್ರಿತ್ |
ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಶೋಭಿತಭುಜೊ ನೃಸಿಮ್ಹ: ಪಾತು ಮೆ ಭುಜೌ || ೧೨ ||

ಕರೌ ಮೇ ದೇವ-ವರದೋ ನೃಸಿಮ್ಹ: ಪಾತು ಸರ್ವತ: |
ಹೃದಯಮ್ ಯೋಗಿಸಾಧ್ಯಶ್ಚ ನಿವಾಸಮ್ ಪಾತು ಮೇ ಹರಿ: || ೧೩ ||

ಮಧ್ಯಮ್ ಪಾತು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವಕ್ಷಹ್ಕುಕ್ಷಿವಿದಾರಣ: |
ನಾಭಿಮ್ ಮೇ ಪಾತು ನೃಹರಿ: ಸ್ವನಾಭಿಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ತುತ: || ೧೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋತಯ: ಕತ್ಯಾಮ್ ಯಸ್ಯಾಸೌ ಪಾತು ಮೇ ಕತಿಮ್ |
ಗುಹ್ಯಮ್ ಮೇ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಾನಾಮ್ ಮಂತ್ರಾನಾಮ್ ಗುಹ್ಯರೂಪದ್ರಿಕ್ ||೧೫ ||

ಊರೂ ಮನೊಭವ: ಪಾತು ಜಾನುನೀ ನರರೂಪದ್ರಿಕ್ |
ಜಂಘೇ ಪಾತು ಧರಾಭರ ಹರ್ತಾ ಯೊಸೌ ನೃಕೇಶರೀ || ೧೬ ||

ಸುರರಾಜ್ಯಪ್ರದ: ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ನೃಹರೀಶ್ವರ: |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಶಾ ಪುರುಶ: ಪಾತು ಮೇ ಸರ್ವಶಸ್ತನುಮ್ || ೧೭ ||

ಮಹೋಗ್ರ: ಪೂರ್ವತ: ಪಾತು ಮಹಾವಿರಾಗ್ರಜೋಗ್ನಿತ: |
ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ದಕ್ಷಿಣೆತು ಮಹಾಜ್ವಲಸ್ತು ನೈ‌ಋತ: || ೧೮ ||

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವೇಶೋ ದಿಶಿ ಮೇ ಸರ್ವತೋ ಮುಖ: |
ನೃಸಿಂಹ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯಾಮ್ ಸೌಮ್ಯಾಮ್ ಭೂಶನವಿಗ್ರಹ || ೧೯ ||

ಈಶಾನ್ಯಮ್ ಪಾತು ಭಧ್ರೋ ಮೇ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಕ: |
ಸಮ್ಸಾರಭಯತ: ಪಾತು ಮೃತ್ಯೋರ್ ಮೃತ್ಯುರ್ ನೃಕೇಸರೀ || ೨೦ ||

ಇದಮ್ ನೃಸಿಂಹಕವಚಮ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದಮುಖಮಂದಿತಮ್ |
ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯ: ಪಥೇನ್ ನಿತ್ಯಮ್ ಸರ್ವಪಾಪೈಹಿ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ || ೨೧ ||

ಪುತ್ರವಾನ್ ಧನವಾನ್ ಲೋಕೇದೀರ್ಘಾಯುರುಪಜಾಯತೆ |
ಯಮ್ ಯಮ್ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಮ್‌ತಮ್ ತಮ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಮ್ ||೨೨||

ಸರ್ವತ್ರ ಜಯಮ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಭೂಮ್ಯಂತರೀಕ್ಷ ದಿವ್ಯಾನಾಮ್ ಗ್ರಹಾನಾಮ್ ವಿನಿವಾರನಮ್ || ೨೩ ||

ವೃಶ್ಚಿಕೊರಗ ಸಮ್ಭೂತ ವಿಶ್ಯಾಪಹರಣಮ್ ಪರಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಶಸ ಯಕ್ಷಾನಾಮ್ ದೂರೋತ್ಸಾರನಕಾರನಮ್ || ೨೪ ||

ಭೂರ್ಜೆ ವಾ ತಾಲಪತ್ರೇ ವಾ ಕವಚಮ್ ಲಿಖಿತಮ್ ಶುಭಮ್ |
ಕರಮೂಲೇ ಧೃತಮ್ ಯೇನ ಸಿಧ್ಯೇಯು: ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಯ: ||೨೫ ||

ದೇವಾಸುರ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಸ್ವಮ್ ಸ್ವಮ್ ಏವ ಜಯಮ್ ಲಭೇತ್ ||
ಏಕ ಸಂಧ್ಯಮ್ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಮ್ ವಾ ಯ: ಪಥೇನ್ ನಿಯತೋ ನರ: ||೨೬||

ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯಮ್ ಭುಕ್ತಿಮ್ ಮುಕ್ತಿಮ್ ಚ ವಿಂದತಿ ||
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪಥೇತ್ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಮ್ ನೃಣಾಮ್ || ೨೭ ||

ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ: ಪ್ರಜಾಯತೇ ||
ಅನೇನ ಮಂತ್ರರಾಜೇನ ಕೃತ್ವಾ ಭಸ್ಮಾಭಿಮಂತ್ರಣಮ್ | |೨೮ ||

ತಿಲಕಮ್ ವಿನ್ಯಸೇದ್ ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಗ್ರಹಭಯಮ್ ಹರೇತ್ |
ತ್ರಿವಾರಮ್ ಜಪಮಾನಸ್ತು ದತ್ತಮ್ ವಾರ್ಯಾಭಿಮಂತ್ರ್ಯಚ ||೨೯||

ಪ್ರಶಯೇದ್ ಯೋ ನರೋ ಮಂತ್ರಮ್ ನೃಸಿಂಹಧ್ಯಾನಮ್ ಆಚರೇತ್ |
ತಸ್ಯ ರೋಗಾ: ಪ್ರಣಷ್ಯಂತಿ ಯೇಚಸ್ಯು: ಕುಕ್ಷಿಸಮ್ಭವಾ: || ೩೦ ||

ಗರ್ಜಂತಮ್ ಗಾರ್ಜಯಂತಮ್ ನಿಜಭುಜಪತಲಮ್ ಸ್ಫೋತಯಂತಮ್ ಹತಂತಮ್ |
ರೂಪ್ಯಂತಮ್ ತಾಪಯಂತಮ್ ದಿವಿಭುವಿ ದಿತಿಜಮ್ ಕ್ಷೆಪಯಂತಮ್ ಕ್ಷಿಪಂತಮ್ ||೩೧||

ಕ್ರಂದಂತಮ್ ರೋಷಯಂತಮ್ ದಿಶಿದಿಶಿ ಸತತಮ್ ಸಂಹರಂತಮ್ ಭರಂತಮ್ |
ವೀಕ್ಷಂತಮ್ ಪೂರ್ಣಯಂತಮ್ ಕರನಿಕರಶತೈರ್ದಿವ್ಯಸಿಂಹಮ್ ನಮಾಮಿ ||೩೨ ||

||ಇತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜವಿರಚಿತ ನೃಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

nRusiMha-kavacam vakShye prahlAdEnoditam purA |
sarvarakShakaram puNyam^^sarvOpadravanASanam || 1 ||

sarvasaMpat^^karam^^caiva svargamOkShapradAyakam |
dhyAtvAnRusiMham^^dEvESam^^hEmasiMhAsanasthitam || 2 ||

vivRutAsyam trinayanam^^SaradEndu samapraBam |
lakShmyAlingitavAmAMgam viBUtiBir^^upASritam ||3 ||

caturBujam kOmalAngam svarNakunDala SOBitam |
sarOja SOBitOraskam ratnakEyUra mudritam || 4 ||

taptakAncanasankASam pIta nirmala vAsasam |
iMdrAdisuramaulisthaha sPuran mANikya-dIptiBihi || 5 ||

virAjita pAdadvandvam SanKacakrAdi hEtiBi: |
garutmatA ca vinayAt stUyamAnam mudAnvitam || 6 ||

svahrit kamalasamvAsam kritvA tu kavacam pathEt |
Om nRusiMhO mE SirapAtu lokarakShArtha-samBavA: | 7 ||

sarvagOpi stamBavAsa: Palam mE rakShatu dhvanim ||
nRusiMho mE driSau pAtu sOma sUryAgni lOcana: || 8 ||

smitam mE pAtu nRuhari: munivaryastutipriya: |
nAsam mE siMhanASastu muKam lakShmImuKapriya: || 9 ||

sarvavidyAdhipa: pAtu nRusiMhOrasanam mama |
vaktram pAtvEndu vadanam sadA prahlAda vandita: || 11 ||

nRusiMha: pAtu mE kantham skaMdhau BUBridanantakrit |
divyAstraSOBitaBujo nRusimha: pAtu me Bujau || 12 ||

karau mE dEva-varadO nRusimha: pAtu sarvata: |
hRudayam yOgisAdhyaSca nivAsam pAtu mE hari: || 13 ||

madhyam pAtu hiraNyAkSha vakShahkukShividAraNa: |
nABim mE pAtu nRuhari: svanABibrahmasaMstuta: || 14 ||

brahmAMDakOtaya: katyAm yasyAsau pAtu mE katim |
guhyam mE pAtu guhyAnAm maMtrAnAm guhyarUpadrik ||15 ||

UrU manoBava: pAtu jAnunI nararUpadrik |
jaMGE pAtu dharABara hartA yosau nRukESarI || 16 ||

surarAjyaprada: pAtu pAdau mE nRuharISvara: |
sahasraSIrSA puruSa: pAtu mE sarvaSastanum || 17 ||

mahOgra: pUrvata: pAtu mahAvirAgrajOgnita: |
mahAviShNurdakShiNetu mahAjvalastu nai^^Ruta: || 18 ||

paScimE pAtu sarvESO diSi mE sarvatO muKa: |
nRusiMha pAtu vAyavyAm saumyAm BUSanavigraha || 19 ||

ISAnyam pAtu BadhrO mE sarvamangaladAyaka: |
samsAraBayata: pAtu mRutyOr mRutyur nRukEsarI || 20 ||

idam nRusiMhakavacam prahlAdamuKamanditam |
BaktimAn ya: pathEn nityam sarvapApaihi pramucyate || 21 ||

putravAn dhanavAn lOkEdIrGAyurupajAyate |
yam yam kAmayatE kAmam^^tam tam prApnOtyasaMSayam ||22||

sarvatra jayam ApnOti sarvatra vijayI BavEt |
BUmyantarIkSha divyAnAm grahAnAm vinivAranam || 23 ||

vRuScikoraga samBUta viSyApaharaNam param |
brahmarAkSasa yakShAnAm dUrOtsAranakAranam || 24 ||

BUrje vA tAlapatrE vA kavacam liKitam SuBam |
karamUlE dhRutam yEna sidhyEyu: karmasiddhaya: || 25 ||

dEvAsura manuShyESu svam svam Eva jayam laBEt ||
Eka sandhyam trisandhyam vA ya: pathEn niyatO nara: ||26||

sarvamangala mAngalyam Buktim muktim ca vindati ||
dvAtriMSati sahasrANi pathEt SuddhAtmanAm nRuNAm | |27 ||

kavacasyAsya mantrasya mantrasiddhi: prajAyatE ||
anEna mantrarAjEna kRutvA BasmABimaMtraNam || 28 ||

tilakam vinyasEd yastu tasya grahaBayam harEt |
trivAram japamAnastu dattam vAryABimantryaca ||29||

praSayEd yO narO mantram nRusiMhadhyAnam AcarEt |
tasya rOgA: praNaShyanti yEcasyu: kukShisamBavA: || 30 ||

garjantam gArjayantam nijaBujapatalam sPOtayantam hatantam |
rUpyaMtam tApayaMtam diviBuvi ditijam kShepayaMtam kShipantam ||31||

kraMdaMtam rOShayantam diSidiSi satatam saMharantam Barantam |
vIkShaMtam pUrNayantam karanikaraSatairdivyasiMham namAmi ||32 ||

||iti prahlAdarAjaviracita nRusiMhastOtram saMpUrNaM ||

Posted in MADHWA, narasimha, narayana pandithacharyaru

Narasimha sthuthi(Narayana pandithacharya virachita)

ಉದಯ-ರವಿ-ಸಹಸ್ರ-ದ್ಯೋತಿತಂ ರೂಕ್ಷ-ವೀಕ್ಷಂ
ಪ್ರಳಯ-ಜಲಧಿ-ನಾದಂ ಕಲ್ಪ-ಕೃದ್-ವಹ್ನಿ-ವಕ್ತ್ರಮ್ |
ಸುರ-ಪತಿ-ರಿಪು-ವಕ್ಷಶ್ಚೇದ-ರಕ್ತೋಕ್ಷಿತಾಂಗಂ
ಪ್ರಣತ-ಭಯ-ಹರಂ ತಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ||

ಪ್ರಳಯ-ರವಿ-ಕರಾಳಾಕಾರ-ರುಕ್-ಚಕ್ರವಾಳಂ
ವಿರಳಯದುರು-ರೋಚೀ-ರೋಚಿತಾಶಾಂತರಾಳ |
ಪ್ರತಿ-ಭಯ-ತಮ-ಕೋಪಾತ್ಯುತ್‍ಕಟೋಚ್ಚಾಟ್ಟ-ಹಾಸಿನ್
ದಹ-ದಹ ನರ-ಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧ ||

ಸರಸ-ರಭಸ-ಪಾದಾಪಾತ-ಭಾರಾಭಿ-ರಾವ-
ಪ್ರಚಕಿತ-ಚಲ-ಸಪ್ತ-ದ್ವಂದ್ವ-ಲೋಕ-ಸ್ತುತಸ್ತ್ವಮ್ |
ರಿಪು-ರುಧಿರ-ನಿಷೇಕೇಣೇವ ಶೋಣಾಂಘ್ರಿ-ಶಾಲಿನ್
ದಹ-ದಹ ನರ-ಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೨ ||

ತವ ಘನ-ಘನ-ಘೋಷೋ ಘೋರಮಾಘ್ರಾಯ ಜಂಘಾ-
ಪರಿಘಮಲಘುಮೂರು-ವ್ಯಾಜ-ತೇಜೋ-ಗಿರಿಂ ಚ |
ಘನ-ವಿಘಟಿತಮಾಗಾದ್ ದೈತ್ಯ-ಜಂಘಾಲ-ಸಂಘೋ
ದಹ-ದಹ ನರ-ಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೩ ||

ಕಟಕಿ-ಕಟಕ-ರಾಜಾದ್ಧಾಟಕಾಗ್ರ್ಯ-ಸ್ಥಲಾಭಾ
ಪ್ರಕಟ-ಪಟ-ತಟಿತ್ ತೇ ಸತ್-ಕಟಿ-ಸ್ಥಾಽತಿಪಟ್ವೀ |
ಕಟುಕ-ಕಟುಕ-ದುಷ್ಟಾಟೋಪ-ದೃಷ್ಟಿ-ಪ್ರಮುಷ್ಟೌ
ದಹ-ದಹ ನರ-ಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೪ ||

ಪ್ರಖರ-ನಖರ-ವಜ್ರೋತ್‍ಖಾತ-ರೂಕ್ಷಾರಿ-ವಕ್ಷಃ-
ಶಿಖರಿ-ಶಿಖರ-ರಕ್ತೈರಾಕ್ತ-ಸಂದೇಹ-ದೇಹ |
ಸು-ವಲಿಭ ಶುಭ-ಕುಕ್ಷೇ ಭದ್ರ-ಗಂಭೀರ-ನಾಭೇ
ದಹ-ದಹ ನರ-ಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೫ ||

ಸ್ಫುರಯತಿ ತವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೈವ ನಕ್ಷತ್ರ-ಮಾಲಾ
ಕ್ಷಪಿತ-ದಿತಿಜ-ವಕ್ಷೋ-ವ್ಯಾಪ್ತ-ನಕ್ಷತ್ರ-ಮಾರ್ಗಮ್ |
ಅರಿ-ದರ-ಧರ ಜಾನ್ವಾಸಕ್ತ-ಹಸ್ತ-ದ್ವಯಾಹೋ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೬ ||

ಕಟು-ವಿಕಟ-ಸಟೌಘೋದ್-ಘಟ್ಟನಾದ್ ಭ್ರಷ್ಟ-ಭೂಯೋ-
ಘನ-ಪಟಲ-ವಿಶಾಲಾಕಾಶ-ಲಬ್ದಾವಕಾಶಮ್ |
ಕರ-ಪರಿಘ-ವಿಮರ್ದ-ಪ್ರೋದ್ಯಮಂ ಧ್ಯಾಯತಸ್ತೇ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೭ ||

ಹಠ-ಲಠದಲಘಿಷ್ಠೋತ್-ಕಂಠ ದಷ್ಟೋಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್-
ಸಟ ಶಠ-ಶಠಿನೋರಃ-ಪೀಠ-ಭಿತ್ ಸುಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಾಮ್ |
ಪಠತಿ ನು ತವ ಕಂಠಾಧಿಷ್ಟ-ಘೋರಾಂತ್ರ-ಮಾಲಾ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೮ ||

ಹೃತ-ಬಹು-ಮಿಹಿರಾಭಾಸಹ್ಯ-ಸಂಹಾರ-ರಂಹೋ-
ಹುತವಹ-ಬಹು-ಹೇತಿ-ಹ್ರೇಪಿಕಾನಂತ-ಹೇತಿ |
ಅಹಿತ-ವಿಹಿತ-ಮೋಹಂ ಸಂವಹನ್ ಸೈಂಹಮಾಸ್ಯಂ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೯ ||

ಗುರು-ಗುರು-ಗಿರಿ-ರಾಜತ್-ಕಂದರಾಂತರ್ಗತೇ ವಾ
ದಿನಮಣಿ-ಮಣಿ-ಶೃಂಗೇ ವಾಂತ-ವಹ್ನಿ-ಪ್ರ-ದೀಪ್ತೇ |
ದಧದತಿ-ಕಟು-ದಂಷ್ಟ್ರೇ ಭೀಷಣೋಜ್ಜಿಹ್ವ-ವಕ್ತ್ರೇ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೦ ||

ಅಧರಿತ-ವಿಬುಧಾಬ್ಧಿ-ದ್ಯಾನ-ಧೈರ್ಯಂ ವಿದೀಧ್ಯದ್-
ವಿವಿಧ-ವಿಬುಧ-ಧೀ-ಶ್ರದ್ಧಾಪಿತೇಂದ್ರಾರಿ-ನಾಶಮ್ |
ವಿದಧದತಿ-ಕಟಾಹೋದ್-ಘಟ್ಟನೇದ್ಧಾಟ್ಟ-ಹಾಸಂ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೧ ||

ತ್ರಿ-ಭುವನ-ತೃಣ-ಮಾತ್ರಾ-ತ್ರಾಣ-ತೃಷ್ಣಂ ತು ನೇತ್ರ-
ತ್ರಯಮತಿ-ಲಘಿತಾರ್ಚಿರ್ವಿಷ್ಟಪಾವಿಷ್ಟ-ಪಾದಮ್ |
ನವ-ತರ-ರವಿ-ತಾಮ್ರಂ ಧಾರಯನ್ ರೂಕ್ಷ-ವೀಕ್ಷಂ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೨ ||

ಭ್ರಮದಭಿಭವ-ಭೂಭೃದ್-ಭೂರಿ-ಭೂಭಾರ-ಸದ್-ಭಿದ್-
ಭಿದನವ-ವಿಭವ-ಭ್ರೂ-ವಿಭ್ರಮಾದಭ್ರ-ಶುಭ್ರ |
ಋಭು-ಭವ-ಭಯ-ಭೇತ್ತರ್ಭಾಸಿ ಭೋ-ಭೋ ವಿಭೋಽಭೀಃ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೩ ||

ಶ್ರವಣ-ಖಚಿತ-ಚಂಚತ್-ಕುಂಡಲೋಚ್ಚಂಡ-ಗಂಡ
ಭ್ರುಕುಟಿ-ಕಟು-ಲಲಾಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ-ನಾಸಾರುಣೋಷ್ಠ |
ವರ-ದ ಸು-ರದ ರಾಜತ್-ಕೇಸರೋತ್-ಸಾರಿತಾರೇ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೪ ||

ಪ್ರವಿಕಚ-ಕಚ-ರಾಜದ್-ರತ್ನ-ಕೋಟೀರ-ಶಾಲಿನ್
ಗಲ-ಗತ-ಗಲದುಸ್ರೋದಾರ-ರತ್ನಾಂಗದಾಢ್ಯ |
ಕನಕ-ಕಟಕ-ಕಾಂಚೀ-ಸಿಂಜಿನೀ-ಮುದ್ರಿಕಾವನ್
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೫ ||

ಅರಿ-ದರಮಸಿ-ಖೇಟೌ ಬಾಣ-ಚಾಪೇ ಗದಾಂ ಸನ್-
ಮುಸಲಮಪಿ ದಧಾನಃ ಪಾಶ-ವರ್ಯಾಂಕುಶೌ ಚ |
ಕರ-ಯುಗಳ-ಧೃತಾಂತ್ರ-ಸ್ರಗ್ ವಿಭಿನ್ನಾರಿ-ವಕ್ಷೋ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೬ ||

ಚಟ-ಚಟ-ಚಟ ದೂರಂ ಮೋಹಯ ಭ್ರಾಮಯಾರೀನ್
ಕಡಿ-ಕಡಿ-ಕಡಿ ಕಾಯಂ ಜ್ವಾರಯ ಸ್ಫೋಟಯಸ್ವ |
ಜಹಿ-ಜಹಿ-ಜಹಿ ವೇಗಂ ಶಾತ್ರವಂ ಸಾನುಬಂಧಂ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೭ ||

ವಿಧಿ-ಭವ-ವಿಬುಧೇಶ-ಭ್ರಾಮಕಾಗ್ನಿ-ಸ್ಫುಲಿಂಗ-
ಪ್ರಸವಿ-ವಿಕಟ-ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜಿಹ್ವ-ವಕ್ತ್ರ-ತ್ರಿನೇತ್ರ |
ಕಲ-ಕಲ-ಕಲ ಕಾಮಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ತೇ ಸು-ಭಕ್ತಂ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೮ ||

ಕುರು-ಕುರು ಕರುಣಾಂ ತಾಂ ಸಾಂಕುರಾಂ ದೈತ್ಯ-ಪೂತೇ
ದಿಶ-ದಿಶ ವಿಶದಾಂ ಮೇ ಶಾಶ್ವತೀಂ ದೇವ ದೃಷ್ಟಿಮ್ |
ಜಯ-ಜಯ ಜಯ-ಮೂರ್ತೇಽನಾರ್ತ ಜೇತವ್ಯ-ಪಕ್ಷಂ
ದಹ-ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯ-ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೯ ||

ಸ್ತುತಿರಿಯಮಹಿತ-ಘ್ನೀ ಸೇವಿತಾ ನಾರಸಿಂಹೀ
ತನುರಿವ ಪರಿ-ಶಾಂತಾ ಮಾಲಿನೀ ಸಾಽಭಿತೋಽಲಮ್ |
ತದಖಿಲ-ಗುರು-ಮಾಗ್ರ್ಯ-ಶ್ರೀ-ದ-ರೂಪಾ ಲಸದ್ಭಿಃ
ಸುನಿಯಮ-ನಯ-ಕೃತ್ಯೈಃ ಸದ್-ಗಣೈರ್ನಿತ್ಯ-ಯುಕ್ತಾ || ೨೦ ||

ಲಿಕುಚ-ತಿಲಕ-ಸೂನುಃ ಸದ್ಧಿತಾರ್ಥಾನು-ಸಾರೀ
ನರಹರಿ-ನುತಿಮೇತಾಂ ಶತ್ರು-ಸಂಹಾರ-ಹೇತುಮ್ |
ಅಕೃತ ಸಕಲ-ಪಾಪ-ಧ್ವಂಸಿನೀಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ತಾಂ
ವ್ರಜತಿ ನೃಹರಿ-ಲೋಕಂ ಕಾಮ-ಲೋಭಾದ್ಯಸಕ್ತಃ || ೨೧ ||

ಉದಯ-ರವಿ-ಸಹಸ್ರ-ದ್ಯೋತಿತಂ ರೂಕ್ಷ-ವೀಕ್ಷಂ
ಪ್ರಳಯ-ಜಲಧಿ-ನಾದಂ ಕಲ್ಪ-ಕೃದ್-ವಹ್ನಿ-ವಕ್ತ್ರಮ್ |
ಸುರ-ಪತಿ-ರಿಪು-ವಕ್ಷಶ್ಚೇದ-ರಕ್ತೋಕ್ಷಿತಾಂಗಂ
ಪ್ರಣತ-ಭಯ-ಹರಂ ತಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ||

udaya-ravi-sahasra-dyOtitaM rUkSha-vIkShaM
praLaya-jaladhi-nAdaM kalpa-kRud-vahni-vaktram |
sura-pati-ripu-vakShaScEda-raktOkShitAMgaM
praNata-Baya-haraM taM nArasiMhaM natO&smi ||

praLaya-ravi-karALAkAra-ruk-cakravALaM
viraLayaduru-rOcI-rOcitASAntarALa |
prati-Baya-tama-kOpAtyut^kaTOccATTa-hAsin
daha-daha nara-siMhAsahya-vIryAhitaM mE || 1 ||

sarasa-raBasa-pAdApAta-BArABi-rAva-
pracakita-cala-sapta-dvaMdva-lOka-stutastvam |
ripu-rudhira-niShEkENEva SONAnGri-SAlin
daha-daha nara-siMhAsahya-vIryAhitaM mE || 2 ||

tava Gana-Gana-GOShO GOramAGrAya jaMGA-
pariGamalaGumUru-vyAja-tEjO-giriM ca |
Gana-viGaTitamAgAd daitya-janGAla-saMGO
daha-daha nara-siMhAsahya-vIryAhitaM mE || 3 ||

kaTaki-kaTaka-rAjAddhATakAgrya-sthalABA
prakaTa-paTa-taTit tE sat-kaTi-sthA&tipaTvI |
kaTuka-kaTuka-duShTATOpa-dRuShTi-pramuShTau
daha-daha nara-siMhAsahya-vIryAhitaM mE || 4 ||

praKara-naKara-vajrOt^KAta-rUkShAri-vakShaH-
SiKari-SiKara-raktairAkta-sandEha-dEha |
su-valiBa SuBa-kukShE Badra-gaMBIra-nABE
daha-daha nara-siMhAsahya-vIryAhitaM mE || 5 ||

sPurayati tava sAkShAt saiva nakShatra-mAlA
kShapita-ditija-vakShO-vyApta-nakShatra-mArgam |
ari-dara-dhara jAnvAsakta-hasta-dvayAhO
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 6 ||

kaTu-vikaTa-saTauGOd-GaTTanAd BraShTa-BUyO-
Gana-paTala-viSAlAkASa-labdAvakASam |
kara-pariGa-vimarda-prOdyamaM dhyAyatastE
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 7 ||

haTha-laThadalaGiShThOt-kanTha daShTOShTha vidyut-
saTa SaTha-SaThinOraH-pITha-Bit suShTu niShThAm |
paThati nu tava kaMThAdhiShTa-GOrAMtra-mAlA
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 8 ||

hRuta-bahu-mihirABAsahya-saMhAra-raMhO-
hutavaha-bahu-hEti-hrEpikAnaMta-hEti |
ahita-vihita-mOhaM saMvahan saiMhamAsyaM
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 9 ||

guru-guru-giri-rAjat-kandarAntargatE vA
dinamaNi-maNi-SRungE vAMta-vahni-pra-dIptE |
dadhadati-kaTu-daMShTrE BIShaNOjjihva-vaktrE
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 10 ||

adharita-vibudhAbdhi-dyAna-dhairyaM vidIdhyad-
vividha-vibudha-dhI-SraddhApitEndrAri-nASam |
vidadhadati-kaTAhOd-GaTTanEddhATTa-hAsaM
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 11 ||

tri-Buvana-tRuNa-mAtrA-trANa-tRuShNaM tu nEtra-
trayamati-laGitArcirviShTapAviShTa-pAdam |
nava-tara-ravi-tAmraM dhArayan rUkSha-vIkShaM
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 12 ||

BramadaBiBava-BUBRud-BUri-BUBAra-sad-Bid-
Bidanava-viBava-BrU-viBramAdaBra-SuBra |
RuBu-Bava-Baya-BEttarBAsi BO-BO viBO&BIH
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 13 ||

SravaNa-Kacita-cancat-kunDalOccaMDa-ganDa
BrukuTi-kaTu-lalATa SrEShTha-nAsAruNOShTha |
vara-da su-rada rAjat-kEsarOt-sAritArE
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 14 ||

pravikaca-kaca-rAjad-ratna-kOTIra-SAlin
gala-gata-galadusrOdAra-ratnAngadADhya |
kanaka-kaTaka-kAncI-sinjinI-mudrikAvan
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 15 ||

ari-daramasi-KETau bANa-cApE gadAM san-
musalamapi dadhAnaH pASa-varyAMkuSau ca |
kara-yugaLa-dhRutAntra-srag viBinnAri-vakShO
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 16 ||

caTa-caTa-caTa dUraM mOhaya BrAmayArIn
kaDi-kaDi-kaDi kAyaM jvAraya sPOTayasva |
jahi-jahi-jahi vEgaM SAtravaM sAnubaMdhaM
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 17 ||

vidhi-Bava-vibudhESa-BrAmakAgni-sPuliMga-
prasavi-vikaTa-daMShTrOjjihva-vaktra-trinEtra |
kala-kala-kala kAmaM pAhi mAM tE su-BaktaM
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 18 ||

kuru-kuru karuNAM tAM sAnkurAM daitya-pUtE
diSa-diSa viSadAM mE SASvatIM dEva dRuShTim |
jaya-jaya jaya-mUrtE&nArta jEtavya-pakShaM
daha-daha narasiMhAsahya-vIryAhitaM mE || 19 ||

stutiriyamahita-GnI sEvitA nArasiMhI
tanuriva pari-SAntA mAlinI sA&BitO&lam |
tadaKila-guru-mAgrya-SrI-da-rUpA lasadBiH
suniyama-naya-kRutyaiH sad-gaNairnitya-yuktA || 20 ||

likuca-tilaka-sUnuH saddhitArthAnu-sArI
narahari-nutimEtAM Satru-saMhAra-hEtum |
akRuta sakala-pApa-dhvaMsinIM yaH paThEt tAM
vrajati nRuhari-lOkaM kAma-lOBAdyasaktaH || 21 ||

udaya-ravi-sahasra-dyOtitaM rUkSha-vIkShaM
praLaya-jaladhi-nAdaM kalpa-kRud-vahni-vaktram |
sura-pati-ripu-vakShaScEda-raktOkShitAngaM
praNata-Baya-haraM taM nArasiMhaM natO&smi ||

|| iti SrInArAyaNapanDitAcArya viracitA narasiMhastutiH samAptA ||

Posted in MADHWA, narasimha, narasimha jayanthi

Narasimha Darshana

16003265_1839464193009540_93887193335028553_n

18300898_1895283804094245_5224995430368510588_n
Gunja NArasimha devaru
18301038_1895260064096619_6620779911910631459_n
Parikkal Narasimha
18301264_1895261550763137_2827130401989821695_n
Karpara Narasimha
18301464_1895261557429803_31402716942746321_n
Vasishta Kararchita Narasimha devaru

18341816_1895028450786447_8598165898601279521_n

18342019_1895028404119785_6688021504577662641_n
Narasimha devaru, Mulubagalu(Installed by Sripadarajaru)
18342051_1895034914119134_7943293163342855935_n
Samputa Narasimha
18342703_1895034910785801_6004073960901333464_n
Shodasabahu Narasimha, Venisomapura
18403157_1895034990785793_521974209980052535_n
Koppara
18403165_1895028544119771_1964208976758500968_n
Narasimha devaru installed by sripadarajaru @ Bikshalaya
18403378_1895283914094234_1775171579337567091_n
Lakshmi Narasimha devaru, Chickalaparavi
18423742_1895028540786438_8023062897486939148_n
Digvijaya Narasimha devaru, Bengaluru

 

18424204_1895029477453011_443978623447805440_n
Madhavaram, Narasimma devaru(Near MAnthralaya)
18425099_1895034957452463_6976835513209440128_n
Nimbachala, Nimbadhri
18425356_1895028597453099_7425472798244805912_n
Chinthalavadi Narasimha devaru