Posted in MADHWA, mundige

Mundigegalu

ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನು ಲೋಕದೊಡೆಯ
ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನು                                            ।।ಪ॥

ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವ ಈ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದೊಡೆಯ
ದಾಸಗೊಲಿದು ತೇರನೇರಿ ತೇಜಿ ಪಿಡಿದು ನಡೆಸಿದಾತ       ।।ಅ.ಪ॥

ಧನುಜೆಯಾಳ್ದನಣ್ಣನಯ್ಯನ ಪಿತನ ಮುoದೆ ಕೌರವೇಂದ್ರ
ನನುಜೆಯಾಳಿದವನ ಶಿರವ ಕತ್ತರಿಸುತ ತನ್ನ
ಅನುಜೆಯಾಳಿದವನ ಬೆಂಕಿ ಮುಟ್ಟದoತೆ ಕಾಯ್ದ ರುಕ್ಮ
ನನುಜೆಯಾಳಿದವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿರೋ           ।।೧।।

ನರನ ಸುತನರಣ್ಯದಲಿ ಗಿರಿಯೊಳ್ನಿಂತು ತನ್ನ ರೋಷದಿ
ಶರಗಳನ್ನು ತೀಡುತಿಪ್ಪನ ಯೋಚಿಸಿ
ಭರದಲವನ ಕರೆದು ಕುರುಹು ತೋರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದವನ
ಶಿರವನ್ನು ಛೇದಿಸಿದ ದೇವ ಕಾಣಿರೋ                             ।।೨।।

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗೆ ಮಗನಾದವನಿಗಿಷ್ಟ ಭೂಷಣ ಅಶನವಾದನ
ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಗೆ ವೈರಿ ತೊಡೆಯ ಛೇದಿಸೆಂದು ಬೋಧಿಸಿ
ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದು ಭಕ್ತರಿಷ್ಟವನು ಕಾದ ಉ
ತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಹಿಮನಾದ ದೇವ ಕಾಣಿರೋ                            ।।೩।।

ಕ್ರೂರವಾದ ಫಣಿಪಬಾಣವನ್ನು ತರಣಿಜನೆಚ್ಚಾಗ
ವೀರನರನತ್ತ ಬಪ್ಪುದನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸಿ
ಧಾರಿಣಿಯ ಪದದೊಳೌಕಿ ಚರಣಭಜಕ ನರನ ಕಾಯ್ದ
ಭಾರಕರ್ತನಾದ ದೇವನೀತ ಕಾಣಿರೋ                           ।।೪।।

ವ್ಯೋಮಕೇಶನಿಪ್ಪ ದೆಸೆಯ ಸರ್ವ ಜಗಕೆ ತೋರುತ
ಸಾಮಜವನೇರಿ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯನೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಉರವನೊಡ್ಡಿ ಡಿoಗರಿಗನ ಕಾಯ್ದಾ ಸಾರ್ವ
ಭೌಮ ಬಾಡದಾದಿಕೇಶವನ್ನ ನೋಡಿರೋ                         ।।೫।।

Ītanīga vāsudēvanu lōkadoḍeya
ītanīga vāsudēvanu ।।pa॥

ītanīga vāsudēva ī samasta lōkadoḍeya
dāsagolidu tēranēri tēji piḍidu naḍesidāta ।।a.Pa॥

dhanujeyāḷdanaṇṇanayyana pitana muode kauravēndra
nanujeyāḷidavana śirava kattarisuta tanna
anujeyāḷidavana beṅki muṭṭadaote kāyda rukma
nanujeyāḷidavana mūrtiyannu nōḍirō ।।1।।

narana sutanaraṇyadali giriyoḷnintu tanna rōṣadi
śaragaḷannu tīḍutippana yōcisi
bharadalavana karedu kuruhu tōri patravannu hārisidavana
śiravannu chēdisida dēva kāṇirō ।।2।।

sr̥ṣṭikartage maganādavanigiṣṭa bhūṣaṇa aśanavādana
jyēṣṭhaputrage vairi toḍeya chēdisendu bōdhisi
kaṣṭavannu kaḷedu bhaktariṣṭavanu kāda u
tkr̥ṣṭa mahimanāda dēva kāṇirō ।।3।।

krūravāda phaṇipabāṇavannu taraṇijaneccāga
vīranaranatta bappudannu īkṣisi
dhāriṇiya padadoḷauki caraṇabhajaka narana kāyda
bhārakartanāda dēvanīta kāṇirō ।।4।।

vyōmakēśanippa deseya sarva jagake tōruta
sāmajavanēri baruva śaktiyanīkṣisi
prēmadinda uravanoḍḍi ḍiogarigana kāydā sārva
bhauma bāḍadādikēśavanna nōḍirō ।।5।।


ಒಂಬತ್ತು ಹೂವಿಗೆ ಒಂದೇ ನಾಳವು ಚಂದಮಾಮ ||pa||

ತುಂಬಿ ನಾಳತುದಿ ತುಂಬಿ ಭಾನು ಪ್ರಭೆ ಚಂದಮಾಮ||a||

ಕದರು ಗಾತ್ರ ಕಂಬ ತೆಕ್ಕೆಗಾತರ ಹೂವು ಚಂದಮಾಮ
ಆನೆಗಾತರ ಕಾಯಿ ಒಂಟೆಗಾತರ ಹಣ್ಣು ಚಂದಮಾಮ ||1||

ಕಾಲಿಲ್ಲದಾತನು ಹತ್ತಿದನು ಮರವನು ಚಂದಮಾಮ
ಕೈಯಿಲ್ಲದಾತನು ಕೊಯ್ದನಾ ಹಣ್ಣನು ಚಂದಮಾಮ ||2||

ನೆತ್ತಿಲ್ಲದಾತನು ಹೊತ್ತನು ಹಣ್ಣ ಚಂದಮಾಮ
ತಳವಿಲ್ಲದಾ ಗೂಡೆಯಲಿಳಿಸಿದನಾ ಹಣ್ಣ ಚಂದಮಾಮ ||3||

ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದು ನಡೆದರು ಚಂದಮಾಮ|
ಸದ್ದಿಲ್ಲದಾ ಸಂತೇಲಿಳಿಸಿದರಾ ಹಣ್ಣ ಚಂದಮಾಮ ||4||

ರೊಕ್ಕವಿಲ್ಲದಾತ ಕೊಂಡನಾ ಹಣ್ಣ ಚಂದಮಾಮ
ಮೂಗಿಲ್ಲದಾತ ಮೂಸಿದನಾ ಹಣ್ಣ ಚಂದಮಾಮ ||5||

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಾತನು ಕೆಂಪಾನೆ ಹಣ್ಣೆಂದ ಚಂದಮಾಮ
ಅಂಗುಳಿಲ್ಲದಾತ ನುಂಗಿದನಾ ಹಣ್ಣ ಚಂದಮಾಮ \|6||

ಬಾಯಿಲ್ಲದಾತ ತಿಂದು ಬಸಿರಲಿಂಬಿಟ್ಟ ಚಂದಮಾಮ
ಸುಲಭ ಪದವಿದು ನಳಿನಜಾಂಡದೊಳು ಚಂದಮಾಮ ||7||

ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಗುರುವೆ ತಾ ಬಲ್ಲನು ಚಂದಮಾಮ
ಮೂಢನಾದವನೇನು ಬಲ್ಲನು ಈ ಮಾತು ಚಂದಮಾಮ ||8||

ಕನಕನಾಡಿದ ಗುಟ್ಟು ಆದಿಕೇಶವ ಬಲ್ಲ ಚಂದಮಾಮ
ತಿಳಿದವರು ಪೇಳಿರೀ ಹಳೆಗನ್ನಡವ ಚಂದಮಾಮ ||9||

ombattu hūvige ondē nāḷavu candamāma ||pa||

tumbi nāḷatudi tumbi bhānu prabhe candamāma||a||

kadaru gātra kamba tekkegātara hūvu candamāma
ānegātara kāyi oṇṭegātara haṇṇu candamāma ||1||

kālilladātanu hattidanu maravanu candamāma
kaiyilladātanu koydanā haṇṇanu candamāma ||2||

nettilladātanu hottanu haṇṇa candamāma
taḷavilladā gūḍeyaliḷisidanā haṇṇa candamāma ||3||

mārga tappi mārga hiḍidu naḍedaru candamāma|
saddilladā santēliḷisidarā haṇṇa candamāma ||4||

rokkavilladāta koṇḍanā haṇṇa candamāma
mūgilladāta mūsidanā haṇṇa candamāma ||5||

kaṇṇilladātanu kempāne haṇṇenda candamāma
aṅguḷilladāta nuṅgidanā haṇṇa candamāma\|6||

bāyilladāta tindu basiralimbiṭṭa candamāma
sulabha padavidu naḷinajāṇḍadoḷu candamāma ||7||

guruvina mahime guruve tā ballanu candamāma
mūḍhanādavanēnu ballanu ī mātu candamāma ||8||

kanakanāḍida guṭṭu ādikēśava balla candamāma
tiḷidavaru pēḷirī haḷegannaḍava candamāma ||9||


ಏನೆ ಮನವಿತ್ತೆ ಲಲಿತಾಂಗಿ
ಅಸ-ಮಾನ ಗೋವಳ ಕುಲವಿಲ್ಲದವನೊಳು ||pa||

ಮಗಗೆ ಮೈದುನನಾದ ಮಗಳಿಗೆ ಪತಿಯಾದ
ಮಗಳಿಗಳಿಯನಾದ ಅಳಿಯಗಳಿಯನಾದ ||1||

ಮಗಳ ಮಗಗೆ ಮೈದುನನಾಗಿ ಮಾವನ
ಜಗವರಿಯಲು ಕೊಂದ ಕುಲಗೇಡಿ ಗೋವಳ ||2||

ಅತ್ತೆಗೆ ವಲ್ಲಭನಾದ ಭೃತ್ಯರಿಗಾಳಾದ
ಚಿತ್ತ ಒಲಿದು ಚೆನ್ನ ಆದಿಕೇಶವನೊಳು||3||

ēne manavitte lalitāṅgi
asa-māna gōvaḷa kulavilladavanoḷu ||pa||

magage maidunanāda magaḷige patiyāda
magaḷigaḷiyanāda aḷiyagaḷiyanāda ||1||

magaḷa magage maidunanāgi māvana
jagavariyalu konda kulagēḍi gōvaḷa ||2||

attege vallabhanāda bhr̥tyarigāḷāda
citta olidu cenna ādikēśavanoḷu||3||


ಮರವ ನುಂಗುವ ಪಕ್ಷಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ – ಇದರ
ಕುರುಹ ಪೇಳಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರು ||ಪ||

ಒಂಟಿ ಕೊಂಬಿನ ಪಕ್ಷಿ ಒಡಲೊಳಗೆ ಕರುಳಿಲ್ಲ
ಗಂಟಲು ಮೂರುಂಟು ಮೂಗು ಇಲ್ಲ
ಕುಂಟು ಮನುಜನ ತೆರದಿ ಕುಳಿತಿಹುದು ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಎಂಟು ಹತ್ತರ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭಕ್ಷಿಸುವುದು ||೧||

ನಡುವೆ ಕಲಿಯುಂಬುವುದುನಡುನೆತ್ತಿಯಲಿ ಬಾಯಿ
ಕಡು ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಗಾನ ಮಾಡುವುದು
ಅಡವಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂಗವೆರಡಾಗುವುದು
ಬಡತನ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ರಕ್ಷಿಪುದು ||೨||

ಕಂಜವದನೆಯರ ಕರದಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವುದು
ಎಂಜಲುಣಿಸುವುದು ಮೂಜಗಕೆ
ರಂಜಿಪ ಶಿಖಾಮಣಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿರ್ಪ
ಸಂಜೀವ ಪಿತ ಆದಿ ಕೇಶವನೇ ಬಲ್ಲ. ||೩||

marava nuṅguva pakṣi maneyoḷage bandide – idara
kuruha pēḷi kuḷitiruva janaru ||pa||

oṇṭi kombina pakṣi oḍaloḷage karuḷilla
gaṇṭalu mūruṇṭu mūgu illa
kuṇṭu manujana teradi kuḷitihudu maneyoḷage
eṇṭu hattara bhakṣya bhakṣisuvudu ||1||

naḍuve kaliyumbuvudunaḍunettiyali bāyi
kaḍu svaragaḷinda gāna māḍuvudu
aḍaviyali huṭṭuvudu aṅgaveraḍāguvudu
baḍatana bandare bahaḷa rakṣipudu ||2||

kan̄javadaneyara karadalli nalidāḍuvudu
en̄jaluṇisuvudu mūjagake
ran̄jipa śikhāmaṇi sinhāsanada mēlirpa
san̄jīva pita ādi kēśavanē balla. ||3||


ರಂಗ ಬಾರೋ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ – ನೀ ||ಪ||

ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯದು ||ಅ||

ಅತ್ತಿಗೆ ಮೈದುನ ಬಾರೋ ಅತ್ತೆಯ ಮಗಳ ಗಂಡ |
ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇಲತ್ತಿಗೆ ನಾದಿನಿ ಸೊಸೆಯ ಗಂಡ ||೧||

ಮಾವನ ಅಳಿಯನೆ ಬಾರೋ ಮಾವನ ಬೀಗನ ತನುಜ |
ಮಾವನ ಮಡದಿಯ ಮಗಳ ತಂಗಿಯ ಗಂದ ||೨||

ಅಂಬುಧಿ ಶಯನನೆ ಬಾರೋ ಆದಿ ವಸ್ತುವೆ ರಂಗ |
ಕಂಬದೊಳು ನೆಲೆಸಿದ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ||೩||

Raṅga bārō raṅgayya bārō – nī ||pa||

bāradiddare enna prāṇa uḷiyadu ||a||

attige maiduna bārō atteya magaḷa gaṇḍa |
attige mēlattige nādini soseya gaṇḍa ||1||

māvana aḷiyane bārō māvana bīgana tanuja |
māvana maḍadiya magaḷa taṅgiya ganda ||2||

ambudhi śayanane bārō ādi vastuve raṅga |
kambadoḷu nelesida ādikēśavarāya ||3||


ಹಲವು ಜೀವನವ ಒಂದೆಲೆ ನುಂಗಿತು ||
ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವನು ಬಲ್ಲನೀ ಬೆಡಗ|| ಪ ||

ಹರಿಯ ನುಂಗಿತು ಹರ ಬ್ರಹ್ಮರ ನುಂಗಿತು ಸುರರಿಗುಂಟಾದ ದೇವರ ನುಂಗಿತು
ಉರಿಗಣ್ಣಶಿವನ ಒಂದೆಲೆ ನುಂಗಿತೋ ದೇವ ಹರಿಯ ಬಳಗವ ಒಂದೆಲೆ ನುಂಗಿತು|| 1 ||

ಎಂಟುಗಜವನು ನುಂಗಿ ಕಂಟಕರೈವರ ನುಂಗಿ  ಉಂಟಾದ ಗಿರಿಯ ತಲೆಯ ನುಂಗಿತು
ಕಂಟವ ಪಿಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ನುಂಗಿತೆಲೊ ದೇವ ಎಂಟಾರು ಲೋಕ ಒಂದೆಲೆ ನುಂಗಿತು|| 2 ||

ಗಿಡವ ನುಂಗಿತು ಗಿಡದೊಡತೊಟ್ಟ ನುಂಗಿತು ಗಿಡದ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ನುಂಗಿತು
ಬೆಡಗ ಬಲ್ಲರೆ ಪೇಳಿ ಬಾಡ ಕನಕದಾಸ ನೊಡೆಯಾದಿಕೇಶವನ ಬಲ್ಲನೀ ಬೆಡಗ|| 3 ||

halavu jīvanava ondele nuṅgitu ||
kāgi neleyādikēśavanu ballanī beḍaga|| pa ||

hariya nuṅgitu hara brahmara nuṅgitu surariguṇṭāda dēvara nuṅgitu
urigaṇṇaśivana ondele nuṅgitō dēva hariya baḷagava ondele nuṅgitu|| 1 ||

eṇṭugajavanu nuṅgi kaṇṭakaraivara nuṅgi uṇṭāda giriya taleya nuṅgitu
kaṇṭava piḍida brahmana nuṅgitelo dēva eṇṭāru lōka ondele nuṅgitu|| 2 ||

giḍava nuṅgitu giḍadoḍatoṭṭa nuṅgitu giḍada tāyi tandeya nuṅgitu
beḍaga ballare pēḷi bāḍa kanakadāsa noḍeyādikēśavana ballanī beḍaga|| 3 ||


ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೊ ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೊ                  ।।ಪ॥

ನೀ ದೇಹದೊಳಗೊ ನಿನ್ನೊಳು ದೇಹವೊ                          ।।ಅ.ಪ॥

ಬಯಲುಲೊಳಗೆ ಆಲಯವೊ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬಯಲೊ
ಬಯಲು ಆಲಯವೆರಡು ನಯನದೊಳಗೊ
ನಯನ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಳಗೊ ಬುದ್ಧಿ ನಯನದೊಳಗೊ
ನಯನ ಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ                     ।।೧।।

ಸವಿಯು ಸಕ್ಕರೆಯೊಳಗೊ ಸಕ್ಕರೆಯು ಸವಿಯೊಳಗೊ
ಸವಿಯು ಸಕ್ಕರೆಗಳೆರಡು ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗೊ
ಜಿಹ್ವೆ ಮನಸಿನ ಒಳಗೊ ಮನಸು ಜಿಹ್ವೆಯ ಒಳಗೊ
ಜಿಹ್ವೆ ಮನಸುಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ                     ।।೨।।

ಕುಸುಮದಲಿ ಗಂಧವೊ ಗಂಧದಲಿ ಕುಸುಮವೊ
ಕುಸುಮಗಂಧಗಳೆರಡು ಆಘ್ರಾಣದೊಳಗೊ
ಅಸಮಭವ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವರಾಯ
ಉಸುರಲೆನ್ನಳವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ                   ।।೩।।

nī māyeyoḷago ninnoḷu māyeyo ।।pa॥

nī dēhadoḷago ninnoḷu dēhavo ।।a.Pa॥

bayaluloḷage ālayavo ālayadoḷage bayalo
bayalu ālayaveraḍu nayanadoḷago
nayana bud’dhiya oḷago bud’dhi nayanadoḷago
nayana bud’dhigaḷeraḍu ninnoḷago hariye ।।1।।

saviyu sakkareyoḷago sakkareyu saviyoḷago
saviyu sakkaregaḷeraḍu jihveyoḷago
jihve manasina oḷago manasu jihveya oḷago
jihve manasugaḷeraḍu ninnoḷago hariye ।।2।।

kusumadali gandhavo gandhadali kusumavo
kusumagandhagaḷeraḍu āghrāṇadoḷago
asamabhava kāgineleyādi kēśavarāya
usuralennaḷavalla ella ninnoḷago hariye ।।3।।


ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿ
ಎರಡು ತುಂಬಿತು ಒಂದು ತುಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ

ತುಂಬಲಿಲ್ಲದ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದವರು ಮೂವರು ಒಡ್ಡರು

ಇಬ್ಬರು ಕುಂಟರು – ಒಬ್ಬಗೆ ಕಾಲೇ ಇಲ್ಲ

ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಒಡ್ಡಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮೂರು ಎಮ್ಮೆಗಳ
ಎರಡು ಬರಡು – ಒಂದಕ್ಕೆ ಕರುವೇ ಇಲ್ಲ

ಕರುವಿಲ್ಲದ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮೂರು ಹೊನ್ನುಗಳ
ಎರಡು ಸವಕಲು ಒಂದು ಸಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ

ಸಲ್ಲದಿದ್ದ ಹೊನ್ನಿಗೆ ಬಂದರು ಮೂವರು ನೋಟಗಾರರು
ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು- ಒಬ್ಬ ಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ನೋಟಗಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಮೂರು ಊರುಗಳ
ಎರಡು ಹಾಳು- ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ

ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದ ಊರಿಗೆ ಬಂದವರು ಮೂವರು ಕುಂಬಾರರು
ಇಬ್ಬರು ಚೊಂಚರು – ಒಬ್ಬಗೆ ಕೈಯೇ ಇಲ್ಲ

ಕೈತಯಿಲ್ಲದ ಕುಂಬಾರನು ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಮಡಿಕೆಗಳ
ಎರಡು ಒಡಕು – ಒಂದಕೆ ಬುಡವೇ ಇಲ್ಲ

ಬುಡವಿಲ್ಲದ ಮಡಿಕಿಗೆ ಹಾಕಿದರ್ಮೊರಕ್ಕಿ ಕಾಳು
ಎರಡು ಬೇಯದು – ಒಂದು ಬೇಯಲೇ ಇಲ್ಲ

ಬೇಯಲಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದವರು ಮೂವರು ನೆಂಟರು
ಇಬ್ಬರು ಉಣ್ಣರು – ಒಬ್ಬಗೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲ

ಹಸಿವಿಲ್ಲದ ನಂಟಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮೂರು ಟೊಣಪೆಗಳ
ಎರಡು ತಾಕದು- ಒಂದು ಕಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ

ತಾಕಲ್ಲಿಲದ ಟೊಣಪೆಯ ತಾಕಿಸಿ ಸದ್ಗತಿಯ
ನೀಯಬೇಕು – ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀನು.

muḷḷu koneya mēle mūru kereya kaṭṭi
eraḍu tumbitu ondu tumbalē illa

tumbalillada kerege bandavaru mūvaru oḍḍaru
ibbaru kuṇṭaru – obbage kālē illa

kālillada oḍḍage koṭṭaru mūru em’megaḷa
eraḍu baraḍu – ondakke karuvē illa

karuvillada em’mege koṭṭaru mūru honnugaḷa
eraḍu savakalu ondu sallalē illa

salladidda honnige bandaru mūvaru nōṭagāraru
ibbaru kuruḍaru- obba ge kaṇṇē illa

kaṇṇillada nōṭagārarige koṭṭavaru mūru ūrugaḷa
eraḍu hāḷu- ondakke okkalē illa

okkalillada ūrige bandavaru mūvaru kumbāraru
ibbaru con̄caru – obbage kaiyē illa

kaitayillada kumbāranu māḍida mūru maḍikegaḷa
eraḍu oḍaku – ondake buḍavē illa

buḍavillada maḍikige hākidarmorakki kāḷu
eraḍu bēyadu – ondu bēyalē illa

bēyalillada akkige bandavaru mūvaru neṇṭaru
ibbaru uṇṇaru – obbage hasive illa

hasivillada naṇṭage koṭṭaru mūru ṭoṇapegaḷa
eraḍu tākadu- ondu kākalē illa

tākallilada ṭoṇapeya tākisi sadgatiya
nīyabēku – purandara viṭhala nīnu.

Advertisements
Posted in dasara padagalu, kesava nama, MADHWA, mahipathi dasaru

Kesava nama – Mahipathi dasaru

ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಮುರಹರನ ಸ್ಮರಿಸೆಲಾ ಮನವೇ
ಅಂಜು ಭವಭಯದುರಿತ ಹಿಂಗಿಸುವನು ||ಪ||

ಕೇಶವೆಂದೆನಲು ತಾ ಕ್ಲೇಶ ಪರಿಹರಿಸುವನು
ನಾಶಗೈಸುವ ಭವ ನಾರಾಯಣೆನಲು |
ಮೀಸಲು ಮನದಲೊಮ್ಮೆ ಮಾಧವೆಂದೆನಲು ತಾ ಭಾ-
ವಿಸುವ ಹೃದಯದೊಳು ಗೋವಿಂದನು |
ವಾಸನಿಯ ಪೂರಿಸುವ ವಿಷ್ಣುಯೆಂದೆನಲು ತಾ
ದೋಷ ಛೇದಿಸುವ ಮಧುಸೂದನನೆನಲು |
ಭಾಷೆ ಪಾಲಿಸುವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ಲೇಸು ಗೈಸುವ ಜನುಮ ವಾಮನನೆನಲು ||೧||

ಸಿರಿ ಸಕಲ ಪದವೀವ ಶ್ರೀಧರನೆಂದೆನಲು ತಾ
ಹರುಷ ಗತಿಯೀವ ಹೃಷಿಕೇಶನೆನಲು |
ಪರಮಪಾತಕದೂರ ಪದ್ಮನಾಭೆಂದೆನಲು
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನ ದಾಮೋದರೆನಲು |
ಸುರಿಸುವ ಅಮೃತ ಸಂಕರುಷಣೆಂದೆನಲು
ಹೊರೆವ ಧರೆಯೊಳು ವಾಸುದೇವನೆನಲು |
ಪರಿಪರಿಯ ಸಲಹುವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂದೆನಲು
ಅರಹು ಗತಿಯೀವ ಅನಿರುದ್ಧನೆನಲು ||೨||

ಪೂರಿಸುವ ಭಾವ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ತಾರಿಸುವ ಜನುಮ ಅಧೋಕ್ಷಜೆನಲು |
ನರ ಜನ್ಮುದ್ಧರಿಸುವ ನಾರಸಿಂಹೆಂದೆನಲು
ಕರುಣ ದಯ ಬೀರುವ ಅಚ್ಯುತ ಎನಲು |
ಜರಿಸುವ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಜನಾರ್ದನೆನಲು
ಊರ್ಜಿತಾಗುವುದು ಉಪೇಂದ್ರ ಎನಲು |
ತರಳ ಮಹಿಪತಿ ಪ್ರಾಣದೊಡೆಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಎನಲು
ಕರುಣದಿಂದಾಗುವ ಗುರು ಕೃಷ್ಣನು ||೩||

Mun̄jāne eddu muraharana smariselā manavē
an̄ju bhavabhayadurita hiṅgisuvanu ||pa||

kēśavendenalu tā klēśa pariharisuvanu
nāśagaisuva bhava nārāyaṇenalu |
mīsalu manadalom’me mādhavendenalu tā bhā-
visuva hr̥dayadoḷu gōvindanu |
vāsaniya pūrisuva viṣṇuyendenalu tā
dōṣa chēdisuva madhusūdananenalu |
bhāṣe pālisuva trivikramendenalu tā
lēsu gaisuva januma vāmananenalu ||1||

siri sakala padavīva śrīdharanendenalu tā
haruṣa gatiyīva hr̥ṣikēśanenalu |
paramapātakadūra padmanābhendenalu
dāridryabhan̄jana dāmōdarenalu |
surisuva amr̥ta saṅkaruṣaṇendenalu
horeva dhareyoḷu vāsudēvanenalu |
paripariya salahuva pradyumnanendenalu
arahu gatiyīva anirud’dhanenalu ||2||

pūrisuva bhāva puruṣōttamendenalu tā
tārisuva januma adhōkṣajenalu |
nara janmud’dharisuva nārasinhendenalu
karuṇa daya bīruva acyuta enalu |
jarisuva durvyasana janārdanenalu
ūrjitāguvudu upēndra enalu |
taraḷa mahipati prāṇadoḍeya śrīhari enalu
karuṇadindāguva guru kr̥ṣṇanu ||3||

Posted in krishna, krishna jayanthi, krishnajanmashtami, MADHWA, sulaadhi, Vijaya dasaru

Krishna avatara katha suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಕೃಷ್ಣಾ ಕಮಲನಾಭಾ ಕ್ರೀಡಾವಿನೋದ ಸರ್ವೋ
ತ್ಕøಷ್ಟ ಉದಾರ ಮನುಜವಿಗ್ರಹ ಲೀಲಾ
ಕೃಷ್ಣ ಬಾಂಧವ ಗೋಪಾ ಖಗವಾಗನ ದೇವಾ
ಅಷ್ಟ ಮಹಿಷಿ ರಮಣಾ ಶಾಮವರ್ನಾ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತಾ ನಿರ್ದೋಷ ಗುಣವಾರಿಧಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠಜನಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪುರುಷಾ
ದುಷ್ಟದಾನವ ಹರಣಾ ದುಃಖನಿವಾರಣಾ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪಾಲಿಸುವ ವಿಶ್ವಾ ಮನೋ
ಭೀಷ್ಟವೇ ಭುಜಗಶಯ್ಯ ಸಕಲರಿಗೆ ಬ
ಲಿಷ್ಟನೇ ಭವದೂರ ಅನಂತ ಕಾಲ ಧ
ರ್ಮಿಷ್ಟನೇ ವೈಕುಂಠರಮಣ ಗೋಪಾಲನಾಥ
ನಿಷ್ಠಜನರ ಪಾತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕೋಟಿ ತೇಜ
ತೃಷ್ಟನಾಗಿ ನಾನಾ ಚರಿತೆ ನಡಿಸುವ ಮಾಯಾ
ಕಷ್ಟ ದಾರಿದ್ರರಹಿತಾ ಕರುಣಿ ದಾನಿಗಳರಸ
ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವರೂಪ ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣ
ವೃಷ್ಣಿಕುಲೋದ್ಭವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಎನ್ನಾ
ರಿಷ್ಟ ಪೋಗಾಡು ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಿ ನೋಡು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಮಹಾದುರುಳರು ಉದುಭವಿಸಿ
ನಿರುತ ಧರ್ಮಕೆ ಕೇಡು ತರುತಿರಲಾಗಿ ನಿ
ರ್ಜರ ಸಮುದಾಯವು ನೆರೆದು ಯೋಚಿಸಿ ತಾ
ಮರಸ ಸುತನ ಬಳಿಗೆ ಹರಿದು ಪೋಗಲು ನಿನಗೆ
ಅರುಹಲು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಆದರಿಸಿ
ಸುರರಿಗೆಲ್ಲಾ ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಅವತರಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿ ಸಂ
ಚರಿಸುತ್ತಲಿರು ಎಂದು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ
ಪೊರೆದಾ ಪ್ರೀತಿ ದೈವಾ ನರಲೀಲೆ ತೋರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ನರಹರಿ ರೂಪಧರಿಸಿದ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ||2||

ರೂಪಕ ತಾಳ
ಅಸುರ ಕಂಸನು ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯ
ಖ್ಖಸನಾಗಿ ರೋಷದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯ
ಮಸದು ಮತ್ಸರಿಸಿ ಇಡಿಸಿದೆ ನಿಗಳವ ಬಂ
ಧಿಸಿ ಶೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸೂಯವ ಬಡುತಲೆ
ಕುಸುಮನಾಭನೇ ಜನಿಸುವೆನೆಂದು ಮಾ
ನಿಸ ವೇಷವನು ತಾಳಿ ಕುಶಲದಿಂದಲಿ ಆ
ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಬಸುರಿಲಿ ಉದುಭವಿಸಿ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಗದಾ
ಬಿಸಿಜ ಚನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ಚತುರಹಸ್ತಾ
ದಿಶೆಗೆ ರವಿಯಂತೆ ರಂಜಿಸುವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ
ಹಸುಳೆಯಾಗಿ ತೋರಿದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ
ವಸುಧಿ ಭಾರಹರಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನೀನೆ
ಶಿಶುವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡೆ ಈರ್ವರಿಗೆ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಮಧುರಾ ಪುರದಲಿ ಜನಿಸಿ ವೇಗದಿ ಯಮುನಾ
ನದಿದಾಟುವಾಗ ಉರಗನು ಸೇವೆಯನು ಮಾಡೆ
ಒದಗಿ ತಂದು ನಿನ್ನ ಯಶೋದಾದೇವಿಯ
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಒಯ್ಯೇ
ಅದರಿಂದ ಕಂಸಗೆ ಖೇದ ವೆಗ್ಗಳಿಸೆ ಕ
ರೆದು ಪೂತನಿಯನಟ್ಟೀ ಅವಳ ಅಸು ಹೀರಿದೆ
ಒದೆದೆ ಶಕಟನ ವನಕ್ಕೆ ಪೋದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಲೀ
ಮುದದಿಂದಲಿ ಬಲು ಜಾರ ಚೋರನೆನಿಸಿದೆ
ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದೇ
ಗದೆ ಬಲ್ಲು ಗಜುಗು ಚಂಡಾಟದಲಿ ಮೆರೆದೇ
ಎದುರಾದ ಹಯ ವೃಷಭ ಬಕ ಧೇನುಕ ವತ್ಸ
ಮೊದಲಾದ ಖಳರಮರ್ದಿಸಿ ಯಮುಳಾರ್ಜುನರ
ಪದದಲ್ಲಿ ಶಾಪವನು ಕಳೆದು ಕಿಚ್ಚನೇ ನುಂಗಿ
ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಕಾಳಿಂಗನ ತುಳಿದು ಕಾಯ್ದು
ಸದರವಿಲ್ಲದೆ ಗಿರಿಗೆ ಹಾಕಿದನ್ನವನ್ನುಂಡು
ತುದಿಬೆರಳಲಿಂದೇಳು ದಿವಸ ಗಿರಿಯಧರಿಸಿ
ತ್ರಿದಶನಾಯಕನ ಭಂಗಿಸಿದೆ ಅಕ್ಷಣದಲೀ
ಕ್ಷುಧಿಗೆ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿದು ಗೋವಳರನಟ್ಟಿ ಯಾ
ಗದ ಅನ್ನಸತಿಯರಿಂದಲಿ ತರಿಸಿ ಭುಂಜಿಸಿದೇ
ಪದುಮಗರ್ಭಗೆ ಬೆಡಗು ತೋರಿದ ಮಹದೈವ
ಪದುಮಲೋಚನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಮದನಾಟದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರ ಕೂಡ ನಲಿದಾ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಕರೆಯ ಬಂದಕ್ರೂರ ಭಕುತನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ
ಮರಳೆ ನಾರಿಯರ ಒಡಂಬಡಿಸಿ
ಬರುತ ಉದರದೊಳು ರೂಪವ ತೋರಿ
ಕರಿಯ ಸೀಳಿದೆ ರಜಕನಸಹಿತ
ಶರಾಸನ ಮುರಿದು ಗೋಮಕ್ಕಳೊಡನುಂಡೆ
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಮಾಲೆ ಕೊಡಲು ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ
ಕುರೂಪಿಯ ತಿದ್ದಿ ದಿವ್ಯಾಂಗನಿಯ ಮಾಡಿ
ತರಳನಾಗಿ ಪೋಗಿ ಸೊಕ್ಕಿದಾನಿಯ ಕೊಂಡೆ
ವರಿಸಿದೆ ಮಲ್ಲರ ಕಾಳಗದೊಳಗೆ ನಿಂದು
ಹರಿದು ಕಂಸನ ಪಿಡಿದು ಅವನ ಈಡಾಡಿ
ಉದರ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದು ಅವನ ಮರ್ದಿಸಿದೆ ಮುಂದೆ
ಸೆರೆಬಿದ್ದ ಜನನಿ ಜನಕರ ಬಿಡಿಸಿದೆ
ಮೆರೆದೆ ಬಾಲನಾಗಿ ಸೋಜಿಗವತೋರಿ
ಪರಮe್ಞÁನಿ ನೀನೆ ಸಾಂದೀಪನಲಿ ಓದೀ
ಗುರುಪುತ್ರ ಮೃತವಾಗಿರಲು ತಂದಿತ್ತೆ
ಸಿರಿರುಗ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರ ಮಿಕ್ಕಾದಷ್ಟ
ತರುಣಿಯರ ಮದುವ್ಯಾದಿ ಚರಿತೆ ತೋರಿ
ಭರದಿಂದ ಜರಾಸಂಧ ಕಾಲಯಮ ಶಿಶುಪಾಲ
ನರಕಹಂಸಡಿಬಿಕ ಸಾಲ್ವ ಪೌಂಡ್ರಿಕ
ದುರುಳಾದಿಗಳ ದಂತವಕ್ತ್ರ ಬಲುದೈತ್ಯರ
ಒರಿಸಿದ ಅವರವರ ದರುಳತೆಯನು ನೋಡಿ
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಮುಚುಕುಂದನ್ನ ಪಾಲಿಸೀ
ಪರಿಪರಿ ಬಗೆಯಿಂದ ಶರಧಿಯೊಳಗೆ ನಲಿದೆ
ಹರನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಬೇಡಿ ತಪವ ಮಾಡಿದೆ
ಹಿರಿದೋ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪೊಗಳಾಲಳವೇ
ಅರಸು ಉಗ್ರಸೇನಗೆ ಒಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಸರಿಸರಿ ಬಂದಂತೆ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ ದೇವ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ದ್ವಾರಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರ ಕೂಡ
ವಾರವಾರಕೆ ವಿಹಾರಮಾಡಿದ ದೈವಾ
ನಾರದನು ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತವ ತರೇ
ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ಪೋಗಿ ನಾರಿಯ ಸಂಗಡ
ಪಾರಿಜಾತವೃಕ್ಷ ಬೇರರಸಿ ತಂದೆ
ದಾರಿದ್ರತನದಲ್ಲಿ ಧಾರುಣಿಸುರ ನಿನ್ನ
ಸಾರಲು ಭಾಗ್ಯ ಅಪಾರವಾಗಿಯಿತ್ತೆ
ಆರು ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಸತಿಯರಲ್ಲಿ
ಈರೈದುಸುತರು ಕುಮಾರಿ ಒಬ್ಬಳ ವಿ
ಸ್ತಾರದಿಂದಲಿ ಪೆತ್ತ ಮೀರಿದಾ ದೈವವೇ
ವಾರಿಧಿಯೊಳು ಪೋಗಿ ಕಿರೀಟಿಗೋಸುಗ
ಧಾರುಣಿಸುರನ ಕುಮಾರನ ಕರೆದಿತ್ತೇ
ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದಾಧ್ವರವ ಮಾಡಿದ
ಕೋರಿದವರ ಮನಸಾರ ವರವನೀವಾ
ವಾರಿಜಧರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ತೋರಿದೆ ಸುರಮತಿ ನಾರದನ ಬೆಡಗು|| 6||

ಆದಿತಾಳ
ಏಕಮೇವ ನೀನು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಬಲು
ಪ್ರಾಕೃತ ಚರಿತೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲಿ ತೋರಿ
ಆಕರಿದರ್ಪಜ ಪಿನಾಕಿಯ ಭಕುತನ್ನ
ಸೂಕುಮಾರಿಗೆ ಸೋತು ತಾಕಿ ಸೆರೆ ಬಿದ್ದಿರಲು
ಪಾಕಶಾಸನ ಸುಧಾಕಲಶ ತಂದವನ್ನ
ನೀ ಕರುಣದಿಂದಲೇರಿ ರಾಕಾಬ್ಜನಂತೆ ಪೊಳೆವ
ನಾಕ ಜನರ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಹಿಂದು ಮಾಡಿ
ಭೂಕಂಪಿಸುವ ಬಲೀಕುಮಾರನ ಕರಗ
ಳಾ ಕಡಿದು ಮೊಮ್ಮಗನ ಜೋಕೆಯಿಂದಲಿ ಬಿಡಿಸಿ
ಲೋಕ ಮೂರರೊಳಗೆ ಸಾಕಾರನೆನಿಸಿದೆ
ಸಾಕುಮಾಡಿದೆ ಯದುಕುಲವನ್ನು ಒ
ನಕೆ ನೆವದಿಂದ ಲೋಕೇಶ ತಲೆದೂಗೆ
ಸಾಕಿದೆ ಭೂಮಿಯ ತೂಕಾ ಇಳುಹಿ ವೇಗ
ವಾಕು ಉದ್ಧವಗೆ ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗವ ಪೇಳಿ
ಈ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಸಾಕುಮಾಡಿ ಒಂ
ದು ಕಳೇವರ ಇಟ್ಟು ಈ ಕುಂಭಿಣಿಗೆ ತೋರಿ
ದಾ ಕಪಟನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಕಾಂತ ತಾ
ಳಂಕ ತಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಾ
ಸೋಂಕಿದಾಕ್ಷಣ ತೊಂಡೆ ಭೂಕಾಂತವಾಗಿದೆ||7||

ಜತೆ
ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕುರುವಂಶ ಘಾತಕನೆ ಮು
ಕ್ತಾರ್ಥ ಎನ್ನ ದೊರೆ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ|| 8||

dhruvatALa
kRuShNA kamalanABA krIDAvinOda sarvO
tkaøShTa udAra manujavigraha lIlA
kRuShNa bAMdhava gOpA KagavAgana dEvA
aShTa mahiShi ramaNA SAmavarnA
sRuShTi saMhAra kartA nirdOSha guNavAridhi
SrEShThajanaka svAtaMtra puruShA
duShTadAnava haraNA duHKanivAraNA
iShTArtha pAlisuva viSvA manO
BIShTavE BujagaSayya sakalarige ba
liShTanE BavadUra anaMta kAla dha
rmiShTanE vaikuMTharamaNa gOpAlanAtha
niShThajanara pAtra mitra kOTi tEja
tRuShTanAgi nAnA carite naDisuva mAyA
kaShTa dAridrarahitA karuNi dAnigaLarasa
viShNu viSvarUpa lOkavilakShaNa
vRuShNikulOdBava vijaya viThThala ennA
riShTa pOgADu divyadRuShTiyiMdali nODu ||1||

maTTatALa
dharaNiyoLage mahAduruLaru uduBavisi
niruta dharmake kEDu tarutiralAgi ni
rjara samudAyavu neredu yOcisi tA
marasa sutana baLige haridu pOgalu ninage
aruhalu kELuttalE karuNadiMdali Adarisi
surarigellA dharaNiyoLage avatarisi mundAgi saM
carisuttaliru eMdu paramAnugraha mADi
poredA prIti daivA naralIle tOri vijaya viThThala
narahari rUpadharisida parama maMgaLa mUrti ||2||

rUpaka tALa
asura kaMsanu tAmasa buddhiyalli vya
KKasanAgi rOShadalli vasudEva dEvakiya
masadu matsarisi iDiside nigaLava ban
dhisi Seremaneyalli asUyava baDutale
kusumanABanE janisuvenendu mA
nisa vEShavanu tALi kuSaladindali A
vasudEva dEvaki basurili uduBavisi cakrAbjagadA
bisija cannAgi dharisida caturahastA
diSege raviyante ranjisuva svaprakASa
hasuLeyAgi tOrida paranjyOti
vasudhi BAraharaNa vijaya viThThala nIne
SiSuvAgi kaNNige kANisi konDe Irvarige||3||

JaMpetALa
madhurA puradali janisi vEgadi yamunA
nadidATuvAga uraganu sEveyanu mADe
odagi tandu ninna yaSOdAdEviya
badiyalli iTTu durgAdEviya oyyE
adarinda kaMsage KEda veggaLise ka
redu pUtaniyanaTTI avaLa asu hIride
odede SakaTana vanakke pOdalli kAlilI
mudadindali balu jAra cOraneniside
maduve illade bahu makkaLannu paDedE
gade ballu gajugu canDATadali meredE
edurAda haya vRuShaBa baka dhEnuka vatsa
modalAda KaLaramardisi yamuLArjunara
padadalli SApavanu kaLedu kiccanE nuMgi
hRudayadoLage idda kALingana tuLidu kAydu
sadaravillade girige hAkidannavannunDu
tudiberaLalindELu divasa giriyadharisi
tridaSanAyakana Bangiside akShaNadalI
kShudhige aMbali kuDidu gOvaLaranaTTi yA
gada annasatiyariMdali tarisi BunjisidE
padumagarBage beDagu tOrida mahadaiva
padumalOcana namma vijaya viThThalarEyA
madanATadalli gOpiyara kUDa nalidA ||4||

triviDitALa
kareya bandakrUra Bakutanna mannisi
maraLe nAriyara oDaMbaDisi
baruta udaradoLu rUpava tOri
kariya sILide rajakanasahita
SarAsana muridu gOmakkaLoDanunDe
haruShadindali mAle koDalu dharisikonDe
kurUpiya tiddi divyAnganiya mADi
taraLanAgi pOgi sokkidAniya konDe
variside mallara kALagadoLage nindu
haridu kaMsana piDidu avana IDADi
udara mEle kuNidu avana mardiside munde
serebidda janani janakara biDiside
merede bAlanAgi sOjigavatOri
paramaejnÁni nIne sAndIpanali OdI
guruputra mRutavAgiralu tanditte
sirirugmiNi satyaBAmeyara mikkAdaShTa
taruNiyara maduvyAdi carite tOri
Baradinda jarAsandha kAlayama SiSupAla
narakahaMsaDibika sAlva paunDrika
duruLAdigaLa dantavaktra baludaityara
orisida avaravara daruLateyanu nODi
karuNadiMdali mucukundanna pAlisI
paripari bageyiMda SaradhiyoLage nalide
haranalli santAna bEDi tapava mADide
hiridO ninna mahime pogaLAlaLavE
arasu ugrasEnage olida vijaya viThThala
sarisari bandante lIle mADida dEva ||5||

aTTatALa
dvArakApuradalli nAriyara kUDa
vAravArake vihAramADida daivA
nAradanu oMdu pArijAtava tarE
kAruNyadali pOgi nAriya saMgaDa
pArijAtavRukSha bErarasi taMde
dAridratanadalli dhAruNisura ninna
sAralu BAgya apAravAgiyitte
Aru hattusAvira satiyaralli
Iraidusutaru kumAri obbaLa vi
stAradiMdali petta mIridA daivavE
vAridhiyoLu pOgi kirITigOsuga
dhAruNisurana kumArana karedittE
BUri dakShiNadindAdhvarava mADida
kOridavara manasAra varavanIvA
vArijadhara namma vijaya viThThalarEyA
tOride suramati nAradana beDagu|| 6||

AditALa
EkamEva nInu lOkadoLage balu
prAkRuta carite anEka bageyali tOri
Akaridarpaja pinAkiya Bakutanna
sUkumArige sOtu tAki sere biddiralu
pAkaSAsana sudhAkalaSa tandavanna
nI karuNadindalEri rAkAbjanante poLeva
nAka janara nODi SrIkanThana hindu mADi
BUkaMpisuva balIkumArana karaga
LA kaDidu mommagana jOkeyindali biDisi
lOka mUraroLage sAkAraneniside
sAkumADide yadukulavannu o
nake nevadiMda lOkESa taledUge
sAkide BUmiya tUkA iLuhi vEga
vAku uddhavage vivEka mArgava pELi
I kRuShNAvatAra sAkumADi oM
du kaLEvara iTTu I kuMBiNige tOri
dA kapaTanATaka SrI kAnta tA
Lanka tamma vijaya viThThalA
sOnkidAkShaNa toMDe BUkAntavAgide||7||

jate
pArthasArathi kuruvaMSa GAtakane mu
ktArtha enna dore vijaya viThThalarEyA|| 8||

 

Posted in ananta chathurdasi, ananta vrata, MADHWA, sulaadhi, Vijaya dasaru

Ananta vrata suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ವ್ರತವೆ ಉತ್ತಮ ವ್ರತವು ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಲು |
ಮತಿವಂತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಥಕೆ ಮೊದಲೂ |
ಲತೆ ಪಲ್ಲವಿಸಿದಂತೆ ಸತತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ |
ಪ್ರತಿದಿನ ವೆಚ್ಚುವದು ಅತಿಶಯದಲ್ಲಿ |
ಖತಿಗೊಳದಿರಿ ಶಾಶ್ವತವೆನ್ನಿರೋ ಜನರೂ |
ಪತಿತರಾಗದೆ ಸಮ್ಮತ ಬಡುವದೂ |
ಶತಕೋಟಿ ಅನ್ಯದೇವತಿಗಳ ವ್ರತಮಾಡೆ |
ಹತವಾಗುವದು ಸುಕೃತವಿದ್ದದ್ದೂ |
ಚತುರ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನಂತಾ |
ವ್ರತ ಕಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಗಾಣೆ ಶ್ರುತಿಯೊಳು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸುಮಂತ ಭೂಸುರನಾ ಕುಮಾರಿ ಸುಶೀಲೆ |
ವಿಮಲಾ ಗುಣವಂತೆ ಶಮೆದಮೆಯಲ್ಲಿರಲು |
ಸುಮಂತ ವಿಪ್ರಾ ಉತ್ತುಮ ಕೌಂಡಣ್ಯಗೆ |
ಸುಮತಿಯಳಾನಿತ್ತಾ ಸುಮನಸರು ಮೆಚ್ಚೆ |
ರಮೆಯರಸ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನಾ |
ತುಮದೊಳಗೆ ನೆನೆದು ಯಮುನಾ ತೀರಕೆ ಬರಲೂ ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಮೌನಿ ಕೌಂಡಿಣ್ಯನು ಮಧ್ಯಾನದಾ ಆನ್ಹಿಕೆಯನು |
ಪ್ರಣವ ಪೂರ್ವದಿಂದಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ ಪೋದಾ ಯ |
ಮುನ ನದಿ ಸಲಿಲಿಗೆ ಘನತೀವರದಿಂದ |
ವ[ನಿ]ತೆ ಸುಶೀಲಿತಾ ವನಜಾಕ್ಷಿಯರು ವೃತಾ |
ವನು ಮಾಡುತಿರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಗಮನಿಸೀ |
ಎನಗೆ ಪೇಳೆಂದವರನನುಸರಿಸಿ ಕೇಳಲೂ |
ಸನುಮತ ಅನಂತನ ವ್ರತವೆಂದೆನಲೂ |
ವಿನಯದಿಂದ ನಮಿಸಿ ಮನದಿಚ್ಛೆಲಿ ನೋಂಪಿ |
ಏನುನೋ ತಾಳದಾನಂತನ ಸೂತ್ರ ತೋಳಿಲಿ |
ದಿನ ಭದ್ರಪದ ಶೋಭನ ಶುಕ್ಲ ಚತರ್ದಶಿ |
ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಮಲೋಚನೆ ಕಟ್ಟಿದಳೊಲಿದೂ |
ಪ್ರಣುತಾರ್ಥಹರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ |
ನೆನದು ಪತಿಯಾ ಕೂಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತೀರೆ ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ವಾರಿಯೊಳಗೆ ಮದವಾರುಣಾ [ಶ್ವದ್ಧನಾ] ಶ್ಯಂದನಾ |
ವಾರುಗಂಗಳು ಪರಿವಾರಾವೊಪ್ಪುತಲಿರೇ |
ಸಾರರತುನಾ ಬಂಗಾರಮಯದಾ ಶೃಂ |
ಗಾರದಾ ಮಂದಿರಾ ತೋರುತಿರಲು ಮನಕೆ
ಕಾರುಣಿಕವು ಮುಂದೆ ನಾರಿಯೊಡನೆ ಮುನಿ |
ವರೇಣ್ಯ ತನ್ನಯಾ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿ |
ಕಾರಣಾ ಪುರುಷಶಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನಾ |
ದೋರದಾ ಮಹಿಮೇಲಿ ಪೂರೈಸಿತು ಭಾಗ್ಯಾ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ತತ್ತುಳಕಲು ಭಾಗ್ಯ |
ನಿತ್ಯಸಂದಣಿಯಿಂದ ಇತ್ತಮುನಿ ಇರುತಿರೆ |
ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭ ಕರದಿ ಸೂತ್ರವಿರಲೂ ಮುನಿ |
ಪೋತ್ತಮಾ ನುಡಿಸಿ ಅದರುತ್ತರವ ತಿಳಿದು |
ಎತ್ತಣ ವೃತವೆಂದು ಮಿತ್ರಿಯಜರದು ಮೋರಾ |
ಕಿತ್ತು ಬಿಸುಟನಾಗಾ ಪಿತ್ತದೊಳಗೆ ತೆಗೆದು |
ಉತ್ತಮಗುಣವಂತೆ ಎತ್ತಿ ಮನದಿ ಹಾ, ಯೆ |
ನುತ್ತ ಪಾಲಿನೊಳದ್ದಿ ತುತಿಸಿ ಗತಿ ಹರಿಯೆ |
ನುತ್ತ ಜತನ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ತಜಾಪಿತ |
ನಂತ, ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಗೆ |
ಹತ್ತದವನಾಗಿ ಮುನಿ ಪೊತ್ತಾ ಕ್ಲೇಶದೊಳಾದ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಬಡತನ ಬಂದು ಬೆಂಬಿಡದಲೆ ಕಾಡಲು |
ಒಡನೆ ಬಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಬ[ಡಿ]ದರು ಪಗೆಯಾಗಿ |
ಪಿಡದಾ ಪರಿಚಾರಾ ಕಿಡಿಗೆಡಿಗೆ ಮುನಿ |
ದಡಿಗಡಿಗೆ ಬೈದೊಡಂಬಡದಿಪ್ಪಾರು |
ಕಡುನೊಂದು ಯತಿ ತನ್ನ ಮಡದಿ ವಿನಯದಿಂದಾ |
ನುಡಿವ ಮಾತನು ತನ್ನೊಡಲೊಳು ಚಿಂತಿಸಿ |
ಸುಡು ಎನ್ನ ಶರೀರ ಬಿಡುವೆ ರಂಗನ ದಿವ್ಯಾ |
ಅಡಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಡಿಯದಲೆ ಪೋಗಿ |
ಕೊಡವೆನೆನುತ ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಪೊರಮಟ್ಟಾ |
ಅಡವಿ ಗಿಡಗಳು ಪಿಡಿದು ಕ್ಲೇಶದಿಂದ |
ಮಿಡಕುತಾಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೊಡದು ನೆತ್ತರಧಾರಿ |
ಇಡುತಲಿ ಬಲುದೂರಾ ಹುಡುಕುತಾ ಮಹೇಂದ್ರ |
ದಡಿಗೆ ಬಂದನು ಋಷಿ |
ಕಡು ಕೃಪಾಸಾಗರಾ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನಂತಾ |
ತಡಿಯ ಕೌಂಡಣ್ಯನು ನಡುಗಿ ಬಾಯಾರಿ ||6||

ಆದಿತಾಳ
ಬರುತಾ ಚೂತಾ ತರುವು ಸರೋ |
ವರಾವೆರಡು ಗೋ ವೃಷಭಾ |
ಖರ ಮದಕುಂಜರಗಳನು |
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅನಂತನಾ | ಕುರುಹನಾ[ನೀ]ವುತೋ |
ರಿರಿ ಎಂದು ಬೆಸಗೊಳಲು | ಅರಿಯಲಿಲ್ಲಂದು ಉ |
ತ್ತರ ನೆರದಾವು ಕೊಡಲು | ಪರಮ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ |
ಒರಗಿದ ಧರಿಗೆ ಮುನಿ | ಹರಿ ಅರಿದು ವೃದ್ಧ ಭೂ |
ಸುರನಾಗಿ ಬಂದು ವಿ | ವರಿಸಿ ತಿಳಿದು ತಡ |
ವರಿಸಿ ಕಿಂಕರ ನೋಡಿರದೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ |
ಕರತಂದು ತನ್ನ ನಿಜ | ಸ್ವರೂಪವಾ ತೋರಿ ಮುನಿಯಾ |
ಪರಿಶ್ರಮ ಪರಿಹರಿಸಿ ಕರುಣವ ಮಾಡಿದನು |
ಸುರರಿಗಸಾಧ್ಯವು | ಮರಿಯದೆ ಪದಿನಾಲ್ಕೋ |
ತ್ಸರಾನಂತನಾ ವೃತ | ಚರಿಸಿ ಸುಖದಿ ಬಂದು |
ವರ ಪುನರ್ವಸು ಸ್ಥಾನಾ | ಇರ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಕಂಡಾ |
ದರ ಶಂಕೆಯನು ಪೇಳಿ | ಹರಿ ಅಂತರ್ಧಾನನಾದಾ |
ತಿರುಗಿ ಕೌಂಡಣ್ಯ ಮುನೀಶ್ವರಾ ಅಕ್ಲೇಶದಲ್ಲಿ |
[ಕ]ರುಣಿ ಜ್ಞಾನವಾ ನೆನದು ಹರಿಯಾ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ |
ಭರದಿಂದ ತನ್ನ ಮಂದಿರಕೈತಂದು ವೃತವ |
ಚರಿಸಿದ ಮನಃ ಪೂರ್ವದರ ಭಕುತಿ ತಪ್ಪದಲೇ |
ಸರಿ ಇಲ್ಲಾದೈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಳಿ |
ಮರಳೆ ಸೇರಿದ ತನ್ನವರ ಸ್ಥಾನದಲಿ ಪೋಗಿ |
ಶಿರಿ ಶ್ರೀಮದನಂತ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಸ್ಥಿರವಾದಾನಂದು ಮೊದಲು | ಶರಧಿ ದಕ್ಷಿಣಾದಲ್ಲಿ ||7||

ಜತೆ
ಯಮ ಸುತನ ನೋತು ಬಲು ಶ್ರಮದಿಂದ ದೂರಾದ
ತಮರಿಗೆ ಸಲ್ಲಾದಿದು ವಿಜಯವಿಠಲ ಬಲ್ಲಾ ||8||

dhruvatALa
vratave uttama vratavu kShitiyoLage nODalu |
mativaMtarige mukti pathake modalU |
late pallavisidante satatadalli Bakti |
pratidina veccuvadu atiSayadalli |
KatigoLadiri SASvatavennirO janarU |
patitarAgade sammata baDuvadU |
SatakOTi anyadEvatigaLa vratamADe |
hatavAguvadu sukRutaviddaddU |
catura mUruti namma vijayaviThalanantA |
vrata kAvudu elli pratigANe SrutiyoLu ||1||

maTTatALa
sumanta BUsuranA kumAri suSIle |
vimalA guNavaMte Samedameyalliralu |
sumanta viprA uttuma kaunDaNyage |
sumatiyaLAnittA sumanasaru mecce |
rameyarasa namma vijayaviThalannA |
tumadoLage nenedu yamunA tIrake baralU ||2||

rUpakatALa
mauni kaunDiNyanu madhyAnadA Anhikeyanu |
praNava pUrvadiMdArcane mADa pOdA ya |
muna nadi salilige GanatIvaradiMda |
va[ni]te suSIlitA vanajAkShiyaru vRutA |
vanu mADutire A kShaNadinda gamanisI |
enage pELendavarananusarisi kELalU |
sanumata anantana vratavendenalU |
vinayadinda namisi manadicCeli nOMpi |
EnunO tALadAnantana sUtra tOLili |
dina Badrapada SOBana Sukla catardaSi |
dinadalli vAmalOcane kaTTidaLolidU |
praNutArthahara namma vijayaviThalanna |
nenadu patiyA kUDi manege barutIre ||3||

JaMpetALa
vAriyoLage madavAruNA [SvaddhanA] SyandanA |
vArugaMgaLu parivArAvopputalirE |
sAraratunA bangAramayadA SRuM |
gAradA mandirA tOrutiralu manake
kAruNikavu munde nAriyoDane muni |
varENya tannayA kuTIrakke baralAgi |
kAraNA puruShaSiri vijayaviThalannA |
dOradA mahimEli pUraisitu BAgyA ||4||

triviDitALa
etta nODidaratta tattuLakalu BAgya |
nityasandaNiyiMda ittamuni irutire |
cittadollaBa karadi sUtraviralU muni |
pOttamA nuDisi adaruttarava tiLidu |
ettaNa vRutavendu mitriyajaradu mOrA |
kittu bisuTanAgA pittadoLage tegedu |
uttamaguNavante etti manadi hA, ye |
nutta pAlinoLaddi tutisi gati hariye |
nutta jatana mADi cittajApita |
naMta, vijayaviThalarEyage |
hattadavanAgi muni pottA klESadoLAda ||5||

aTTatALa
baDatana bandu beMbiDadale kADalu |
oDane biddavarellA ba[Di]daru pageyAgi |
piDadA paricArA kiDigeDige muni |
daDigaDige baidoDaMbaDadippAru |
kaDunoMdu yati tanna maDadi vinayadindA |
nuDiva mAtanu tannoDaloLu cintisi |
suDu enna SarIra biDuve rangana divyA |
aDigaLa baLiyalli taDiyadale pOgi |
koDavenenuta nIru kuDiyade poramaTTA |
aDavi giDagaLu piDidu klESadinda |
miDakutALalli kAloDadu nettaradhAri |
iDutali baludUrA huDukutA mahEndra |
daDige bandanu RuShi |
kaDu kRupAsAgarA namma vijayaviThalanantA |
taDiya kaunDaNyanu naDugi bAyAri ||6||

AditALa
barutA cUtA taruvu sarO |
varAveraDu gO vRuShaBA |
Kara madakunjaragaLanu |
nirIkShisi anantanA | kuruhanA[nI]vutO |
riri eMdu besagoLalu | ariyalillandu u |
ttara neradAvu koDalu | parama mUrCitanAgi |
oragida dharige muni | hari aridu vRuddha BU |
suranAgi bandu vi | varisi tiLidu taDa |
varisi kiMkara nODirade beMbalavAgi |
karataMdu tanna nija | svarUpavA tOri muniyA |
pariSrama pariharisi karuNava mADidanu |
surarigasAdhyavu | mariyade padinAlkO |
tsarAnantanA vRuta | carisi suKadi baMdu |
vara punarvasu sthAnA | ira hELi hiMde kaMDA |
dara Sankeyanu pELi | hari aMtardhAnanAdA |
tirugi kaunDaNya munISvarA aklESadalli |
[ka]ruNi j~jAnavA nenadu hariyA konDADuttA |
Baradinda tanna mandirakaitaMdu vRutava |
carisida manaH pUrvadara Bakuti tappadalE |
sari illAdaiSvarya paripUrNavAgi bALi |
maraLe sErida tannavara sthAnadali pOgi |
Siri SrImadananta vijayaviThalarEyA |
sthiravAdAnandu modalu | Saradhi dakShiNAdalli ||7||

jate
yama sutana nOtu balu Sramadinda dUrAda
tamarige sallAdidu vijayaviThala ballA ||8||

 

Posted in kalyani devi, MADHWA, sthothra, taratamya

Taratamya sthothra (Kalyani devi)

ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವೋತ್ತಮೋಽಥ ಪ್ರಕೃತಿರಥ ವಿಧಿಪ್ರಾಣನಾಥಾವಥೋಕ್ತೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಭಾರತೀ ಚ ದ್ವಿಜಫಣಿಮೃಢಾಶ್ಚ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಷಟ್ ಚ ವಿಷ್ಣೋಃ |
ಸೌಪರ್ಣೀ ವಾರುಣೀ ಪರ್ವತಪತಿತನಯಾ ಚೇಂದ್ರಕಾಮಾವಥಾಸ್ಮಾನ್
ಪ್ರಾಣೋಽಥೋ ಯೋಽನಿರುದ್ಧೋ ರತಿಮನುಗುರವೋ ದಕ್ಷಶಚ್ಯೌ ಚ ಪಾಂತು || ೧ ||

ತ್ರಾಯಂತಾಂ ನಃ ಸದೈತೇ ಪ್ರವಹ ಉತ ಯಮೋ ಮಾನವೀ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ
ಚಾಪ್ಪೋಽಥೋ ನಾರದೋಽಥೋ ಭೃಗುರನಲಕುಲೇಂದ್ರಃ ಪ್ರಸೂತಿಶ್ಚ ನಿತ್ಯಮ್ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮರೀಚಿಪ್ರಮುಖವಿಧಿಸುತಾಃ ಸಪ್ತ ವೈವಸ್ವತಾಖ್ಯ-
ಶ್ಚೈವಂ ವೈ ಮಿತ್ರತಾರೇ ವರನಿಋತಿನಾಮಾ ಪ್ರಾವಹೀ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾಃ || ೨ ||

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋಽಶ್ವಿನೌ ತೌ ಗಣಪತಿಧನಪಾವುಕ್ತಶೇಷಾಃ ಶತಸ್ಥಾ
ದೇವಾಶ್ಚೋಕ್ತೇತರೇ ಯೇ ತದವರಮನವಶ್ಚ್ಯಾವನೋಚಥ್ಯಸಂಜ್ಞೌ |
ವೈನ್ಯೋ ಯಃ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಃ ಕ್ಷಿತಿಪತಿಶಶಬಿಂದುಃ ಪ್ರಿಯಾದಿವ್ರತೋಽಥೋ
ಗಂಗಾಪರ್ಜನ್ಯಸಂಜ್ಞೇ ಶಶಿಯಮದಯಿತೇ ಮಾ ವಿರಾಟ್ ಚಾಽಶು ಪಾಂತು || ೩ ||

ಏಭ್ಯೋಽನ್ಯೇ ಚಾಗ್ನಿಜಾಯಾ ಚ ಜಲಮಯಬುಧಶ್ಚಾಪಿ ನಾಮಾತ್ಮಿಕೋಷಾ-
ಶ್ಚೈವಂ ಭೂಮೌ ತತಾತ್ಮಾ ಶನಿರಪಿ ತಥಿತಃ ಪುಷ್ಕರಃ ಕರ್ಮಪೋಽಪಿ |
ಯೇಽಥಾಽಥೋಚಾಪ್ಯುತಾನಾಮಿಹ ಕಥಿಸಸುರಾ ಮಧ್ಯಭಾಗೇ ಸಮಾಸ್ತೇ
ವಿಷ್ಣ್ವಾದ್ಯಾ ನಃ ಪುನಾಂತು ಕ್ರಮಗದಿತಮಹಾತಾರತಮ್ಯೇನ ಯುಕ್ತಾಃ || ೪ ||

ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರಿಯಮಥ ಚ ಭುವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯೂ ಚ ವಂದೇ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಭಾರತೀಂ ತಾಮಪಿ ಗರುಡಮನಂತಂ ಭಜೇ ರುದ್ರದೇವಮ್ |
ದೇವೀಂ ವಂದೇ ಸುಪರ್ಣೀಮಹಿಪತಿದಯಿತಾಂ ವಾರುಣೀಮಪ್ಯುಮಾಂ ತಾ-
ಮಿಂದ್ರಾದೀನ್ ಕಾಮಮುಖ್ಯಾನಪಿ ಸಕಲಸುರಾಂಸ್ತದ್ಗುರೂನ್ ಮದ್ಗುರೂಂಶ್ಚ || ೫ ||

ಸರ್ವೋತ್ತಮೋ ವಿಷ್ಣುರಥೋ ರಮಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ವಾಯುಶ್ಚ ತದೀಯಪತ್ನ್ಯೌ |
ಅನ್ಯೇ ಚ ದೇವಾಃ ಸತತಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಹರೌ ಸುಭಕ್ತಿಂ ಮಮ ಸಂದಿಶಂತು || ೬ ||

viShNuH sarvOttamO&tha prakRutiratha vidhiprANanAthAvathOktE
brahmANI BAratI ca dvijaPaNimRuDhASca striyaH ShaT ca viShNOH |
sauparNI vAruNI parvatapatitanayA cEndrakAmAvathAsmAn
prANO&thO yO&niruddhO ratimanuguravO dakShaSacyau ca pAntu || 1 ||

trAyantAM naH sadaitE pravaha uta yamO mAnavI candrasUryau
cAppO&thO nAradO&thO BRuguranalakulEndraH prasUtiSca nityam |
viSvAmitrO marIcipramuKavidhisutAH sapta vaivasvatAKya-
ScaivaM vai mitratArE varani^^RutinAmA prAvahI ca prasannAH || 2 ||

viShvaksEnO&Svinau tau gaNapatidhanapAvuktaSEShAH SatasthA
dEvAScOktEtarE yE tadavaramanavaScyAvanOcathyasanj~jau |
vainyO yaH kArtavIryaH kShitipatiSaSabiMduH priyAdivratO&thO
gaMgAparjanyasaMj~jE SaSiyamadayitE mA virAT cA&Su pAntu || 3 ||

EByO&nyE cAgnijAyA ca jalamayabudhaScApi nAmAtmikOShA-
ScaivaM BUmau tatAtmA Sanirapi tathitaH puShkaraH karmapO&pi |
yE&thA&thOcApyutAnAmiha kathisasurA madhyaBAgE samAstE
viShNvAdyA naH punAMtu kramagaditamahAtAratamyEna yuktAH || 4 ||

vandE viShNuM namAmi Sriyamatha ca BuvaM brahmavAyU ca vandE
gAyatrIM BAratIM tAmapi garuDamanaMtaM BajE rudradEvam |
dEvIM vaMdE suparNImahipatidayitAM vAruNImapyumAM tA-
mindrAdIn kAmamuKyAnapi sakalasurAMstadgurUn madgurUMSca || 5 ||

sarvOttamO viShNurathO ramA ca brahmA ca vAyuSca tadIyapatnyau |
anyE ca dEvAH satataM prasannA harau suBaktiM mama sandiSantu || 6 ||

 

Posted in MADHWA

Rakshise kallura puravase

ರಕ್ಷಿಸೇ ಕಲ್ಲೂರ ಪುರವಾಸೆ || ಪ ||
ದಕ್ಷ ಸುತೆ ಪತಿಯ ಪಿತ ಮಾತೆ ಕರುಣಿಸೆ || ಅ.ಪ.||

ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಭಕ್ತ ಪೋಷಿಯೆ
ಉದ್ಧರಿಸೆ ಹರಿಸದನ ವಾಸಿಯೆ
ವೇದ ವೇದಾ೦ತಾಭಿಮಾನಿಯೇ
ಭವದ ಬಾಧೆ ಕಳೆಯೇ ಮಾಯಾ ದೇವಿಯೆ || ೧ ||

ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಿ ದೇವಿ
ಸರ್ವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ
ಪರಿಪರಿಯಿ೦ದ ಹರಿಯ ಸೇವಿಸಿ
ನಿರುತ ಹರಿಭಕ್ತರ ಪೋಷಿಸಿ || ೨ ||

ನಾನಾಲ೦ಕಾರ ಶೋಭಿತೆ ಮಾತೆ
ದಿನಕರಶತಕೋಟಿ ತೇಜಿತೆ
ಕ್ಷೋಣಿಯೋಳಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆ
ನಮ್ಮ ಆನ೦ದವಿಠಲನ೦ಘ್ರಿ ತೋರಿಸೆ || ೩ ||

rakShisE kallUra puravAse || pa ||
dakSha sute patiya pita mAte karuNise || a.pa.||

patita pAvane Bakta pOShiye
uddharise harisadana vAsiye
vEda vEdAntABimAniyE
Bavada bAdhe kaLeyE mAyA dEviye || 1 ||

kShIravAridhiyalli janasi dEvi
sarva sthaLadalli vyApisi
paripariyinda hariya sEvisi
niruta hariBaktara pOShisi || 2 ||

nAnAlankAra SOBite mAte
dinakaraSatakOTi tEjite
kShONiyOLage adhika praKyAte
namma AnandaviThalananGri tOrise || 3 ||

Kallur Mahalakshmi!!!

 

Posted in dasara padagalu, MADHWA, parampara

Jo Jo haadu(Yati/Dasa varenyara)

ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ ತೂಗಿರೆ ಯತಿಗಳ
ತೂಗಿರೆ ದಾಸಗ್ರೇಸರರ ನಾಗಶಯನನು
ರಾಗವ ಪಡೆದಂಥ ಯೋಗಿವರೇಣ್ಯರ ತೂಗಿರೆ ||pa||

ಈ ಮಹಿಯೊಳು ಪುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮುದತೀರ್ಥ
ಸು-ನಾಮದಿ ಕರೆಸುವರ ತೂಗಿರೆ
ಆ ಮುದತೀರ್ಥ ಪದ್ಮನಾಭ
ನಾಮದಿಂದಿರುವರ ತೂಗಿರೆ||1||

ರಾಮನ ತಂದಿತ್ತ ನರಹರಿ ಮುನಿಪರ
ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರ ತೂಗಿರೆ ಆಮ-
ಹಾವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ ಗೆಲಿದಂಥ
ಶ್ರೀ ಮದಕ್ಷೋಭ್ಯರ ತೂಗಿರೆ ||2||

ಕಾಕಿಣಿತೀರಸ್ಥ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರೆಂಬೊ
ನಾಕಪಾಂಶಜರನ ತೂಗಿರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ತಟದಿ ಜಿತಾಮಿತ್ರರೆಂಬೊ ಪಿ-
ನಾಕಿ ಅಂಶಜರನ ತೂಗಿರೆ ||3||

ರಾಜರಂದದಿ ಸುಖಭೋಜನ ಕೃದ್ಯತಿ
ರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದರ ತೂಗಿರೆ
ವ್ಯಾಜದಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರೆನಿಸಿ
ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಮಲಗ್ಯಾರ ತೂಗಿರೆ||4||

ವಾದಿಗಳನು ಯುಕ್ತಿವಾದದಿ ಗೆಲಿದಂಥ
ವಾದಿರಾಜರನ್ನ ತೂಗಿರೆ
ಮೇದಿನಿಯೊಳು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರೆಂಬೊ
ವೇದವ್ಯಾಸಾತ್ಮಜರ ತೂಗಿರೆ ||5||

ಪರಿಮಳ ರಚಿಸಿದ ವರಹಜ ತೀರಸ್ಥ
ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ತೂಗಿರೆ
ಇರುಳು ಕಾಲದಲಿ ತರಣಿಯ ತೋರಿದ
ಗುರುಸತ್ಯ ಬೋಧರ ತೂಗಿರೆ ||6||

ಪರಮತ ಖಂಡನ ನಿರುತದಿ ಮಾಡಿದ
ಗುರುವರದೇಂದ್ರರ ತೂಗಿರೆ
ಗುರು ಭುವನೇಂದ್ರರ ಕರಜವ್ಯಾಸತತ್ವ
ವರಿತ ಯತೀಶರ ತೂಗಿರೆ||7||

ವರಭಾಗವತಸಾರ ಸರಸದಿ ರಚಿಸಿದ
ಗುರುವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ತೂಗಿರೆ
ಪರಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕೂಡಲಿಯೊಳಗಿರುವಂಥ
ಗುರುರಘುವೀರರ ತೂಗಿರೆ ||8||

ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸರಸದಿ ಪೇಳಿದ
ಪುರಂದರ ದಾಸರ ತೂಗಿರೆ
ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಸುರಮುನಿ ಗರುಹಿದ
ಗುರು ವಿಜಯದಾಸರ ತೂಗಿರೆ ||9||

ಬನ್ನವ ಬಿಡಿಸಿ ಶಿಷ್ಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ
ಭಾಗಣ್ಣ ದಾಸರನ್ನು ತೂಗಿರೆ
ಘನ್ನ ಹರಿಯಗುಣ ವರ್ಣಿಸಿದಂಥ ಜ
ಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ತೂಗಿರೆ ||10||

ಮಾನವಿರಾಯರ ಪ್ರಾಣಪದಕರಾದ
ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರ ತೂಗಿರೆ
ವೇಣುಗೋಪಾಲನ್ನ ಗಾನದಿ ತುತಿಸಿದ
ಆನಂದದಾಸರ ತೂಗಿರೆ ||11||

ವಾಸ ಆದಿಶಿಲಾಧೀಶನ್ನ ಭಜಿಸಿದ
ಶೇಷ್ಠ ದಾಸರನ್ನ ತೂಗೀರೆ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಪರ ನರಕೇಸರಿಗತಿಪ್ರೀಯ
ದಾಸೋತ್ತಮರನ್ನ ತೂಗೀರೆ ||12||

tUgire gurugaLa tUgire yatigaLa
tUgire dAsagrEsarara nAgaSayananu
rAgava paDedantha yOgivarENyara tUgire ||pa||

I mahiyoLu puTTi SrImudatIrtha
su-nAmadi karesuvara tUgire
A mudatIrtha padmanABa
nAmadindiruvara tUgire||1||

rAmana tanditta narahari munipara
mAdhava tIrthara tUgire Ama-
hAvidyAraNyarana gelidaMtha
SrI madakShOByara tUgire ||2||

kAkiNitIrastha TIkAcAryareMbo
nAkapAMSajarana tUgire SrIkRuShNa
taTadi jitAmitrareMbo pi-
nAki aMSajarana tUgire ||3||

rAjarandadi suKaBOjana kRudyati
rAja SrIpAdara tUgire
vyAjadi vijaya sAmrAjyarenisi
vyAsarAjaru malagyAra tUgire||4||

vAdigaLanu yuktivAdadi gelidantha
vAdirAjaranna tUgire
mEdiniyoLu kRuShNadvaipAyanareMbo
vEdavyAsAtmajara tUgire ||5||

parimaLa racisida varahaja tIrastha
guru rAGavEndrara tUgire
iruLu kAladali taraNiya tOrida
gurusatya bOdhara tUgire ||6||

paramata KanDana nirutadi mADida
guruvaradEndrara tUgire
guru BuvanEMdrara karajavyAsatatva
varita yatISara tUgire||7||

varaBAgavatasAra sarasadi racisida
guruviShNu tIrthara tUgire
parama kShEtrakUDaliyoLagiruvantha
gururaGuvIrara tUgire ||8||

hariya mahimeyannu sarasadi pELida
purandara dAsara tUgire
harisarvOttamanendu suramuni garuhida
guru vijayadAsara tUgire ||9||

bannava biDisi SiShyanna pAlisida
BAgaNNa dAsarannu tUgire
Ganna hariyaguNa varNisidantha ja
gannAtha dAsara tUgire ||10||

mAnavirAyara prANapadakarAda
prANESadAsara tUgire
vENugOpAlanna gAnadi tutisida
AnaMdadAsara tUgire ||11||

vAsa AdiSilAdhISanna Bajisida
SEShTha dAsaranna tUgIre
SrEShTha kArpara narakEsarigatiprIya
dAsOttamaranna tUgIre ||12||

 

Posted in dasara padagalu, MADHWA

Haridasa vrunda sthothra

ದಾಸವರ್ಯರಿಗೊಂದಿಪೆ | ದಾಸವರ್ಯರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಜನ್ಮಾಂತರದ |
ದೋಷವ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಬೆ ||ಪಲ್ಲ||

ನಾರದ ಮುನಿ ಹರಿ ಯಾಜ್ಞೆಯಿಂದಲೆ ಪುರಂ | ದರ ದಾಸರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ||
ನಾರಾಯಣನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯ| ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹರಹಿದ ||೧||

ಭಜಿಸುವ ಭಕುತರ ಅಗಣಿತ ದೋಷವ| ನಿಜವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂಥ ||
ಸುಜನ ಪೋಷಕ ದುಷ್ಟ ಕುಜನ ಕುಠಾರ ಶ್ರೀ | ವಿಜಯರಾಯರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗುವೆ ||೨||

ಕೋಪ ರಹಿತಭಕ್ತಪಾಪವಿದೂರಕ| ಶ್ರೀ ಪತಿ ಪಾದ ಕಮಲ ಭೃಂಗ ||
ತಾಪಸೋತ್ತಮ ಭವ ತಾಪನಿವಾರಕ| ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಗೆರಗುವೆ ||೩||

ಧರೆಯ ಸುರರ ಉದ್ಧರಿಸಲೋಸುಗ ದಿವ್ಯ | ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗ್ರಂಥವ ||
ವಿರಚಿಸುತಜ್ಞಾನ ಪರಿಹರಿಸಿದಂಥ| ಹರಿಭಕ್ತಾಗ್ರಣಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ||೪||

ಧರೆಯೋಳು ಹರಿ ಲೀಲಾಮೃತ ವೃಷ್ಟಿ ಗರೆಯಲು | ಪರಿ ಪರಿ ಕಥೆಗಳ ರಚಿಸಿದ ||
ವರದೇಂದ್ರ ಮುನಿಗಳ ಪಾದ ಸಾರಸ ಭೃಂಗ | ಪರಮ ಸುಚರಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ ||೫||

ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ ಪರಿ ಪರಿ ಶಿಷ್ಯರಿ | ಗರುಹಿ ಕರುಣದಿಂದುದ್ಧರಿಸಿದ ||
ಪರಮತ ತಿಮಿರಕ್ಕೆ ತರಣಿ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀ | ಗುರು ಪ್ರಾಣೇಶಾರ್ಯರಿಗೆರಗುವೆ ||೬||

ಗುರು ಪಾದ ಸೇವೆಯ ಪರಿ ಪರಿ ಗೈದು ಈ| ಧರೆಯೋಳು ಧನ್ಯರೆಂದೆನಿಸಿದ ||
ಹರಿ ದಾಸ ಕುಲರತ್ನ ಸರ್ವಸದ್ಗುಣ ಪೂರ್ಣ| ವರ ಶ್ರೀಶ ಪ್ರಾಣೇಶ ದಾಸಾರ್ಯ ||೭||

ಗುರು ಪ್ರಾಣೇಶರಕರ ಸರಸಿಜ ಸಂಜಾತ | ಪರಮ ಭಾಗವತರೆನಿಸಿದ ||
ಮರುತ ಮತದ ತತ್ವವರಿದಂಥ ಸುಖದ ಸುಂ | ದರ ವಿಠಲ ಮೋದ ವಿಠಲರೆಂಬ ||೮||

ಭೂಮಿಯೋಳ್ ವರದೇಶ ವಿಠ್ಠಲನ ನಿಜಭಕ್ತ | ಸ್ತೋಮಕ್ಕೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸುವೆ ||
ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಪಾದ ರಜದೊಳೆನ್ನನು ದೇವ | ನೇಮದಿಂದಲಿ ಹೊರಳಾಡಿಸೊ ||೯||

dAsavaryarigondipe | dAsavaryara pAdakkeragi janmAntarada |
dOShava pariharisikoMbe ||palla||

nArada muni hari yAj~jeyindale puran | dara dAsarAgi janisida ||
nArAyaNana divya nAmada mahimeya| mUru lOkagaLalli harahida ||1||

Bajisuva Bakutara agaNita dOShava| nijavAgi pariharisuvantha ||
sujana pOShaka duShTa kujana kuThAra SrI | vijayarAyara pAdakkeraguve ||2||

kOpa rahitaBaktapApavidUraka| SrI pati pAda kamala BRunga ||
tApasOttama Bava tApanivAraka| gOpAladAsarigeraguve ||3||

dhareya surara uddharisalOsuga divya | harikathAmRutasAra granthava ||
viracisutaj~jAna pariharisidantha| hariBaktAgraNi SrI jagannAtha ||4||

dhareyOLu hari lIlAmRuta vRuShTi gareyalu | pari pari kathegaLa racisida ||
varadEndra munigaLa pAda sArasa BRuMga | parama sucarita SrI prANESa ||5||

hari Bakti mArgava pari pari SiShyari | garuhi karuNadinduddharisida ||
paramata timirakke taraNi svarUpa SrI | guru prANESAryarigeraguve ||6||

guru pAda sEveya pari pari gaidu I| dhareyOLu dhanyarendenisida ||
hari dAsa kularatna sarvasadguNa pUrNa| vara SrISa prANESa dAsArya ||7||

guru prANESarakara sarasija sanjAta | parama BAgavatarenisida ||
maruta matada tatvavaridantha suKada sun | dara viThala mOda viThalareMba ||8||

BUmiyOL varadESa viThThalana nijaBakta | stOmakke SirabAgi namisuve ||
A mahAtmara pAda rajadoLennanu dEva | nEmadindali horaLADiso ||9||

 

Posted in dasara padagalu, MADHWA, pranesha dasaru

Allocation of idols to Yathigalu by Madhwacharyaru

ಸುಖ ತೀರ್ಥರೆದುವರನ ಸ್ಥಾಪಿ-
ಸ್ಯೊ೦ಭತ್ತೆತಿಗಳನು ಮಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ
ಅಕಳ೦ಕ ನಾಮಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೊಟ್ಟ
ವಿವಿರ ಬಣ್ಣಿಸುವೆ ಸುಜನರು ಕೇಳಿ || ಪ ||

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೃಷೀಕೇಶ-
ನರಹರಿ ಜನಾರ್ಧನ ಯತಿ |
ಉಪೇ೦ದ್ರ ತೀರ್ಥ ಪಾಪಘ್ನ ವಾಮನ ಮುನಿಪ
ವಿಷ್ಣು ಯತಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ದೋಕ್ಷಜ ತೀರ್ಥರು || 1 ||

ಈ ಪೆಸರಿಲೊ೦ಭತ್ತು ಮ೦ದಿ ರಘುಪತಿ-
ಕಾಳೀ ಮಥನ ವಿಠ್ಠನೆರಡೆರಡು |
ಭೂಪತಿ ನರಸಿ೦ಹ ವಿಠ್ಠಲ ಹೀಗೆ
ಒ೦ಭತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳನು ಕೊಟ್ಟು || 2 ||

ಪದುಮನಾಭರಿಗೆ ರಾಮನ ಕೊಟ್ಟು
ಸಕಲ ದೇಶವನಾಳಿ ಧನ ತಾ ಎನುತಲೀ |
ಅದರ ತರುವಾಯ ಹೃಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರಿ-
ಗೊ೦ದು ರಾಮ ಮೂರ್ತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು || 3 ||

ಬುಧ ಜನಾರ್ಚಿತ ನೃಸಿ೦ಹಾರ್ಯಾರಿಗೆ
ಕಾಳಿಯ ಮರ್ಧನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ |
ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲ ಜನಾರ್ದನ ತೀರ್ಥರಿಗೆ-
ಕಾಳೀ ಮಥನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು || 4 ||

ಯತಿವರ ಉಪೇ೦ದ್ರರಾಯರಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲನ-
ವಾಮನ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲನಾ |
ನತ ಸುರದ್ರುಮ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವರಹ-
ಶ್ರೀರಾಮ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ನರಸಿ೦ಹ || 5 ||

ಅತಿ ಸುಗುಣ ಅಧೋಕ್ಷಜ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವಿಠಲ-
ನಿ೦ತು ವೊ೦ಭತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೊಟ್ಟು |
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ರೌಪ್ಯ ಪೀಠ ಪುರಸ್ಥ-
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲನ ಅರ್ಚನೆ ಗಿಟ್ಟರು ಕೇಳಿ ||6 ||

suKa tIrthareduvarana sthApi-
syomBattetigaLanu mADi avaravarige
akaLanka nAmagaLa mUrtigaLa koTTa
vivira baNNisuve sujanaru kELi || pa ||

SrI padmanABa hRuShIkESa-
narahari janArdhana yati |
upEmdra tIrtha pApaGna vAmana munipa
viShNu yati rAmatIrtha dOkShaja tIrtharu || 1 ||

I pesarilomBattu mandi raGupati-
kALI mathana viThThaneraDeraDu |
BUpati narasimha viThThala hIge
o0Battu mUrtigaLanu koTTu || 2 ||

padumanABarige rAmana koTTu
sakala dESavanALi dhana tA enutalI |
adara taruvAya hRuShikESa tIrthari-
go0du rAma mUrtiyanu koTTu || 3 ||

budha janArcita nRusimhAryArige
kALiya mardhananAda SrIkRuShNa mUrti |
hRudaya nirmala janArdana tIrtharige-
kALI mathana SrIkRuShNa mUrtiyannu koTTu || 4 ||

yativara upEndrarAyarige viThThalana-
vAmana tIrtharige viThThalanA |
nata suradruma viShNu tIrtharige varaha-
SrIrAma tIrtharige narasimha || 5 ||

ati suguNa adhOkShaja tIrtharige viThala-
nintu vomBattu mUrtigaLa koTTu |
kShitiyoLage raupya pITha purastha-
prANESa viThThalana arcane giTTaru kELi ||6 ||