Posted in dasara padagalu, MADHWA, srinivasa kalyana

Mangalam haadu(Srinivasa kalyana)

ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ||

ವರ ವೈಕುಂಠದಿ ಬಂದವಗೆ ವರಗಿರಿಯಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಗೆ
ವರಹ ದೇವನನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವವಗೆ ||

ಸರಸದಿ ಬೇಟಿಗೆ ಹೊರಟವಗೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಳ ಕಂಡವಗೆ
ಮೂರುಳಾಟದಿ ತಾ ಪರವಶನಾಗುತ ಕೊರವಿ ವೇಷವ ಧರಿಸಿರುವವಗೆ||

ಗಗನರಾಜಪುರಕೊಹೋದವಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ನುಡಿಗಳ ನುಡಿದವಗೆ
ಆಗವಾಗಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಕೊದುಯೆಂದು ಗಗನ ರಾಜನ ಸತಿಗೆಹೆಲ್ದಾವಗೆ ||

ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ತಾ ಮಾಡಿದವಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸಹೇ೯ಳಿರುವಗೆ
ಮುನ್ನ ಮಾಡುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ವಾಗಿರಲು ತನ್ನ ಬಳಗ ಕರಿಸುವವಗೆ ||

ಎತ್ತಿ ನಿಬ್ಬಣ ಹೊರವಗೆ ನಿತ್ಯ ತ್ರುಪ್ತನಾಗಿರುವವಗೆ
ಉತ್ತರಾಣಿಯ ವಾಗರವನುಂಡು ತೃಪ್ತನಾಗಿ ತಂಗಿರುವವಗೆ||

ವದಗಿ ಮುಹುತ೯ಕೆ ಬಂದವಗೆ ಸದಯಿನಾಗಿರುವವಗೆ
ಮುದದಿಂದ ಶ್ರೀ ಪದಮಾವತಿಯಳ ಮಾಡುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಧುವರಗೆ||

ಕಾಂತೆಯಿಂದ ಸಹಿತಾದವಗೆ ಸಂತೋಷದಿ ಕುಲಿತಿರುವವಗೆ
ಸಂತತ ಶ್ರೀ ಮದನ೦ತಾದ್ರಿಶಗೆ ಶಾಂತಿ ಮೂರುತಿ ಸರ್ವೋತ್ತ್ಮಗೆ ||

Maṅgaḷaṁ jaya maṅgaḷaṁ||

vara vaikuṇṭhadi bandavage varagiriyali san̄carisuvage
varaha dēvananu smarisi svāmi puṣkaraṇi tīradalliruvavage ||

sarasadi bēṭige horaṭavage sarasijākṣaḷa kaṇḍavage
mūruḷāṭadi tā paravaśanāguta koravi vēṣava dharisiruvavage||

gaganarājapurakohōdavage bage bage nuḍigaḷa nuḍidavage
āgavāgige ninna magaḷa koduyendu gagana rājana satigeheldāvage ||

tanna kārya tā māḍidavage innobbara hesahēḷiruvage
munna māḍuve niścaya vāgiralu tanna baḷaga karisuvavage ||

etti nibbaṇa horavage nitya truptanāgiruvavage
uttarāṇiya vāgaravanuṇḍu tr̥ptanāgi taṅgiruvavage||

vadagi muhuta9ke bandavage sadayināgiruvavage
mudadinda śrī padamāvatiyaḷa māḍuve māḍikoṇḍa vadhuvarage||

kānteyinda sahitādavage santōṣadi kulitiruvavage
santata śrī madana0tādriśage śānti mūruti sarvōttmage ||

 

Advertisements
Posted in dasara padagalu, MADHWA, Vidhyaprasanna thirtharu

Ananda theerthara aradhaneyudhu

ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆಯಿದು
ಆನಂದಪೂರಿತ ಮಹೋತ್ಸವ ||ಪ||

ನಾವಿಂದು ನಿರ್ಮಲ ಮಾನಸದಿಂದ
ಗೋವಿಂದ ಭಕುತರ ಪೂಜಿಸುವ|| ಅ.ಪ||

ಜೀವನ ಚರಿತೆಯ ಕೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮರ
ಜೀವನ ಮಾದರಿ ಎಮಗಿರಲಿ
ಜೀವನದಲಿ ಬೇಸರ ಪಡಬೇಡಿರಿ
ಜೀವೋತ್ತಮರೇ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ||1||

ಎಮ್ಮ ಮತಕೆ ಸಮಮತವಿಲ್ಲವು ಪರ
ಬೊಮ್ಮನ ಸಮ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲ
ಎಮ್ಮ ನುಡಿಗೆ ಸಮ ಹಿತನುಡಿಯಿಲ್ಲವು
ಹಮ್ಮಿನಲೀಪರಿ ಬೋಧಿಸುವ||2||

ನಿನ್ನಯ ವಿಷಯವ ವರ್ಣಿಪುದೆಲ್ಲ ಪ್ರ
ಸನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಧೈರ್ಯದಲಿ
ಇನ್ನು ವೀರ ವೈಷ್ಣವನಾಗುವೆ
ವೆನ್ನುವ ವಚನ ಕುಸುಮವೆರಚಿ ||3||

Ānandatīrthara ārādhaneyidu
ānandapūrita mahōtsava ||pa||

nāvindu nirmala mānasadinda
gōvinda bhakutara pūjisuva|| a.Pa||

jīvana cariteya kēḷi mahātmara
jīvana mādari emagirali
jīvanadali bēsara paḍabēḍiri
jīvōttamarē rakṣisali ||1||

em’ma matake samamatavillavu para
bom’mana sama dēvate illa
em’ma nuḍige sama hitanuḍiyillavu
ham’minalīpari bōdhisuva||2||

ninnaya viṣayava varṇipudella pra
sanna hr̥dayadali dhairyadali
innu vīra vaiṣṇavanāguve
vennuva vacana kusumaveraci ||3||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, Vidhyaprasanna thirtharu

Ellara mane dose thuthu

ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತು ||ಪ||

ಚಿಲ್ಲರೆಯಲ್ಲವಿದೀ ಮಾತು ||ಅ.ಪ||

ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪರ
ಗೇಹಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳೆಸೆಯುಬಹುದೇ
ಮೂರ್ಜಗನಿಂದಕ ತನ್ನಯ ನಾಶಕೆ
ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಫಲ ಭೋಜನ ಮಾಡುವ ||1||

ನೀರ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯವ ಕೇಳದ ಜನ
ರ್ಯಾರಿರುವರು ಈ ಧರೆಯೊಳಗೆ
ಬಾರಿಬಾರಿಗದ ಮನಕೆ ತಾರದೆಲೆ
ದೂರಿನ ನುಡಿಯಲಿ ರುಚಿಯು ಉಚಿತವೆ ||2||

ಗೂಳಿಯು ಹಳ್ಳಕೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಲದಲಿ
ಆಳಗೊಂದು ಕಲ್ಲೆಸೆಯುವರು
ಬಾಳಿಬಾಳಿಸುವ ನರನ ಪ್ರಸನ್ನನು
ಕಾಲಕಾಲದಲಿ ಸಲಹದೇ ಇರುವನೆ ||3||

Ellara mane dōse tūtu ||pa||

cillareyallavidī mātu ||a.Pa||

gājina maneyali vāsisuva para
gēhake kallugaḷeseyubahudē
mūrjaganindaka tannaya nāśake
bīja bitti phala bhōjana māḍuva ||1||

nīra kṣīra n’yāyava kēḷada jana
ryāriruvaru ī dhareyoḷage
bāribārigada manake tāradele
dūrina nuḍiyali ruciyu ucitave ||2||

gūḷiyu haḷḷake bidda kāladali
āḷagondu kalleseyuvaru
bāḷibāḷisuva narana prasannanu
kālakāladali salahadē iruvane ||3||

Posted in guru jagannatha dasaru, MADHWA, sulaadhi

Hasthodaka suladhi

hasthodhaka suladhi

Rāga: Bhairavi tāḷa: Dhruva
hariyu uṇḍanna nam’ma guru rāghavēndrarige।
parama bhakutiyinda arūpisō bagiya।
aritu nityadali parama bhakutaru nīḍe।
paramādaradalli guru kaiyyakombuvanu।
vara yatigaḷannōdaka giri sāgara samavu।
maraḷi nīḍōdu jala nirutadali।
vara brahmacārigiḍe sariyenisuvōdu phala।
vara gr̥hasthanigittenna eraḍu enisovōdu।
vara vanasthanigiḍe vara śatavenisōdu।
paramahansagiḍe vara anantavāguvudaiyya।
aritu ī pariyinda niruta nīḍuvudaiyya।
guruvuṇḍa maneyalli haritānumbuvōnu।
hariyuṇḍa sthaḷadalli vara brahmāṇḍa umbōdu।
vara śāstra sid’dhavidu guruvantaryāmi nam’ma।
guru jagannāthaviṭhṭhala parama haruṣa baḍuvōnu।।

tāḷa: Maṭṭa
anna sāmāgradalli indu kēśava yenni।
munna bhārati paramānna nārāyaṇa।
innu bhakṣake sūryaranna mādhava ghrutake।
cenna lakumi gōvinda yenni।
munna kṣīrake vāṇi annu viṣṇudēva।
ghanna maṇḍigi brahma innu madhughāti।
beṇṇeyalli vāyu canna trivikrama।
munna dadhiyalli sōma varuṇa।
vāma। nannu tiḷi sūpa canna vīpa śrīdhara।
munna śākha patra sonnagadira mitra।
canna hr̥ṣikēśa innu phaladalli।
ghanna śēṣanalli ranna padumanābha।
munna āmladalli svarṇagauri alli।
annu dāmōdara annāmlapati rudra।
canna jayā patiyu munna śarkara। śata।
man’yu vāsudēva ghanna mahima। guru ja।
gannāthaviṭhṭhala pāvanna padayuga। mannadoḷu nenasutiru।।

tāḷa: Triviḍa
paripari upaskāra paramēṣṭhi pradyumna।
arivōdu kaṭu yamavara anirud’dhanna।
vara indu sāsivi ēḷa marīci।
jīragiyalli karpūra candana। kē।
śara bage bage vidha parimaḷadravyake।
smaranu puruṣōttama dēvanippa।
vara rasa ghruta taila pakvadi।
irutiha budhanadhōkṣaja mūruti।
smarisu kūṣmāṇḍa tila māṣa saṇḍigeyali।
vara dakṣa narahari dēvana nenisu।
irutippa manu māṣa bhakṣa। a।
dhvara kāryakacyuta mūrutiyō।
saracira lavaṇadalli niru’r̥ti janārdana।
irutiha śākha phala rasake prāṇōpēndra।
parama puruṣa dēva nihanendu tiḷivōdu।
vara tāmbūla gaṅgā hari nāmaniruvōnu।
vara svādōdakadalli irutippa budhanalli।
irutiha kr̥ṣṇadēva guru jagannāthaviṭhṭhala।
naritu nīḍalu nam’ma guru kaiyyakombōnu।।

tāḷa: Aṭṭa
ondondu kavaḷa gōvindanna smarisutta।
indunibhā bhakṣya kavaḷakke। acyuta।
nendu śākha kavaḷa dhanvantri smarisutta।
munde paramānna ondondu kavaḷakke।
andu viṣṇu pāṇḍuraṅgana smarisutta।
kundillada beṇṇeyumba kāladalli।
tāṇḍava kr̥ṣṇanu dadhyāna kavaḷa śrīnivāsa।
nendu। sutaila ghruta pakvake। veṅkaṭa।
nendu kadaḷi drākṣi kharjūra dāḍima।
chanda nārīkēḷa cūta dhātri jambu।
kandamūla phala bhakṣa kālakke।
nandanandana bālakr̥ṣṇanna smarisutta।
tanda jala pānadalli viṣṇudēva।
nindirade vara tāmbūla kavaḷadalli।
sundara pradyumnadēvanu smarisutta।
llinda āpōśana dvayadalli vāyustha।
indirā ramaṇana mukundana dhēnisi।
nandādi ī rīti cintisi nīḍalu।
sundara guru rāghavēndrā0targata nam’ma।
indirāpati guru jagannāthaviṭhṭhala। tā।
nandadi kaikoṇḍu mannisi porevōnu।।

tāḷa: Ādi
aritu ī pariyinda niruta hastōdaka।
gurugaḷigarpise tvaritadi kaikoṇḍu।
parama sukhavittu paripālipariha।
paradalli ivarige baruva durita।
taridu porevaru illavō ivaranu biṭṭare।
hariyu allade matten’yaru ārai।
hari tā muniyē gurugaḷu kāyuvaru।
gurugaḷu muniyē hari tā kāyanu।
vara śāstra purāṇavu pēḷōdu।
guruvē tāyitande guruvē mamadaiva।
guruvē pāravāra guruvē gati nīti।
guruvē pālisendu gurugaḷa bhajise।
guruvu doretare hari tā dorevanu।
guruvu maretare hari tā marevanu।
gurugaḷa pāda śira pariyanta smarisalu pāpa।
parihāravāgōdu guruvantargata nam’ma।
guru jagannāthaviṭhṭhala paramahansa parama puruṣa baḍuvōnu।।

jate
cintisi padārtha intu nīḍalu guru।
antaga guru jagannāthaviṭhṭhala komba।।

Posted in dasara padagalu, MADHWA, vijayeendra theertharu

Vijayamooruthi poreyo

ವಿಜಯಮೂರುತಿ ಪೊರೆಯೋ ವಿಜಯೀಂದ್ರಯತಿವರ್ಯ |
ವಿಜಯನಗರೇಶನುತ ಪಾದಪಂಕಜನೇ | |ಪ ||

ಕಾವೇರಿ ತಟನಿಕಟ ಕುಂಭಕೋಣಾವಾಸಿ |
ಶೈವಯತಿಮತ್ತೇಭ ಪಂಚಾನನ || ಅ.ಪ. ||

ಪರಮಗುರು ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥೋಧ್ಯಾನ
ಪರಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಸತ್ಸಾರಸದಿ ವಿಹರಿಸುವ |
ಪರಮಹಂಸನೇ ಯಮ್ಮ ಪರಿಕಿಸದಲನವರತ
ಪರವಾದಿಜಯವೀಯೋ ನರಹರಿಯ ಪ್ರಿಯನೇ || 1 ||

ಹತ್ತ್ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸತ್ಕೃತಿಗಳನು ವಿರಚಿಸಿ
ಮಿಥ್ಯವಾದವ ಮುರಿದ ಸತ್ಯಶೀಲ ಯತೀಂದ್ರ |
ಮತ್ತಕಾಶಿನಿಯರಂ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದಲೆ
ಚಿತ್ತೇಶನಂ ಗೆಲಿದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಯೆಮ್ಮ || 2 ||

ಪಂಥವನು ತೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತರೆಂಬ
ಮತ್ತವಾದಿಯ ಜಯಿಸಿ ಮಧ್ವಮತ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ |
ಪತಿತಪಾವನ ನಮ್ಮ ಕಮಲೇಶನಂಘ್ರಿಯನು
ನುತಿಸುತ್ತಲನವರತ ಭುಕುತರನು ಪೊರೆಯುತಿಹೆ || 3 ||

Guru satyādhirāja sujana tārārāja
pore enna kalpabhūja
smaranayyana siricaraṇakamala bhr̥ṅga
viratyādi guṇōttuṅga śubhāṅga ||pa||

kariviṇḍu śaṅkeyillade tiruguta kē
sariya kaṇḍōḍuvante
dhareyoḷu durvādigaḷu ninnidiru saṁ
carisalan̄juvaram’mam’ma mahima ||1||

kālavarita snāna mauna japa sr̥k
jāla vyākhyānagaḷa
pēḷi śrīrāmana meccisuva pūta
śīla tatvakallōla viśāla||2||

hāṭakakuvadhukāṅkṣerahita prasannaveṁ
kaṭapati padadvayava
truṭiyoḷagala satyābhinava tīrthakara
kaṭa san̄jāta suprīta ||3||

Posted in dasara padagalu, MADHWA

Dasara pada on Sri Sathyadhiraja thirtharu

ಗುರು ಸತ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸುಜನ ತಾರಾರಾಜ
ಪೊರೆ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪಭೂಜ
ಸ್ಮರನಯ್ಯನ ಸಿರಿಚರಣಕಮಲ ಭೃಂಗ
ವಿರತ್ಯಾದಿ ಗುಣೋತ್ತುಂಗ ಶುಭಾಂಗ ||pa||

ಕರಿವಿಂಡು ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗುತ ಕೇ
ಸರಿಯ ಕಂಡೋಡುವಂತೆ
ಧರೆಯೊಳು ದುರ್ವಾದಿಗಳು ನಿನ್ನಿದಿರು ಸಂ
ಚರಿಸಲಂಜುವರಮ್ಮಮ್ಮ ಮಹಿಮ ||1||

ಕಾಲವರಿತ ಸ್ನಾನ ಮೌನ ಜಪ ಸೃಕ್
ಜಾಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ
ಪೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಪೂತ
ಶೀಲ ತತ್ವಕಲ್ಲೋಲ ವಿಶಾಲ||2||

ಹಾಟಕಕುವಧುಕಾಂಕ್ಷೆರಹಿತ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂ
ಕಟಪತಿ ಪದದ್ವಯವ
ತ್ರುಟಿಯೊಳಗಲ ಸತ್ಯಾಭಿನವ ತೀರ್ಥಕರ
ಕಟ ಸಂಜಾತ ಸುಪ್ರೀತ ||3||

Guru satyādhirāja sujana tārārāja
pore enna kalpabhūja
smaranayyana siricaraṇakamala bhr̥ṅga
viratyādi guṇōttuṅga śubhāṅga ||pa||

kariviṇḍu śaṅkeyillade tiruguta kē
sariya kaṇḍōḍuvante
dhareyoḷu durvādigaḷu ninnidiru saṁ
carisalan̄juvaram’mam’ma mahima ||1||

kālavarita snāna mauna japa sr̥k
jāla vyākhyānagaḷa
pēḷi śrīrāmana meccisuva pūta
śīla tatvakallōla viśāla||2||

hāṭakakuvadhukāṅkṣerahita prasannaveṁ
kaṭapati padadvayava
truṭiyoḷagala satyābhinava tīrthakara
kaṭa san̄jāta suprīta ||3||

 

Posted in dasara padagalu, MADHWA, purushottama thirtharu

Dasara pada on Sri Purushotthama thirtharu

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರೇ | ಪಾಲಿಸಿ ಎನ್ನಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರೆ ||pa||

ಧೃತ – ಸಾರಿ ಬಂದೆನು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಲುಭೂರಿ ಕರುಣವ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಸಿ ||a.pa||

ಅಲವ ಬೋಧರ ಮತವಾ | ಪೊಂದಿದರಆಲಸಾದೆ ಭಜಿಸುವರ್ಗೇ |
ಧೃತ – ಶೀಲ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿ ಸಲಹುತಕೀಳು ಕರ್ಮವ ಕಳೆವ ಮೌನಿಯೆ ||1||

ದ್ವಿಜ ಮೌಳಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ | ತವದಯದಿತೇಜೋ ತನಯನ ಪಡೆಯಲು |
ಧೃತ – ದ್ವಿಜನ ಗೈದಾವಿಪ್ರಸುತನನುನಿಜ ಸುಪೀಠದಿ ನಿಲಿಸಿ ಮೆರೆದ ||2||

ಜಯ ಧ್ವಜ ಕರಜಾತಾ | ವಾತಗೆ ಪ್ರೀತಕಣ್ವ ತಟದಿ ವಿಖ್ಯಾತಾ |
ಧೃತ – ತೋಯ ಜಾಕ್ಷಾನಾದ ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನರತನೆ ||3||

Puruṣōttama tīrtharē | pālisi ennapuruṣōttama tīrthare ||pa||

dhr̥ta – sāri bandenu nim’ma nōḍalubhūri karuṇava māḍi pālisi ||a.Pa||

alava bōdhara matavā | pondidara’ālasāde bhajisuvargē |
dhr̥ta – śīla mārgava tōri salahutakīḷu karmava kaḷeva mauniye ||1||

dvija mauḷi rāmācārya | tavadayaditējō tanayana paḍeyalu |
dhr̥ta – dvijana gaidāviprasutananunija supīṭhadi nilisi mereda ||2||

jaya dhvaja karajātā | vātage prītakaṇva taṭadi vikhyātā |
dhr̥ta – tōya jākṣānāda gurugōvinda viṭhalana dhyānaratane ||3||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, Sri vedavyasa thirtharu

Dasara pada on sri Vedavyasa thirtharu

ನಮಿಸುವೆನು ನಮಿಸುವೆನು ಮುನಿವರ್ಯರೇ ||pa||

ಅಮಮ ನಿಮ್ಮಯ ಮಹಿಮೆಯ ಪೊಗಳಲೆನ್ನಳವೇ ||a.pa||
.
ಭಾವ ಬೋಧಾರ್ಯ ವಿಮಲ ಸತ್ಕರಜಾತ
ಭಾವಿ ಬೊಮ್ಮನ ಮತದಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಖ್ಯಾತ
ಧಾವಿಸಿ ನಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಓವಿ ನಮಿಪರ ತ್ರಾತ
ಕಾವುದೆಮ್ಮನು ಬಿಡದೆ ಪಾವಮಾನಿಯ ಪ್ರೀತ||1||

ಇಂದ್ರಗ ವರಜನಾಮ ಮಂದವಾಹಿನಿ ತಟದಿ
ಚೆಂದುಳ್ಳ ಮಹತೆನಿಪ ವೃಂದಾವನದೊಳು |
ಇಂದಿರೇ ರಮಣ ಶಿರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮನದಿ
ಛಂದಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ ನಿಂದ ಯತಿವರ್ಯಾ ||2||

ಮೋದ ಮುನಿ ಸದ್ಭಾವ ಬೋಧಿಸುತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ವೇದ ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರೀತಿ ಆದರದಿ ಗಳಿಸೀ |
ಮೋದ ದಾಯಕನೆನಿಸಿ ಸಾಧುಗಳ ಸಲಹುತ್ತ
ಸಾಧಿಸಿದೆ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ರಾಜ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ||3||

ಜೀಮೂತ ಸತ್‍ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೋಭಿಸುವ ವಿಖ್ಯಾತಆ
ಮಾಯಿ ಮತ ತಿಮಿರ ಹರಿಚಕ್ಷುಜಾತ |
ಪಾಮರನು ನಾನಿಮ್ಮ ಚರಣಂಗಳಭಿನಮಿಪೆ
ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಪಾದ ನೀ ತೋರೊ ಮುನಿಪ ||4||

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಖ್ಯ ಮಹ ಮಹಿಮೆ ಪರಿಕಿಸಲು |
ಸನ್ಮನದಿ ನೃಪನೆನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೌಪೀನವಾ |ಒ
ಮ್ಮನದಿ ಅಗ್ನಿಗಿಡೆ ದಹಿಸಲಾರದೆ ಪೋದ
ಸನ್ಮಹಿಮ ವೇದೇಶ ಸನ್ನುತನೆ ಪೊರೆಯೋ ||5||

ಹರಿಭಕ್ತ ಸುರತರುವೆ ವರ ಸು ಚಿಂತಾಮಣಿಯೆ
ಪರಮ ಸೇವಾಸಕ್ತ ಶರಣ ಸುರಧೇನು |
ಹರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತೆ ಸ್ಥಿರ ಪಡಿಸೆ
ಸಂಚರಿಸಿಮೆರೆದ ವೇದವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥ ಸದ್ದಭಿಧಾ||6||

ಘನಗಿರಿ ನರಹರಿಯ ಪದವನುಜ
ಸಂಜಾತಮಿನುಗುತಿಹ ವಾಮನಾ ನದಿಯ
ಸಂಗಮದಿಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠ್ಠಲನ |
ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತ ಪೊರೆಮಹ ವಿರಕ್ತ ||7||

Namisuvenu namisuvenu munivaryarē ||pa||

amama nim’maya mahimeya pogaḷalennaḷavē ||a.Pa||
.
Bhāva bōdhārya vimala satkarajāta
bhāvi bom’mana matadi pūrṇa vikhyāta
dhāvisi nim’maḍige ōvi namipara trāta
kāvudem’manu biḍade pāvamāniya prīta||1||

indraga varajanāma mandavāhini taṭadi
cenduḷḷa mahatenipa vr̥ndāvanadoḷu |
indirē ramaṇa śiri rāmacandrana manadi
chandāgi dhyānisuta ninda yativaryā ||2||

mōda muni sadbhāva bōdhisuta śiṣyarige
vēda vyāsara prīti ādaradi gaḷisī |
mōda dāyakanenisi sādhugaḷa salahutta
sādhiside satkīrti rāja sanmān’ya ||3||

jīmūta sat‍kṣētra śōbhisuva vikhyāta’ā
māyi mata timira haricakṣujāta |
pāmaranu nānim’ma caraṇaṅgaḷabhinamipe
śrī manōhara pāda nī tōro munipa ||4||

brahmacaryākhya maha mahime parikisalu |
sanmanadi nr̥panenna nim’ma kaupīnavā |o
m’manadi agnigiḍe dahisalārade pōda
sanmahima vēdēśa sannutane poreyō ||5||

haribhakta surataruve vara su cintāmaṇiye
parama sēvāsakta śaraṇa suradhēnu |
hariya sarvōttamate sthira paḍise
san̄carisimereda vēdavyāsa tīrtha saddabhidhā||6||

ghanagiri narahariya padavanuja
san̄jātaminugutiha vāmanā nadiya
saṅgamadiguṇapūrṇanāda guru gōvinda viṭhṭhalana |
manadi dhyānāsakta poremaha virakta ||7||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, Sri sathyavrata thirtharu

Dasara pada on Sri Sathya Vrata thirtharu

ಶಿರಿ ಸತ್ಯವ್ರತಸುರ ತರುವೆ ನಿಮ್ಮಯಪಾದವರಶತ ಪತ್ರಕ್ಕೆಭಿನಮಿಪೇ||pa||

ಪರಮ ದುರ್ಮತದ್ವಾಂತ ಭಾಸ್ಕರವರಸುಜ್ಞಾನಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿಹೆ
ನಿರತ ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥರವರಸು ಭಾಷ್ಯಾಮೃತವ ನುಣಿಸೋ ||a.pa||

ಪೊಗಳಲೆನ್ನಳವೆ ನಿಮ್ಮಗಣಿತ ಮಹಿಮೆಯಜನದಿ ವಿಖ್ಯಾತರೆ ಗುರುವೇ |
ಸುಗುಣಿತವ ಭಕ್ತರ್ಗೆ ಕಾಡುವವಿಗಡ ಅಪಸ್ಮಾರ ಕುಷ್ಠವುಮಿಗಿಲು
ರೋಗಾದಿಗಳ ಕಳೆಯುತಬಗೆ ಬಗೆಂದಲಿ ಸ್ತುತ್ಯರಾಗಿಹ ||1||

ಸರಿತು ಪ್ರವಹದಿ ಎರಡೆರಡು ಸುತರ್ಗಳಹರಣ ಪೋಗಲು ಖೇದದೀ |
ವರದ್ವಿಜನು ರಘುನಾಥಾಖ್ಯ ಭಕ್ತಿಲಿಶಿರಿಸತ್ಯವ್ರತರನು ಸೇವೆಗೈಯ್ಯುಲು
ಅರಿತು ಸಂತಾನಾಷ್ಟ ಕಂಗಳತ್ವರಿತ ಕರುಣಿಸಿ ಪೊರೆದಗುರುವರ||2||

ಶಿರಿಸತ್ಯ ಸಮಧರೀ ವೃಂದಾವನದ ಬಳಿಶಿರಿಮನ್ಯಾಯಾಸುಧೆ ಪಠಿಸೇ |
ಗುರುವರರು ಸಂತುಷ್ಟ ಪಡುತಲಿಶಿರವತೂಗಲು ಅಂತರಂಗದಿ
ವರಸುವೃಂದಾವನವು ತನ್ನಯಶಿರವ ತೂಗುತ ತೋರಿತಚ್ಛರಿ ||3||

ವಾದಿಭಹರ್ಯಕ್ಷ ಮೇಧಾವಿ ವಿಭುಧೇಡ್ಯಸುಧಾಪಿವೃತಿ ಕರ್ತಾರ |
ಮೇಧಿನಿಯ ಸಂಚರಿಸಿದುರ್ವಾದಿಗಳ ಬಲು ಖಂಡಿ ಸುತ
ಭೋಧಿಸುತ ತತ್ವಗಳ ಸುಜನಕೆಹಾದಿಮೋಕ್ಷಕೆ ತೋರ್ದ ಯತಿವರ ||4||

ವೇದವಿದ್ಯಾಖ್ಯ ಸತ್ಕರಜರೆಂದೆನಿಸುತ್ತಮೋದ ತೀರ್ಥರ ಸೇವೆಗೈದೂ |
ಹಾದಿ ಚರಿಸುತ ಸಾಂಗ್ಲಿಕ್ಷೇತ್ರದಿಆದರದಿ ವೃಂದಾವನವ ಪೊಕ್ಕು
ನಾದಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನಮೋದ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತ ಗುರುವರ ||5||

Śiri satyavratasura taruve nim’mayapādavaraśata patrakkebhinamipē||pa||

parama durmatadvānta bhāskaravarasujñānākāṅkṣiyāgihe
nirata śrī madānanda tīrtharavarasu bhāṣyāmr̥tava nuṇisō ||a.Pa||

pogaḷalennaḷave nim’magaṇita mahimeyajanadi vikhyātare guruvē |
suguṇitava bhaktarge kāḍuvavigaḍa apasmāra kuṣṭhavumigilu
rōgādigaḷa kaḷeyutabage bagendali stutyarāgiha ||1||

saritu pravahadi eraḍeraḍu sutargaḷaharaṇa pōgalu khēdadī |
varadvijanu raghunāthākhya bhaktiliśirisatyavrataranu sēvegaiyyulu
aritu santānāṣṭa kaṅgaḷatvarita karuṇisi poredaguruvara||2||

śirisatya samadharī vr̥ndāvanada baḷiśiriman’yāyāsudhe paṭhisē |
guruvararu santuṣṭa paḍutaliśiravatūgalu antaraṅgadi
varasuvr̥ndāvanavu tannayaśirava tūguta tōritacchari ||3||

vādibhaharyakṣa mēdhāvi vibhudhēḍyasudhāpivr̥ti kartāra |
mēdhiniya san̄carisidurvādigaḷa balu khaṇḍi suta
bhōdhisuta tatvagaḷa sujanakehādimōkṣake tōrda yativara ||4||

vēdavidyākhya satkarajarendenisuttamōda tīrthara sēvegaidū |
hādi carisuta sāṅglikṣētradi’ādaradi vr̥ndāvanava pokku
nādaguru gōvinda viṭhalanamōda dhyānāsakta guruvara ||5||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, Sri sathyagnana thirtharu

Dasara pada on Sathyagnana thirtharu

ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮುನಿರಾಯಾ ತವಸ್ಮರಣೆ ಸತತ ಕೊಡು ಜೀಯಾ ||pa||

ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಕಣಿಯೆ ಧ್ಯಾನ ಮೌನ ಜಪ-ತಪಗಳ ನಿಧಿಯೆ||a.pa||

ಸರ್ವತ್ರದಿ ಶ್ರಿ ಹರಿಯನು ಕಾಣುತ
ಸರ್ವಭೂತ ‘ತರತನಾಗಿ
ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜಿಸಿ
ಸರ್ವಜ್ಞಮತ ಸುದಾಂಬುಧಿಗೆ ಚಂದ್ರಮನಾದೆ||1||

ಭರತಾರುಣ್ಯದಿ ಪರಮ ಹಂಸನಾಗಿ
ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಧುರವ’ಸಿ
ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ ಧರೆಯೊಳು
ಪೂರ್ಣಜ್ಞರ ಧ್ವಜ ಮೆರೆಸಿದ ಧೀರಾ||2||

ಲೌಕಿಕವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜಿಸಿ ನೀ-
ಪರಲೋಕ ಸಾಧನ ಲೋಕಕೆ ತಿಳಿಸಿ
ಟೀಕಾರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಾನವ ಹೊಂದಿದ
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭೂಪತಿ’ಠ್ಠಲನ ದೂತಾ ||3||

Satya jñāna munirāyā tavasmaraṇe satata koḍu jīyā ||pa||

jñāna bhakti vairāgyada kaṇiye dhyāna mauna japa-tapagaḷa nidhiye||a.Pa||

sarvatradi śri hariyanu kāṇuta
sarvabhūta’taratanāgi
sarvōttamanu śrīrāmana pūjisi
sarvajñamata sudāmbudhige candramanāde||1||

bharatāruṇyadi parama hansanāgi
dharma sāmrājyada dhurava’si
dharma sanrakṣaṇe māḍuta dhareyoḷu
pūrṇajñara dhvaja meresida dhīrā||2||

laukikavanu sampūrṇa tyajisi nī-
paralōka sādhana lōkake tiḷisi
ṭīkārāyara sannidhānava hondida
śrīkānta bhūpati’ṭhṭhalana dūtā ||3||