Posted in krishna, krishna jayanthi, krishnajanmashtami, MADHWA, sulaadhi, Vijaya dasaru

Krishna avatara katha suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಕೃಷ್ಣಾ ಕಮಲನಾಭಾ ಕ್ರೀಡಾವಿನೋದ ಸರ್ವೋ
ತ್ಕøಷ್ಟ ಉದಾರ ಮನುಜವಿಗ್ರಹ ಲೀಲಾ
ಕೃಷ್ಣ ಬಾಂಧವ ಗೋಪಾ ಖಗವಾಗನ ದೇವಾ
ಅಷ್ಟ ಮಹಿಷಿ ರಮಣಾ ಶಾಮವರ್ನಾ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತಾ ನಿರ್ದೋಷ ಗುಣವಾರಿಧಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠಜನಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪುರುಷಾ
ದುಷ್ಟದಾನವ ಹರಣಾ ದುಃಖನಿವಾರಣಾ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪಾಲಿಸುವ ವಿಶ್ವಾ ಮನೋ
ಭೀಷ್ಟವೇ ಭುಜಗಶಯ್ಯ ಸಕಲರಿಗೆ ಬ
ಲಿಷ್ಟನೇ ಭವದೂರ ಅನಂತ ಕಾಲ ಧ
ರ್ಮಿಷ್ಟನೇ ವೈಕುಂಠರಮಣ ಗೋಪಾಲನಾಥ
ನಿಷ್ಠಜನರ ಪಾತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕೋಟಿ ತೇಜ
ತೃಷ್ಟನಾಗಿ ನಾನಾ ಚರಿತೆ ನಡಿಸುವ ಮಾಯಾ
ಕಷ್ಟ ದಾರಿದ್ರರಹಿತಾ ಕರುಣಿ ದಾನಿಗಳರಸ
ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವರೂಪ ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣ
ವೃಷ್ಣಿಕುಲೋದ್ಭವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಎನ್ನಾ
ರಿಷ್ಟ ಪೋಗಾಡು ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಿ ನೋಡು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಮಹಾದುರುಳರು ಉದುಭವಿಸಿ
ನಿರುತ ಧರ್ಮಕೆ ಕೇಡು ತರುತಿರಲಾಗಿ ನಿ
ರ್ಜರ ಸಮುದಾಯವು ನೆರೆದು ಯೋಚಿಸಿ ತಾ
ಮರಸ ಸುತನ ಬಳಿಗೆ ಹರಿದು ಪೋಗಲು ನಿನಗೆ
ಅರುಹಲು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಆದರಿಸಿ
ಸುರರಿಗೆಲ್ಲಾ ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಅವತರಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿ ಸಂ
ಚರಿಸುತ್ತಲಿರು ಎಂದು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ
ಪೊರೆದಾ ಪ್ರೀತಿ ದೈವಾ ನರಲೀಲೆ ತೋರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ನರಹರಿ ರೂಪಧರಿಸಿದ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ||2||

ರೂಪಕ ತಾಳ
ಅಸುರ ಕಂಸನು ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯ
ಖ್ಖಸನಾಗಿ ರೋಷದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯ
ಮಸದು ಮತ್ಸರಿಸಿ ಇಡಿಸಿದೆ ನಿಗಳವ ಬಂ
ಧಿಸಿ ಶೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸೂಯವ ಬಡುತಲೆ
ಕುಸುಮನಾಭನೇ ಜನಿಸುವೆನೆಂದು ಮಾ
ನಿಸ ವೇಷವನು ತಾಳಿ ಕುಶಲದಿಂದಲಿ ಆ
ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಬಸುರಿಲಿ ಉದುಭವಿಸಿ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಗದಾ
ಬಿಸಿಜ ಚನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ಚತುರಹಸ್ತಾ
ದಿಶೆಗೆ ರವಿಯಂತೆ ರಂಜಿಸುವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ
ಹಸುಳೆಯಾಗಿ ತೋರಿದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ
ವಸುಧಿ ಭಾರಹರಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನೀನೆ
ಶಿಶುವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡೆ ಈರ್ವರಿಗೆ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಮಧುರಾ ಪುರದಲಿ ಜನಿಸಿ ವೇಗದಿ ಯಮುನಾ
ನದಿದಾಟುವಾಗ ಉರಗನು ಸೇವೆಯನು ಮಾಡೆ
ಒದಗಿ ತಂದು ನಿನ್ನ ಯಶೋದಾದೇವಿಯ
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಒಯ್ಯೇ
ಅದರಿಂದ ಕಂಸಗೆ ಖೇದ ವೆಗ್ಗಳಿಸೆ ಕ
ರೆದು ಪೂತನಿಯನಟ್ಟೀ ಅವಳ ಅಸು ಹೀರಿದೆ
ಒದೆದೆ ಶಕಟನ ವನಕ್ಕೆ ಪೋದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಲೀ
ಮುದದಿಂದಲಿ ಬಲು ಜಾರ ಚೋರನೆನಿಸಿದೆ
ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದೇ
ಗದೆ ಬಲ್ಲು ಗಜುಗು ಚಂಡಾಟದಲಿ ಮೆರೆದೇ
ಎದುರಾದ ಹಯ ವೃಷಭ ಬಕ ಧೇನುಕ ವತ್ಸ
ಮೊದಲಾದ ಖಳರಮರ್ದಿಸಿ ಯಮುಳಾರ್ಜುನರ
ಪದದಲ್ಲಿ ಶಾಪವನು ಕಳೆದು ಕಿಚ್ಚನೇ ನುಂಗಿ
ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಕಾಳಿಂಗನ ತುಳಿದು ಕಾಯ್ದು
ಸದರವಿಲ್ಲದೆ ಗಿರಿಗೆ ಹಾಕಿದನ್ನವನ್ನುಂಡು
ತುದಿಬೆರಳಲಿಂದೇಳು ದಿವಸ ಗಿರಿಯಧರಿಸಿ
ತ್ರಿದಶನಾಯಕನ ಭಂಗಿಸಿದೆ ಅಕ್ಷಣದಲೀ
ಕ್ಷುಧಿಗೆ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿದು ಗೋವಳರನಟ್ಟಿ ಯಾ
ಗದ ಅನ್ನಸತಿಯರಿಂದಲಿ ತರಿಸಿ ಭುಂಜಿಸಿದೇ
ಪದುಮಗರ್ಭಗೆ ಬೆಡಗು ತೋರಿದ ಮಹದೈವ
ಪದುಮಲೋಚನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಮದನಾಟದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರ ಕೂಡ ನಲಿದಾ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಕರೆಯ ಬಂದಕ್ರೂರ ಭಕುತನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ
ಮರಳೆ ನಾರಿಯರ ಒಡಂಬಡಿಸಿ
ಬರುತ ಉದರದೊಳು ರೂಪವ ತೋರಿ
ಕರಿಯ ಸೀಳಿದೆ ರಜಕನಸಹಿತ
ಶರಾಸನ ಮುರಿದು ಗೋಮಕ್ಕಳೊಡನುಂಡೆ
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಮಾಲೆ ಕೊಡಲು ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ
ಕುರೂಪಿಯ ತಿದ್ದಿ ದಿವ್ಯಾಂಗನಿಯ ಮಾಡಿ
ತರಳನಾಗಿ ಪೋಗಿ ಸೊಕ್ಕಿದಾನಿಯ ಕೊಂಡೆ
ವರಿಸಿದೆ ಮಲ್ಲರ ಕಾಳಗದೊಳಗೆ ನಿಂದು
ಹರಿದು ಕಂಸನ ಪಿಡಿದು ಅವನ ಈಡಾಡಿ
ಉದರ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದು ಅವನ ಮರ್ದಿಸಿದೆ ಮುಂದೆ
ಸೆರೆಬಿದ್ದ ಜನನಿ ಜನಕರ ಬಿಡಿಸಿದೆ
ಮೆರೆದೆ ಬಾಲನಾಗಿ ಸೋಜಿಗವತೋರಿ
ಪರಮe್ಞÁನಿ ನೀನೆ ಸಾಂದೀಪನಲಿ ಓದೀ
ಗುರುಪುತ್ರ ಮೃತವಾಗಿರಲು ತಂದಿತ್ತೆ
ಸಿರಿರುಗ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರ ಮಿಕ್ಕಾದಷ್ಟ
ತರುಣಿಯರ ಮದುವ್ಯಾದಿ ಚರಿತೆ ತೋರಿ
ಭರದಿಂದ ಜರಾಸಂಧ ಕಾಲಯಮ ಶಿಶುಪಾಲ
ನರಕಹಂಸಡಿಬಿಕ ಸಾಲ್ವ ಪೌಂಡ್ರಿಕ
ದುರುಳಾದಿಗಳ ದಂತವಕ್ತ್ರ ಬಲುದೈತ್ಯರ
ಒರಿಸಿದ ಅವರವರ ದರುಳತೆಯನು ನೋಡಿ
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಮುಚುಕುಂದನ್ನ ಪಾಲಿಸೀ
ಪರಿಪರಿ ಬಗೆಯಿಂದ ಶರಧಿಯೊಳಗೆ ನಲಿದೆ
ಹರನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಬೇಡಿ ತಪವ ಮಾಡಿದೆ
ಹಿರಿದೋ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪೊಗಳಾಲಳವೇ
ಅರಸು ಉಗ್ರಸೇನಗೆ ಒಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಸರಿಸರಿ ಬಂದಂತೆ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ ದೇವ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ದ್ವಾರಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರ ಕೂಡ
ವಾರವಾರಕೆ ವಿಹಾರಮಾಡಿದ ದೈವಾ
ನಾರದನು ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತವ ತರೇ
ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ಪೋಗಿ ನಾರಿಯ ಸಂಗಡ
ಪಾರಿಜಾತವೃಕ್ಷ ಬೇರರಸಿ ತಂದೆ
ದಾರಿದ್ರತನದಲ್ಲಿ ಧಾರುಣಿಸುರ ನಿನ್ನ
ಸಾರಲು ಭಾಗ್ಯ ಅಪಾರವಾಗಿಯಿತ್ತೆ
ಆರು ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಸತಿಯರಲ್ಲಿ
ಈರೈದುಸುತರು ಕುಮಾರಿ ಒಬ್ಬಳ ವಿ
ಸ್ತಾರದಿಂದಲಿ ಪೆತ್ತ ಮೀರಿದಾ ದೈವವೇ
ವಾರಿಧಿಯೊಳು ಪೋಗಿ ಕಿರೀಟಿಗೋಸುಗ
ಧಾರುಣಿಸುರನ ಕುಮಾರನ ಕರೆದಿತ್ತೇ
ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದಾಧ್ವರವ ಮಾಡಿದ
ಕೋರಿದವರ ಮನಸಾರ ವರವನೀವಾ
ವಾರಿಜಧರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ತೋರಿದೆ ಸುರಮತಿ ನಾರದನ ಬೆಡಗು|| 6||

ಆದಿತಾಳ
ಏಕಮೇವ ನೀನು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಬಲು
ಪ್ರಾಕೃತ ಚರಿತೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲಿ ತೋರಿ
ಆಕರಿದರ್ಪಜ ಪಿನಾಕಿಯ ಭಕುತನ್ನ
ಸೂಕುಮಾರಿಗೆ ಸೋತು ತಾಕಿ ಸೆರೆ ಬಿದ್ದಿರಲು
ಪಾಕಶಾಸನ ಸುಧಾಕಲಶ ತಂದವನ್ನ
ನೀ ಕರುಣದಿಂದಲೇರಿ ರಾಕಾಬ್ಜನಂತೆ ಪೊಳೆವ
ನಾಕ ಜನರ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಹಿಂದು ಮಾಡಿ
ಭೂಕಂಪಿಸುವ ಬಲೀಕುಮಾರನ ಕರಗ
ಳಾ ಕಡಿದು ಮೊಮ್ಮಗನ ಜೋಕೆಯಿಂದಲಿ ಬಿಡಿಸಿ
ಲೋಕ ಮೂರರೊಳಗೆ ಸಾಕಾರನೆನಿಸಿದೆ
ಸಾಕುಮಾಡಿದೆ ಯದುಕುಲವನ್ನು ಒ
ನಕೆ ನೆವದಿಂದ ಲೋಕೇಶ ತಲೆದೂಗೆ
ಸಾಕಿದೆ ಭೂಮಿಯ ತೂಕಾ ಇಳುಹಿ ವೇಗ
ವಾಕು ಉದ್ಧವಗೆ ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗವ ಪೇಳಿ
ಈ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಸಾಕುಮಾಡಿ ಒಂ
ದು ಕಳೇವರ ಇಟ್ಟು ಈ ಕುಂಭಿಣಿಗೆ ತೋರಿ
ದಾ ಕಪಟನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಕಾಂತ ತಾ
ಳಂಕ ತಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಾ
ಸೋಂಕಿದಾಕ್ಷಣ ತೊಂಡೆ ಭೂಕಾಂತವಾಗಿದೆ||7||

ಜತೆ
ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕುರುವಂಶ ಘಾತಕನೆ ಮು
ಕ್ತಾರ್ಥ ಎನ್ನ ದೊರೆ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ|| 8||

dhruvatALa
kRuShNA kamalanABA krIDAvinOda sarvO
tkaøShTa udAra manujavigraha lIlA
kRuShNa bAMdhava gOpA KagavAgana dEvA
aShTa mahiShi ramaNA SAmavarnA
sRuShTi saMhAra kartA nirdOSha guNavAridhi
SrEShThajanaka svAtaMtra puruShA
duShTadAnava haraNA duHKanivAraNA
iShTArtha pAlisuva viSvA manO
BIShTavE BujagaSayya sakalarige ba
liShTanE BavadUra anaMta kAla dha
rmiShTanE vaikuMTharamaNa gOpAlanAtha
niShThajanara pAtra mitra kOTi tEja
tRuShTanAgi nAnA carite naDisuva mAyA
kaShTa dAridrarahitA karuNi dAnigaLarasa
viShNu viSvarUpa lOkavilakShaNa
vRuShNikulOdBava vijaya viThThala ennA
riShTa pOgADu divyadRuShTiyiMdali nODu ||1||

maTTatALa
dharaNiyoLage mahAduruLaru uduBavisi
niruta dharmake kEDu tarutiralAgi ni
rjara samudAyavu neredu yOcisi tA
marasa sutana baLige haridu pOgalu ninage
aruhalu kELuttalE karuNadiMdali Adarisi
surarigellA dharaNiyoLage avatarisi mundAgi saM
carisuttaliru eMdu paramAnugraha mADi
poredA prIti daivA naralIle tOri vijaya viThThala
narahari rUpadharisida parama maMgaLa mUrti ||2||

rUpaka tALa
asura kaMsanu tAmasa buddhiyalli vya
KKasanAgi rOShadalli vasudEva dEvakiya
masadu matsarisi iDiside nigaLava ban
dhisi Seremaneyalli asUyava baDutale
kusumanABanE janisuvenendu mA
nisa vEShavanu tALi kuSaladindali A
vasudEva dEvaki basurili uduBavisi cakrAbjagadA
bisija cannAgi dharisida caturahastA
diSege raviyante ranjisuva svaprakASa
hasuLeyAgi tOrida paranjyOti
vasudhi BAraharaNa vijaya viThThala nIne
SiSuvAgi kaNNige kANisi konDe Irvarige||3||

JaMpetALa
madhurA puradali janisi vEgadi yamunA
nadidATuvAga uraganu sEveyanu mADe
odagi tandu ninna yaSOdAdEviya
badiyalli iTTu durgAdEviya oyyE
adarinda kaMsage KEda veggaLise ka
redu pUtaniyanaTTI avaLa asu hIride
odede SakaTana vanakke pOdalli kAlilI
mudadindali balu jAra cOraneniside
maduve illade bahu makkaLannu paDedE
gade ballu gajugu canDATadali meredE
edurAda haya vRuShaBa baka dhEnuka vatsa
modalAda KaLaramardisi yamuLArjunara
padadalli SApavanu kaLedu kiccanE nuMgi
hRudayadoLage idda kALingana tuLidu kAydu
sadaravillade girige hAkidannavannunDu
tudiberaLalindELu divasa giriyadharisi
tridaSanAyakana Bangiside akShaNadalI
kShudhige aMbali kuDidu gOvaLaranaTTi yA
gada annasatiyariMdali tarisi BunjisidE
padumagarBage beDagu tOrida mahadaiva
padumalOcana namma vijaya viThThalarEyA
madanATadalli gOpiyara kUDa nalidA ||4||

triviDitALa
kareya bandakrUra Bakutanna mannisi
maraLe nAriyara oDaMbaDisi
baruta udaradoLu rUpava tOri
kariya sILide rajakanasahita
SarAsana muridu gOmakkaLoDanunDe
haruShadindali mAle koDalu dharisikonDe
kurUpiya tiddi divyAnganiya mADi
taraLanAgi pOgi sokkidAniya konDe
variside mallara kALagadoLage nindu
haridu kaMsana piDidu avana IDADi
udara mEle kuNidu avana mardiside munde
serebidda janani janakara biDiside
merede bAlanAgi sOjigavatOri
paramaejnÁni nIne sAndIpanali OdI
guruputra mRutavAgiralu tanditte
sirirugmiNi satyaBAmeyara mikkAdaShTa
taruNiyara maduvyAdi carite tOri
Baradinda jarAsandha kAlayama SiSupAla
narakahaMsaDibika sAlva paunDrika
duruLAdigaLa dantavaktra baludaityara
orisida avaravara daruLateyanu nODi
karuNadiMdali mucukundanna pAlisI
paripari bageyiMda SaradhiyoLage nalide
haranalli santAna bEDi tapava mADide
hiridO ninna mahime pogaLAlaLavE
arasu ugrasEnage olida vijaya viThThala
sarisari bandante lIle mADida dEva ||5||

aTTatALa
dvArakApuradalli nAriyara kUDa
vAravArake vihAramADida daivA
nAradanu oMdu pArijAtava tarE
kAruNyadali pOgi nAriya saMgaDa
pArijAtavRukSha bErarasi taMde
dAridratanadalli dhAruNisura ninna
sAralu BAgya apAravAgiyitte
Aru hattusAvira satiyaralli
Iraidusutaru kumAri obbaLa vi
stAradiMdali petta mIridA daivavE
vAridhiyoLu pOgi kirITigOsuga
dhAruNisurana kumArana karedittE
BUri dakShiNadindAdhvarava mADida
kOridavara manasAra varavanIvA
vArijadhara namma vijaya viThThalarEyA
tOride suramati nAradana beDagu|| 6||

AditALa
EkamEva nInu lOkadoLage balu
prAkRuta carite anEka bageyali tOri
Akaridarpaja pinAkiya Bakutanna
sUkumArige sOtu tAki sere biddiralu
pAkaSAsana sudhAkalaSa tandavanna
nI karuNadindalEri rAkAbjanante poLeva
nAka janara nODi SrIkanThana hindu mADi
BUkaMpisuva balIkumArana karaga
LA kaDidu mommagana jOkeyindali biDisi
lOka mUraroLage sAkAraneniside
sAkumADide yadukulavannu o
nake nevadiMda lOkESa taledUge
sAkide BUmiya tUkA iLuhi vEga
vAku uddhavage vivEka mArgava pELi
I kRuShNAvatAra sAkumADi oM
du kaLEvara iTTu I kuMBiNige tOri
dA kapaTanATaka SrI kAnta tA
Lanka tamma vijaya viThThalA
sOnkidAkShaNa toMDe BUkAntavAgide||7||

jate
pArthasArathi kuruvaMSa GAtakane mu
ktArtha enna dore vijaya viThThalarEyA|| 8||

 

Posted in dasara padagalu, krishna, MADHWA, purandara dasaru

Baare gopamma

ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಯ್ಯನಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||ಪ||
ಆರು ತೂಗಿದರು ಮಲಗನು ಮುರವೈರಿ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||ಅ||

ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ಮೈ ಒರೆಸೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ಮೇರುವ ಹೊತ್ತು ಮೈ ಭಾರವೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||1||

ಧರಣಿ ಕೋರೆಯಲಿಟ್ಟು ದವಡೆ ನೊಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ದುರುಳ ರಕ್ಕಸನ ಕರುಳ ಕಂಡಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||2||

ನೆಲನನಳೆದು ಪುಟ್ಟ ಬೆರಳು ನೊಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ಛಲದಿಂದ ಕೊಡಲಿಯ ಪಿಡಿದೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||3||

ಬಲು ಸೈನ್ಯ ಕಪಿಗಳ ನೋಡೆನೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ನೆಲುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯು ನಿಲುಕದೆಂದೆಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||4||

ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತವರ ಎತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ಉತ್ತಮ ತೇಜಿಯ ಹತ್ತೇನೆಂದಳುತಾನೆ ಗೋಪ್ಯಮ್ಮ ||5||

ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೆ ಮಲಗಲೊಲ್ಲನು ಮುರವೈರಿ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ದಿಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲಕೆ ಮೊಲೆ ಕೊಡು, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||6||

Bārē gōpam’ma nim’ma bālayyanaḷutāne, bārē gōpam’ma ||pa||
āru tūgidaru malaganu muravairi, bārē gōpam’ma ||a||

nīroḷu muḷugi mai oresendaḷutāne, bārē gōpam’ma
mēruva hottu mai bhāravendaḷutāne, bārē gōpam’ma ||1||

dharaṇi kōreyaliṭṭu davaḍe nondaḷutāne, bārē gōpam’ma
duruḷa rakkasana karuḷa kaṇḍaḷutāne, bārē gōpam’ma ||2||

nelananaḷedu puṭṭa beraḷu nondaḷutāne, bārē gōpam’ma
chaladinda koḍaliya piḍidendaḷutāne, bārē gōpam’ma ||3||

balu sain’ya kapigaḷa nōḍenendaḷutāne, bārē gōpam’ma
neluvina beṇṇeyu nilukadendeḷutāne, bārē gōpam’ma ||4||

battale nintavara etti koḷḷendaḷutāne, bārē gōpam’ma
uttama tējiya hattēnendaḷutāne gōpyam’ma ||5||

toṭṭiloḷage malagalollanu muravairi, bārē gōpam’ma
diṭṭa śrī purandaraviṭhalake mole koḍu, bārē gōpam’ma ||6||

Posted in krishna, krishna jayanthi, MADHWA

Sri Krishna Devaru

Eka sloki Bhagavatham

ಅದೌ ದೇವಕಿದೇವಿಗರ್ಭಜನನಂ ಗೋಪೀಗೃಹೇ ವರ್ಧನಂ
ಮಾಯಾ ಪೂತನಿಜೀವಿತಾಪಹರಣಂ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣಮ್ |
ಕಂಸಚ್ಛೇದನಕೌರವಾದಿಹನನಂ ಕುಂತೀಸುತಾಃ ಪಾಲನಂ
ಏತದ್ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಕಥಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಮೃತಮ್ ||

Adau Devaki Deva Garbhajananam Gopigrihe
Vardhanam Mayaputhana Jeevithapaharanam Govardhanodaranam
Kamsachedana Kauravadihananam Kunthi Sutha Palanam
Ethadbhagavatham Puranakaditham Srikrishna Leelamritham

Ashtothram

 1. Krishna ashtothram satha namaavali

Sthothragalu

 1. Sri Krishna stuthi
 2. Ashta Mahishiyukta Krishna Stotram
 3. Krishna ashtakam by vadirajaru
 4. Krishna Charithra Manjari
 5. Sri krishna ashtaka (Antya kaala smarane)
 6. Krishnaastakam
 7. Sri Krishna Dwadasa Nama stotram

Sloka for kids:

Dasara padagalu

 1. Dasara padagalu on sri krishna
 2. Sri Bhagavatha
 3. Dasamas skandam Bagavatha(Composer: Vadirajaru)
 4. Krishna avatara katha suladhi
Posted in dasara padagalu, krishna, MADHWA, prasanna venkata dasaru

Nine Gathi Krishnaa enagae

ನೀನೆ ಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಎನಗೆ ನೀನೆ ಗತಿ ಕೃಷ್ಣ. ||ಪ||

ನೀನೆ ಗತಿಯೆಂದಾನತನಾಗಿ
ಮಾನಾಪಮಾನವ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆ
ಜ್ಞಾನವಿಹೀನನ ಪಾವನಮಾಡಿ
ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಕರುಣಿಸೊ ನಮ್ಮಯ್ಯನೆ ||೧||

ತನುವಸ್ಥಿರ ಮನವತಿಚರ ಒದಗಿದ
ಧನ ನಶ್ವರ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾಬ್ಜದ
ನೆನವಿಗೆಯೊಂದನೆ ಕೊಡುಕಡೆ ಮೊದಲಿಗೆ
ಜನನವಸಾನದ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಡಿಯಲು ||೨||

ಶರಣಾಗತ ಶರಣರಕರಪಿಡಿವಾ
ಬಿರುದಿನ ದೊರೆಗಿನ್ನನುಮಾನ್ಯಾಕೆ
ಪರಮಪತಿತನ ಪೂತನ ಮಾಡ್ಯು
ದ್ಧರಿಸುವ ಸಿರಿ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣ. ||೩||

nIne gati kRuShNA enage nIne gati kRuShNa. ||pa||

nIne gatiyendAnatanAgi
mAnApamAnava ninagoppiside
j~jAnavihInana pAvanamADi
SrI narahari karuNiso nammayyane ||1||

tanuvasthira manavaticara odagida
dhana naSvara ninnaya pAdAbjada
nenavigeyondane koDukaDe modalige
jananavasAnada baLLiya kaDiyalu ||2||

SaraNAgata SaraNarakarapiDivA
birudina doreginnanumAnyAke
paramapatitana pUtana mADyu
ddharisuva siri prasanvenkaTa kRuShNa. ||3||

Posted in dasara padagalu, krishna, MADHWA, prasanna venkata dasaru

Kartha Krishnayya

ಕರ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನೀ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಎನ್ನಾರ್ತದನಿಗೊಲಿದು ಬಾರಯ್ಯ ॥

ಸುಗುಣದಖಣಿಯೆ ನೀ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಎಮ್ಮಘವ ನೋಡಿಸಲು ನೀ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಧಗೆಯೇರಿತು ತಾಪ ಬಾರಯ್ಯ ಸದಾ ।
ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಮಳೆಗೆರೆಯೆ ಬಾರಯ್ಯ ॥೧॥

ವೈರಿವರ್ಗದಿ ನೊಂದೆ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಮತ್ಯಾರೂ ಗೆಳೆಯರಿಲ್ಲ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಸೇರಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣೆಗೆ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯ ತೋರಲು ಬಾರಯ್ಯ ॥೨॥

ವೈರಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡಬಾರಯ್ಯ ।
ನಾನಾರೋಗದ ಭೇಷಜ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಜಾರುತದಾಯು ಬೇಗ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಉದಾರ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ಬಾರಯ್ಯ ॥೩॥

kartA kRuShNayya nI bArayya |
ennArtadanigolidu bArayya ||

suguNadaKaNiye nI bArayya |
emmaGava nODisalu nI bArayya |
dhageyEritu tApa bArayya sadA |
muguLnage maLegereye bArayya ||1||

vairivargadi nonde bArayya |
matyArU geLeyarilla bArayya |
sEride ninnaya karuNege bArayya |
oLLe dAriya tOralu bArayya ||2||

vairAgyaBAgyava koDabArayya |
nAnArOgada BEShaja bArayya |
jArutadAyu bEga bArayya |
udAra prasannavenkaTa bArayya ||3||

Posted in krishna, MADHWA, Vadirajaru

Ashta Mahishiyukta Krishna Stotram

ಓಂ || ಹೃದ್ಗುಹಾಶ್ರಿತಪಕ್ಷೀಂದ್ರ ವಲ್ಗುವಾಕ್ಯೈಃ ಕೃತಸ್ತುತೇ |
ತದ್ಗರುತ್ಕಂಧರಾರೂಢ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ ||

ಅತ್ಯುನ್ನತ್ಯಾಽಖಿಲೈಃ ಸ್ತುತ್ಯ ಶ್ರುತ್ಯಂತಾತ್ಯಂತಕೀರ್ತಿತ |
ಸತ್ಯಯೋಹಿತ ಸತ್ಯಾತ್ಮನ್ ಸತ್ಯಭಾಮಾಪತೇ ನಮಃ || ೨ ||

ಜಾಂಬವತ್ಯಾಃ ಕಂಬುಕಂಠಾಲಂಬಿಜೃಂಭಿಕರಾಂಬುಜ |
ಶಂಭುತ್ರ್ಯಂಬಕಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಂಬತಾತ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩ ||

ನೀಲಾಯ ವಿಲಸದ್ಭೂಷಾಜಾಲಾಯೋಜ್ಜ್ವಲಮಾಲಿನೇ |
ಲೋಲಾಲಕೋದ್ಯತ್ಫಾಲಾಯ ಕಾಲಿಂದೀಪತಯೇ ನಮಃ || ೪ ||

ಜೈತ್ರಚಿತ್ರಚರಿತ್ರಾಯ ಶಾತ್ರವಾನೀಕಮೃತ್ಯವೇ |
ಮಿತ್ರಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮೋ ಮಿತ್ರವಿಂದಾಪ್ರಿಯಾಯ ತೇ || ೫ ||

ಬಾಲಾನೇತ್ರೋತ್ಸವಾನಂತಲೀಲಾಲಾವಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ |
ನೀಲಾಕಾಂತಾಯ ತೇ ಭಕ್ತಾವಾಲಾಯಾಽಸ್ತು ನಮೋ ನಮಃ || ೬ ||

ಭದ್ರಾಯ ಸ್ವಜನಾವಿದ್ಯಾನಿದ್ರಾವಿದ್ರಾವಣಾಯ ವೈ |
ರುದ್ರಾಣೀಭದ್ರಮೂಲಾಯ ಭದ್ರಾಕಾಂತಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೭ ||

ರಕ್ಷಿತಾಖಿಲವಿಶ್ವಾಯ ಶಿಕ್ಷಿತಾಖಿಲರಕ್ಷಸೇ |
ಲಕ್ಷಣಾಪತಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಭಿಕ್ಷುಶ್ಲಾಘ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೮ ||

ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರೇಶಂ ಷೋಡಶಾತೀತಮಚ್ಯುತಮ್ |
ಈಡೇತ ವಾದಿರಾಜೋಕ್ತಪ್ರೌಢಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಸಂತತಮ್ || ೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜಯತಿಕೃತಂ ಅಷ್ಟಮಹಿಷೀಯುಕ್ತಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

OM || hRudguhASritapakShIndra valguvAkyaiH kRutastutE |
tadgarutkandharArUDha rukmiNISa namO&stu tE || 1 ||

atyunnatyA&KilaiH stutya SrutyantAtyaMtakIrtita |
satyayOhita satyAtman satyaBAmApatE namaH || 2 ||

jAMbavatyAH kaMbukanThAlaMbijRuMBikarAMbuja |
SaMButryaMbakasaMBAvya sAMbatAta namO&stu tE || 3 ||

nIlAya vilasadBUShAjAlAyOjjvalamAlinE |
lOlAlakOdyatPAlAya kAlindIpatayE namaH || 4 ||

jaitracitracaritrAya SAtravAnIkamRutyavE |
mitraprakASAya namO mitraviMdApriyAya tE || 5 ||

bAlAnEtrOtsavAnaMtalIlAlAvaNyamUrtayE |
nIlAkAntAya tE BaktAvAlAyA&stu namO namaH || 6 ||

BadrAya svajanAvidyAnidrAvidrAvaNAya vai |
rudrANIBadramUlAya BadrAkAMtAya tE namaH || 7 ||

rakShitAKilaviSvAya SikShitAKilarakShasE |
lakShaNApatayE nityaM BikShuSlAGyAya tE namaH || 8 ||

ShODaSastrIsahasrESaM ShODaSAtItamacyutam |
IDEta vAdirAjOktaprauDhastOtrENa santatam || 9 ||

|| iti SrImadvAdirAjayatikRutaM aShTamahiShIyuktakRuShNastOtraM saMpUrNam ||

Posted in krishna, MADHWA, Vadirajaru

Sri Krishna stuthi

ಯದಿ ದಿಶಸಿ ನಯನಪಟುತಾಂ ತರ್ಹಿ ಭವಚ್ಚರಣಕಮಲಸೇವಾಯೈ |
ಆಯಾಸ್ಯಾಮಿ ದಯಾಲೋ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚೇತ್ಪೂಜಯಾಮಿ ಕಥಮಂಧಃ || ೧ ||

ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಪುಂಸೋ ಮರಣಾದತಿರಿಚ್ಯತೇ ಕಿಲಾಕೀರ್ತಿಃ |
ಇತಿ ಗೀತಾಸು ಹಿ ಗೀತಂ ಭವತಾ ಭವತಾಪತಿಮಿರರವೇ || ೨ ||

ನಾನಾಪರಾಧಶತಕಂ ಹೀನೇ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಯಿ ಮತ್ತೇ |
ದೀನಾನಾಮುದ್ಧರ್ತ್ರಾ ಕ್ಷಂತವ್ಯಂ ತತ್ ಕ್ಷಮಾವತಾ ಭವತಾ || ೩ ||

ಕುಂತತಸಂತತಿಲಸಿತಂ ಚೂಡಾತ್ರಯಶೋಭಿಮೌಲಿಭಾಗಮಹಮ್ |
ಶತಪತ್ರಪತ್ರನೇತ್ರಂ ಶಶಿವದನಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದಿದೃಕ್ಷಾಮಿ || ೪ ||

ಕುಂಡಲಮಂಡಿತಗಂಡಂ ಕಂಬುಗ್ರೀವಂ ಮನೋರಮೋರಸ್ಕಮ್ |
ದಂಡಂ ದಾಮ ಚ ದಧತಂ ಪಾಂಡವಸಖಮರ್ಚ್ಯಮರ್ಚಯಾಮಿ ಕದಾ || ೫ ||

ರಮ್ಯತಮೋದರಜಘನಂ ಕಮ್ರೋರುಂ ವೃತ್ತಜಾನುಯುಗಜಂಘಮ್ |
ರಕ್ತಾಬ್ಜಸದೃಶಪಾದಂ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ತ್ವಾಽರ್ಚಯಾಮಿ ಸದಯ ಕದಾ || ೬ ||

ದೋಷಾತಿದೂರಂ ಶುಭಗುಣರಾಶಿಂ ದಾಸೀಕೃತಾಖಿಲಾನಿಮಿಷಮ್ |
ಭೂಷಣಭೂಷಿತಗಾತ್ರಂ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಚಿತ್ರಚರಿತ ವೀಕ್ಷೇ ತ್ವಾಮ್ || ೭ ||

ಮಧ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ತ್ವಾಂ ವಿಧ್ವಸ್ತಾಶೇಷಕುಜನಕುಲಮ್ |
ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಯಾಚೇ ತದ್ವಿರಚಯ ಯದ್ದಿತಂ ಮಮಾದ್ಯ ಹರೇ || ೮ ||

ಸ್ತುತಿಮಿತಿ ಪುಣ್ಯಕಥನ ತೇ ಪ್ರಥಿತಕೃತೇ ವಾದಿರಾಜಯತಿರಕೃತ |
ಸತತಂ ಪಠತಾಂ ಹಿ ಸತಾಮತಿವಿಶದಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿತತಮತಿಮ್ || ೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜಪೂಜ್ಯಚರಣವಿರಚಿತಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

yadi diSasi nayanapaTutAM tarhi BavaccaraNakamalasEvAyai |
AyAsyAmi dayAlO kRuShNa na cEtpUjayAmi kathamaMdhaH || 1 ||

saMBAvitasya puMsO maraNAdatiricyatE kilAkIrtiH |
iti gItAsu hi gItaM BavatA BavatApatimiraravE || 2 ||

nAnAparAdhaSatakaM hInE yadyasti kRuShNa mayi mattE |
dInAnAmuddhartrA kShaMtavyaM tat kShamAvatA BavatA || 3 ||

kuntatasaMtatilasitaM cUDAtrayaSOBimauliBAgamaham |
SatapatrapatranEtraM SaSivadanaM pratidinaM didRukShAmi || 4 ||

kunDalamanDitaganDaM kaMbugrIvaM manOramOraskam |
danDaM dAma ca dadhataM pAnDavasaKamarcyamarcayAmi kadA || 5 ||

ramyatamOdarajaGanaM kamrOruM vRuttajAnuyugajaMGam |
raktAbjasadRuSapAdaM hastAByAM tvA&rcayAmi sadaya kadA || 6 ||

dOShAtidUraM SuBaguNarASiM dAsIkRutAKilAnimiSham |
BUShaNaBUShitagAtraM nEtrAByAM citracarita vIkShE tvAm || 7 ||

madhvapratiShThitaM tvAM vidhvastASEShakujanakulam |
mUrdhnA praNamya yAcE tadviracaya yadditaM mamAdya harE || 8 ||

stutimiti puNyakathana tE prathitakRutE vAdirAjayatirakRuta |
satataM paThatAM hi satAmativiSadAM dEhi kRuShNa vitatamatim || 9 ||

|| iti SrImadvAdirAjapUjyacaraNaviracitA kRuShNastutiH samAptA ||

Posted in krishna, krishnaashtakam, MADHWA, vishnu theertharu

Sri krishn ashtaka (Antya kaala smarane)

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಮಧುಸೂದನ ಕೈಟಭಾರೇ
ಲಕ್ಷೀಶ ಪಕ್ಷಿವರ ವಾಹನ ವಾಮನೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೧ ।।

ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲಪತೇ ನವನೀತ ಚೋರ
ಶ್ರೀ ನಂದನಂದನ ಮುಕುಂದ ದಯಾಪರೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೨ ।।

ನಾರಾಣಾಖಿಲ ಗುಣಾರ್ಣವ ವೇದ
ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ಗಜಾಧಿಪ ಮೋಚಕೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೩ ।।

ಆನಂದ ಸಚ್ಚಿದಾಖಿಲಾತ್ಮಕ ಭಕ್ತ ವರ್ಗ
ಸ್ವಾನನ್ದ ದಾನ ಚತುರಾಗಮ ಸನ್ನುತೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೪ ।।

ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣತೋsಧಿಕ ಸುಖ್ಯಾತಕ ರೂಪ ದೇವ
ಪ್ರೋದ್ಯದ್ದಿವಾಕರ ನಿಭಾಚ್ಯುತ ಸದ್ಗುಣೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೫ ।।

ವಿಶ್ವಾಂಧಕಾರಿ ಮುಖ ದೈವತ ವಂದ್ಯ ಶಾಶ್ವತ್
ವಿಶ್ವೋದ್ಭವಸ್ಥಿತಿಮೃತಿ ಪ್ರಭೃತಿ ಪ್ರದೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೬ ।।

ನಿತ್ತೈಕ ರೂಪ ದಶ ರೂಪ ಸಹಸ್ರ ಲಕ್ಷಾ
ನಂತ ರೂಪ ಶತ ರೂಪ ವಿರೂಪಕೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೭ ।।

ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಗತ ಸರ್ವ ಶುಭಾನುರೂಪ
ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಕ ಸದೋದಿತ ಸತ್ಪ್ರಿಯೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೮ ।।

SrI vAsudEva madhusUdana kaiTaBArE
lakShISa pakShivara vAhana vAmanEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 1 ||

gOvinda gOkulapatE navanIta cOra
SrI nandanandana mukunda dayAparEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 2 ||

nArANAKila guNArNava vEda
pArAyaNa priya gajAdhipa mOcakEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 3 ||

Ananda saccidAKilAtmaka Bakta varga
svAnanda dAna caturAgama sannutEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 4 ||

SrI prANatOsdhika suKyAtaka rUpa dEva
prOdyaddivAkara niBAcyuta sadguNEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 5 ||

viSvAndhakAri muKa daivata vandya SASvat
viSvOdBavasthitimRuti praBRuti pradEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 6 ||

nittaika rUpa daSa rUpa sahasra lakShA
nanta rUpa Sata rUpa virUpakEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 7 ||

sarvESa sarvagata sarva SuBAnurUpa
sarvAntarAtmaka sadOdita satpriyEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 8 ||

Posted in dasara padagalu, krishna, MADHWA, Vijaya dasaru

Matanadai mannari krushna

ಮಾತನಾಡೈ ಮನ್ನಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡೈ ||pa||

ದಾತನು ನೀನೆಂದು ಬಯಸಿ ಬಂದೆನು ಮಾತನಾಡೈ||a.pa||

ಊದುವ ಸಿರಿ ಪೊಂಗೊಳಲೊ ಜಗ-|
ದಾಧಾರದ ನಿಜ ಹೊಳೆಯೋ ||
ಪಾದದ ಪೊಂಗೆಜ್ಜೆ ಥಳಿಲೊ ಸರ್ವ |
ವೇದಗಳರಸುವ ಕಲ್ಪಕ ಸೆಳಲೊ ||1||

ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕದ ಮದವೊ ಮ-
ಕುಟ ಮಸ್ತಕದಿ ಝಗಝಗವೊ ||
ವಿಸ್ತರದಿ ಪೊತ್ತ ಜಗವೊ ಪರ- |
ವಸ್ತುವು ನಂದ ಯಶೋದೆಯ ಮಗುವೊ ||2||

ನವನೀತವ ಪಿಡಿದ ಕರವೊ ನವ-|
ನವ ಮೋಹನ ಶೃಂಗಾರವೊ ||
ಅವತರಿಸಿದ ಸುರತರುವೊ ಶತ-
ರವಿಯಂದದಿ ಉಂಗುರವಿಟ್ಟ ಭರವೊ ||3||

ಆನಂದ ಸುಜ್ಞಾನದ ಹೃದವೊ ಶುಭ-|
ಮಾನವರಿಗೆ ಬಲು ಮೃದುವೊ ||
ಆನನ ಛವಿಯೊಳು ಮಿದುವೊ ಪಾಪ-|
ಕಾನನ ದಹಿಸುವ ಪಾವಕ ಪದವೊ ||4||

ತ್ರಿಜಗದಧಿಕ ಪಾವನನೊ ಪಂ-|
ಕಜ ನೇತ್ರೆಯ ನಾಯಕನೊ ||
ಅಜಭವಾದಿಗಳ ಜನಕನೊ ನಮ್ಮ |
ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಯದುಕುಮಾರಕನೊ ||5||

Matanadai mannari krushna matanadai ||pa||

Datanu ninendu bayasi bandenu matanadai||a.pa||

Uduva siri pongolalo jaga-|
Dadharada nija holeyo ||
Padada pongejje thalilo sarva |
Vedagalarasuva kalpaka selalo ||1||

Kasturi tilakada madavo ma-
Kuta mastakadi jagajagavo ||
Vistaradi potta jagavo para- |
Vastuvu nanda yasodeya maguvo ||2||

Navanitava pidida karavo nava-|
Nava mohana srungaravo ||
Avatarisida surataruvo Sata-
Raviyandadi unguravitta Baravo ||3||

Anamda suj~janada hrudavo suba-|
Manavarige balu mruduvo ||
Anana caviyolu miduvo papa-|
Kanana dahisuva pavaka padavo ||4||

Trijagadadhika pavanano pan-|
Kaja netreya nayakano ||
Ajabavadigala janakano namma |
Vijayaviththala yadukumarakano ||5||

Posted in krishna, MADHWA, raghavendra, sloka

Krishna Charithra Manjari

ವಿಷ್ಣುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವೈ: ಕ್ಷಿತಿಭರಹರಣೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಪ್ರಾದುರಾಸೀದ್
ದೇವಕ್ಯಾಂ ನಂದನಂದೀ ಶಿಶುವಧವಿಹಿತಾಂ ಪೂತನಾಂ ಯೋ ಜಘಾನ|
ಉತ್ಥಾನೌತ್ಸುಕ್ಯಕಾಲೇ ರಥಚರಣಗತಂ ಚಾಸುರಂ ಪಾದಘಾತೈ-
ಶ್ಚಕ್ರಾವರ್ತಂ ಚ ಮಾತ್ರಾ ಗುರುರಿತಿ ನಿಹಿತೋ ಭೂತಲೇ ಸೋವತಾನ್ಮಾಂ||೧||

ಯೋ ಮಾತುರ್ಜೃoಭಮಾಣೋ ಜಗದಿದಮಖಿಲಂ ದರ್ಶಯನ್ನಂಕರೂಡೋ
ಗರ್ಗೇಣಾಚೀರ್ಣನಾಮಾ ಕೃತರುಚಿರಮಾಹಾಬಾಲಲೀಲೋ ವಯಸ್ಯೈ:|
ಗೋಪೀಗೇಹೇಷು ಭಾಂಡಸ್ಥಿತಮುರುದಯಯಾ ಕ್ಷೀರದಧ್ಯಾದಿ ಮುಷ್ಣನ್
ಮೃನ್ನಾ ಭಕ್ಷೀತಿ ಮಾತು: ಸ್ವವದನಗಜಗದ್ಭಾಸಯನ್ ಭಾಸತಾಂ ಮೇ||೨||

ದಧ್ನೋಮತ್ರಸ್ಯ ಭಂಗಾದುಪಗಮಿತರುಷಾ ನಂದಪತ್ನ್ಯಾಥ ಬದ್ಧಃ
ಕೃಚ್ಪ್ರೇಣೋಲೂಖಲೇ ಯೋ ಧನಪತಿತನಯೌ ಮೋಚಯಾಮಾಸ ಶಾಪಾತ್|
ನಂದಾದ್ಯೈ: ಪ್ರಾಪ್ಯ ವೃಂದಾವನಮಿಹ ರಮಯನ್ ವೇಣುನಾದಾದಿಭಿರ್ಯೋ
ವತ್ಸಾನ್ಪಾನ್ವತ್ಸರೂಪಂ ಕ್ರತುಭುಗರಿಮಥೋ ಪೋಥಯನ್ಸೋವತಾನ್ಮಾಂ||೩||

ರಕ್ಷನ್ ವತ್ಸಾನ್ವಯಸ್ಯೈರ್ಬಕಮಭಿನದಥೋ ತಿಗ್ಮತುಂಡೇ ಗೃಹೀತ್ವಾ
ಪ್ರೀತಿಂ ಕರ್ತುಂ ಸಖೀನಾಂ ಖರಮಪಿ ಬಲತೋ ಘಾತಯನ್ ಕಾಲಿಯಾಹಿಮ್|
ಉನ್ಮಥ್ಯೋದ್ವಾಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾಮತಿವಿಮಲಜಲಾಂ ಯೋ ವ್ಯಧಾದ್ದಾವವಹ್ನಿಂ
ಸುಪ್ತಾನಾವೃತ್ಯ ಗೋಷ್ಟೇ ಸ್ಥಿತಮಪಿಬದಸೌ ದುಷ್ವವೃಕ್ಷಚ್ಚಿದವ್ಯಾತ್||೪||

ದುರ್ಗಾರಣ್ಯಪ್ರವೇಶಾಚ್ಚ್ಯುತನಿಜಸರಣೀನ್ ಗೋಗಣಾನಾಹ್ವಯದ್ಯೋ
ದಾವಾಗ್ನಿಂ ತತ್ರ ಪೀತ್ವಾ ಸಮಪುಷದನುಗಾನ್ ಗೋಪಕಾನಾವಿಷಿಣ್ಣಾನ್ |
ಗೋಭಿರ್ಗೋಪೈ: ಪರಿತಃ ಸರಿದುದಕತಟಸ್ಥೋಪಲೇ ಭೋಜ್ಯಮನ್ನಂ
ಭುಕ್ತ್ವಾ ವೇಣೋರ್ನಿನಾದದ್ವ್ರಜಗತವನಿತಾಚಿತ್ತಹಾರೀ ಸಮಾವ್ಯಾತ್||೫||

ಕೃಷ್ಣೋಸ್ಮಾಕಂ ಪತಿ: ಸ್ಯಾದಿತಿ ಕೃತತಪಸಾಂ ಮಜ್ಜನೇ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ
ನಗ್ನಾನಾಂ ವಸ್ತ್ರದಾತಾ ದ್ವಿಜವರವನಿತಾನೀತಮನ್ನಂ ಸಮಶ್ನನ್|
ಶ್ರಾಂತೈಗೋಪೈ: ಸಮಂ ಯೋ ಬಲಮಥನಬಲಾವಾಹೃತೇಸ್ಮಿನ್ ಸವೃಷ್ಟೌ
ಪ್ರೋದ್ಧ್ರುತ್ಯಾಹಾರ್ಯವರ್ಯಂ ನಿಜಜನಮಖಿಲಂ ಪಾಲಯನ್ ಪಾತ್ವಸೌ ಮಾಂ||೬||

ಗೋವಿಂದಾಖ್ಯೋಥ ತಾತಂ ಜಲಪತಿಹೃತಮಾನೀಯ ಲೋಕಂ ಸ್ವಕೀಯಂ
ಯಃ ಕಾಲಿಂದ್ಯಾ ನಿಶಾಯಾಮರಮಯದಮಲಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಯಾ ದೀಪಿತಾಯಾಂ|
ನಂದಾದೀನಾಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ವ್ರಜಗತವನಿತಾಗಾನಕೃಷ್ಟಾರ್ತಚಿತ್ತಾಃ
ಚಾರ್ವಂಗೀರ್ನರ್ಮವಾಕ್ಯೈ: ಸ್ತನಭರನಮಿತಾಃ ಪ್ರೀಣಯನ್ ಪ್ರೀಯತಾಂ ನಃ||೭||

ಅಂತರ್ಧತ್ತೇ ಸ್ಮ ತಾಸಾಂ ಮದಹರಣಕೃತೇ ತ್ವೇಕಯಾ ಕ್ರೀಡಮಾನಃ
ಸ್ವಸ್ಕಂಧಾರೋಹಣಾದ್ಯೈ: ಪುನರಪಿ ವಿಹಿತೋ ಗರ್ವಶಾಂತ್ಯೈ ಮ್ರುಗಾಕ್ಷ್ಯಾಃ|
ಖಿನ್ನಾನಾಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಬಹುವಿಧನುತಿಭಿರ್ಯೋ ವಹನ್ ಪ್ರೀತಿಮಾವಿ:-
ಪ್ರಾಪ್ತೋ ರಾಸೋತ್ಸವೇನ ನ್ಯರಮಯದಬಲಾಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಮೇ ಹರಿ: ಸಃ||೮||

ಹತ್ವಾ ಯಃ ಶಂಖಚೂಡಂ ಮಣಿಮಥ ಸಮದಾದಗ್ರಜಾಯಾರ್ತಗೋಪೀ
ಗೀತಾನೇಕಸ್ವಲೀಲೋ ಹತವೃಷಭಮಹಾಪೂರ್ವದೇವೋಮರೇಡ್ಯಃ|
ಕೇಶಿಪ್ರಾಣಾಪಹಾರೀ ಸುರಮುನಿವದನಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಶೇಷಕೃತ್ಯೋ
ಹತ್ವಾ ಪುತ್ರಂ ಮಯಸ್ಯ ಸ್ವಜನಮಪಿಹಿತಂ ಮೋಚಯನ್ ಮೋಕ್ಷದಃ ಸ್ಯಾತ್||೯||

ಅಕ್ರೂರಾಕಾರಿತೋ ಯಾನ್ ವ್ರಜಯುವತಿಜನಾನ್ಸಾಂತ್ವಯಿತ್ವಾಭಿತಪ್ತಾನ್
ಸ್ವಂ ರೂಪಂ ಮಜ್ಜತೇಸ್ಮೈ ವಿಲಸಿತಮಹಿಗಂ ದರ್ಶಯಂಸ್ತೇನ ವಂದ್ಯಃ|
ಯೋ ಗತ್ವಾ ಕಂಸಾಧಾನೀಂ ಹೃತರಜಕಶಿರಾಶ್ಚಾರುವೇಷಃ ಸುದಾಮ್ನಃ
ಪ್ರೀತಿಂ ಕುರ್ವಂಸ್ತ್ರಿವಕ್ರಾಂ ವ್ಯತನುತ ರುಚಿರಾಂ ಪೌರಮಹ್ಯೋವತಾತ್ಸಃ||೧೦||

ಶಾರ್ವಂ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಧನುರ್ಯೋ ಬಲಮಪಿ ಧನುಷೋ ರಕ್ಷಕಂ ಕುಂಜರಂ ತಂ
ಮಲ್ಲಾಂಶ್ಚಾಣೂರಪೂರ್ವಾನಪಿ ಸಹಸಹಜೋ ಮರ್ದಯನ್ಸ್ತುಂಗಮಂಚಾತ್|
ಭೋಜೇಶಂ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ವ್ಯಸುಮಕೃತ ನಿಜಾನ್ ನಂದಯನ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಗರ್ಗಾತ್
ದ್ವೈಜಂ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಪ್ತೋ ಗುರುಮಥ ವಿದಿತಾಶೇಷವಿದ್ಯೋವತಾನ್ನಃ||೧೧||

ದತ್ವಾ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರವಕ್ತ್ರೇ ಪ್ರತಿಗತಮಧುರಃ ಸಾಂತ್ವಯನ್ನುದ್ಧವಾಸ್ಯಾ-
ದ್ಗೋಷ್ಟಸ್ಥಾನ್ ನಂದಪೂರ್ವಾನರಮಯದಬಲಾಂ ಪ್ರೀತಿಕೃದ್ಯಃ ಶುಭಸ್ಯ|
ಅಕ್ರೂರಸ್ಯಾಥ ತೇನ ಪ್ರತಿವಿದಿತಪೃಥಾಪುತ್ರಕೃತ್ಯೋ ಜರಾಯಾಃ
ಸೂನುಂ ನಿರ್ಭಿನ್ನಸೇನಂ ವ್ಯತನುತ ಬಹುಶೋ ವಿದ್ರುತಂ ನಃ ಸ ಪಾಯಾತ್||೧೨||

ಪುರ್ಯಾ ನಿರ್ಗತ್ಯ ರಾಮಾದಥ ಸಹಮುಸಲೀ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೃಷ್ಣೋಭ್ಯನುಜ್ಞಾಂ
ಗೋಮಂತಂ ಚಾಪಿ ಮೌಲಿಂ ಖಗಪತಿವಿಹಿತಾಂ ವಾಸುದೇವಂ ಸೃಗಾಲಂ|
ಹತ್ವಾ ಶತ್ರುಂ ಚ ಪುರ್ಯಾಮಧಿಜಲಧಿ ಪುರೀಂ ನಿರ್ಮಿತಾಂ ಬಂಧುವರ್ಗಾನ್
ನಿತ್ಯೇ ಯಃ ಸೋವತಾನ್ನಃ ಪ್ರಮಥಿತಯವನೋ ಮೌಚುಕುಂದಾಕ್ಷಿವಹ್ನೇ:||೧೩||

ರಾಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನೋ ಹತವಯನಬಲೋ ಭೀತವನ್ಮಾಗಧೇಶಾ-
ದ್ಗೋಮಂತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೂಯೋ ಜಿತಮಗಧಪತಿರ್ಜಾತಶಾಂತಾಗ್ನಿಶೈಲಃ|
ಆಗತ್ಯ ದ್ವಾರಕಾಂ ಯೋ ಹೃದಿಕಸುತಗಿರಾ ಜ್ಞಾತಕೌಂತೇಯಕೃತ್ಯಃ
ಪಶ್ಯತ್ಸ್ವಾದಾಯ ಭೈಷ್ಮೀಂ ನೃಷು ಯುಧಿ ಜಿತಾವಾನ್ಭೂಭೃತಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ ನಃ||೧೪||

ವೈರೂಪ್ಯಂ ರುಗ್ಮಿಣೋ ಯೋಕೃತ ಮಣಿಸಹಿತಂ ಜಾಂಬವದ್ದೇಹಜಾತಾಂ
ಸತ್ಯಾಂ ತೇನೈವ ಯುಕ್ತಾಮಪಿ ಪರಿಜಗೃಹೇ ಹಸ್ತಿನಂ ಕುಲ್ಯಹೇತೋ:|
ಯಾತೋ ವ್ಯಸ್ಯಾತ್ರ ಸತ್ಯಾಶುಚಮಥ ಸಮಗಾದ್ದ್ವಾರಕಾಂ ಸತ್ಯಯೇತೋ
ದ್ರಷ್ಟುಂ ಪಾರ್ಥಾನ್ಸಕೃಷ್ಣಾ೦ದ್ರುಪದಪುರಮಗಾದ್ವಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಯಾನ್ಸ ಪಾಯಾತ್||೧೫||

ಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಥ ಸತ್ರಾಜಿದಹಿತವಧಕೃದ್ಯಃ ಶ್ವಫಲ್ಕಸ್ಯ ಸೂನೌ
ರತ್ನಂ ಸಂದರ್ಶ್ಯ ರಾಮಂ ವ್ಯಧಿತ ಗತರೂಷಂ ದ್ರಷ್ಟುಕಾಮಃ ಪ್ರತಸ್ಥೇ|
ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಸ್ಥಸ್ಥಪಾರ್ಥಾನಹ ಸಹವಿಜಯೋ ಯಾಮುನಂ ತೀರಮಾಯನ್
ಕಾಲಿ೦ದೀಂ ತತ್ರ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಯಮಸುತಪುರಕೃತ್ ಪಾತು ಮಾಂ ದ್ವಾರಕಾಸ್ಥಃ||೧೬||

ಯೋ ಜಹ್ನೇ ಮಿತ್ರವಿಂದಾಮಥ ದೃಢವೃಷಭಾನ್ ಸಪ್ತ ಬಧ್ವಾಪಿ ನೀಲಾಂ
ಭದ್ರಾಂ ಮದ್ರೇಶಪುತ್ರೀಮಪಿ ಪರಿಜಗೃಹೇ ಶಕ್ರ ವಿಜ್ಞಾಪಿತಾರ್ಥಃ|
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯರೂಢಃ ಸಭಾರ್ಯೋ ಹಿಮಗಿರಿಶಿಖರೇ ಭೌಮದುರ್ಗಂ ಸಮೇತ್ಯ
ಛಿತ್ವಾ ದುರ್ಗಾಣಿ ಕೃಂತ್ವಾ ಮುರಗಲಮರಿಣಾ ದೇವತೇಡ್ಯಃ ಸ ಮಾವ್ಯಾತ್||೧೭||

ತ್ರಿಂಶತ್ಪಂಚಾವಧೀಧ್ಯಃ ಸಚಿವವರಸುತಾನ್ ಭೂಮಿಜೇನಾತಿಘೋರಂ
ಯುದ್ಧಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಜಾದ್ಯೈರರಿಹೃತಶಿರಸಂ ತಂ ವ್ಯಧಾದ್ಭೂಸ್ತುತೋಥ|
ಕೃತ್ವಾ ರಾಜ್ಯೇಸ್ಯ ಸೂನುಂ ವರಯುವತಿಜನಾನ್ ಭೂರಿಶಶ್ಚಾರುವೇಷಾನ್
ಪ್ರಾಪಯ್ಯ ದ್ವಾರಕಾಂ ಸೋಕೃತ ಮುದಮದಿತೇ: ಕುಂಡಲಾಭ್ಯಾಮವೇನ್ಮಾಂ||೧೮||

ಇಂದ್ರಾರಾಧ್ಯೋಮರೆಂದ್ರಪ್ರಿಯತಮಮಗಮಾಹೃತ್ಯ ದೇವಾನ್ ವಿಜಿತ್ಯ
ಪ್ರಾಪ್ಯಾಥ ದ್ವಾರಕಾಂ ಯಃ ಸುತಮತಿರುಚಿರಂ ರುಗ್ಮಿಣೀಶಃ ಪ್ರಪೇದೇ|
ಭ್ರಾತೃವ್ಯಂ ಪೌಂಡ್ರಕಾಖ್ಯಂ ಪುರರುಧಮತನೋತ್ ಕೃತ್ತಶೀರ್ಷಂ ತದೀಯಾ-
ಪತ್ಯೋತ್ಪನ್ನಾಂ ಚ ಕೃತ್ಯಾಂ ರಥಚರಣರುಚಾ ಕಾಲಯನ್ ಕಾಮಧುಕ್ ಸ್ಯಾತ್||೧೯||

ಕೃಷ್ಣಃ ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೇ ನಿಜಯುವತಿಗಣೈರ್ಭಾರ್ಗವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಮಾಪ್ತ-
ಸ್ತತ್ರಾಯಾತಾನ್ ಸ್ವಬಂಧೂನ್ ಮುನಿಗಣಮಪಿ ಸಂತೋಷ್ಯ ಯಜ್ಞಂ ಸ್ವಪಿತ್ರಾ|
ಯೋನುಷ್ಟಾಪ್ಯಾಪ್ಯ ನೈಜಂ ಪುರಮಥ ವದಿತಾನೇಕತತ್ತ್ವಾನಿ ಪಿತ್ರೇ
ಮಾತು: ಪುತ್ರಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯಾಕೃತ ಹಿತಮಹಿತಂ ಮೇಪನುದ್ಯಾತ್ ಸ ಈಶಃ||೨೦||

ರುಗ್ಮಿಣ್ಯಾ ನರ್ಮವಾಕ್ಯೈರರಮತ ಬಹುಭಿ: ಸ್ತ್ರೀಜನೈರ್ಯೋಥ ಪುತ್ರಾ-
ನೇಕೈಕಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಪೇದೇ ದಶ ದಶ ರುಚಿರಾನ್ ಪೌತ್ರಕಾನಪ್ಯನೇಕಾನ್|
ಪೌತ್ರಸ್ಯೋದ್ವಾಹಕಾಲೇ ಭೃಶಕುಪಿತ ಬಲಾದ್ರುಗ್ಮಿಣಂ ಘಾತಯಿತ್ವಾ
ನಂದನ್ ಯೋಷಿದ್ಗಣೇನ ಪ್ರತಿಗೃಹಮಬಲಾಪ್ರೀತಿಕಾರೀ ಗತಿರ್ಮೇ||೨೧||

ನಾನಾರತ್ನಪ್ರದೀಪ್ತಾಸಮವಿಭವಯುತದ್ವ್ಯಷ್ಟಸಾಹಸ್ರಕಾಂತಾ-
ಗೇಹೇಷ್ವನ್ನನ್ ಶಯಾನಃ ಕ್ವ ಚ ಜಪಮಗೃಯಾದೀನಿ ಕುರ್ವನ್ ಕ್ವಚಿಚ್ಚ|
ದೀವ್ಯನ್ನಕ್ಷೈರ್ಬ್ರುವಾಣಃ ಪ್ರವಚನಮಪರೈರ್ಮಂತ್ರಯನ್ನೇವಮಾದಿ-
ವ್ಯಾಪರಾನ್ನಾದರಸ್ಯ ಪ್ರತಿಸದಮಹೋ ದರ್ಶಯನ್ ನಃ ಸ ಪಾಯಾತ್||೨೨||

ಪ್ರಾತರ್ಧ್ಯಾಯನ್ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಕೃತನಿಜವಿಹಿತಃ ಸತ್ಸಭಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೃಷ್ಣೋ
ದೂತಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರತೋಷ್ಯಾಮರಮುನಿವಿದಿತಾಶೇಷಕೃತ್ಯಃ ಪ್ರಯಾಸೀತ್|
ಶಕ್ರಪ್ರಸ್ಥಂ ಚಮೂಭಿರ್ಬಹು ವಿಭವಯುತಂ ಬಂಧುಭಿರ್ಮಾನಿತೋಯಂ
ಭೀಮೇನಾಪಾತ್ಯ ಬಾರ್ಹದ್ರಥಮಥ ನೃಪತೀನ್ ಮೋಚಯನ್ಮೇ ಪ್ರಸೀದೇತ್||೨೩||

ಪುತ್ರಂ ರಾಜ್ಯೇಸ್ಯ ಕೃತ್ವಾ ಹೃತಶಿರಸಮಥೋ ಚೇದಿರಾಜಂ ವಿಧಾಯ
ಪ್ರೋದ್ಯಂತಂ ರಾಜಸೂಯಂ ಯಮಸುತವಿಹಿತಂ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಯೋ ವಿಧಾಯ|
ಶಕ್ರಪ್ರಸ್ಥಾತ್ ಪ್ರಯಾತೋ ನಿಜನಗರಮಸೌ ಸಾಲ್ವಭಗ್ನಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ
ಕ್ರುದ್ದ್ಹೋ ಘನ್ನಬ್ಧಿಗಂ ತಂ ಶಿವವರಬಲಿನಂ ಯಾನ್ ಪುರಂ ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ||೨೪||

ವಿಪ್ರಾದಾಕರ್ಣ್ಯ ಧರ್ಮಂ ವನಗತಮನುಜೈ: ಸಾಂತ್ವಯಿತ್ವೈತ್ಯ ಸರ್ವಾ-
ನಭ್ಯೇತ್ಯ ದ್ವಾರಕಾಂ ಯೋ ನೃಗಮಥ ಕುಜನಿಂ ದಿವ್ಯರೂಪಂ ಚಕಾರ|
ಗತ್ವಾ ವೈದೇಹಗೇಹಂ ಕತಿಪಯದಿವಸಾಂಸ್ತತ್ರ ನೀತ್ವಾತಿಭಕ್ತೌ
ಸಂತೋಷ್ಯ ದ್ವಾರಕಾಂ ಯಾನ್ ಬಹುಬಲಸಮತೋಯನ್ನುಪಪ್ಲಾವ್ಯಮವ್ಯಾತ್||೨೫||

ದೌತ್ಯಂ ಕುರ್ವನ್ನನಂತಾ ನಿಜರುಚಿರತನೂರ್ದರ್ಶಯನ್ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟೇ-
ರ್ಗೀತಾತತ್ತ್ವೊಪದೇಶಾದ್ರಣಮುಖವಿಜಯಸ್ಯಾಚರನ್ ಸಾರಥಿತ್ವಂ|
ನೀತ್ವಾ ಕೈಲಾಸಮೇನಂ ಪಶುಪತಿಮುಖತೋ ದಾಪಯಿತ್ವಾಸ್ತ್ರಮಸ್ಮೈ
ಭೀಮೇನಾಪಾತ್ಯ ದುಷ್ಟಂ ಕ್ಷಿತಿಪತಿಮಕರೋದ್ಧರ್ಮರಾಜಂ ತಮೀಡೇ||೨೬||

ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸ್ಥಾನಂ ಯದೂನಾಂ ಪ್ರಿಯಸಖಮಕೃತಾವಾಪ್ತಕಾಮಂ ಕುಚೇಲಂ
ಕುರ್ವನ್ ಕರ್ಮಾಶ್ವಮೇಧಂ ನಿಜಭವನಮಥೋ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾರ್ಜುನಾಯ|
ಪುತ್ರಾನ್ ವಿಪ್ರಾಯ ದತ್ವಾ ಸಹಸಹಜಮಸೌ ದಂತವಕ್ರಂ ನಿಪಾತ್ಯ
ಪ್ರಾಪ್ಯಾಥ ದ್ವಾರಕಾಂ ಸ್ವಾಂ ಸಮವತು ವಿಹರನ್ನುದ್ಧವಾಯೋಕ್ತತತ್ತ್ವಃ||೨೭||

ರಕ್ಷನ್ ಲೋಕಾನ್ ಸಮಸ್ತಾನ್ ನಿಜಜನನಯನಾಂದಕಾರೀ ನಿರಸ್ತಾವದ್ಯಃ
ಸೌಖ್ಯೈಕಮೂರ್ತಿ: ಸುರತರುಕುಸುಮೈ: ಕೀರ್ಯಮಾಣೋ ಮರೇ೦ದ್ರೈ:|
ಸಿದ್ಧೈರ್ಗಂಧರ್ವಪೂರ್ವೈರ್ಜಯಜಯವಚನೈ: ಸ್ತೂಯಮಾನೋತ್ರ ಕೃಷ್ಣಃ
ಸ್ತ್ರೀಭಿ: ಪುತ್ರೈಶ್ಚ ಪೌತ್ರೈ: ಸ ಜಯತಿ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧಃ||೨೮||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಾರಿತ್ರಮಂಜರೀ ಲೇಶತಃ ಕೃತಾ
ರಾಘವೇಂದ್ರೇಣ ಯತಿನಾ ಭೂಯಾತ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದದಾ||೨೯||

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಚರಣ ವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಚಾರಿತ್ರ ಮಂಜರೀ
ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು


Vishnurbrahmadidevai: kshitibaraharane prarthitah pradurasid
Devakyam namdanamdi sisuvadhavihitam putanam yo jagana|
Utthanautsukyakale rathacaranagatam casuram padagatai-
Scakravartam ca matra gururiti nihito butale sovatanmam||1||

Yo maturjruobamano jagadidamakilam darsayannamkarudo
Gargenacirnanama krutaruciramahabalalilo vayasyai:|
Gopigeheshu bandasthitamurudayaya kshiradadhyadi mushnan
Mrunna bakshiti matu: svavadanagajagadbasayan basatam me||2||

Dadhnomatrasya bamgadupagamitarusha namdapatnyatha baddhah
Krucprenolukale yo dhanapatitanayau mocayamasa sapat|
Namdadyai: prapya vrundavanamiha ramayan venunadadibiryo
Vatsanpanvatsarupam kratubugarimatho pothayansovatanmam||3||

Rakshan vatsanvayasyairbakamabinadatho tigmatunde gruhitva
Pritim kartum sakinam Karamapi balato gatayan kaliyahim|
Unmathyodvasya krushnamativimalajalam yo vyadhaddavavahnim
Suptanavrutya goshte sthitamapibadasau dushvavrukshaccidavyat||4||

Durgaranyapravesaccyutanijasaranin gogananahvayadyo
Davagnim tatra pitva samapushadanugan gopakanavishinnan |
Gobirgopai: paritah saridudakatatasthopale bojyamannam
Buktva venorninadadvrajagatavanitacittahari samavyat||5||

Krushnosmakam pati: syaditi krutatapasam majjane gopikanam
Nagnanam vastradata dvijavaravanitanitamannam samasnan|
Sramtaigopai: samam yo balamathanabalavahrutesmin savrushtau
Proddhrutyaharyavaryam nijajanamakilam palayan patvasau mam||6||

Govindakyotha tatam jalapatihrutamaniya lokam svakiyam
Yah kalindya nisayamaramayadamalajyotsnaya dipitayam|
Namdadinam pradarsya vrajagatavanitaganakrushtartacittah
Carvamgirnarmavakyai: stanabaranamitah prinayan priyatam nah||7||

Antardhatte sma tasam madaharanakrute tvekaya kridamanah
Svaskandharohanadyai: punarapi vihito garvasantyai mrugakshyah|
Kinnanam gopikanam bahuvidhanutibiryo vahan pritimavi:-
Prapto rasotsavena nyaramayadabalah priyatam me hari: sah||8||

Hatva yah samkacudam manimatha samadadagrajayartagopi
Gitanekasvalilo hatavrushabamahapurvadevomaredyah|
Kesipranapahari suramunivadanaprarthitaseshakrutyo
Hatva putram mayasya svajanamapihitam mocayan mokshadah syat||9||

Akrurakarito yan vrajayuvatijanansantvayitvabitaptan
Svam rupam majjatesmai vilasitamahigam darsayamstena vandyah|
Yo gatva kamsadhanim hrutarajakasirascaruveshah sudamnah
Pritim kurvamstrivakram vyatanuta ruciram pauramahyovatatsah||10||

Sarvam banktva dhanuryo balamapi dhanusho rakshakam kunjaram tam
Mallamschanurapurvanapi sahasahajo mardayanstumgamancat|
Bojesam patayitva vyasumakruta nijan namdayan prapya gargat
Dvaijam samskaramapto gurumatha viditaseshavidyovatannah||11||

Datva putram pravaktre pratigatamadhurah santvayannuddhavasya-
Dgoshtasthan nandapurvanaramayadabalam pritikrudyah subasya|
Akrurasyatha tena pratividitapruthaputrakrutyo jarayah
Sunum nirbinnasenam vyatanuta bahuso vidrutam nah sa payat||12||

Purya nirgatya ramadatha sahamusali prapya krushnobyanuj~jam
Gomamtam capi maulim kagapativihitam vasudevam srugalam|
Hatva satrum ca puryamadhijaladhi purim nirmitam bandhuvargan
Nitye yah sovatannah pramathitayavano maucukumdakshivahne:||13||

Raj~ja samstuyamano hatavayanabalo bitavanmagadhesa-
Dgomamtam prapya buyo jitamagadhapatirjatasamtagnisailah|
Agatya dvarakam yo hrudikasutagira j~jatakaumteyakrutyah
Pasyatsvadaya baishmim nrushu yudhi jitavanbubrutah priyatam nah||14||

Vairupyam rugmino yokruta manisahitam jambavaddehajatam
Satyam tenaiva yuktamapi parijagruhe hastinam kulyaheto:|
Yato vyasyatra satyasucamatha samagaddvarakam satyayeto
Drashtum parthansakrushna0drupadapuramagadviddhalakshyansa payat||15||

Krushnah prapyatha satrajidahitavadhakrudyah svapalkasya sunau
Ratnam samdarsya ramam vyadhita gatarusham drashtukamah pratasthe|
Imdraprasthasthasthaparthanaha sahavijayo yamunam tiramayan
Kali0dim tatra labdhva yamasutapurakrut patu mam dvarakasthah||16||

Yo jahne mitravimdamatha drudhavrushaban sapta badhvapi nilam
Badram madresaputrimapi parijagruhe Sakra vij~japitarthah|
Tarkshyarudhah sabaryo himagirisikare baumadurgam sametya
Citva durgani krumtva muragalamarina devatedyah sa mavyat||17||

Trimsatpancavadhidhyah sacivavarasutan bumijenatigoram
Yuddham krutva gajadyairarihrutasirasam tam vyadhadbustutotha|
Krutva rajyesya sunum varayuvatijanan burisascaruveshan
Prapayya dvarakam sokruta mudamadite: kundalabyamavenmam||18||

Indraradhyomarendrapriya tamamagamahrutya devan vijitya
Prapyatha dvarakam yah sutamatiruciram rugminisah prapede|
Bratruvyam paumdrakakyam purarudhamatanot kruttasirsham tadiya-
Patyotpannam ca krutyam rathacaranaruca kalayan kamadhuk syat||19||

Krushnah suryoparage nijayuvatiganairbargavam kshetramapta-
Statrayatan svabamdhun muniganamapi santoshya yaj~jam svapitra|
Yonushtapyapya naijam puramatha vaditanekatattvani pitre
Matu: putran pradarsyakruta hitamahitam mepanudyat sa isah||20||

Rugminya narmavakyairaramata bahubi: strijanairyotha putra-
Nekaikasyam prapede dasa dasa ruciran pautrakanapyanekan|
Pautrasyodvahakale brusakupita baladrugminam gatayitva
Namdan yoshidganena pratigruhamabalapritikari gatirme||21||

Nanaratnapradiptasamavibavayutadvyashtasahasrakamta-
Geheshvannan sayanah kva ca japamagruyadini kurvan kvacicca|
Divyannakshairbruvanah pravacanamaparairmamtrayannevamadi-
Vyaparannadarasya pratisadamaho darsayan nah sa payat||22||

Pratardhyayan prasannah krutanijavihitah satsabam prapya krushno
Dutam raj~jam pratoshyamaramunividitaseshakrutyah prayasit|
Sakraprastham camubirbahu vibavayutam bamdhubirmanitoyam
Bimenapatya barhadrathamatha nrupatin mocayanme prasidet||23||

Putram rajyesya krutva hrutasirasamatho cedirajam vidhaya
Prodyamtam rajasuyam yamasutavihitam samsthitam yo vidhaya|
Sakraprasthat prayato nijanagaramasau salvabagnam samikshya
Krudd~ho gannabdhigam tam sivavarabalinam yan puram patu nityam||24||

Vipradakarnya dharmam vanagatamanujai: samtvayitvaitya sarva-
Nabyetya dvarakam yo nrugamatha kujanim divyarupam cakara|
Gatva vaidehageham katipayadivasamstatra nitvatibaktau
Samtoshya dvarakam yan bahubalasamatoyannupaplavyamavyat||25||

Dautyam kurvannananta nijaruciratanurdarsayan divyadrushte-
Rgitatattvopadesadranamukavijayasyacaran sarathitvam|
Nitva kailasamenam pasupatimukato dapayitvastramasmai
Bimenapatya dushtam kshitipatimakaroddharmarajam tamide||26||

Praptah sthanam yadunam priyasakamakrutavaptakamam kucelam
Kurvan karmasvamedham nijabavanamatho darsayitvarjunaya|
Putran vipraya datva sahasahajamasau dantavakram nipatya
Prapyatha dvarakam svam samavatu viharannuddhavayoktatattvah||27||

Rakshan lokan samastan nijajananayanandakari nirastavadyah
Saukyaikamurti: suratarukusumai: kiryamano mare0drai:|
Siddhairgandharva purvairjayajayavacanai: stuyamanotra krushnah
Stribi: putraisca pautrai: sa jayati bagavan sarvasampatsamruddhah||28||

Iti srikrushnacharitramamjari lesatah kruta
Raghavendrena yatina buyat krushnaprasadada||29||

Sriraghavendratirtha carana viracita sri krushnacharitra mamjari
Bharatiramana mukyapranantargata sri krushnarpanamastu