Posted in aarathi, dasara padagalu, deepavali, Harapanahalli bheemavva, MADHWA

Deepavali arathi haadu

ಸರಸಿಜನಯನಗೆ ಸಾಗರಶಯನಗೆ
ನಿರುತ ಸುಖಾನಂದಭರಿತನಾದವಗೆ
ಬರೆಸಿ ಉತ್ತರವ ಕಳುಹಿ ಹರುಷದಿ ತಂದ ಸತಿಯ-
ರರಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಹಿತ
ಹರುಷದಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ
ಸರಸದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ ||ಪ||

ನಿಂದ್ಯ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಂದು ಯುದ್ಧವ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಧುಗಟ್ಟಿದ ರಾಮಚಂದ್ರಗ್ವೊಂದಿಸುತ
ತಂದು ಮಗಳ ಧಾರೆ ಮಂದರೋದ್ಧ್ಧರಗೆರೆಯೆ
ಜಾಂಬುವಂತ್ಯೇರ ಸಹಿತಾನಂದದಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ ||1||

ಮಿತ್ರೆ ಕಾಳಿಂದಿ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುತನೆಡಬಲ
ಲಕ್ಷಣ ನೀಲ ನಕ್ಷತ್ರದಂದದÀಲಿ
ಒಪ್ಪುವÀ ಚಂದ್ರನಂಥ ವಾರಿಜಾಕ್ಷನು ಇರಲು
ಅಷ್ಟಭಾರ್ಯೇರ ಸಹಿತ ನಕ್ಕು ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ ||2||

ನಾಶವಾಗಲಿ ನರ್ಕಾಸುರನ ಮಂದಿರ ಪೊಕ್ಕು
ಏಸುಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಒದಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು
ಶ್ರೀಶನ್ವೊಲಿದ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನು ಸೋಳ-
ಸಾಸಿರ ಸತಿಯರಿಂದ್ವಿಲಾಸದಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಗೆ ||3||

Sarasijanayanage sāgaraśayanage
niruta sukhānandabharitanādavage
baresi uttarava kaḷuhi haruṣadi tanda satiya-
rarasi rukmiṇi sahita
haruṣadi kuḷita harige
sarasadāratiya beḷagire ||pa||

nindya pariharisalu bandu yud’dhava māḍi
sindhugaṭṭida rāmacandragvondisuta
tandu magaḷa dhāre mandarōd’dhdharagereye
jāmbuvantyēra sahitānandadi kuḷita harige ||1||

mitre kāḷindi bhadrā accutaneḍabala
lakṣaṇa nīla nakṣatradandadaÀli
oppuvaÀ candranantha vārijākṣanu iralu
aṣṭabhāryēra sahita nakku kuḷita harige ||2||

nāśavāgali narkāsurana mandira pokku
ēsujanmada puṇya odagi śrīhariyu
śrīśanvolida bhīmēśakr̥ṣṇanu sōḷa-
sāsira satiyarindvilāsadi kuḷita harige ||3||

Advertisements
Posted in dasara padagalu, MADHWA, raghavendra

Udaya Raaga, Aarathi & Jogula haadugalu on Rayaru

This is my special post for this Thursday.  I have covered Udaya raaga, arathi and Jogula haadugalu of Sri Raghavendra theertharu in this post. This was in my Draft for a long time and I feel Thursday is the right day to post this wonderful dasara padagalu

Udaya Raaga

ಏಳು ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯ ಬೆಳಗಾಯಿತಿಂದು
ಧೂಳಿ ದರುಶನ ಕೊಡಿರಿ ಈ ವೇಳೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ||pa||

ಏಳು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಏಳು ದಯಾಗುಣ ಸಾಂದ್ರ
ಏಳು ವೈಷ್ಣವ ಕುಮುದಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ||a.pa||

ಅಶನ ವಸನಗಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ವ್ಯಸನಗಳಿಲ್ಲ
ಮುಸುಕ್ಹಾಕಿ ಮೋಸದಲೆ ಮೋಹಿಸಿದೆನೆಲ್ಲ
ಅಸುರಾರಿಯ ಸ್ಮರಿಸದೆ ಪಶುವಿನೊಲು ಈ ದೇಹ
ವಸುಮತಿಯೊಳು ಬಹಳ್ಹಸಗೆಟ್ಟಿತಲ್ಲ ||1||

ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೀನಮನಸಿಗೆ ತಂದು
ಏನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ನಾನೆ ಅಹುದೆಂದು
ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು
ನೀನೆ ಉದ್ಧರಿಸಯ್ಯ ದೀನ ದಯಾಸಿಂಧು ||2||

ಅನ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನವರನಿರಿಸುವುದು
ಅನ್ಯಾಯವಾಯ್ತು ಪಾವನ್ನ ಗುರುರಾಯ
ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ನಿನ್ನ ಮಾತೇ ಸರಿ
ಮನ್ನಿಸಿ ಆಗು ಪ್ರಸನ್ನ ಗುರುರಾಯ ||3||

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿ ಪೇಳ್ದವನಲ್ಲ
ಭೇದಾಭೇದವನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ಹಿಂದಾಗಿ ಮಾನ ಮಾರಿಸಿದಿ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ ||4||

ಆಸೆಗೊಳಗಾದೆನೊ ಹೇಸಿ ಮನುಜನು ನಾನು
ಕ್ಲೇಶ ಭವಸಾಗರದೊಳೀಸುತಿಹೆನೊ
ಏಸು ಜನ್ಮದಿ ಎನ್ನ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಮುನ್ನ
ದಾಸನಾಗುವೆ ತೋರೊ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟನ ||5||

ELu SrI gururAya beLagAyitindu
dhULi daruSana koDiri I vELe SiShyarige ||pa||

ELu guru rAGavEndra ELu dayAguNa sAndra
ELu vaiShNava kumudacandra SrI rAGavEndra ||a.pa||

aSana vasanagaLillaveMba vyasanagaLilla
musuk~hAki mOsadale mOhisidenella
asurAriya smarisade paSuvinolu I dEha
vasumatiyoLu bahaLhasageTTitalla ||1||

nAnu nannadu endu hInamanasige tandu
Enu mADuva karma nAne ahudendu
svAmi kartRutvavanu tiLiyalilla nAnondu
nIne uddharisayya dIna dayAsindhu ||2||

anyara kaiyalli ninnavaranirisuvudu
anyAyavAytu pAvanna gururAya
enna mAtallavidu ninna mAtE sari
mannisi Agu prasanna gururAya ||3||

vEda SAsttragaLannu Odi pELdavanalla
BEdABEdavanu tiLiyalilla
sAdhu sajjanara sahavAsa modalilla
hindAgi mAna mArisidi uLisalilla ||4||

AsegoLagAdeno hEsi manujanu nAnu
klESa BavasAgaradoLIsutiheno
Esu janmadi enna GAsi mADide munna
dAsanAguve tOro prasannavenkaTana ||5|| 

Aarathi haadugalu

ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೆ ಆರುತಿ ಮಾಡುವೆನಾ|| ಪ||

ಆರುತಿ ಮಾಡುವೆ ನಾರಿಯ ಗರ್ಭದಿ
ನಾರದ ಮುನಿಯಿಂದ ನಾರವ ಪಡೆದಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ದೈತ್ಯ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಸಿರಿ
ಲೋಲನೆ  ಪರನೆಂದು ಪೇಳಿದ ಬಾಲಕಗೆ ||1||

ನಂದತೀರ್ಥರ ಮತಸಿಂಧುವಿಗೆ ಪೂರ್ಣ
ಚಂದ್ರನೆಂದೆನಿಸಿದ ಚಂದ್ರಿಕಾರ್ಯರಿಗೆ||2||

ವಂದಾರು ಜನರಿಗೆ ಮಂದಾರನೆನಿಸಿದ
ನಂದದಾಯಕ ಸುಧೀಂದ್ರಕುಮಾರಗೆ ||3||

ವೃಂದಾವನದೊಳಗೆ ನಿಂದು ಶೇವಕಜನ
ವೃಂದಾಪಾಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರಯತೀಂದ್ರಗೆ ||4||

ಧರೆಯೊಳು ಶರಣರ ಪೊರೆವ ಕಾರ್ಪರ
ನರಹರಿ ಯ ನೊಲಿಸಿದಂಥ ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ||5||

Bakta prahlAdage Aruti mADuvenA|| pa||

Aruti mADuve nAriya garBadi
nArada muniyinda nArava paDedage ||a.pa||

SAleyoLage daitya bAlakarige siri
lOlane paraneMdu pELida bAlakage ||1||

nandatIrthara matasindhuvige pUrNa
candranendenisida candrikAryarige||2||

vandAru janarige mandAranenisida
nandadAyaka sudhIndrakumArage ||3||

vRundAvanadoLage nindu SEvakajana
vRundApAlaka rAGavEndrayatIndrage ||4||

dhareyoLu SaraNara poreva kArpara
narahari ya nolisidantha parimaLAcAryarige||5||

 


ಆರುತಿ ಮಾಡುವೆ ನಾ ಪ್ರಲ್ಹಾದಗೆ ||pa||

ಆರುತಿ ಮಾಡುವೆ ಧಾರುಣಿಯೊಳು ರಘುವರನರ್ಚಿಪ ಯತಿವರ ವಂದಿಪಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಸಾಲಿಯೊಳಗೆ ಕೂತು ಬಾಲಕರಿಗೆ ಹರಿಲೀಲೆ ಪೇಳಿದ ಭಕ್ತ ಲೋಲನಾದವಗೆ ||1||

ಐದನೇ ವರುಷದಿ ಕಾದು ತಂದೆಯ ಕೂಡಶ್ರೀಧರ ನರಹರಿ ಪಾದ ಕಂಡವಗೆ||2||

ಬಂದು ಭೂಮಿಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಮದಿ ಪೂಜಿಸಿಂದಿರೇಶ ಪುಟ್ಟ ಬೃಂದಾವನದಿ ಕೂತ||3||

Aruti mADuve nA pralhAdage ||pa||

Aruti mADuve dhAruNiyoLu raGuvaranarcipa yativara vandipage ||a.pa||

sAliyoLage kUtu bAlakarige harilIle pELida Bakta lOlanAdavage ||1||

aidanE varuShadi kAdu tandeya kUDaSrIdhara narahari pAda kanDavage||2||

bandu BUmili rAGavEndra nAmadi pUjisindirESa puTTa bRundAvanadi kUta||3||

 


Jo jo haadugalu

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ
ತೂಗಿರೆ ಯಕಿಕುಲ ತಿಲಕರ ||ಪ||

ತೂಗಿರೆ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಕರಕಮಲ ಪೂಜ್ಯರ
ತೂಗಿರೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರ ||ಅಪ||

ಕು೦ದನ ಮಯವಾದ ಚಂದದ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳ್
ಆನಂದದಿ ಮಲಗ್ಯಾ ರ ತೂಗಿರೆ
ನಂದನ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ
ಚಂದದಿ ಭಜಿಪರ ತೋಗಿರೆ ||೧||

ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಾನ ಬೇಗನೆ ಮಡುವ
ಯೋಗಿಶ್ಯ ವಂದ್ಯರ ತೂಗಿರೆ
ಭೋಗಿಶಯನನ ಪಾದ
ಮೋದದಿ ಭಜಿಪರ ಭಾಗವತರನ್ನ ತೂಗಿರೆ ||೨||

ಅದ್ವೈತ ಮತದ ವಿದ್ವಂಸದ ನಿಜ ಗುರು
ಮಧ್ವಮತೋದ್ಧಾರನ ತೂಗಿರೆ
ಶುದ್ದ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿ ಬಂದ ನಿಜ ಭಕ್ತರ
ಉಧ್ಧಾರಮಾಲ್ಪರ ತೂಗಿರೆ ||೩ ||

ಭಜಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಜಜೆಯ ಮಾಡಲು
ನಿಜ ಗತಿ ಇಬ್ಬರ ತೂಗಿರೆ
ನಿಜ ಗುರು ಜಗನಾಥ ವಿಠಲನ ಪಾದವ
ಭಜನೆಯ ಮಲ್ಪರಣ ತೂಗಿರೆ ||೪||

Tugire rayara tugire gurugala
tugire yathikula thilakara
tugire yogeendra karakamala poojayara
tugire guru Raghavendrara ||

Kundana mayavada chamdada totiladolu
nandadi malagyara tugire
nandanakanda govinda mukundana
nandadi Bhajipara tugire ||1||

Yoganidreyanu begane maduva
Yoghisha Vandyara tugire
Bhogishayanana pada yogadi Bhajipara
Bhagavatharana tugire ||2||

Nemadi tananu kanipajanarige
kamita koduvavara tugire
premadi nijajanara aamayavanukoola
dhoomaketuvenipara tugire ||3||

Advaitha mathada vidvashana nijaguru
madhwamathodharana tugire
siddha sankalpadi baddha nijabhaktara
uddharamalpara tugire ||4||

Bhajaka janaru bhava trujana madisi avara
nijjagathiippara tugire
nijaguru jaganathavittalana padakanja
Bhajaneya malpara tugire ||5||


ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ
ಜೋಜೋ ಭಜಕರ ಕಲ್ಪಮ ಹೀಜ
ಸ್ತಂಭ ದರ್ಶಿತ ನರಮೃಗರಾಜ ಜೋಜೋ
ಭಂಗಾರಕÀಶಿಪುತನುಜ ಜೋ ಜೋ ||1||

ಚಂದ್ರಿಕಾದಿ ಸದ್ಗ್ರಂಥತ್ರಯದಿಂದಾ
ನಂದಿತ ಭೂಮಿ ವೃಂದಾರಕ ವೃಂದಾ
ವಂದಿಪರಘಕುಲ ಪನ್ನಗವೀಂದ್ರ
ವಂದಿಸುವೆನು ಗುರು ವ್ಯಾಸಯತೀಂದ್ರ||2||

ಜೋ ಜೋ ಮಧ್ವಮತಾಂಬುಧಿ ಚಂದ್ರ
ಜೋ ಜೋ ಮಾಯಿ ಮತ್ತೇಭ ಮೃಗೇಂದ್ರ
ಜೋ ಜೋ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ||3||

ಮಂತ್ರಮಂದಿರದಿ ನಿಂತು ಶೇವಕರ
ಚಿಂತಿಪ ಫಲಗಳ ಕೊಡುವ ಉದಾರ
ಎಂತು ತುತಿಸಲಿ ತನ್ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಮುಕ್ತಿ
ಪಂಥವ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡೊ ಉದ್ಧಾರ||4||

ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮಯ ಶುಭ ಚರಿಯ
ನಿರುತಸ್ಮರಿಪರಘ ತಿಮಿರಕೆ ಸೂರ್ಯ
ಧರಿಸುರ ಶೇವಿತ ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯ
ಶಿರಿ ಕಾರ್ಪರನರಹರಿ ಗತಿ ಪ್ರಿಯ||5||

jO jO SrIguru prahlAdarAja
jOjO Bajakara kalpama hIja
staMBa darSita naramRugarAja jOjO
BangArakaÀSiputanuja jO jO ||1||

candrikAdi sadgranthatrayadindA
nandita BUmi vRundAraka vRundA
vandiparaGakula pannagavIndra
vandisuvenu guru vyAsayatIndra||2||

jO jO madhvamatAMbudhi candra
jO jO mAyi mattEBa mRugEndra
jO jO j~jAnAdi sadguNa sAndra
rAjAdhirAja SrI guru rAGavEndra||3||

mantramandiradi nintu SEvakara
cintipa PalagaLa koDuva udAra
entu tutisali tanmahime apAra mukti
panthava tOrisi mADo uddhAra||4||

gururAGavendra nimmaya SuBa cariya
nirutasmariparaGa timirake sUrya
dharisura SEvita parimaLAcArya
Siri kArparanarahari gati priya||5||


ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ರಾಯರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||ಪ||

ಪ್ರಥಮದಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಗಿ | ಭಕುತಿಯಿಂದ ಹರಿಯಕೂಗಿ |
ಪಿತಗೆ ಮುಕುತಿ ಪಥವಾ ತೋರಿದಾ ರಾಯರ||1||

ಚಂದ್ರಿಕಾರ್ಯ ಭೂಮಿಯೊಳುಭ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಂತೆ ಮೆರೆಯುತಿರುವಾ |
ಆನಂಧತೀರ್ಥ ಮತೋದ್ಧಾರರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||2||

ಬೋಗ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಯೋಗಿವರ್ಯರಾಗಿ ಮೆರೆದ |
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತೇಂದ್ರರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||3||

ಮಂತ್ರಪುರದಿ ನಿಂತು ಭಜಿಪರಂತರಂಗವನ್ನೆ ತಿಳಿದು
ಸಂತಸದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಪ ರಾಯರ ತೂಗೋಣಬನ್ನಿ ||4||

ನಾಮಸ್ಮರಣಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕಾಮಿತಾಥ್ವರ್ಥವನ್ನೆ ಕೊಡುವ |
ಶಾಮಸುಂದರ ಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ||5||

tUgONa banni rAyara | rAyara tUgONa banni ||pa||

prathamadi prahlAdanAgi | Bakutiyinda hariyakUgi |
pitage mukuti pathavA tOridA rAyara||1||

candrikArya BUmiyoLuBa pUrNacandranante mereyutiruvA |
AnandhatIrtha matOddhArara | rAyara tUgONa banni ||2||

bOga BAgyavella toredu yOgivaryarAgi mereda |
rAGavEndra yatEndrara | rAyara tUgONa banni ||3||

mantrapuradi nintu Bajiparantarangavanne tiLidu
santasadi pUrNagoLipa rAyara tUgONabanni ||4||

nAmasmaraNi mAtradinda kAmitAthvarthavanne koDuva |
SyAmasundara harige priyara | rAyara tUgONa||5||


ಜೋ ಜೋ ||pa||

ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಗುರುರಾಜಾಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ | ಯತಿ ಮಹರಾಜಾ | ಜೋಜೋ ||a.pa||

ಮೋದ ಮುನಿ ಮತವವಾದಿಗಳ ಜಯಿಸುತ್ತ | ವೇದಾರ್ಥ ಪೇಳಿ |ಸಾಧು ಸಮ್ಮತವೆನೆ |
ಗ್ರಂಥ ಬಹು ರಚಿಸೀ ಆದುದಾಯಾಸವು | ಮಲಗೊ ಗುರುರಾಯ | ಜೋ ಜೋ ||1||

ಯೋಗಿಗಳೊಡೆಯನೆ | ಯೋಗೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯಾಭೋಗಿ ಶಯ್ಯನ ಭಕ್ತ | ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ |
ಭಾಗವತರ ಬಯಕೆ | ಸಲಿಸಿ ವೇಗದಲಿಂದಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡೆ | ಮಲಗೊ ಮುನೀಂದ್ರಾ | ಜೋಜೋ ||2||

ಎರಡೆರೆಡು ಮುಖದಿಂದ | ವೃಂದಾವನದಿಂದಶರಣರಿಗಾನಂದ | ಸುರಿಸಿ ಹರಿಯಿಂದ |
ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನ | ಧ್ಯಾನ ಆನಂದಪರವಶದಲಿ ಮಲಗೊ | ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ | ಜೋಜೋ ||3||

Jo jo ||
jo jo jo jo jo gururajajo jo jo jo | yati maharaja | jojo ||a.pa.||

Moda muni matavavadigala jayisutta | vedartha peli |
Sadhu sammatavene | grantha bahu rachisi adudayasavu | malago gururaya | jo jo ||1||

Yogigalodeyane | yogindra vamdyabogi Sayyana Bakta | gururaghavendra |
Bagavatara bayake | salisi vegadalindayoga nidreya made | malago munindra | jojo ||2||

Eraderedu mukadinda | vrundavanadindasaranarigananda | surisi hariyinda |
Guru govinda vithalana | dhyana anandaparavasadali malago | guru raghavendra | jojo ||3||


 

Posted in 24 roopas, dasara padagalu, kesava nama, MADHWA, pranesha dasaru

Thanthrasaroktha kesavadi chathurvimsadhi murthy lakshana

ತಿಳಿವದು ಸಜ್ಜನರೂ ಶಿರಿ |ನಿಲಿಯ ವಿಧಿಗೆ ತಾ ||
ವಲಿದು ಸರಿದ ನುಡಿ |ತಿಳಿವದು ಸಜ್ಜನರೂ ||ಪ||

ಮಾಧವನಿಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ತಿ ಬಹು |ಬೋಧರ ಉಕ್ತಿ ಮನಕೆ ತಂದೂ ||
ಶೋಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಪದ್ಮಾದಿ ಗ- |ದಾದಿ ಅರ್ಧ ಸಾಂತರ ಕ್ರಮವೆಂಬುದು||1||

ಕೇಶವ ವಿಷ್ಣು ಗೋವಿಂದ ವಾಮನ ಕ್ರಮ |ಈಶ ಮಧುರಿಪುರ ಮಾಧವನೂ ||
ದೋಷಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ |ಭಾಸಿಸುತಿಹ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಮೂರುತಿ ಎಂದು ||2||

ಸಂಕರುಷಣ ಅನಿರುದ್ಧನು ಶ್ರೀಧರ |ಪಂಕಜನಾಭ ಕಂಜಾದಿ ಕ್ರಮಾ ||
ಬಿಂಕದ ದಾಮೋದರ ಪುರುಷೋತ್ಮ ಕ |ಳಂಕ ಹೃಷೀಕಪುಪೇಂದ್ರ ಗದಾದೆಂದು ||3||

ಮುನಿನುತ ವಾಸುದೇವ ಅಧೋಕ್ಷಜ |ಮನಸಿಜ ಪಿತ ನರಸಿಂಹ ಹರೀ ||
ಅನಘರ್ಧಕ್ರಮ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಜನಾ- |ರ್ದನ ಅಚ್ಯುತ ಕೃಷ್ಣನು ಸಾಂತರಕ್ರಮ||4||

ನೀಲ ಘನಾಂಗನ ರವಿ ನಿಭ ಇಪ್ಪ |ತ್ನಾಲಕು ಮೂರುತಿ ಲಕ್ಷಣವೂ ||
ಮ್ಯಾಲಿನ ಬಲಗೈ ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಕಡಿ |ಕೇಳಿ ಶಂಖ ರವಿಗದ ಕಂಜ ಕೇಶವ ||5||

ಕಂಜಗದ ರವಿದರ ಧರ ನಾರಾಯಣ |ವೃಜನ ಹರವಿದರ ಪದ್ಮ ಗದಾ ||
ಭುಜ ಮಾಧವ ಗದ ಕಂಜಧರ ರವಿ ಭೂ |ಮಿಜ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಮೂರುತಿಯಂದು ||6||

ಪುಂಡರೀಕಧರ ರವಿಗದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರ- |ಚಂಡ ಶಂಖ ಕಂಜ ಗದ ಚಕ್ರಾ ||
ಅಂಡಜವಹ ಮಧುರಿಪು ಗದ ರವಿದರ |ಮಂಡಿತ ಪದ್ಮ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮೂರುತಿ||7||

ಅರಿದರ ಕಂಜ ಸು ಕಂಬುವಾಮನ ಶ್ರೀ- |ಧರ ರವಿ ಗದಧರ ಪದ್ಮಯುತಾ ||
ವರ ಚಕ್ರ ಜಲಜದರ ಗದ ಹೃಷಿಕ ಪ- |ಪರ ಕಂಜ ರವಿಗದ ಶಂಖ ಪದುಮನಾಭಾ ||8||

ದರಗದ ರವಿ ಕಂಜ ದಾಮೋದರ ಸಂ- |ಕರುಷಣ ಶಂಖ ಕಂಜಾರಿ ಗದಾ ||
ಶರಧಿಜ ರವಿ ಪಂಕಜ ಗದ ಸಂತತ |ಧರಿಸಿಹ ಮಾಯಪ ವಾಸುದೇವನೆಂದು||9||

ದರ ಸುಗದ ನಳಿನ ಅರಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು |ದುರುಳಹ ಗದ ಕಂಬು ಕಂಜಾರೀ ||
ಸುರಪನಿರುದ್ಧ ಕಮಲದರ ಗದ ರವಿ |ಧರಿಸಿಹ ಸರ್ವದ ಪುರುಷೋತ್ತುಮನೆಂದು||10||

ಗದ ಕಂಬುಚರಣ ಸರಸಿಜಧೋಕ್ಷಜ |ಪದುಮ ಗದದರ ರವಿ ನರಹರೀ ||
ಉದಜಾರಿದರ ಗದಾಚ್ಯುತ ರವಿದರ |ಗದ ಕಮಲಾಂಶ ಜನಾರ್ದನ ವಿಭುವೆಂದು ||11||

ಗದ ಚಕ್ರ ವಿಷಜ ಶಂಖ ಉಪೇಂದ್ರನು |ಸುದರುಶನ ಕಂಜ ಗದದರ ಹರೀ ||
ಯದುಪತಿ ಕರ ನಾಲ್ಕರೊಳು ಗದ ಕಮಲ |ಸುದರುಶನ ವಿಧುಭ ಪಾಂಚಜನ್ಯವೆಂದು ||12||

ವರ ಗಾಯತ್ರೀ ವರ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳಿ- |ವರು ಸಾದರದಲಿ ಧೇನಿಪುದೂ ||
ನಿರುತ ಸುಕವಿಗಳ ಮತವಿದು ದಕ್ಷಿಣ |ವರ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲ ಸಂತೈಪನೂ ||13||

tiLivadu sajjanarU Siri |niliya vidhige tA ||
validu sarida nuDi |tiLivadu sajjanarU ||pa||

mAdhavanippatnAlku mUrti bahu |bOdhara ukti manake tandU ||
SOdhisi krama vyutkrama padmAdi ga- |dAdi ardha sAntara kramaveMbudu||1||

kESava viShNu gOvinda vAmana krama |ISa madhuripura mAdhavanU ||
dOShaha trivikrama nArAyaNa |BAsisutiha vyutkrama mUruti endu ||2||

sankaruShaNa aniruddhanu SrIdhara |pankajanABa kaMjAdi kramA ||
binkada dAmOdara puruShOtma ka |Lanka hRuShIkapupEMdra gadAdendu ||3||

muninuta vAsudEva adhOkShaja |manasija pita narasiMha harI ||
anaGardhakrama pradyumna janA- |rdana acyuta kRuShNanu sAntarakrama||4||

nIla GanAngana ravi niBa ippa |tnAlaku mUruti lakShaNavU ||
myAlina balagai modalu keLage kaDi |kELi SanKa ravigada kanja kESava ||5||

kanjagada ravidara dhara nArAyaNa |vRujana haravidara padma gadA ||
Buja mAdhava gada kanjadhara ravi BU |mija vallaBa gOviMda mUrutiyaMdu ||6||

punDarIkadhara ravigada viShNu pra- |canDa SanKa kanja gada cakrA ||
anDajavaha madhuripu gada ravidara |manDita padma trivikrama mUruti||7||

aridara kanja su kaMbuvAmana SrI- |dhara ravi gadadhara padmayutA ||
vara cakra jalajadara gada hRuShika pa- |para kanja ravigada SanKa padumanABA ||8||

daragada ravi kanja dAmOdara san- |karuShaNa SanKa kanjAri gadA ||
Saradhija ravi pankaja gada santata |dharisiha mAyapa vAsudEvanendu||9||

dara sugada naLina ari pradyumnanu |duruLaha gada kaMbu kanjArI ||
surapaniruddha kamaladara gada ravi |dharisiha sarvada puruShOttumanendu||10||

gada kaMbucaraNa sarasijadhOkShaja |paduma gadadara ravi naraharI ||
udajAridara gadAcyuta ravidara |gada kamalAMSa janArdana viBuvendu ||11||

gada cakra viShaja SanKa upEndranu |sudaruSana kanja gadadara harI ||
yadupati kara nAlkaroLu gada kamala |sudaruSana vidhuBa pAncajanyavendu ||12||

vara gAyatrI varNa mUrtigaLi- |varu sAdaradali dhEnipudU ||
niruta sukavigaLa matavidu dakShiNa |vara prANESa viThala saMtaipanU ||13||

 

Posted in dasara padagalu, gopichandana, MADHWA, pranesha dasaru

Gopichandana mudradarane mahathmya

Gopichandana mudradarane(Kannada PDF)

gOpicandana mudradhAraNa mahAtmiyanu |Apanitu barave kELvadu sujanaru||pa||

pUrvadali kailAsa SiKaradali indrAdi |gIrvANa sakala muni pramatharindA ||
pArvatISanu sEvegoLutiralu janaka daya |bIrvadake gauri patigintendaLU||1||

ele dEva nimminda lOkak~hitakaravAda |balu dharma gaupya vRuta kELdenIgA ||
tiLisuvadu Udhrva punDrada mudri mahime ene mu- |guLu nagiyinda satigintendanU |||2||

arasi kEL vipranAgali supanDitanAge |dharisadire gOpicandana mudriyA ||
sura GaTa samAna taddEhadaruSana pApa |taraNi biMbava nODi kaLiyabEkU ||3||

kOpiyAgaliyanAcAriyAgali sarva- |dA parara nindegaivavanAgalI ||
gOpicandana lipta gAtranAdana dOSha |lEpavillade muktanahanuBavadiM||4||

eMtu pELali Udhrva puMDra mahatmiyanu |aMtija lalATadali SOBisalkE ||
aMtaHkaruNa SuddhanavanE pUjyanu valiva |kaMtupita kulaSIlagaLaneNisadE ||5||

BAminiyu jnanadiM punDra dharisadale |hOmArthavAgi pAkava mADalU ||
A mahatpApavEnaMbe viShTasamAnna |I marmavariyadunDuvaga narakA||6||

hariya cakrAnkita virahita strI puruShAnga |sparuSavAyite daivavaSadindalI ||
aralava taDiyade Amalka gOmaya snAna |viracisuta SrISanGri pUjisuvadU ||7||

smaraNe mADade hariya ankitara hita dEha |jariye jAhnaviyalli naraka uMTU ||
ari SanKa dharisi kIkaTadalli mRutanAge |larivadu, prayAga mRutigatiyavanigE ||8||

putrahInage lOkavillaveMbuvadyAke |mitra kulajana mudre dharisutiralU ||
Satru samAnApahyaridu mudriyaniDade sva- |pitRugaLigaidisutiharu durgatI ||9||

Ava vipranu UdhrvapunDra virahitanAgi |BAvaSuddhadi SrAddha mADalavanA ||
jIvisuvadyAkeMdu Sapisi dvAdaSa varuSha |tAM vadanadOradhOharu pitRugaLU ||10||

Siradalli cakravire dEvarenisuvadu Buja |ariyuktavAgiralu dvijanenisuvA ||
virahithari pratimi pUjisalu viprage dAna |virase randhra kalaSadoLudakadante ||11||

yAga mADali mahaddAna bahu mADalI |yOga mADali vEda OdutiralI ||
nAgavaradana lAnCanava dharisadale kunni |BAgIrathiyoLaddi tegida teravU ||12||

nAmakarNupanayana AShADha kArtIka |SrI mAdhavana dinadi taptamudri ||
dhImaMtarAda gurugaLa kaiya dharisuvadu |nEmadiM panca saMskAradoLidU ||13||

eraDAru nAlku eraDU ondu punDragaLu |dharisuvadu nAlku varNavu kramAtU ||
aripramuKa pancamudriyoLu hinkArAdi |harirUpa pancaridu dharisabEkU ||14||

Saciye modalAda nirjarara henDaru punDra |Sucimanadi dharisi svapatigaLa sahitA ||
acalita sumAngalyayaidi sva sthaLadalli |mucukunda varadanArAdhisuvarU ||15||

I vacanakAva sthaLakAva nAmAva mu- |drAva mitiyAkAra mRudavellidU ||
Ava varNadalEnu AvaMguladalEnu |Ava mantradakenalu pELvanintU ||16||

kAminiye gOpicandana mardisuvadintu |vAmahastada madhya jalava dharisI ||
I mUru pAda gAyitriyiM mantrisuta |A mahA RukkathO dEvatiyiM||17||

taruvAya dharisuvadu punDragaLu kELelage |varapaNige Adiyali kESavallI ||
surapa nArAyaNudaradi hRudayadalli mA- |vara kanTha dESadalli gOviMdanU ||18||

balapASrvadali viShNu Bujadalli madhUsUda |sale balada kanThadali trIvikramA ||
lalanE kEL vAmapASrvake vAmanA Bujake |KaLaha SrIdhara kanThadali hRuShIkaSa ||19||

pRuShThadali kaMjanABa Siradi dAmOdaranu |iShTe dvAdaSanAma sitapakShakE ||
kRuShNapakShadoLivake saMkaruShaNAdi SrI |kRuShNa pariyanta tiLivaru sujanarU||20||

SailAgra valmISa Sindhu hari kShEtra nadi |kUla dvAraki nelada SrI tulasiyA ||
mUladalliha mRuttikAgaLintu supavitra |kELadaroLage gOpicandanadhikA ||21||

SAma SAntavu rakta rAja vaSa pIta SrI |A mahA viShNu priyakaravu SvEtA ||
I marmagaLa tiLidu punDradhAraNa mADe |BUmiyoLagavaru sajjanaru saKiyE ||22||

strI puruSharella dharisuvadu vivarava tiLidu |pApi hengasu avaLAdarannA ||
gOpicandana gadA PaNige dharisadalidda- |rA puruShanaLidu duHKava baDuvaLU||23||

sakala guNa tarjanadi madhyamadi jaÁna nA- |miSa sadAcAra kaniShThadali mOkShA ||
suKadi, vidhitilaka dakShiNadi uttaradi Siva |akaLanka hari madhya CidradallI ||24||

saCidra harimanenisuvadu SvAnAnGri sama |acCidra paNiyu I lOkadallI ||
tatsamAnadhamarilla punDradAkAra |matsaKiye kELAdaradali pELuvE ||25||

danDadAkAra haccuvadu PaNiyalli Kara |danDadantedige Bujadali bidirelI ||
punDarIkAkSha kELanya dIpAkRutiyu |panDitaru dharisuvaru nigamOktiyiM ||26||

vanitE kEL PaNi kanThadali nAlku pRuShTha tali |initarali pancAngulada parimitI ||
muni nEtra beraLaShTu kukShiyali mELoMdu |Gana udaradalli bAhugaLiGattU|| 27||

vakShadali aShTAMgulada pramANava dharisi |akShayAnandadiM nivryAjadiM ||
pakShivAhanAyudhava nAlkondu vivarava | mumukShugaLu tiLidu dharisuvaru intU ||28||

vallaBaye kELmudrigaLu Bangara |beLLi tAmravAdaru dorakada kAlakE ||
kallinavu kAShThadavu kabbiNadavAdarU |ballavaru mudadiMda dharisutiharU ||29||

udaradali mUru cakradaraDige dara vaMdu |padumadvaya madhyadali nAma nAlkU ||
idaraMte balakukShi bAhugaLig~haccuvadu |mudadindalari mAtra vaMdu koratI ||30||

dara eraDaraDi ondu ari eraDu gadi nAma |dharisuvadu nAlku eDakukShi BujakE ||
koraLige kapOlagaLigoMdoMdu haccuvadu |ari balaka eDaBAgadali SanKavU||31||

gade paNige hRudayadali ravi padma karadvayaka |madhusUdanAnkitavu sarva sthaLakE ||
idarante Acaripa sadvaiShNavara suKavu |adaneMtu varNisali vaSavallavU ||32||

Sara cApagaLanu mUdhrniyali KaDgavu carma |veraDu bala eDa stanadi kaustuBavanU ||uradalli dakShiNada stanadalli SrIvatsa |dharisuvadu Aru cihnagaLu satatA ||33||

lakShmIramaNana mudra punDra dharisida dvijana |kukShiyoLu kavaLa mAtranna koDalU ||akShayAguvadu Pala hinde mundELu kula |takShaNake SuciyAgi gati koDuvadU ||34||

hIna punDranu supanDitanAgiralu avana |Ananadi koTTanna aLuvadintU ||
Enu duShkarma odagito I oDeyaninda |I naShTanige koDisikonDenendu ||35||

pancaniSi badukuvade lEsUdhrva punDragaLu |pancamudriya dharisi hari BajisutA ||
vancisi mukuMdana tiraskarisi mudriya vi- |ranci kalpayuta jIvisalu vyarthA ||36||

elli SrI tulasivana padmavana vaiShNavaru |elli iharallE iha paramAtmanU ||
sollAlisidu hari nuDidihanA vaikunTha- |dallilla nenavaralliruvanendU ||37||

yaraDAru punDra SrI mudradhAraNa carita |smarisi kELidare icCArtha paDedU ||
muravairi lOkavaiduvaru SRuti siddhavidu |girije kELendu dhUrjaTa pELidA ||38||

Siva sakala SAstragaLa kaliki girijege pELda |vivararitu Acaripa BAgavatarA ||
BavaSaradhiyinda kaDigetti pAlisutihanu |kavigEya prANESa viThThala jasrA ||39||

 

Posted in dasara padagalu, MADHWA, pranesha dasaru, sarva moola grantha

Grantha malika stothra(Kannada by Pranesha dasaru)

ಸದ್ವೈಷ್ಣವರಾದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಿ ಅದ್ವೈತರುಸರಾಡದಂದದಿ
ಮಧ್ವಮುನಿ ಬರದಂಥ ಗ್ರಂಥಸಂಖ್ಯವ ಪೇಳ್ವೆನೂ ||ಪ||

ಪ್ರಥಮ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ನಂತರ |ಚತುರಮುಖ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಮು- |
ಕುತಿ ಪ್ರದಣು ಭಾಷ್ಯಾಖ್ಯ ಗ್ರಂಥವು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾ ||
ಚತುರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷಣ |ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಜನಕೆ ಸಮ್ಮತಿ |
ಕಥಾ ಲಕ್ಷಣ ಉಪಾಧೀ ಖಂಡನಾ ಗ್ರಂಥಾ ||1||

ಸರಸ ಮಾಯಾವಾದ ಖಂಡನ |ವರಮಿತ್ರತ್ವ ಸುಮಾನ ಖಂಡನ |
ಪರಮ ಮಂಗಳ ಕೊಡುವ ಗ್ರಂಥವು ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾನಾ ||
ವರದ ತತ್ವ ವಿವೇಕ ಗ್ರಂಥವು |ಹಿರಿದು ತತ್ವೋದ್ಯೋತ ಗ್ರಂಥ ಸು- |
ಕರುಮ ನಿರ್ಣಯ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರಣಯ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯಾ ||2||

ಐತರೇಯವು ತೈತರೇಯ ಸು- |ಖ್ಯಾತೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯ ಮಹಿಮೀ |
ವ್ರಾತ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಕಾಠಕ ದಿವ್ಯ ಛಂದೋಗ್ಯಾ ||
ಭೂತಿದಾಥರ್ವಣ ಸುಮಂಡುಕ |ವೀತಭಯ ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನ ಅಭಯದ |
ಆ ತಳವಕಾರಿಂತು ಹತ್ತುಪನಿಷದಗಳ ಭಾಷ್ಯಾ ||3||

ಪತಿತಪಾವನ ಗೀತ ತಾತ್ಪ- |ರ್ಯತುಳನ್ಯಾಯ ವಿವರ್ಣ ಹರಿ ನಖ |
ಸ್ತುತಿ ಯಮಕ ಭಾರತ ಬಿಡದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಳ್ಪರಿಗೇ ||
ಗತಿ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾ |ಮೃತ ಮಹರ್ಣವ ತಂತ್ರಸಾರ |
ಚ್ಯುತ ಪ್ರಿಯ ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮøತಿ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ||4||

ಬಾಹ ದುರಿತವ ತಡದು ತ್ವರ ಹೃ- |ದಾಹ ಪರಿಹರಿಸುತಿಹ ಶ್ರೀ ಮ- |
ನ್ಮಹಾ ಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಣವ ಕಲ್ಪಾ ||
ಸ್ನೇಹ ಭಕ್ತರ ಪೊರಪ ಮಾತುಳ |ದ್ರೋಹಿ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿ ಕಥಿ ನಡು |
ಗೇಹ ಸುತ ವಿರಚಿಸಿದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥವಿವೂ ||5||

ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಯಾತ್ರಿ ದಾನಂ- |ಗಳು ವೃತ ಉಪವಾಸ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ |
ಫಲವು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮವಲ್ಲಾ ||
ಇಳಿಯ ಮಧ್ಯದೊಳೆಮ್ಮ ವಚನಂ- |ಗಳಿಗೆ ಸಮಹಿತ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲೆಂ- |
ದಲವ ಬೋಧರು ಶಿಷ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಾವೆ ಪೇಳಿಹರೂ ||6||

ಕುನರಗೆಂದಿಗ್ಯೂ ಪೇಳದಲೆ ಸ- |ಜ್ಜನರು ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಪಠಿಸುವ |
ದನವರತ ಈ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕಿ ಶ್ರೀದ ಶುಚಿ ಸದನಾ ||
ಅನಘ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನು |ಮನದಭೀಷ್ಠಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಹದಲಿ |
ಕೊನಿಗೆ ತನ್ನಾಲಯದಿ ಸಂವಿಯದ ಸುಖದೊಳಿರಿಸುವನೂ||7||

sadvaiShNavarAdavarella kELiri advaitarusarADadandadi
madhvamuni baradantha granthasanKyava pELvenU ||pa||

prathama gItABAShya nantara |caturamuKa sUtrakke BAShya mu- |
kuti pradaNu BAShyAKya granthavu anuvyAKyAnA ||
catura grantha pramANa lakShaNa |kShitiyoLage vaiShNava janake sammati |
kathA lakShaNa upAdhI KanDanA granthA ||1||

sarasa mAyAvAda KanDana |varamitratva sumAna KanDana |
parama mangaLa koDuva granthavu tatva sanKyAnA ||
varada tatva vivEka granthavu |hiridu tatvOdyOta grantha su- |
karuma nirNaya viShNu tatva niraNaya RugBAShyA ||2||

aitarEyavu taitarEya su- |KyAte bRuhadAraNya mahimI |
vrAta ISAvAsya kAThaka divya CandOgyA ||
BUtidAtharvaNa sumanDuka |vItaBaya ShaTpraSna aBayada |
A taLavakArintu hattupaniShadagaLa BAShyA ||3||

patitapAvana gIta tAtpa- |ryatuLanyAya vivarNa hari naKa |
stuti yamaka BArata biDade viSvAsa mALparigE ||
gati dvAdaSa stOtra kRuShNA |mRuta maharNava tantrasAra |
cyuta priya sadAcAra smaøti BAgavata tAtparya ||4||

bAha duritava taDadu tvara hRu- |dAha pariharisutiha SrI ma- |
nmahA BArata tAtparya nirNaya praNava kalpA ||
snEha Baktara porapa mAtuLa |drOhi janma jayanti kathi naDu |
gEha suta viracisida mUvattELu granthavivU ||5||

halavu kShEtra suyAtri dAnan- |gaLu vRuta upavAsa yaj~ja mADida |
Palavu I granthagaLa paThisuvudakke samavallA ||
iLiya madhyadoLemma vacanan- |gaLige samahita vastuvillen- |
dalava bOdharu SiShya janarige tAve pELiharU ||6||

kunaragendigyU pELadale sa- |jjanaru sadBaktiyali paThisuva |
danavarata I granthamAliki SrIda Suci sadanA ||
anaGa SrI prANESa viThalanu |manadaBIShThiya koTTu ihadali |
konige tannAlayadi saMviyada suKadoLirisuvanU||7||

 

Posted in ashwija maasa, MADHWA

Ashwija maasa important days

Date

Event

21/09/17 Navarathri starts

Kalasa sthapana

28/09/17 Durga Ashtami
29/09/17 Saraswathy Pooja

Maha Navami

30/09/17 Vijaya Dashami

Madhwa Jayanthi

1/10/17 Ekadashi

Dwithala vrata arambha

Saraswathi visarjana

05/10/17 Karthika snana begins
15/10/17 Ekadashi
17/10/17 Dhana Trayodashi/Jalapoorna Trayodashi
18/10/17 Naraka chathurdashi
19/10/17 Mahalakshmi Pooja

Deepavali amavasya

Posted in brahmothsava, MADHWA, srinivasa, Vijaya dasaru

Dasara pada on Brahmothsava(By Vijaya dasaru)

ಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವಾಹನಗಳೇರಿ ನಿತ್ಯಾ
ಮೆರೆದು ಚತುರ ಬೀದಿ ತಿರುಗಿ ಬಪ್ಪುದು ನೋಡೆ || ಪ ||

ಸರಸಿಜಭವಾಗ್ರಜರುಳಿದವಾರು
ವರ ಸಕಲ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಕೈಕೊಳುತಾ
ನೆರೆದು ಸುತ್ತಲು ತಮ್ಮ ಭಕುತಿಯಲಿ ಸೂಸುತ್ತ
ಹರುಷ ವಾರಿಧಿಯಾಳು ಮುಳಗಿದಟ್ಟಿಡಿಯಿಂದಾ || 1 ||

ಎತ್ತಿದ ಸತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಯೂಷ
ಸುತ್ತಲುದರೆ ಬಿಂದುಗಳೊಂದು
ಮುತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯಪಾನಾ ಪತಾಕೆಗಳು ಬೀ
ಸುತ್ತಲಿಪ್ಪದು ಚಾಮರ ಪಂಜುಗಳೆಸೆಯೆ || 2 ||

ದಂಡಿಗೆ ತಾಳ ಬೆತ್ತವ ಪಿಡಿದು ನಿಂದು
ತಂಡ ತಂಡದಲಿಂದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು
ಕೊಂಡಾಡುತ ಮನ ಉಬ್ಬಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ
ತೊಂಡರು ಹರಿದಾಡಿ ಹಾಡಿ ಪಾಡುತಲಿರೆ || 3 ||

ಪವನ ಗರುಡ ಶೇಷ ಸಿಂಹ ಮಂಟಪ ಮತ್ತೆ
ರವಿ ಶಶಿ ತುರಗ ಅಂದಣ ಮಿಕ್ಕಾದ
ನವರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ವಾಹನನಾದ ಅಂ
ದವನಾರು ಬಣ್ಣಿಪರು ಸಕಲ ಭೂಷಿತವಾಗೆ || 4 ||

ಚಿನುಮಯ ರೂಪ ವಿಚಿತ್ರ ಮಹಿಮ ದೇವ
ನೆನೆದವರ ಹಂಗಿಗೆ ಸಿಲುಕುವಾ
ಘನಗಿರಿ ತಿರ್ಮಲ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ದನುಜದಲ್ಲಣನೆಂಬೊ ಬಿರಿದು ಪೊಗಳಿಸುತ್ತ || 5 ||

giriya timmappa vAhanagaLEri nityA
meredu catura bIdi tirugi bappudu nODe || pa ||

sarasijaBavAgrajaruLidavAru
vara sakala manOBIShTa kaikoLutA
neredu suttalu tamma Bakutiyali sUsutta
haruSha vAridhiyALu muLagidaTTiDiyiMdA || 1 ||

ettida sattigeyinda pIyUSha
suttaludare bindugaLondu
muttina sUryapAnA patAkegaLu bI
suttalippadu cAmara panjugaLeseye || 2 ||

danDige tALa bettava piDidu nindu
tanDa tanDadalinda mahimeyannu
konDADuta mana ubbi mahOtsavadalli
tonDaru haridADi hADi pADutalire || 3 ||

pavana garuDa SESha siMha manTapa matte
ravi SaSi turaga andaNa mikkAda
navarAtriyoLagella vAhananAda aM
davanAru baNNiparu sakala BUShitavAge || 4 ||

cinumaya rUpa vicitra mahima dEva
nenedavara hangige silukuvA
Ganagiri tirmala vijayaviThThalarEyA
danujadallaNaneMbo biridu pogaLisutta || 5 ||

 


 

Posted in MADHWA, sthothra

Mangalashtakam

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹಃ ಕಮಲ-ಭೂಃ ಸೂನುರ್ಗರುತ್ಮಾನ್ ರಥಃ
ಪೌತ್ರಶ್ಚಂದ್ರ-ವಿಭೂಷಣಃ ಸುರ-ಗುರು ಶೇಷಶ್ಚ ಶಯ್ಯಾ ಪುನಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ವರ-ಮಂದಿರಂ ಸುರ-ಗಣಾಃ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭೋಃ ಸೇವಕಾಃ
ಸ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ-ಕುಟುಂಬ-ಪಾಲನ-ಪರಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಲಮ್ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಾಯು-ಗಿರೀಶ-ಶೇಷ-ಗರುಡಾ ದೇವೇಂದ್ರ-ಕಾಮೌ ಗುರು-
ಚಂದ್ರಾರ್ಕೌ ವರುಣಾನಲೌ ಮನು-ಯಮೌ ವಿತ್ತೇಶ-ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೌ |
ನಾಸತ್ಯೌ ನಿರೃತಿರ್ಮರುದ್-ಗಣ-ಯುತಾಃ ಪರ್ಜನ್ಯ-ಮಿತ್ರಾದಯಃ
ಸಸ್ತ್ರೀಕಾಃ ಸುರ-ಪುಂಗವಾಃ ಪ್ರತಿ-ದಿನಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೨ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ-ಪರಾಶರೌರ್ವ-ಭೃಗವೋಽಗಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಕ್ರತುಃ
ಶ್ರೀಮಾನತ್ರಿ-ಮರೀಚ್ಯುಚಥ್ಯ-ಪುಲಹಾಃ ಶಕ್ತಿರ್-ವಸಿಷ್ಠೋಽಂಗಿರಾಃ
ಮಾಂಡವ್ಯೋ ಜಮದಗ್ನಿ-ಗೌತಮ-ಭರದ್ವಾಜಾದಯ-ಸ್ತಾಪಸಾಃ
ಶ್ರೀಮದ್-ವಿಷ್ಣು-ಪದಾಂಬುಜೈಕ-ಶರಣಾಃ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೩ ||

ಮಾಂಧಾತಾ ನಹುಷೋಽಂಬರೀಷ-ಸಗರೌ ರಾಜಾ ಪೃಥುರ್ಹೈಹಯಃ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಧರ್ಮ-ಸುತೋ ನಳೋ ದಶರಥೋ ರಾಮೋ ಯಯಾತಿರ್-ಯದುಃ |
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಭರತಶ್ಚೋತ್ತಾನಪಾದ-ಧ್ರುವಾ-
ವಿತ್ಯಾದ್ಯಾ ಭುವಿ ಭೂಭುಜಶ್ಚ ಸತತಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀ-ಮೇರುರ್ಹಿಮವಾಂಶ್ಚ ಮಂದರ-ಗಿರಿಃ ಕೈಲಾಸ-ಶೈಲಸ್ತಥಾ
ಮಾಹೇಂದ್ರೋ ಮಲಯಶ್ಚ ವಿಂಧ್ಯ-ನಿಷಧೌ ಸಿಂಹಸ್ತಥಾ ರೈವತಃ |
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿರ್ವರ-ಗಂಧಮಾದನ-ಗಿರಿರ್ಮೈನಾಕ-ಗೋಮಾಂತಕಾ-
ವಿತ್ಯಾದ್ಯಾ ಭುವಿ ಭೂಧರಾಶ್ಚ ಸತತಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೫ ||

ಗಂಗಾ-ಸಿಂಧು-ಸರಸ್ವತೀ ಚ ಯಮುನಾ ಗೋದಾವರೀ ನರ್ಮದಾ
ಕೃಷ್ಣಾ ಭೀಮರಥೀ ಚ ಫಲ್ಗು-ಸರಯೂಃ ಶ್ರೀ-ಗಂಡಕೀ ಗೋಮತೀ |
ಕಾವೇರೀ-ಕಪಿಲಾ-ಪ್ರಯಾಗ-ಕಿಟಿಜಾ-ನೇತ್ರಾವತೀತ್ಯಾದಯೋ
ನದ್ಯಃ ಶ್ರೀಹರಿ-ಪಾದ-ಪಂಕಜ-ಭುವಃ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೬ ||

ವೇದಾಶ್ಚೋಪನಿಷದ್-ಗಣಾಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಸಾಂಗಾಃ ಪುರಾಣಾನ್ವಿತಾ
ವೇದಾಂತಾ ಅಪಿ ಮಂತ್ರ-ತಂತ್ರ-ಸಹಿತಾಸ್ತರ್ಕಾಃ ಸ್ಮೃತೀನಾಂ ಗಣಾಃ |
ಕಾವ್ಯಾಲಂಕೃತಿ-ನೀತಿ-ನಾಟಕ-ಯುತಾಃ ಶಬ್ದಾಶ್ಚ ನಾನಾ-ವಿಧಾಃ
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋರ್ಗುಣ-ನಾಮ-ಕೀರ್ತನ-ಪರಾಃ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೭ ||

ಆದಿತ್ಯಾದಿ-ನವ-ಗ್ರಹಾಃ ಶುಭ-ಕರಾ ಮೇಷಾದಯೋ ರಾಶಯೋ
ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಸ-ಯೋಗಕಾಶ್ಚ ತಿಥಯಸ್ತದ್-ದೇವತಾಸ್ತದ್-ಗಣಾಃ |
ಮಾಸಾಬ್ದಾ ಋತವಸ್ತಥೈವ ದಿವಸಾಃ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ತಥಾ ರಾತ್ರಯಃ
ಸರ್ವೇ ಸ್ಥಾವರ-ಜಂಗಮಾಃ ಪ್ರತಿ-ದಿನಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೮ ||

ಇತ್ಯೇತದ್ ವರ-ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೇ-
ಣಾಽಖ್ಯಾತಂ ಜಗತಾಮಭೀಷ್ಟ-ಫಲ-ದಂ ಸರ್ವಾಶುಭ-ಧ್ವಂಸನಮ್ |
ಮಾಂಗಲ್ಯಾದಿ-ಶುಭ-ಕ್ರಿಯಾಸು ಸತತಂ ಸಂಧ್ಯಾಸು ವಾ ಯಃ ಪಠೇದ್
ಧರ್ಮಾರ್ಥಾದಿ-ಸಮಸ್ತ-ವಾಂಛಿತ-ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸೌ ಮಾನವಃ || ೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಯತಿವಿರಚಿತಂ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

lakShmIryasya parigrahaH kamala-BUH sUnurgarutmAn rathaH
pautraScaMdra-viBUShaNaH sura-guru SEShaSca SayyA punaH |
brahmAnDaM vara-maMdiraM sura-gaNAH yasya praBOH sEvakAH
sa trailOkya-kuTuMba-pAlana-paraH kuryAddharirmangalam || 1 ||

brahmA vAyu-girISa-SESha-garuDA dEvEndra-kAmau guru-
candrArkau varuNAnalau manu-yamau vittESa-viGnESvarau |
nAsatyau nirRutirmarud-gaNa-yutAH parjanya-mitrAdayaH
sastrIkAH sura-pungavAH prati-dinaM kurvaMtu nO mangalam || 2 ||

viSvAmitra-parASaraurva-BRugavO&gastyaH pulastyaH kratuH
SrImAnatri-marIcyucathya-pulahAH Saktir-vasiShThO&ngirAH
mAnDavyO jamadagni-gautama-BaradvAjAdaya-stApasAH
SrImad-viShNu-padAMbujaika-SaraNAH kurvaMtu nO mangalam || 3 ||

mAndhAtA nahuShO&MbarISha-sagarau rAjA pRuthurhaihayaH
SrImAn dharma-sutO naLO daSarathO rAmO yayAtir-yaduH |
ikShvAkuSca viBIShaNaSca BarataScOttAnapAda-dhruvA-
vityAdyA Buvi BUBujaSca satataM kurvaMtu nO mangalam || 4 ||

SrI-mErurhimavAMSca mandara-giriH kailAsa-SailastathA
mAhEndrO malayaSca vindhya-niShadhau siMhastathA raivataH |
sahyAdrirvara-gandhamAdana-girirmainAka-gOmAntakA-
vityAdyA Buvi BUdharASca satataM kurvantu nO mangalam || 5 ||

gangA-sindhu-sarasvatI ca yamunA gOdAvarI narmadA
kRuShNA BImarathI ca Palgu-sarayUH SrI-ganDakI gOmatI |
kAvErI-kapilA-prayAga-kiTijA-nEtrAvatItyAdayO
nadyaH SrIhari-pAda-pankaja-BuvaH kurvantu nO mangalam || 6 ||

vEdAScOpaniShad-gaNASca vividhAH sAMgAH purANAnvitA
vEdAMtA api mantra-tantra-sahitAstarkAH smRutInAM gaNAH |
kAvyAlankRuti-nIti-nATaka-yutAH SabdASca nAnA-vidhAH
SrIviShNOrguNa-nAma-kIrtana-parAH kurvantu nO mangalam || 7 ||

AdityAdi-nava-grahAH SuBa-karA mEShAdayO rASayO
nakShatrANi sa-yOgakASca tithayastad-dEvatAstad-gaNAH |
mAsAbdA Rutavastathaiva divasAH sandhyAstathA rAtrayaH
sarvE sthAvara-jangamAH prati-dinaM kurvantu nO mangalam || 8 ||

ityEtad vara-mangalAShTakamidaM SrIrAjarAjESvarE-
NA&KyAtaM jagatAmaBIShTa-Pala-daM sarvASuBa-dhvaMsanam |
mAngalyAdi-SuBa-kriyAsu satataM sandhyAsu vA yaH paThEd
dharmArthAdi-samasta-vAnCita-PalaM prApnOtyasau mAnavaH || 9 ||

|| iti SrIrAjarAjESvarayativiracitaM mangalAShTakaM saMpUrNam ||

 

Posted in dasara padagalu, krishna, MADHWA, Vadirajaru

Gopi Geetham (Vadirajaru)

ನಂದ ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿ ಕಂದನೆಂದು ಮೋಹಿಸಲು
ಮುಕುಂದನ ಪಾಡಿದಳು ಹರುಷದಿಂದಲಿ
ವೃಂದಾವನವ ಸಾರಿಸಿ ಗೋವಿಂದನ್ನ ತೆಳಗಿಳಿಸಿ
ಬಂಗಾರದ ಗಿಂಡಿಲೆ ತಂದಳು ಗಂಗಿ ಉದಕವ
ಪೀತಾಂಬರ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ
ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದಳು
ಅಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ತೀವ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ
ಬಂದು ಕುಳಿತರು ಭ್ರಾಂಬರು ನಂದನ ಮನೆಯಲಿ
ದಶಮಸ್ಕಂಧ ಭಾಗವತ ಪರೀಕ್ಷೀತರಾಯ ಕೇಳು
ಶಂಖೋತ್ಸದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನು
ಮೌನದಾಪಾತ್ರಿವಳಗ ನಾನಾ ಪದಾರ್ಥ ಬಡಿಸಿ
ಭ್ರಾಂಬರಾ ಎಡಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಳೆ ಯಶೋದಾ
ಇಟ್ಟಂತ ಪಾತ್ರಿಯೊಳು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗೋಪಿನಾಥ
ಸಿಟ್ಟಿಲಿಂದ ನೋಡಿದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯಲಿ
ಕೋಲುಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಬಾಲಕನ ಬಡಿಯ ಬರಲು
ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿದ ಕೃಷ್ಣನು
ಅಡಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಗೋಪಿದೇವಿ
ಒಳಗ ಕಟ್ಟಿದಳು ಮಗನ ವಜ್ರಕಂಬಕ
ಒಳಗ ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡು
ಮಾಧವಾ ದುರುಳ ನೀವು ಸ್ನಾನಕೆ ಹೋಗಿರಿ
ಅಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ತೀವ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ
ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತರಾಗಲೆ
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆನ್ನಲು ಕಟ್ಟಿದ ಕಂಬದಿಂದ ಬಂದ
ವಿಪ್ರರಾ ಎಡಿಗೆ ನಿಂತಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ
ಹಿಂದಕ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಗೋವಿಂದ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ
ಗೊಲ್ಲರ ಮಗ ಮುಟ್ಟಿದನೆಂದು ಚಿಂತೆಬಟ್ಟರು
ಫುಲ್ಲವದನಿ ಗೋಪಿದೇವಿ ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಎದಿವಳಗ
ಎತ್ತಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬರಲೆ ಕೃಷ್ಣನೆಂದಳು
ನಂದಗೋಪ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗಲೊಳಾಗ ಎತ್ತುಕೊಂಡು
ಯಾರು ಬೈದರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು
ಅನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಡೆದಳು
ಬಣ್ಣಿಸಿ ಬಣ್ಣಿಸಿ ರಮಾಪತಿ ಅಳುತ ನಿಂತಾನು|
ಭೂಮಿಯ ಬೆಳಗುವಾ ದಾವಕಡೆ ಇದ್ದರೇನು
ಕೃಷ್ಣನೆಂದವರ ಮನಕೆ ಥಟ್ಟನೇ ಬರುವನು
ವಾದಿರಾಜರು ಮಾಡಿದಂಥ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು
ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನು||

nanda gOkulada gOpi kandanendu mOhisalu
mukundana pADidaLu haruShadindali
vRundAvanava sArisi gOvindanna teLagiLisi
bangArada ginDile tandaLu gangi udakava
pItAMbara seragu hiDididda lakShmIpati
gangA yamunA snAnamADi banniri endaLu
anda mAtanu kELi tIvradinda snAnamADi
bandu kuLitaru BrAMbaru naMdana maneyali
daSamaskandha BAgavata parIkShItarAya kELu
SanKOtsadinda nAnu hELuttiddenu
maunadApAtrivaLaga nAnA padArtha baDisi
BrAMbarA eDige tandiTTaLe yaSOdA
iTTanta pAtriyoLu muTTikonDu gOpinAtha
siTTilinda nODidaru brAhmaNaru kRuShNana kaDeyali
kOlukoMDu kOpadiMda bAlakana baDiya baralu
bAgila hinde hOgi aDagida kRuShNanu
aDagidda kRuShNanna eLedukonDu gOpidEvi
oLaga kaTTidaLu magana vajrakaMbaka
oLaga kaTTi tanna magana brAhmaNarannE bEDikonDu
mAdhavA duruLa nIvu snAnake hOgiri
aMda mAtanu kELi tIvradinda snAnamADi
dEvara naivEdya mADi kuLitarAgale
kRuShNArpaNennalu kaTTida kaMbadinda banda
viprarA eDige nintA BaktavatsalA
hiMdaka tirugi nODalu gOvinda bennu hiDididda
gollara maga muTTidanendu ciMtebaTTaru
Pullavadani gOpidEvi tallaNisi edivaLaga
ettakaDe iTTu barale kRuShNanendaLu
nandagOpa tanna magana bagaloLAga ettukonDu
yAru baidaru eMdu kELuttiddanu
anyAyavillade amma nanna baDedaLu
baNNisi baNNisi ramApati aLuta nintAnu|
BUmiya beLaguvA dAvakaDe iddarEnu
kRuShNanendavara manake thaTTanE baruvanu
vAdirAjaru mADidantha bAlalIleyannu
hELi kELidavarige sAyujya padavi koDuva SrI hayavadananu||

 

 

 

 

Posted in dasara padagalu, indiresha, krishna, MADHWA

Nanda balashtaka

ಒಂದಾನು ಒಂದು ದಿನ ಶಿಂಧುವಿನೊಳ್ ನೆರೆದು ಬಂದಾರು ದೇವತೆಗಳು
ವೃಂದಾವು ದುಷ್ಟ ಜನರಿಂದಾಲೆ ಭೂಮಿ ನೊಂದಾಳುಎಂದುಸುರಿತಾ ||ಪ||

ಕಂದರ್ಪತಾತ ನಿನಗೊಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆನು ಛಂದಾದಸೂರ್ಯಸುತನಾ
ಮಂದಿರದೋಳ್ ಜನಿಸಿ ನಂದಾದಿ ಗೋಕುಲದಿ ನಿಂದಾತ್ಮಲೀಲೆ ತೋರೊ ||ಅ.ಪ.||

ಅಂದಾಡಿದೂತ ಸುರವೃಂದಾರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕಿವಿಯಿಂದಾಲೆಕೇಳಿ ಹರಿಯು
ಛಂದಾದಿ ನೀವುಗಳು ಮುಂದಾಗಿ ಜನಿಸುವದು ಹಿಂದಾಗಿನಾ ಜನಿಸುವೇ
ಅಂದಾಡಿದಂಥ ಹರಿ ಸುಂದರಾ ಮಾತವನು ತಂದಾನುಬ್ರಹ್ಮ ಮನದೀ
ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನಂದದ್ದು ಪೇಳೆ ನಿಜಮಂದಿರಖೋಗಿರೆಂದಾ ||1||

ಎಲ್ಲಾ ಅಮರರೂ ನಿಜವಲ್ಲಾಭಿಯರು ಸಹ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಜನಿಸುತಿಹರೂ
ಫುಲ್ಲಾಕ್ಷತಾ ಮಥುರೆಯಲಿಟ್ಟು ಗೋಕುಲದಿ ಮೆಲ್ಲಾನೆಬೆಳೆಯುತಿರಲು
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಪಿಯರು ಯಲ್ಲಾರು ತಾವು ನಿಜವಲ್ಲಾಭೆರೆಂದು ಹರಿಯೋಳ್‍
ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ನೇಹವನು ಉಲ್ಹಾಸಮಾಡುತಿರಲು ||2||

ಇಂದೀವರಾಕ್ಷ ಇಹ ಬಂದಾ ಸುರೇಂದ್ರಗಣ ನೊಂದಾನುಒಂದು ಬಿಡದೇ
ವೃಂದಾವನಾದಿ ತನನಂಥಾ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇಲೀಲೆ ತೋರಿ
ಇಂದ್ರಾನ ಗರ್ವಕಳೆದಿಂದೆತ್ತಿ ಪರ್ವತವ ಒಂದಂಗುಲಿಯಲ್ಲಿಧರಿಸೀ
ಮುಂದೇಳು ದಿವಸ ವ್ರಜ ಮಂದೀಯ ಕಾಯ್ದ ಕರ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿಳುಹಿದಾ ||3||

ವಂದೀನ ರಾತ್ರಿ ರವಿನಂದಿನಿಯೋಳ್ ಹರಿಯುನಿಂದೂದಲಾಗ ಕೊಳಲು
ವೃಂದಾದರಾಗಗಳಿಂದಾಲೆ ಕೇಳಿ ವ್ರಜದಿಂದಾವರಾನಿಹರೂ ಮಂದೀರದೊಳಗೆ ನಿಜ
ಕಂದಾರು ನಾಥಗಳು ಛಂದಾದವಸ್ತ್ರಂಗಳುವಂದಾನು ನೋಡದಲೆ
ವಂದಾರು ಯಮುನೆಯಲಿಂದಾರುಮೈಯ್ಯ ಮರೆತು ||4||

ಬಂದೇವು ನಾವು ನಿಜ ಮಂದೀರ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರಕೊಳಲ ಧ್ವನಿಗೇ
ಛಂದಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಸುಖದಿಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ದ್ವಿಜೇಂದ್ರೇತಕಾಯೋ ಯನಲು
ಅಂದಾವರಾಮಾತು ನಂದಾನುಸೂನ ದಯದಿಂದಾಲೆಕೇಳಿ ಹರಿಯೂ
ಮುಂದಣಿಯಾಗ ಅವರಿಂದಾಲೆ ಕೂಡಿ ದಯದಿಂದಾಲೆನಲಿದು ಮರೆದೂ ||5||

ಬಂದಾನು ಮಥುರೆಯಲಿ ಕೊಂದಾನು ಮಾತುಳನೆತಂದೀಯಾ
ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸೀಸಾಂದೀಪಗಿತ್ತು ಕಂದಾನಸೂನ ಕುರು ನಂದಾರಕೊಲ್ಲಿಸಿದನೂ
ಇಂದ್ರತ್ವ ಜ್ವಾಲೆಗಳೂ ಅಂತಿತ್ತು ರಾಜ ಸುಖ ಸಂದೇಹ ಸಂತೋಷದೀ
ಇಂದ್ರಾದಿ ಸರ್ವಸುರ ಸಂದೇಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಒಂದೊಂದೆ ಮಹಿಮೆಗಳನೂ ||6||

ಛಂದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಶ ಮಡುಹಿಕರ ವೃಂದಾವಪಾಲಿಸಿದನೂ
ನಂದಾತ್ಮ ಜಾತವು ಒಂದೊಂದೆ ಮಹಿಮೆಗಳ ತಂದೊಮ್ಮೆಮನದಿ ಸ್ಮರಿಸೀ
ಬೆಂದಾವು ಪಾಪಗಳು ಬಂದಾವು ಸೌಖ್ಯಗಳುಸಂದೇಹವಿಲ್ಲನಿದರೋಳ್‍
ಕಂದಾರ ಕೊಡುವ ಧನ ವೃಂದಾವು ಪೊರೆವಾ ಮಂದೀರವಿತ್ತು ಸಲಹುವ ||7||

ಇಂದೆನ್ನ ಮಾನಸದಿ ತಂದಾತ್ಮ ರೂಪವನೂ ಛಂದಾಗಿ ಸಂತೈಸಲೀ
ನಂದಬಾಲಾಷ್ಟಕವನೂ ಇಂದುವಾವರು ಪಠಿಸುವಾ ಇಂದಿರೇಶನು ಪಾಲಿಸುವನೂ ||8||

ondAnu ondu dina SindhuvinoL neredu bandAru dEvategaLu
vRundAvu duShTa janarindAle BUmi nondALu^^eMdusuritA ||pa||

kandarpatAta ninagoMdisi bEDuvenu CandAdasUryasutanA
mandiradOL janisi naMdAdi gOkuladi nindAtmalIle tOro ||a.pa.||

andADidUta suravRundAra vAkyagaLa kiviyindAlekELi hariyu
CandAdi nIvugaLu mundAgi janisuvadu hindAginA janisuvE
andADidntha hari sundarA mAtavanu tandAnubrahma manadI
indrAdigaLigella avanandaddu pELe nijamandiraKOgirendA ||1||

ellA amararU nijavallABiyaru saha allallejanisutiharU
PullAkShatA mathureyaliTTu gOkuladi mellAnebeLeyutiralu
allidda gOpiyaru yallAru tAvu nijavallABereMdu hariyOL^
ellAnu biTTu avanallige snEhavanu ulhAsamADutiralu ||2||

indIvarAkSha iha bandA surEMdragaNa nondAnu^^ondu biDadE
vRundAvanAdi tanananthA dinagaLella ondondElIle tOri
indrAna garvakaLedindetti parvatava ondanguliyallidharisI
mundELu divasa vraja mandIya kAyda kara vRundAvanadalliLuhidA ||3||

vandIna rAtri ravinaMdiniyOL hariyunindUdalAga koLalu
vRundAdarAgagaLiMdAle kELi vrajadindAvarAniharU maMdIradoLage nija
kandAru nAthagaLu CandAdavastrangaLuvandAnu nODadale
vandAru yamuneyaliMdArumaiyya maretu ||4||

bandEvu nAvu nija mandIra biTTu nimma sundarakoLala dhvanigE
CandAda smaraNe suKadiMdittu namage dvijEndrEtakAyO yanalu
andAvarAmAtu nandAnusUna dayadindAlekELi hariyU
mundaNiyAga avarindAle kUDi dayadindAlenalidu maredU ||5||

bandAnu mathureyali kondAnu mAtuLanetaMdIyA
bandhanava biDisIsAndIpagittu kandAnasUna kuru naMdArakollisidanU
indratva jvAlegaLU antittu rAja suKa sandEha saMtOShadI
indrAdi sarvasura sandEha prArthisida ondonde mahimegaLanU ||6||

CandAgi mADidvaSa maDuhikara vRundAvapAlisidanU
nandAtma jAtavu ondonde mahimegaLa tandommemanadi smarisI
bendAvu pApagaLu bandAvu sauKyagaLusanEhavillanidarOL^
kandAra koDuva dhana vRundAvu porevA mandIravittu salahuva ||7||

indenna mAnasadi tandAtma rUpavanU CandAgi santaisalI
nandabAlAShTakavanU induvAvaru paThisuvA indirESanu pAlisuvanU ||8||