Posted in chakrabja mandala, dasara padagalu, MADHWA

Song on Chakrabja mandala – Uragadhri vittala dasaru

ಸಪ್ತಕೋಟಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಹೃದಯಾಬ್ಜ
ಚಕ್ರಮಂಡಲದೊಳು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ || ಪ||

ಹೃದಯಾಬ್ಜ ಮಿತ್ರ ಘೃಣೀ ಎಂದು ಸ್ತ್ರೋತ್ರ
ತ್ರಿಕೋಣದೊಳು ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಾತ್ರ
ಮುದದಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಛ್ಛಾ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿ ತ್ರಯಗಳು
ತದಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆನೆದುದಳದಿ ಸೂರ್ಯ
ಸೋಮಾಗ್ನಿಗಳ್ಮೇಲೆ ಕರಿ ಅಜ ರಥ ವೀಥಿಗಳಧಕರಿಸಿ
ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ಮಂಡಲ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಷÀಟ್ಸರೋ-
ಜದಳಗಳನೆ ರಚಿಸಿ ಇದರೋಳು ಪೂರ್ಣ  ಜ್ಞಾನ್ವೆಶ್ವರ್ಯ
ಪ್ರಭಾನಂದ ತೇಜ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಗಳ್ಚಿಂತಿಸೀ
ವತ್ಸರ ಋತು ಮಾಸ ತಾರಾರಾಶಿಗಳ ಗುಣಿಸಿ
ಬದಿಯಲಿ ಏಕಾ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣ ತಿಳಿಯೋದಿದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ||1||

ಮೇಲೊಂದು ಮಂಡಲದ ಅಷ್ಟದಳಗಳಲಿ
ಅಷ್ಟ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನೆ ರಚಿಸೀ ಶನಿ ರಾಹು ಗುರು
ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಸೋಮ ಮಂಗಳ ಕೇತುಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿ
ವಲಯದಿ ಪ್ರಣವದಷ್ಟಕ್ಷರಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿ
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಷ್ಟರೂಪನನೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಅದರಿಂದಭಿವ್ಯಕ್ತ
ವರ್ಣಗಳ್‍ಭಜಿಸೀ ವರ್ಗಕೆ ತತ್ವತನ್ಮಾನಿಗಳನೆ ಚಿಂತಿಸಿ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾತ್ಮಕನ ದೃಢಮನಸಿನಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ
ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರಭೇದದಿಂದುಪಾಸನ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ
ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ||2||

ಮೇಲೊಂದು ಮಂಡಲ ದ್ವಾದಶದಳದೊಳ್
ದ್ವಾದಶ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಕೇಶವಾದಿ ದ್ವಾದಶನಾಮ
ವರ್ಣವಿಭಾಗವು ರಾಶಿಗಳ ವಿವರ ವಲಯದಿ
ತಾರಾಯೋಗಗಳ್ವಿಸ್ತಾರ ಮೇಲ್ಮಂಡಲದೊಳು
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಕೇಶವಾದಿನಾಮ
ತಾರೆರಾಶಿಗಳೆಣಿಸೀ ಮೇಲೆ ಐವತ್ತೊಂದು
ಅಜಾದಿಗಳ ಚಿಂತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಹ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಠಲ ||3||

Saptakōṭi mahāmantrārtha hr̥dayābja cakramaṇḍaladoḷu pratipādya || pa||

hr̥dayābja mitra ghr̥ṇī endu strōtra trikōṇadoḷu hrīṁ śrīṁ klīṁ mātra mudadinda jñānēchchā kriyā śakti trayagaḷu tadabhimānigaḷa nenedudaḷadi sūrya sōmāgnigaḷmēle kari aja ratha vīthigaḷadhakarisi adara mēlondu maṇḍala nirmisi ṣaÀṭsarō- jadaḷagaḷane racisi idarōḷu pūrṇa jñānveśvarya prabhānanda tēja satyamūrtigaḷcintisī vatsara r̥tu māsa tārārāśigaḷa guṇisi badiyali ēkā pan̄cāśadvarṇa tiḷiyōdidu vyāpti ||1||

mēlondu maṇḍalada aṣṭadaḷagaḷali aṣṭa bījākṣaragaḷane racisī śani rāhu guru budha śukra sōma maṅgaḷa kētugaḷa nirmisi valayadi praṇavadaṣṭakṣaragaḷa nirmisi viśvādyaṣṭarūpanane cintisi adarindabhivyakta varṇagaḷ‍bhajisī vargake tatvatanmānigaḷane cintisi aṣṭākṣarātmakana dr̥ḍhamanasininda stutisi kāla adhikārabhēdadindupāsana yōgyateyante idu vyāpti||2||

mēlondu maṇḍala dvādaśadaḷadoḷ dvādaśa bījākṣara kēśavādi dvādaśanāma varṇavibhāgavu rāśigaḷa vivara valayadi tārāyōgagaḷvistāra mēlmaṇḍaladoḷu caturvinśati bījākṣara kēśavādināma tārerāśigaḷeṇisī mēle aivattondu ajādigaḷa cintisi alliha śrī vēṅkaṭēśātmaka śrī uragādrivāsaviṭhala ||3||

 

Posted in dasara padagalu, MADHWA, purandara dasaru

Madhwa Davala

ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣರು ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ವರಗಿರಲು ಆಚಾರ ವಡೆಯರಢವಳಾದರು ಪೇಳುವೆನು||
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಳಗ ದಾಸಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಕೃತಯುಗದಲಿ ವಾಯು ಅವತಾರನಾದಾಗ ||
ತ್ರೇತಾಯುಗದಲಿ ರಘುಪನ ದಾಸನಾಗಿ ಹನುಮಂತ ತಾ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು||
ಕಲಿಯುಗದಲಿ ಮಧ್ವರಾಯರು ಗುರುಮುನಿರಾಯರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ||
ಹರಿ ಪರದೇವತೆ ಎಂಬೋ ಬಿರುದಾವಳೆಯ||
ಆನಂದಮುನಿ ಅವತರಿಸಲು ಜ್ಞಾನಹುಟ್ಟಿತು. ತ್ರಿಭುವಕೆ ವಾಯು ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ನಲಿನಲಿದಾಡೆ||
ಬದರಿನಾರಾಯಣ ಅನೀರೂಪದಿಂದ ರಘುನಾಥನ ನಿಜದಾಸ ಬದರಿ,ಕಾಶಿವಾಸ,ದಕ್ಷಿಣಶರಧಿಗೆ ನಂದಾ||
ದಂಡೆತ್ತಲು ಮಧ್ವರಾಯರು ಭುಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ಕದಳಿದವು ಕಮಂಡಲ ನೀರು ಗೋವಿಂದನ ಸಂಭ್ರಮದಾರ್ಚನೆಗೆ||
ಒಣಗಿ ಹೋಗೊ ಬಿತ್ ಬೆಳೆಗೆ ಮಳೆಬಂದಾಯಿತು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಗುರುರಾಯರು||
ಹರಿಭಕ್ತಿಮದಗಿರಿಯ ಸುಜನರ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಪ್ರಳಯಭೈರವನೆಂಬೊ ಸಂಕರ ಇದುರಿಗೆ ಬಂದಾ||
ಪ್ರಳಯಭೈರವ ಸಂಕರಗ ಹೃದಯ ಸೀಳಿದ ಮೂರು ಜಗಕ ಧರಣಿ ಮೇಲೆ ಮೆರೆದರು ತಾವ್ ಯತಿಯ||
ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತಿ ನಿಪುಣಾ ಪದ್ಮನಾಭನು ಡಿಂಗರೀಯೇ ಬಿರುದಿನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗುರುರಾಯರು ಹೊರಗಹೊರಟರು ಬೇಗ||
ದಾಸರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಾಸುದೇವನು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಗೋಪಿ ಬೆಣ್ಣೆಕೊಡು ಎಂದು ಕಡಗೋಲನೆ ಸೆಳೆಕೊಂಡ||
ಬಲಗೈಲಿ ಕಡಗೋಲು ಪಾಲ್ ಗಡಲಾಗ ತೆಗಿನೀನು ಹಡಗದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಗೋಪಿಚಂದನದೊಳಗಡಗಿದನು||
ನಡುಸಾಗರದಲಿ ಆ ಹಡಗು ನಡಿಮುಡಿಮಿಸಗದಲಿರಲು ಎನ್ನೊಡೆಯ ಮಧ್ವರಾಯರಿಗೆ ಅರುಹಿದರಾಗ||

ಆನಂದಮುನಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇರಲು ಆ ಮಾತನು ಕೇಳುತಲಿ ಶ್ಯಾಟಿಕೊನೆಯಲಿ ಬೀಸಿ ಕರೆದರು ಹಡಗು||
ಶ್ಯಾಟಿ ಕೊನೆಯನು ಬೀಸಲು ಆ ಕ್ಷಣ ನಡೆದಿತು ಹಡಗು ಬೇಕಾದವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟೆವು ಗುರುರಾಯರೆ ಚಿತೈಸೆಂದರು,ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನ ಘಟ್ಟಿಸುವರ್ಣದ ಖಣಿಯು ಬೇಕಾದವಸ್ತುವು ಕೊಟ್ಟೆವು ಚಿತ್ತೈಸೆಂದರು
||
ಮುತ್ತುಮಾಣಿಕ್ಯ ನಮಗೇಕೆ ಘಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗೋಪಿಚಂದನವ ಮಿಕ್ಕಾದ ವಸ್ತುನಮಗ್ಯಾತಕ ಕೌಪೀನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು||
ಮುನ್ನೂರಾಳು ಒಂದಾಗಿ ಗೋಪಿಚಂದನದ ಘಟ್ಟಿ ಎತ್ತಲು ಬರದೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದಮುನಿ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಕೈಯಲಿ ಪಿಡಿದು
ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ ದೇವರನು ಶಿರಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು ವಾಯುಬ್ರಹ್ಮರು ಬಮ್ಮನಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದರು ಮಚ್ಛಕೂರ್ಮ ವರಹಗೆ ಜಯತು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನರಸಿಂಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಳೆದ ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಗ ಜಯತು ಜಯತು ದಾನವರ ಕುಲ ಸಂಹಾರವ ಮಾಡಲು ಅಪರಿಮಿತಿ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಎಂದು ಪೊಗಳಿದರು ಒಡಬಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಡೆದರು ಗೋಪಿಚಂದನವ ಕಡಗ ಕಂಠಮಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಿತಾಗಿ ನಿಂತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಳೆಯ ಚಲ್ಲಿದನು.ದೇವೇಂದ್ರನಲ್ಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದು ವನಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಳು ಜಾಜಿಹೂವಿನ ಮಳೆಯ ಸೂಸಿದನು ದೇವೇಂದ್ರಕಾಂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದು ವನಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಳು ಮಂಗಳ ಜಯ ಜಯ ಹರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಜಯಶಿರಿಗೆ ಮಂಗಳ ವರದ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ.

Kēśava nārāyaṇaru śēṣana mēle varagiralu ācāra vaḍeyaraḍhavaḷādaru pēḷuvenu||

kōṭibrahmāṇḍavaḷaga dāsamukhya prāṇanātha kr̥tayugadali vāyu avatāranādāga ||

trētāyugadali raghupana dāsanāgi hanumanta tā dvāparayugadalli bhīmasēnanāgi avatarisidanu||

kaliyugadali madhvarāyaru gurumunirāyarāgi avatarisi|| hari paradēvate embō birudāvaḷeya||

ānandamuni avatarisalu jñānahuṭṭitu. Tribhuvake vāyu modalāda dēvategaḷu nalinalidāḍe||

badarinārāyaṇa anīrūpadinda raghunāthana nijadāsa badari,kāśivāsa,dakṣiṇaśaradhige nandā||

daṇḍettalu madhvarāyaru bhumaṇḍalavella kadaḷidavu kamaṇḍala nīru gōvindana sambhramadārcanege||

oṇagi hōgo bit beḷege maḷebandāyitu haribhakti prakaṭisidaru gururāyaru||

haribhaktimadagiriya sujanara cintāmaṇiya praḷayabhairavanembo saṅkara idurige bandā||

praḷayabhairava saṅkaraga hr̥daya sīḷida mūru jagaka dharaṇi mēle meredaru tāv yatiya||

madhvaśāstrada ati nipuṇā padmanābhanu ḍiṅgarīyē birudina cintāmaṇi gururāyaru horagahoraṭaru bēga||

dāsara mēle kr̥peyinda vāsudēvanu dvārakeyinda gōpi beṇṇekoḍu endu kaḍagōlane seḷekoṇḍa||

balagaili kaḍagōlu pāl gaḍalāga teginīnu haḍagadindali bandu gōpicandanadoḷagaḍagidanu||

naḍusāgaradali ā haḍagu naḍimuḍimisagadaliralu ennoḍeya madhvarāyarige aruhidarāga||

ānandamuni jñānadinda iralu ā mātanu kēḷutali śyāṭikoneyali bīsi karedaru haḍagu||

śyāṭi koneyanu bīsalu ā kṣaṇa naḍeditu haḍagu bēkādavastu koṭṭevu gururāyare citaisendaru,muttu māṇikya navaratna ghaṭṭisuvarṇada khaṇiyu bēkādavastuvu koṭṭevu cittaisendaru ||

muttumāṇikya namagēke ghaṭṭikoṇḍu gōpicandanava mikkāda vastunamagyātaka kaupīna iddare sāku||

munnūrāḷu ondāgi gōpicandanada ghaṭṭi ettalu barade nam’ma ānandamuni sambhramadi kaiyali piḍidu dvādaśastōtrava hēḷuta dēvaranu śirasina mēle iṭṭukoṇḍaru vāyubrahmaru bam’manastuti māḍidaru macchakūrma varahage jayatu bhaktavatsala narasinha sr̥ṣṭi aḷeda vāmana trivikramaga jayatu jayatu dānavara kula sanhārava māḍalu aparimiti baud’dha kalki endu pogaḷidaru oḍabaṇḍēśvaradalli oḍedaru gōpicandanava kaḍaga kaṇṭhamāle lakṣmīsahitāgi ninta mallige hūvina maḷeya callidanu.Dēvēndranalle mahālakṣmī bandu vanamāle hākidaḷu jājihūvina maḷeya sūsidanu dēvēndrakānte mahālakṣmī bandu vanamāle hākidaḷu maṅgaḷa jaya jaya harige maṅgaḷa jayaśirige maṅgaḷa varada śrīpurandaraviṭhalage.

 

Posted in dasara padagalu, MADHWA, sripadarajaru

Harihararu sariyemba marulu janaru

ಹರಿಹರರು ಸರಿಯೆಂಬ ಮರುಳು ಜನರು
ಹರಿಹರರ ಚರಿತೆಯನು ತಿಳಿದು ಭಜಿಸುವುದು || ಪ ||
ಸುರರು ಮುನಿಗಳು ಕೂಡಿ ಪರದೈವವಾರೆಂದು
ಅರಿಯಬೇಕೆಂದೆರಡು ವರಧನುಗಳಹರಿಹರರಿಗಿತ್ತು
ಸಂಗರವ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡೆ
ಮುರಹರನು ಪುರಹರನ ಗೆಲಿದುದರಿಯಾ || 1 ||

ಹರನ ಕುರಿತ ಸುರ ಮಹತಪವ ಮಾಡಲು
ಮೆಚ್ಚಿವರವನವಗಿತ್ತು ಹರ ಬಳಲಿ ಓಡಿಬರಲು
ಹರಿ ಬಂದವನ ಕರವ ಶಿರದ ಮ್ಯಾಲಿರಿಸಿ
ಖಳ-ನುರುಹಿ ಹರನನು ಕಾಯಿದ ಕಥೆಯ ನೀನರಿಯಾ || 2 ||

ದೂರ್ವಾಸರೂಪ ಹರನಂಬರೀಷನ ಮುಂದೆ
ಗರ್ವವನು ಮೆರೆಸಿ ಜಡೆಯನು ಕಿತ್ತಿಡೆ
ಸರ್ವಲೋಕದೊಳವನ ಚಕ್ರನಿಲಲೀಯದಿರೆ
ಉರ್ವೀಶನನು ಸಾರಿ ಉಳಿದನರಿಯಾ || 3 ||

ಹರನಂಶ ದ್ರೋಣಸುತನು ಪಾಂಡವಾ ಎಂದು
ಉರವಣಿಸಿ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ತ್ರವನು ಬಿಡಲು
ಹರಿ ಬಂದು ಬೇಗ ತನ್ನಸ್ತ್ರವನು ತಾ ಸೆಳೆದು
ಶರಣಾಗತರ ಕಾಯಿದ ಕಥೆಯನರಿಯಾ || 4 ||

ನರನಾರಾಯಣರು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲಿರೆ
ಹರನು ಹರಿಯೊಡನೆ ಕದನವನು ಮಾಡೆ
ಹರಿ ಹರನ ಕಂಠವನು ಕರದಲಿ ಪಿಡಿದು ನೂಕೆ
ಕೊರಳ ಕಪ್ಪಾದ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಅರಿಯಾ || 5 ||

ಹರಿ ಸುರರಿಗಮೃತವನು ಎರೆದ ರೂಪವನೊಮ್ಮೆ
ಹರ ನೋಡುವೆನೆಂದು ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆ
ಪರಮ ಮೋಹನ ರೂಪಲಾವಣ್ಯವನು ಕಂಡು
ಹರ ಮರಳುಗೊಂಡ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಅರಿಯಾ || 6 ||

ಹರಿಯ ಮೊಮ್ಮನ ಬಾಣಾಸುರನು ಸೆರೆವಿಡಿಯೆ
ಗರುಡವಾಹನನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು
ಹರನ ಧುರದಲಿ ಜಯಿಸಿ ಅವನ ಕಿಂಕರನ
ಸಾ-ವಿರ ತೋಳುಗಳ ತರಿದ ಕಥೆಯ ನೀನರಿಯಾ || 7 ||

ಸುರತರುವ ಕಿತ್ತು ಹರಿ ಸುರಲೋಕದಿಂದ ಬರೆ
ಹರನು ಹರಿಯೊಡನೆ ಕದನವನು ಮಾಡೆ
ತರಹರಿಸಲಾರದೋಡಿದ ಕಥೆಯ ನೀನೊಮ್ಮೆ
ಹಿರಿಯರ ಮುಖದಿ ಕೇಳಿ ನಂಬು ಹರಿಯಾ || 8 ||

ಹರಸುತನು ತಪದಿಂದ ಹರಿಯ ಚಕ್ರವ ಬೇಡೆ
ಪರಮ ಹರುಷದಲಿ ಚಕ್ರವನೀಯಲುಭರದಿಂದ
ಧರಿಸಲಾರದೆ ಚಕ್ರವನಂದುಹರನು
ಭಂಗಿತನಾದನೆಂದರಿಯಲಾ || 9 ||

ರಾವಣಾಸುರ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನರಕಾದಿಗಳು
ಶೈವತಪವನು ಮಾಡಿ ವರವ ಪಡೆಯೆ
ಅವರುಗಳನು ವಿಷ್ಣು ನರರೂಪಿನಿಂದರಿದು
ದೇವರ್ಕಳನು ಕಾಯಿದ ಕಥೆಯ ನೀನರಿಯಾ || 10 ||

ಗಂಗಾಜನಕನ ಸನ್ಮಂಗಲ ಚರಿತ್ರ್ರೆಗಳ
ಹಿಂಗದಲೆ ಕೇಳಿ ಸುಖಿಸುವ ಜನರಿಗೆ
ಭಂಗವಿಲ್ಲದ ಪದವನಿತ್ತು ಸಲಹುವ
ನಮ್ಮರಂಗವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ನೆರೆ ನಂಬಿರೋ || 11 ||

Harihararu sariyemba maruḷu janaru hariharara cariteyanu tiḷidu bhajisuvudu || pa ||

suraru munigaḷu kūḍi paradaivavārendu ariyabēkenderaḍu varadhanugaḷaharihararigittu saṅgarava māḍisi nōḍe muraharanu puraharana gelidudariyā || 1 ||

harana kurita sura mahatapava māḍalu meccivaravanavagittu hara baḷali ōḍibaralu hari bandavana karava śirada myālirisi khaḷa-nuruhi harananu kāyida katheya nīnariyā || 2 ||

dūrvāsarūpa haranambarīṣana munde garvavanu meresi jaḍeyanu kittiḍe sarvalōkadoḷavana cakranilalīyadire urvīśananu sāri uḷidanariyā || 3 ||

harananśa drōṇasutanu pāṇḍavā endu uravaṇisi nārāyaṇāsttravanu biḍalu hari bandu bēga tannastravanu tā seḷedu śaraṇāgatara kāyida katheyanariyā || 4 ||

naranārāyaṇaru badarikāśramadalire haranu hariyoḍane kadanavanu māḍe hari harana kaṇṭhavanu karadali piḍidu nūke koraḷa kappāda kathe kēḷi ariyā || 5 ||

hari surarigamr̥tavanu ereda rūpavanom’me hara nōḍuvenendu samprārthise parama mōhana rūpalāvaṇyavanu kaṇḍu hara maraḷugoṇḍa kathe kēḷi ariyā || 6 ||

hariya mom’mana bāṇāsuranu sereviḍiye garuḍavāhananāgi kr̥ṣṇa bandu harana dhuradali jayisi avana kiṅkarana sā-vira tōḷugaḷa tarida katheya nīnariyā || 7 ||

surataruva kittu hari suralōkadinda bare haranu hariyoḍane kadanavanu māḍe taraharisalāradōḍida katheya nīnom’me hiriyara mukhadi kēḷi nambu hariyā || 8 ||

harasutanu tapadinda hariya cakrava bēḍe parama haruṣadali cakravanīyalubharadinda dharisalārade cakravananduharanu bhaṅgitanādanendariyalā || 9 ||

rāvaṇāsura kumbhakarṇa narakādigaḷu śaivatapavanu māḍi varava paḍeye avarugaḷanu viṣṇu nararūpinindaridu dēvarkaḷanu kāyida katheya nīnariyā || 10 ||

gaṅgājanakana sanmaṅgala caritrregaḷa hiṅgadale kēḷi sukhisuva janarige bhaṅgavillada padavanittu salahuva nam’maraṅgaviṭhṭhalarāyana nere nambirō || 11 ||

 

Posted in MADHWA, purandara dasaru

Gadhya Naamavali

೧).ಶ್ರೀಮದಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ೨).ರಮಾಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೆಂದ್ರಾದಿ ವಂದ್ಯ ೩)ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ೪)ಭವರೋಗ ವೈಧ್ಯ ೫)ಶರಣಾಗತ ವಜ್ರಪಂಜರ ೬)ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ೭)ಅನಾಥಬಂಧೋ ೮)ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧೋ ೯)ಪತಿತಪಾವನಾ ೧೦)ಮಹಾರೋಗ ನಿವಾರಣಾ೧೧)ಮಹಾದುರಿತ ನಿವಾರಣಾ ೧೨)ಮಹಾಭಯ ನಿವಾರಣಾ ೧೩)ಮಹಾಬಂಧ ವಿಮೋಚನಾ೧೪)ಭಯಕೃತ್ ಭಯವಿನಾಶನಾ ೧೫)ಕೃಪಾವಾರಿಧಿ೧೬)ದೇವದೇವೋತ್ತಮಾ ೧೭)ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ೧೮)ಕಪಟನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರೀ ೧೯) ನಿತ್ಯರೊಳುನಿತ್ಯ೨೦)ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ೨೧)ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ನಿಯಾಮಕ ೨೨)ಮೋಕ್ಷಧರಾ ೨೩)ಸುವೈಕುಂಠಪತಿ ೨೪)ವೈಕುಂಠವಿಹಾರಿ ೧೫)ತ್ರಿಧಾಮಾ ೨೬)ತ್ರಿಗುಣವರ್ಜಿತ ೨೭)ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಾ ೨೮)ಜಗತ್ಪತೆ ೨೯)ಜಗದತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ೩೦)ಜಗದೀಶ ೩೧)ಜಗದುದ್ಧಾರ ೩೨)ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿ
೩೩)ಜಗದ್ ವಿಲಕ್ಷಣ ೩೪)ಜಗನ್ನಾಥ. ೩೫) ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿ ೩೬)ವಿರಾಟಮೂರ್ತಿ ೩೭)ಹೇ ಮಂಗಳಾಂಗ ೩೮)ಹೇ ಶುಭಾಂಗ ೩೯)ಪರಾಮಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ೪೦) ಕೋಮಲಾಂಗಾ ೪೧)ನೀಲಮೆಘ ಶ್ಯಾಮಾ ೪೨)ಇಂದುವದನಾ೪೩)ಬಹುಸುಂದರಾ ೪೪) ಇಂದಿರಾ ವಂದಿತ ಚರಣಾ ೪೫) ವೃಕೊರವಂಧ್ಯ೪೬)ಕೇಶವಾದಿ ರೂಪ ೪೭) ಅಜಾದಿ ರೂಪ ೪೮)ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪ ೪೯) ಆತ್ಮಾದಿ ರೂಪ ೫೦)ಅನಿರುದ್ಧಾದಿರೂಪ ೫೧) ಅನ್ನಮಾದಿ ರೂಪ ೫೨)ಅನೇಕ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ೫೩)ಸರ್ವಸಾರ ಭೋಕ್ತ ೫೪) ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾತಾ ೫೫)ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ೫೬)ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾರತಮ್ಯ ವಾಚ್ಯ ೫೭)ಅನಂತಾನಂತ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ೫೮)ಅಣು ಮಹದ್ರೂಪ ೫೯)ಶಂಖಚಕ್ರಪೀತಾಂಬರ ಧಾರಿ ೬೦)ಕಮಲಾಕ್ಷ ೬೧)ಕಮಲನಾಭ ೬೨) ವೈಜಯಂತಿ ವನಮಾಲ ಶೋಭಿತ ೬೩)ಕೌಸ್ತುಭ ಭೂಷಿತ ೬೪)ಸುವರ್ಣವರ್ಣ
೬೫)ನವರತ್ನ ಕುಂಡಲಧಾರಿ ೬೬)ಕಸ್ತೂರಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಲೇಪನ ೬೭) ಗರುಡಾರೂಢ ಶೋಭಿತ ೬೮)ಕಾಮಧೇನು. ೬೯) ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನ ೭೦) ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ೭೧)ಚಿಂತಾಮಣಿ ೭೨) ಕ್ಷಿರಾಬ್ಧೀಶಾಯಿ೭೩) ಶೇಷಶಾಯಿ ೭೪)ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ೭೫) ಖಗವಾಹನಾ ೭೬)ದೇಶಕಾಲ ಗುಣಾತೀತ ೭೭) ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾ ೭೮)ಅನಂತಶಕ್ತಿ ೭೯)ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ೮೦)ಅನಂತಕೀರ್ತಿ
೮೧)ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾ ೮೨) ಅಕ್ರೂರವರದಾ ೮೩)ಅಂಬರೀಷವರದಾ ೮೪)ನಾರದವರದಾ ೮೫)ಪ್ರಲ್ಹಾದವರದಾ ೮೬)ಗಜೇಂದ್ರವರದಾ ೮೭)ಮುಚಕುಂದ ವರದಾ ೮೮)ಧ್ರುವವರದಾ ೮೯)ಬಿಭೀಷಣ ವರದಾ ೯೦)ಕುಲಾಲಭೀಸಂರಕ್ಷಕಾ ೯೧)
ಪುಂಡರೀಕ ವರದಾ ೯೨)ಪರಾಶರ ವರದಾ
೯೩)ಪಾರ್ಥಸಾರಥೀ ೯೪)ಪಾಪವಿದೂರ ೯೫)ಅರಿಜನ ಪ್ರಚಂಡಾ ೯೬)ಚಾಣೂರ ಮಲ್ಲ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ ಮರ್ದನಾ ೯೭)ಕಾಳಿಂದೀ ಕುಲನ ಕಂಠೀರವ ೯೮) ಮದನ ಗೊಪಾಲ ೯೯)ವೇಣುಗೋಪಾಲ ೧೦೦) ವೇಣು ನಾದಪ್ರೀಯ ೧೦೧)ಷೋಡಶ ಸಹಸ್ರ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ರ್ತಿಯರವಿಲಾಸ ೧೦೨) ಅಹಲ್ಯಾ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನ ೧೦೩) ದ್ರೌಪದಿ ಅಭಿಮಾನ ರಕ್ಷಕಾ ೧೦೪)ದುಷ್ಟಜನ ಮರ್ದನ ೧೦೫) ಶಿಷ್ಟಜನ ಪರಿಪಾಲಾ೧೦೬)ಮುಕುಂದಾ ೧೦೭)ಮುರಾರೆ ೧೦೮) ಕಂಸಾರೆ ೧೦೯)ಅಸುರಾರೆ ೧೧೦) ದೈತ್ಯ ಕುಲ ಸಂಹಾರಾ ೧೧೧)ಕ್ಷಾತ್ರಕುಲಾಂತಕಾ೧೧೨)ಸೋಮಕಾ ಸುರಾಂತಕಾ ೧೧೩) ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸಂಹಾರ ೧೧೪)ರಾವಣಾ ಕುಂಭಕರ್ಣಮರ್ದನ ೧೧೫)ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ರಶಿರಚ್ಛೆದನ೧೧೬)ರಘುಕುಲೋದ್ಭವ ೧೧೭) ದಶರಥ ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದನ ೧೧೮)ಸಿಂಧೂರ ವರದಾ
೧೧೯ )ಸೀತಾಪತೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ೧೨೦) ಯದುಕು ಲೋತ್ಪನ್ನ ೧೨೧) ಯದುಕುಲೋದ್ಧಾರಿ ೧೨೨) ಯದು ಕುಲತಿಲಕಾ ೧೨೩) ಯದುಕುಲಸ್ರೇಷ್ಠಾ ೧೨೪)ವಸುದೇವ ದೇವಕೀನಂದನ ೧೨೫) ಯಶೋದಕಂದಾ ೧೨೬)ವೃಂದಾವನವಾಸಿ ೧೨೭) ಗೋಪ ಕುಮಾರ ೧೨೮) ಗೋಕುಲ ದ್ವಾರಕಾವಾಸಾ ೧೨೯)ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರೀ ೧೩೦) ಕಾಲಿಯಾಮರ್ದನಾ ೧೩೧) ಪೂತನಾ ಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಿ ೧೩೨)ಶಕಟಾಸುರ ಮರ್ದನಾ ೧೩೩) ಪಾಂಡವಬಂಧೋ ೧೩೪)ಪಾಂಡವಪರಿಪಾಲಾ ೧೩೫) ಪಾಂಡವ ಪ್ರೀಯಾ ೧೩೬)ಸುಧಾಮಸಖಾ ೧೩೭) ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಾ೧೩೮)ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರೀಯ ೧೩೯)ಗೋಪೀಜನಜಾರಾ ೧೪೦)ನವನೀತ ಚೋರ ೧೪೧)ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾ ೧೪೨)ಗಂಗಾಜನಕಾ ೧೪೩)ಪ್ರಯಾಗ ಮಾಧವಾ೧೪೪)ಕಾಶೀ ಬಿಂದುಮಾಧವಾ ೧೪೫) ಪಂಪಾಪತಿ ಗುಲಗಂಜೀ ಮಾಧವಾ ೧೪೬) ರಾಮೇಶ್ವರಸೇತುಮಾಧವಾ ೧೪೭)ಬದರೀ ನಾರಾಯಣಾ ೧೪೮)ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾ ೧೪೯)ವಡ್ಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ ೧೫೦)ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ೧೫೧)ಮೇಲುಕೋಟಿ ಚೆಲುವರಾ ಯಾ ೧೫೨)ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯಾ ೧೫೩)ಅಹೋಬಲನರಸಿಂಹ ೧೫೪) ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲಾ ೧೫೫) ಶ್ರೀಶೈಲವಾ ಸಾ ೧೫೬)ಅರುಣಾಚಲ ನಿಲಯಾ ೧೫೭)ವೃಷಭಾಚಲ ವಿಹಾರೀ ೧೫೮) ಅನಂತ ಶಯನಾ ೧೫೯)ದರ್ಭಶಯನಾ ೧೬೦) ಕಪಿಲ ೧೬೧)ಹಯಗ್ರೀವ ೧೬೨)ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ೧೬೩)ಶಿಂಶುಮಾರ ೧೬೪)ಧನ್ವಂತರಿ ೧೬೫)ಮಮಸ್ವಾಮಿ ೧೬೬)ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ೧೬೭)ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ ೧೬೮)ಜಗದೀಶ ೧೬೯)ಪ್ರಾಣೇಶ ೧೭೦)ದ್ವಿಜಫಣಿಪ ಮೃಡೇಶ ೧೭೧) ಶ್ರೀರಮಣ ೧೭೨)ಭೂರಮಣ ೧೭೩)ದುರ್ಗಾರಮಣಾ ೧೭೪)ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ೧೭೫) ಭಾರತಿರಮಣ
ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ೧೭೬) ಸೀತಾಪತೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ೧೭೭)ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮಥನ್ಮಥ ೧೭೮)ಹರೀವಿಠಲಾ ೧೭೯) ಪುಂಡರೀಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲಾ ೧೮೦)ಪುರಂದರಾ ವಿಠಲಾ.

1).Śrīmada’ananta kōṭi brahmāṇḍanāyaka 2).Ramābrahmarudrendrādi vandya 3)bhakta vatsala 4)bhavarōga vaidhya 5)śaraṇāgata vajrapan̄jara 6)āpad bāndhava 7)anāthabandhō 8)animitta bandhō 9)patitapāvanā 10)mahārōga nivāraṇā11)mahādurita nivāraṇā 12)mahābhaya nivāraṇā 13)mahābandha vimōcanā14)bhayakr̥t bhayavināśanā 15)kr̥pāvāridhi16)dēvadēvōttamā 17)dēvaśikhāmaṇi 18)kapaṭanāṭaka sūtradhārī 19) nityaroḷunitya20)satyasaṅkalpa 21)muktāmukta niyāmaka 22)mōkṣadharā 23)suvaikuṇṭhapati 24)vaikuṇṭhavihāri 15)tridhāmā 26)triguṇavarjita 27)jagajjanmādikāraṇā 28)jagatpate 29)jagadatyanta bhinna30)jagadīśa 31)jagadud’dhāra 32)jagatsvāmi 33)jagad vilakṣaṇa 34)jagannātha. 35) Viśvakuṭumbi 36)virāṭamūrti 37)hē maṅgaḷāṅga 38)hē śubhāṅga 39)parāmamaṅgaḷamūrti 40) kōmalāṅgā 41)nīlamegha śyāmā 42)induvadanā43)bahusundarā 44) indirā vandita caraṇā 45) vr̥koravandhya46)kēśavādi rūpa 47) ajādi rūpa 48)viśvādi rūpa 49) ātmādi rūpa 50)anirud’dhādirūpa 51) annamādi rūpa 52)anēka mantra pratipādyā 53)sarvasāra bhōkta 54) aṣṭaiśvaryapradātā 55)ōṅkāra śabdavācya 56)viśiṣṭa tāratamya vācya 57)anantānanta śabdavācya 58)aṇu mahadrūpa 59)śaṅkhacakrapītāmbara dhāri 60)kamalākṣa 61)kamalanābha 62) vaijayanti vanamāla śōbhita 63)kaustubha bhūṣita 64)suvarṇavarṇa 65)navaratna kuṇḍaladhāri 66)kastūri śrīgandha lēpana 67) garuḍārūḍha śōbhita 68)kāmadhēnu. 69) Śrīvatsa lān̄chana 70) kalpavr̥kṣa 71)cintāmaṇi 72) kṣirābdhīśāyi73) śēṣaśāyi 74)vaṭapatraśāyi 75) khagavāhanā 76)dēśakāla guṇātīta 77) ananta brahmā 78)anantaśakti 79)ananta mūrti 80)anantakīrti 81)purāṇapuruṣōttamā 82) akrūravaradā 83)ambarīṣavaradā 84)nāradavaradā 85)pral’hādavaradā 86)gajēndravaradā 87)mucakunda varadā 88)dhruvavaradā 89)bibhīṣaṇa varadā 90)kulālabhīsanrakṣakā 91) puṇḍarīka varadā 92)parāśara varadā 93)pārthasārathī 94)pāpavidūra 95)arijana pracaṇḍā 96)cāṇūra malla muṣṭikāsura mardanā 97)kāḷindī kulana kaṇṭhīrava 98) madana gopāla 99)vēṇugōpāla 100) vēṇu nādaprīya 101)ṣōḍaśa sahasra gōpikā srtiyaravilāsa 102) ahalyā śāpa vimōcana 103) draupadi abhimāna rakṣakā 104)duṣṭajana mardana 105) śiṣṭajana paripālā106)mukundā 107)murāre 108) kansāre 109)asurāre 110) daitya kula sanhārā 111)kṣātrakulāntakā112)sōmakā surāntakā 113) hiraṇyākṣā hiraṇyakaśipu sanhāra 114)rāvaṇā kumbhakarṇamardana 115)śiśupāla dantavakraśiracchedana116)raghukulōdbhava 117) daśaratha kausalyānandana 118)sindhūra varadā 119)sītāpate śrīrāmacandra120) yaduku lōtpanna 121) yadukulōd’dhāri 122) yadu kulatilakā 123) yadukulasrēṣṭhā 124)vasudēva dēvakīnandana 125) yaśōdakandā 126)vr̥ndāvanavāsi 127) gōpa kumāra 128) gōkula dvārakāvāsā 129)gōvardhanōd’dhārī 130) kāliyāmardanā 131) pūtanā prāṇāpahāri 132)śakaṭāsura mardanā133) pāṇḍavabandhō 134)pāṇḍavaparipālā 135) pāṇḍava prīyā 136)sudhāmasakhā 137) rukmiṇīvallabhā138)satyabhāmāprīya 139)gōpījanajārā 140)navanīta cōra 141)gōpālakr̥ṣṇā 142)gaṅgājanakā 143)prayāga mādhavā144)kāśī bindumādhavā 145) pampāpati gulagan̄jī mādhavā 146) rāmēśvarasētumādhavā 147)badarī nārāyaṇā 148)śrīraṅganāthā 149)vaḍḍi jagannātha 150)uḍupi śrīkr̥ṣṇa 151)mēlukōṭi celuvarā yā 152)bēlūra cennigarāyā 153)ahōbalanarasinha 154) pāṇḍuraṅga viṭhalā 155) śrīśailavā sā 156)aruṇācala nilayā 157)vr̥ṣabhācala vihārī 158) ananta śayanā 159)darbhaśayanā 160) kapila 161)hayagrīva 162)dattātrēya 163)śinśumāra 164)dhanvantari 165)mamasvāmi 166)sarvasvāmi 167)jagadantaryāmi 168)jagadīśa 169)prāṇēśa 170)dvijaphaṇipa mr̥ḍēśa 171) śrīramaṇa 172)bhūramaṇa 173)durgāramaṇā 174)śrīlakṣmī veṅkaṭaramaṇa 175) bhāratiramaṇa mukhyaprāṇāntargata176) sītāpate śrīrāmacandra 177)sākṣāt manmathanmatha 178)harīviṭhalā 179) puṇḍarīka varada pāṇḍuraṅga viṭhalā 180)purandarā viṭhalā.

 

Posted in MADHWA, vijayeendra theertharu

Sri Vijayeendra thirtharu

ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಾನಸಾಂಭೋಜಭಾನವೇ ಕಾಮಧೇನವೇ |
ನಮತಾಂ ಕಲ್ಪತರವೇ ಜಯೀಂದ್ರಗುರವೇ ನಮ: |

Bhaktānāṁ mānasāmbhōjabhānavē kāmadhēnavē |
namatāṁ kalpataravē jayīndraguravē nama: |

Period 1517 – 1614
Birth Name Vittalacharya
Ashrama Name Vishnu Tirtha
Ashrama Guru Sri Vyasarajaru
Vidya Gurugalu Sri Vyasarajaru
Successor Sudheendra Tirtharu
Brindavana Kumbakona
Aradhana Day Jyesta Krishna Trayodashi
Vidya Shishyaru Sri Sudheendraru, Sri Kambaluru Ramachandra Tirtharu
Ankitha Vijayeendra Raama

Dasara pada on Sri Vijayeendra theertharu

few works of Sri vijayeendra thirtharu:

 1. Sri Nrusimha Ashtakam
 2. Sri Vyasaraja sthothram
 3. Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Rayaru mutt(Vijayeendra theertharu)
 4. Song on Moola raama devaru composed by Sri Vijayeendra Theertharu


Works of Sri Vijayeendra thirtharu

 1. Adhikaranamala
 2. Adhikaranaratnamala
 3. Advaitashixa
 4. Anandataratamyavadartha
 5. Anubhashhyatippani
 6. Avashishhtaprakaranagranthavyakhyana
 7. Bhattojikuthara
 8. Bhedachintamani
 9. Bhedagamasudhakara
 10. Bhedaprabha
 11. Bhedasajnjivani
 12. Bhedavidyavilasa
 13. Brahmasutraadhikarananyayamala
 14. Brahmasutrabhashhyatikatippani tattvamanimanikyapetika
 15. Brahmasutranayamukura
 16. Brahmasutranyaya san^graha
 17. Chandrikodahr^itanyayavivaranam
 18. bhashhyatikatippani
 19. Gitabhashhyapremeyadipikatippani
 20. Gitavyakhyana
 21. Gitaxarartha
 22. Karmanirnayavyakhya
 23. Kathalaxanatikavyakhyana
 24. Kuchodyakuthara
 25. Lin^gamulanveshhanavichara
 26. Madhvasiddhantasaroddhara
 27. Mayavadakhandanavyakhyana
 28. Mimamsanayakaumudi
 29. Mithyatvanumanakhandanavyakhyana
 30. Narasimha sthuthi
 31. Nayachampakamala
 32. Nyayadipikatippani
 33. Nyayamala
 34. Nyayamauktikamala
 35. Nyayamr^itagurvamodah
 36. Nyayamr^itajaiminiyanyayamala
 37. Nyayamr^itamadhyamamodah
 38. Nyayamr^itanyayamala
 39. Nyayasudhatippani -bindu
 40. Padarthasan^graha
 41. Paratattvaprakashika
 42. Pishhtapashumimamsa
 43. Pramanalaxanatikavyakhyana
 44. Ramanujamatarityasutrartha [sharirikamimamsa]
 45. Sanmargadipika
 46. Shrivyasarajavijaya
 47. Shrutitatparya kaumudi
 48. Shrutyarthasara
 49. Siddhantasarasaravivechana
 50. Sri Vyasaraja Sthothram
 51. Subhadradhanajnjaya
 52. Tarkatandavavyakhyasadyuktiratnavali
 53. Tatparyachandrikabhushhanam
 54. Tatparyachandrikavyakhya – nyayamala
 55. Tattvodyotatikavyakhyana – gudhabhavaprakasha
 56. Ubhayagraharahudaya
 57. Upadhikhandanavyakhyana
 58. Upasamharavijaya
 59. Vadamalika
 60. Vagvaikhari
 61. Virodhoddhara
 62. Vishhnuparamya
 63. Vishhnutattvanirnayatikavyakhyana


Mastered in 64 arts:

 1. Adrusyakaranam
 2. Agni-Sthambhana
 3. Alankaaram
 4. Ambara-Kriya
 5. Anjanam
 6. Asma-kriya
 7. Aswa-Kausalam
 8. Avadhaanam
 9. Charma-kriya
 10. Chitra-kriya
 11. Chora-karma
 12. Daaru-kriya
 13. Desabhasha (Lipijnaanam)
 14. Dhaatu-vaadam
 15. Dohadam
 16. Doothi-karanam
 17. Drushti-Vanchanam
 18. Durodaram
 19. Gaayakatvam
 20. Gaja-Kausalam
 21. Gandhavaadam
 22. Indrajaalikam
 23. Ithihaasam
 24. Jala-Stambhana
 25. Jala-vaadam
 26. Kaalavanchana
 27. Kaamasaastra
 28. Kaavyam
 29. Kavitvam
 30. Khadga-Stambhana
 31. Khani-vaadam (Khanija)
 32. Krushi
 33. Lipikarma
 34. Loha-Kriya
 35. Maaranam
 36. Malla-Saastram
 37. Mani Manthra Aushada Siddhi (Mani-Manthrshadadi)
 38. Mohanam
 39. Mrutt-kriya
 40. Naatakam
 41. Paadukaasiddhi
 42. Parakaaya-pravesam
 43. Pasu-Paalyam
 44. Praani-dyuta-kausalam
 45. Rasa-vaadam
 46. Ratha-Kausalam
 47. Ratna-Saastram
 48. Saakunam (Sakuna saastra)
 49. Saamudrikam (Samudrika Saastra)
 50. Physiognomy
 51. Suuda-karma
 52. Swara -Vanchanam
 53. Swara-saastram
 54. Uchhaatanam
 55. Vaachakam
 56. Vaakksiddhi
 57. Vaakk-Stambhana
 58. Vaanijyam
 59. Vaayu-Stambhana
 60. Vasyam (Vaseekarana)
 61. Venu-kriya
 62. Vidveshanam

 

 

Posted in dasara padagalu, MADHWA

dasara pada on Sri sathyadheera theertharu

ಪಾರು ಮಾಡೋ ಸತ್ಯಧೀರನೆ ನಿನ್ನಯ ಚಾರು
ಚರಣಗಳಿಗೆರಗುವೆನು ||ಪ||

ಘೋರಮಾಯದ ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಈಸಲಾರೆನೊ
ವರಮತಿಗುಣಗನ ಮಣಿಯೆ ||ಅ.ಪ||

ಯತಿ ಆಶ್ರಮದಿ ಸೀತಾ ಪತಿಯ ಪೂಜಿಸುತಿರೆ
ಮತಿಹೀನರಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ
ಸತತ ದಶಮಾಷ್ಟ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಯಂತ ಹರಿಸೇವೆಯಾ
ಅತಿ ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಜೀಯಾ
ಹಿತದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ದಶರಥನಂದ ರಘುರಾಯ
ಯತಿವರನೆ ನಿನ್ನಯ ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಹರಿ
ಭಕುತರನು ಕರೆವುತಲಿ ಬರುತಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನಯ
ಪ್ರತಿ ದಿಗಂತ ಪರಿಹರಿಸಿದ ವರಕೀರ್ತಿ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಬಂದೆ ||

ವರಮಧ್ವಮತಾಭಿಮಾನಿಯೆ ನಿನ್ನಯ
ದರುಶನದಿಂದ ಪಾವನನಾದೆನೋ
ದೊರಕಾದೊ ಯಂದಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಗುರುಗಳ
ವರಸೇವಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠಕೆ
ಸರಸ ಶೋಭಿಸುವಾ ಹರಿವಾಯುಗಳಲಿ
ನಿಶ್ಚಯದ ಭಕುತಿಯನು ಪಾಲಿಸುವಾ ನಿರುತದಲಿ ಕಾವಾ
ಪರಮಭಕ್ತರ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿಯಂದರಿದು ಹಂಬಲಿಸುತಲಿ ನಿನ್ನಯ
ಚರಣಕೆರಗಿದೆ ತ್ವರದಿ ಕರುಣಿಸಿ ಪೊರೆಯೊ ಶರಣರ ಸಂಜೀವಾ ||

ಆನಂದ ಜ್ಞಾನದಾಯಕನಾಜ್ಞೆಯಿಂ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾ-
ನಂದಗಿತ್ತಿ ಉತ್ತಮಪದವಾ
ಗಾನಲೋಲನ ಜಗತ್ಪಾಲನ ಪ್ರಿಯನೇ ತವ ಸೇವಾ
ಅನುಮಾನ ಮಾಡದೇ ಪಾಲಿಸೋ ದೇವಾ
ತನುವನೊಪ್ಪಿಸಿ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿರವಾ
ಬಿಡಿಸೊ ದುರ್ಭಾವನಜ ಸಂಭವಾ ಧೀರ ಶ್ರೀಹನುಮೇಶವಿಠಲ
ಸೇವಕನೋ
ಅನುಚಿತೋಚಿತಕರ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆನುವ ಸುಮನವ ಕೊಡು ನೀ ||

Pāru māḍō satyadhīrane ninnaya cāru caraṇagaḷigeraguvenu ||pa||

ghōramāyada sansāradoḷage īsalāreno varamatiguṇagana maṇiye ||a.Pa||

yati āśramadi sītā patiya pūjisutire matihīnarapahāsya māḍidare satata daśamāṣṭa varṣagaḷa pariyanta harisēveyā ati bhakutiyindali māḍidyō jīyā hitadinda kaigoṇḍa daśarathananda raghurāya yativarane ninnaya kṣitiyoḷage hari bhakutaranu karevutali barutiruvante ninnaya prati diganta pariharisida varakīrti āśrayadinda bande ||

varamadhvamatābhimāniye ninnaya daruśanadinda pāvananādenō dorakādo yandigellarige ī gurugaḷa varasēvā sarvajña pīṭhake sarasa śōbhisuvā harivāyugaḷali niścayada bhakutiyanu pālisuvā nirutadali kāvā paramabhaktara bhāgyanidhiyandaridu hambalisutali ninnaya caraṇakeragide tvaradi karuṇisi poreyo śaraṇara san̄jīvā ||

ānanda jñānadāyakanājñeyiṁ satya jñānā- nandagitti uttamapadavā gānalōlana jagatpālana priyanē tava sēvā anumāna māḍadē pālisō dēvā tanuvanoppisi iḍuve ninnaḍigaḷa mēle śiravā biḍiso durbhāvanaja sambhavā dhīra śrīhanumēśaviṭhala sēvakanō anucitōcitakarma kr̥ṣṇārpaṇavenuva sumanava koḍu nī ||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, madhwa sarovara, Vijaya dasaru

Dasara pada on Madhwa sarovara, Udupi

ಮಧ್ವ ಸರೋವರದ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೊ
ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕೇಳಿ ಇದರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನು ||pa||

ಕೃತಯುಗದಲಿ ಇದೇ ಅನಂತ ಸರೋವರ
ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವರುಣತೀರ್ಥ
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ದ್ವಾಪರದಿ ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಉ-
ನ್ನತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತೀರಿಥ ||1||

ಸುರನದೀ ಮಿಕ್ಕಾದ ಸ್ಥಾನದಲಿ ಸೇವೆ ವಿ-
ಸ್ತರವಾಗಿ ಕೊಳುತಿಪ್ಪಳು ಉಪೇಕ್ಷದಿ
ಧರೆಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಧ್ವಮುನಿ ಸರ್ವಾರ್ಥ
ನಿರುತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗತಿ ಕೊಡುವಳೂ||2||

ಸಕಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದವನಾದರೂ
ಶಕುತಿವಂತನಾಗಿ ಇದ್ದನಾಗೆ
ಸುಖ ತೀರ್ಥ ಸರೋವರದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿರಲು
ಶಕಲ ಮತಿಯಲಿ ಮಹಾನರಕ ಭುಂಜಿಸುವಾ ||3||

ಒಂದೆ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡೆ ಅನಂತ ಜನುಮಕೆ
ತಂದು ಕೊಡುವದು ನರಗೆ ಮಿಂದ ಫಲವೊ
ಎಂದೆಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ವಾಸವಾದ
ಮಂದಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರತಾಪ ಎಣಿಸುವರಾರು ||4||

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಲಿಂಗ ಶರೀರವು
ಛೇದಿಸುವದಕೆ ಇದೇ ಸ್ನಾನವೆನ್ನಿ
ಮೋದ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಕೃಷ್ಣ
ಭೇದಾರ್ಥ ಮತಿಕೊಟ್ಟ ಭೇದವನು ತೊಲಗಿಸುವಾ||5||

Madhva sarōvarada snānava māḍiro bud’dhivantaru kēḷi idara mahātmeyanu ||pa||

kr̥tayugadali idē ananta sarōvara trētāyugadalli varuṇatīrtha kṣitiyoḷage dvāparadi candra puṣkaraṇi u- nnata kaliyugadalli mahā tīritha ||1||

suranadī mikkāda sthānadali sēve vi- staravāgi koḷutippaḷu upēkṣadi dhareyoḷage illi guru madhvamuni sarvārtha nirutadalli tīvragati koḍuvaḷū||2||

sakala vēdaśāstra ōdidavanādarū śakutivantanāgi iddanāge sukha tīrtha sarōvarada snāna māḍadiralu śakala matiyali mahānaraka bhun̄jisuvā ||3||

onde majjana māḍe ananta janumake tandu koḍuvadu narage minda phalavo endendige illi biḍade vāsavāda mandigaḷa puṇya pratāpa eṇisuvarāru ||4||

ādiyalli idda liṅga śarīravu chēdisuvadake idē snānavenni mōda mūruti nam’ma vijayaviṭhṭhala kr̥ṣṇa bhēdārtha matikoṭṭa bhēdavanu tolagisuvā||5||