Posted in MADHWA, srinivasa, sulaadhi, tirupathi, Vijaya dasaru

Tirupathi darshana sampradaya suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಮಿರುಗುವ ಉರಗಗಿರಿಯ ಶಿಖರವನು ಕಂಡೆ ನಾ |
ಪರಮ ಧನ್ಯನಾದೆ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ |
ಧರಣಿಯೊಳಗಿದಕೆಲ್ಲಿ ಸರಿಗಾಣೆ ನಾನಾ ಬಗೆ |
ಅರಿಸಿದರು ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೂ |
ಅರರೆ ಮತ್ತಾವನೋ ಈ ಯಾತ್ರಿಯ ಪುಣ್ಯ |
ಬರೆದು ಕಡೆಗಂಡು ಗುಣಿಸೆಣಿಪನಾರು |
ತಿರುವೆಂಗಳಪ್ಪನಿಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನು |
ಇರಳು ಹಗಲು ವರ್ಣಿಸಲಿ ಸವೆಯದು |
ಸುರರು ಮೊದಲಾದವರು ರೂಪಾಂತರವ ತಾಳಿ |
ಹರುಷಬಡುವರು ನೋಡಿಜ್ಞಾನಿಗಳು |
ತರುಲತೆ ಖಗಮೃಗ ಜಲಚರಾದಿಗಳಾಗಿ |
ಚರಿಸುತಿಪ್ಪರು ಸಾಧನವ ಮಾಡುತಾ |
ದುರುಳ ಜನಕೆ ಇಲ್ಲನಂತ ಜನುಮಕ್ಕೆ |
ಕರುಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟದಯ್ಯಾ |
ಮರುಳೆ ದೊರೆತರೆ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಮದ |
ಎರಕ ಹೊಯಿದಂತೆ ನಿಂದಿರಲರಿಯದು |
ವರ ತತ್ವ ತಾರತಮ್ಯದ ತಿಳಿದು ವಂದೆ ವಾ |
ಸರದೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಿರಿಯನೆನಸೆ |
ದುರಿತರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು |
ಪರಗತಿಗೆ ಬಲು ಸುಲಭ ಸಂತತದಲ್ಲಿ |
ಶರಣರಿ[ಗೆವ]ಜ್ರ ಪಂಜರ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಮೆರೆವವ ಬಹುಬಗೆಯಿಂದ ವರಗಳನೆ ಕೊಡುತ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕೋಡಗಲ್ಲಿನ ನೋಡೆ ಬಲದೇವನೆಂದು |
ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಓಡಿಪೋಯಿತು ನಿಲ್ಲದೆ |
ಆಡಲೇನು ಇದಕೆ ಅನುಮಾನವೆ ಸಲ್ಲಾ |
ನಾಡೊಳಗೆ ಮಹ ಬಕುತಿ ದೊರೆಯದಲೆ |
ಕೂಡದು ಈ ಯಾತ್ರಿ [ಆ]ವನಾದರೇನು |
ಬಾಡಿ ಒಣಗಿ ಪೋದ ಮರಕೆ ನದಿಯ ಉದಕ |
ಗೂಡೆಯಿಂದಲಿ ಯೆತ್ತಿ ಕಾಲವ ಕಳೆದಂತೆ |
ಮೂಢ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಪರಿಯಿಂದ |
ಕೊಂಡಾಡಿ ಕುಣಿಯಲೇನು ಗತಿ ಸಾಧನವಲ್ಲ |
ಕೇಡಿಲ್ಲದ ದೈವ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ |
ಪಾಡಿದ ಮನುಜಂಗೆ ಪಾವನ ಮತಿಯೀವ ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಹರಿದ್ರವರೂಪದಲಿ ಕಪಿಲತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ |
ನಿರುತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ತನ್ನಾಮಕನಾಗಿ |
ಸ್ಮರಿಸಿ ನೈಮಿತ್ಯಕ ತನ್ನ ವಂಶಗಳ ಉದ್ಧರಿಸಿ |
ಭೂಸುರರ ಸುಖ ಬಡಿಸಿ ದಾನಗಳಿಂದ |
ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಹಿತ ಗಿರಿಯ [ಪ್ರ]ದೇಶಕ್ಕೆ |
ತೆರಳಿ ಬಂದೂ ನಿಂದು ಸೌಪಾನದೆಡೆಯಲ್ಲಿ |
ವರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನು ಮುಂಭಾಗದಲಿ ಇಟ್ಟು |
ಕರವ ಜೋಡಿಸಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನು |
ಭರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಉತ್ತಮವಾದ |
ಹರಿಕಥೆಯನು ಕೇಳಿ ತತ್ವಗಳನುಸರಿಸಿ |
ಪರಮ ಭಾಗವತರಿಂದ ಗಾಯನವ ಲಾಲಿಸಿ |
ಕರೆದು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗಡಲೆ ಕುಣಿದು |
ಬರುತಾ ನೂರು ನೂರು ಪಾವಟಿಗಿಯಲ್ಲಿದೇ |
ತೆರದಿಂದ ಮಾಡುತ ತಡವಾಗದಂತೆ[ಯೇ] |
ನರಸಿಂಹ ಮೂರುತಿಯ ದರುಶನವು ಮಾಡಿ ಸು |
ದರುಶನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ತುತಿಸಿ ನಿಂದು |
ಕರತಳ ಶಬ್ದದಲಿ ಹೋಯೆಂದು ನಲಿದಾಡೆ |
ಸಿರಿವರ[ತ]ರರಸಾ ತಿರ್ಮಲ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಪರದೈವವೆಂದು ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗಲಿಬೇಕು ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಏರುತೇರುತ ಬಂದು ಮಾರುತನ್ನ ನೋಡಿ ಮಹ |
ದ್ವಾರದ ಬಳಿಯ ಸಾರ್ದು ಅತಿ ಮೋದದಿ |
ಸಾರಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಗುಣಾವಳಿಯ ಉಚ್ಚರಿಸಿ |
ಈರಾರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನು ಮಾಡಿ |
ಭೋರನೆ ಮತಿಕೊಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಾ |
ತೀರದಲಿ ನಿಂದು ಸ್ನಾನವನು ಮಾಡಿ |
ಚಾರು ಮನಸಿಂದ ಸವ್ಯದಲಿ ಬಂದು ವಿ |
ಸ್ತಾರ ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರವನೆ ಪೊಕ್ಕು |
ಭೂರಮಣನ ಪಾದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಮೇಲೆ |
ಆರಾಧಿಸು ಗುಪ್ತದಲಿ ಬಿಡದೆ |
ಮೀರಿದ ಮಹಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟ |
ಸೂರೆಗಾಣೊ ಕಂಡ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಮೂರೊಂದು ಬೀದಿಯಾ ತಿರುಗಿ ವೆಂಕಟನ ಮಹಾ |
ದ್ವಾರವ ಪೊಕ್ಕು ಗರುಡಗಂಬದ ಬಳಿಯಾ |
ಪಾರಮಾರ್ಥಕನಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹರಿಯಾ ವ್ಯಾ |
ಪಾರವ ಚಿಂತಿಸು ಅಡಿಗಡಿಗೆ |
ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಸುರರಾದಿ ಗುಣ ತಿಳಿದು |
ಚಾರು ಪೀಠಾವರ್ಣ ಪೂಜೆ ವಿಧವ |
ಪೂರೈಸಿ ಮಾಡಿ ಸಮ್ಮೊಗದಿ ನಿಂದು ಬಂ |
ಗಾರ ಬಾಗಿಲನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ |
ಹಾರೈಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊನ್ನ ಹೊಸ್ತಲ ಬಳಿಯ |
ಸೇರಿ ಸಾಕಲ್ಯದಲಿ ಹರಿಮೂರ್ತಿಯಾ |
ಕಾರಣಿಕವ ಗ್ರಹಿಸಿ ಗೋಳಕವ ಚಿಂತಿಸಿ |
ಗಾರು ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪ |
ಮೂರುತಿಯಾ ಇಟ್ಟು ಏಕಿಭೂತವೆಂದು |
ನಾರಾಯಣನ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ ತಿಳಿದು |
ಶಾರದ ಪತಿ ಪ್ರೀಯ ವಿಜವಿಠಲ ತಿಮ್ಮನ |
ಪಾರ ಗುಣಗಳು ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನೆ ರಣರಂಗ ಧೈರ್ಯನೆ |
ತೇಜೋಮಯ ಕಾಯ ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ |
ಪೂಜಿತ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ ಮುಕ್ತಿ |
ಬೀಜನೇ ಭವದೂರ ಬಲು ಲೀಲಾವಿನೋದ |
ಮೂಜಗತ್ಪತಿ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಪರಮೇಶ |
ಸೋಜಿಗ ತೋರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಹಿಮಾ ಸ |
ರೋಜ ನಯನ ಬಲಜ್ಞಾನಾನಂದ ಪೂರ್ಣ |
ಹೇ ಜಲಧರವರ್ನ ಹೇಮಾಂಬರಧರ |
ರಾಜರಾಜರನುತ ರಾಗ ವಿದೂರಾಯೋ |
ನಿಜ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರ್ಮಳಾ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ ಪ್ರ |
ಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಜಗವ ಪುಟ್ಟಿಸುವ ವಿ |
ರಾಜಿತ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ದೈತ್ಯವಿದಾರಣ |
ಭೋಜಾ ಕುಲೋತ್ತುಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟ |
ಮಾಜದೆ ಪೊರೆಯೆಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತಲಿರು||6||

ಆದಿತಾಳ
ಸರ್ಪಗಿರಿಯ ಯಾತ್ರಿ ಮುಪ್ಪರಾರಿ ಗರಿದು |
ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬಪ್ಪುಪ್ಪಗೊಂಬುವ ಹರಿ |
ಅಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳಿರೆ ಒಲಿದು |
ಕಪ್ಪು ಉಳಿಯದಂತೆ ಅಪಹರಿಸಿ ಇವನಾ |
ಅಪ್ಪಡಿಯಾಗಿ ಸಾಕಿ ಅಪವರ್ಗವ ಕೊಡುವ |
ಒಪ್ಪಿಡಿ ಅವಲಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವಿತ್ತನ್ನ ಪಾದಾ |
ರೆಪ್ಪಿ ಹಾಕದೆ ನೋಡಿ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸೋದು |
ಸುಪ್ರಕಾಶ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟ |
ನಿಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ನಾನಾ ಬಗಿ ವರ್ಣನೆ||7||

ಜತೆ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕ ತಿರುವೆಂಗಳ |
ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರನ್ನ ವಿಜಯವಿಠಲನೊಲಿವ ||8||

dhruvatALa
miruguva uragagiriya SiKaravanu kaMDe nA |
parama dhanyanAde gurugaLa karuNadiMda |
dharaNiyoLagidakelli sarigANe nAnA bage |
arisidaru sarvaSrutigaLalli tiLidU |
arare mattAvanO I yAtriya puNya |
baredu kaDegaMDu guNiseNipanAru |
tiruveMgaLappanippa kShEtrada mahimeyanu |
iraLu hagalu varNisali saveyadu |
suraru modalAdavaru rUpAMtarava tALi |
haruShabaDuvaru nODij~jAnigaLu |
tarulate KagamRuga jalacarAdigaLAgi |
carisutipparu sAdhanava mADutA |
duruLa janake illanaMta janumakke |
karuNa Suddha Bakti puTTadayyA |
maruLe doretare lOhada mEle hEmada |
eraka hoyidaMte niMdiralariyadu |
vara tatva tAratamyada tiLidu vaMde vA |
saradoLage omme I giriyanenase |
duritarASigaLella parihAravAguvudu |
paragatige balu sulaBa saMtatadalli |
SaraNari[geva]jra paMjara vijayaviThala |
merevava bahubageyiMda varagaLane koDuta ||1||

maTTatALa
kODagallina nODe baladEvaneMdu |
mADida brahmahatyA ODipOyitu nillade |
ADalEnu idake anumAnave sallA |
nADoLage maha bakuti doreyadale |
kUDadu I yAtri [A]vanAdarEnu |
bADi oNagi pOda marake nadiya udaka |
gUDeyiMdali yetti kAlava kaLedaMte |
mUDha j~jAnigaLAgi paripariyiMda |
koMDADi kuNiyalEnu gati sAdhanavalla |
kEDillada daiva vijayaviThalarEya |
pADida manujaMge pAvana matiyIva ||2||

rUpakatALa
haridravarUpadali kapilatIrthadalli |
nirutadalli ippa tannAmakanAgi |
smarisi naimityaka tanna vaMSagaLa uddharisi |
BUsurara suKa baDisi dAnagaLiMda |
guru hiriyara sahita giriya [pra]dESakke |
teraLi baMdU niMdu saupAnadeDeyalli |
vara sAligrAmavanu muMBAgadali iTTu |
karava jODisi sAShTAMga namaskAravanu |
BaradiMda mADi kuLitu uttamavAda |
harikatheyanu kELi tatvagaLanusarisi |
parama BAgavatariMda gAyanava lAlisi |
karedu sajjanara saMgaDale kuNidu |
barutA nUru nUru pAvaTigiyallidE |
teradiMda mADuta taDavAgadaMte[yE] |
narasiMha mUrutiya daruSanavu mADi su |
daruSana tIrthadalli miMdu tutisi niMdu |
karataLa Sabdadali hOyeMdu nalidADe |
sirivara[ta]rarasA tirmala vijayaviThala |
paradaivaveMdu pogaLi higgalibEku ||3||

JaMpetALa
ErutEruta baMdu mArutanna nODi maha |
dvArada baLiya sArdu ati mOdadi |
sAri SrI hariya guNAvaLiya uccarisi |
IrAru pradakShiNeyanu mADi |
BOrane matikoDuva svAmi puShkaraNiyA |
tIradali niMdu snAnavanu mADi |
cAru manasiMda savyadali baMdu vi |
stAra Bakutiyalli dvAravane pokku |
BUramaNana pAda nirIkShisi AmEle |
ArAdhisu guptadali biDade |
mIrida mahA mUrti vijayaviThala veMkaTa |
sUregANo kaMDa janarige pratidina ||4||

triviDitALa
mUroMdu bIdiyA tirugi veMkaTana mahA |
dvArava pokku garuDagaMbada baLiyA |
pAramArthakanAgi kuLitu hariyA vyA |
pArava ciMtisu aDigaDige |
tAratamyadiMda surarAdi guNa tiLidu |
cAru pIThAvarNa pUje vidhava |
pUraisi mADi sammogadi niMdu baM |
gAra bAgilane pravESa mADi |
hAraisu alliMda honna hostala baLiya |
sEri sAkalyadali harimUrtiyA |
kAraNikava grahisi gOLakava ciMtisi |
gAru mADade ninna oLage ippa |
mUrutiyA iTTu EkiBUtaveMdu |
nArAyaNana vyAptatva tiLidu |
SArada pati prIya vijaviThala timmana |
pAra guNagaLu tutisi koMDADi ||5||

aTTatALa
rAjarAjESvarane raNaraMga dhairyane |
tEjOmaya kAya bommAdigaLiMda |
pUjita puNyaSlOka mukti |
bIjanE BavadUra balu lIlAvinOda |
mUjagatpati mUla puruSha paramESa |
sOjiga tOruva siddhAMta mahimA sa |
rOja nayana balaj~jAnAnaMda pUrNa |
hE jaladharavarna hEmAMbaradhara |
rAjarAjaranuta rAga vidUrAyO |
nija niSciMta nirmaLA nitya tRupta pra |
yOjanavillade jagava puTTisuva vi |
rAjita satkIrti daityavidAraNa |
BOjA kulOttuma vijayaviThala veMkaTa |
mAjade poreyeMdu dhyAna mADutaliru||6||

AditALa
sarpagiriya yAtri mupparAri garidu |
tappade mADalAgi bappuppagoMbuva hari |
aprItiyillada tappugaLire olidu |
kappu uLiyadaMte apaharisi ivanA |
appaDiyAgi sAki apavargava koDuva |
oppiDi avalige BAgyavittanna pAdA |
reppi hAkade nODi manadalli nilisOdu |
suprakASa namma vijayaviThala veMkaTa |
nippa kShEtrada mahime nAnA bagi varNane||7||

jate
kAmitArthapradAyaka tiruveMgaLa |
svAmi veMkaTaranna vijayaviThalanoliva ||8||

 

Advertisements
Posted in brahmothsava, MADHWA, srinivasa, Vijaya dasaru

Dasara pada on Brahmothsava(By Vijaya dasaru)

ಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವಾಹನಗಳೇರಿ ನಿತ್ಯಾ
ಮೆರೆದು ಚತುರ ಬೀದಿ ತಿರುಗಿ ಬಪ್ಪುದು ನೋಡೆ || ಪ ||

ಸರಸಿಜಭವಾಗ್ರಜರುಳಿದವಾರು
ವರ ಸಕಲ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಕೈಕೊಳುತಾ
ನೆರೆದು ಸುತ್ತಲು ತಮ್ಮ ಭಕುತಿಯಲಿ ಸೂಸುತ್ತ
ಹರುಷ ವಾರಿಧಿಯಾಳು ಮುಳಗಿದಟ್ಟಿಡಿಯಿಂದಾ || 1 ||

ಎತ್ತಿದ ಸತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಯೂಷ
ಸುತ್ತಲುದರೆ ಬಿಂದುಗಳೊಂದು
ಮುತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯಪಾನಾ ಪತಾಕೆಗಳು ಬೀ
ಸುತ್ತಲಿಪ್ಪದು ಚಾಮರ ಪಂಜುಗಳೆಸೆಯೆ || 2 ||

ದಂಡಿಗೆ ತಾಳ ಬೆತ್ತವ ಪಿಡಿದು ನಿಂದು
ತಂಡ ತಂಡದಲಿಂದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು
ಕೊಂಡಾಡುತ ಮನ ಉಬ್ಬಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ
ತೊಂಡರು ಹರಿದಾಡಿ ಹಾಡಿ ಪಾಡುತಲಿರೆ || 3 ||

ಪವನ ಗರುಡ ಶೇಷ ಸಿಂಹ ಮಂಟಪ ಮತ್ತೆ
ರವಿ ಶಶಿ ತುರಗ ಅಂದಣ ಮಿಕ್ಕಾದ
ನವರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ವಾಹನನಾದ ಅಂ
ದವನಾರು ಬಣ್ಣಿಪರು ಸಕಲ ಭೂಷಿತವಾಗೆ || 4 ||

ಚಿನುಮಯ ರೂಪ ವಿಚಿತ್ರ ಮಹಿಮ ದೇವ
ನೆನೆದವರ ಹಂಗಿಗೆ ಸಿಲುಕುವಾ
ಘನಗಿರಿ ತಿರ್ಮಲ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ದನುಜದಲ್ಲಣನೆಂಬೊ ಬಿರಿದು ಪೊಗಳಿಸುತ್ತ || 5 ||

giriya timmappa vAhanagaLEri nityA
meredu catura bIdi tirugi bappudu nODe || pa ||

sarasijaBavAgrajaruLidavAru
vara sakala manOBIShTa kaikoLutA
neredu suttalu tamma Bakutiyali sUsutta
haruSha vAridhiyALu muLagidaTTiDiyiMdA || 1 ||

ettida sattigeyinda pIyUSha
suttaludare bindugaLondu
muttina sUryapAnA patAkegaLu bI
suttalippadu cAmara panjugaLeseye || 2 ||

danDige tALa bettava piDidu nindu
tanDa tanDadalinda mahimeyannu
konDADuta mana ubbi mahOtsavadalli
tonDaru haridADi hADi pADutalire || 3 ||

pavana garuDa SESha siMha manTapa matte
ravi SaSi turaga andaNa mikkAda
navarAtriyoLagella vAhananAda aM
davanAru baNNiparu sakala BUShitavAge || 4 ||

cinumaya rUpa vicitra mahima dEva
nenedavara hangige silukuvA
Ganagiri tirmala vijayaviThThalarEyA
danujadallaNaneMbo biridu pogaLisutta || 5 ||

 


 

Posted in dasara padagalu, MADHWA, srinivasa, srinivasa kalyana

Srinivasa Kalyana(TTD songs)

I remember the srinivasa kalyana conducted by TTD @ Coimbatore a decade back, . It was a grand celebration and a great treat for eyes and ears! It’s a visual treat!!! Dasara padagalu, wedding rituals, people’s bhakthi all together took us to a new world !!!

I was searching for the songs to post in this blog in the same order. I finally got some time to find the collections of dasara padagalu for various wedding rituals right from mangala snana, aarathi, nandi, alankara, mangalya dharana composed by various Hari dasaru and I am posting the same in English and Kannada format in the attached PDF

srinivasa_kalyana

Posted in MADHWA, srinivasa, srinivasa kalyana, vaishaaka snana

Srinivasa kalyana Day

Vaishaka shukla Dashami( Vilambi samvatsara) marks the wedding day of Lord Srinivasa and Padmavathi. The marriage event is explained in detail in Bhavishyothra purana

Srinivasakalyanam1

It is good to celebrate Srinivasa kalyana in Home as simple or Grand manner.

Srinivasa Kalyana by Sri Vadirajaru is famous composition that describes why Lord Narayana came to Tirumala, How he met Padmavathi and how the wedding has happened.

36344ca48475f863c1fe44d1c1cfab3f_L

Read Srinivasa kalyana  katha and Srinivasa kalyana haadugalu.

  1. Srinivasa kalyana(Vadirajaru)
  2. Srinivasa kalyana by Puranadara dasaru
  3. Srinivasa Kalyana composed by Harapana halli bheemavva
  4. Shri venkatesha kalyana / ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ

Follow this link for listening Venkatesha parijatha(Mp3) written  by Ananthadhreesharu(Sung by Anantha Kulkarni)

http://www.jitamitra.org/SriVenkateshaParijata/

The other useful links that may be helpful on this auspicious day

Posted in dasara padagalu, MADHWA, srinivasa, srinivasa kalyana

Shri venkatesha kalyana / ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ

ಇನ್ನೆಂದಿಗೋ ನಿನ್ನದರುಶನ ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ||pa||

ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಪ್ರಸನ್ನರ ಪಾಲಿಪ
ಘನ್ನಮಹಿಮ ನೀನೆನ್ನನುದ್ಧರಿಸೂ||a.pa||

ವರ ಸುರಮುನಿಗಳ ವೃಂದ ನೆರಹಿದ ಯಾಗಗಳಿಂದ
ಪರಮಾದರದಿಂದಿರುವ ಸಮಯದಿ
ನಾರದ ಮುನಿ ಬಂದೊದಗಿ ನಿಂದ ಇ-
ದಾರಿಗರ್ಪಿತವೆಂದರುಹಿ ಮರಳೀ ತೆರಳಿದ
ಸುರಮುನಿವಚನದಿ ಭೃಗುಮುನಿವರ ಪೋಗಿ
ಹರವಿರಂಚಿಯರ ನೋಡಿದಾ ಉರುತರಕೋಪದಿ ನಿಲ್ಲುತ
ಪರಮಪುರುಷರಲ್ಲೆಂದೆನ್ನುತ ವೈಕುಂಠವನ್ನೇ ಸಾರುತ
ಹರುಷದಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಉರಗಶಯನನಾಗಿ
ಪರಮಯೋಗನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತಾ ಅರಿಯದಂತೆ ತಾ ನಟಿಸುತ
ಇರೆ ಮುನಿ ಪದದಿಂದೊದೆಯುತ ತ್ವರಿತದಿಂದ ತಾನೇಳುತ
ಹರುಷದಿ ಮುನಿಪಾದ ಕರದಲಿ ಒತ್ತುತ
ಕರುಣದಿ ಸಲಹಿದೆ ದುರಿತವ ಹರಿಸಿ
ಹರಿಭಕುತರ ಅಘಹರಿಸಿಕಾಯುವಂಥ
ಕರುಣಿಗಳುಂಟೇ ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತುಮ ||1||

ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿಜಧಾಮವನೇ ತೊರೆದೂ
ಸ್ವಾಮಿಕಾಸಾರ ತೀರದಿ ನಿಂದೂ ಧಾಮವನರಸಿ
ವಲ್ಮೀಕವನೆ ನೋಡಿ
ವಿಮಲಸ್ಥಳವಿದೆಂದು ಮನದಲಿ ಆನಂದದಿಂದಲಿ ಬಂದು ನಿಂದೆ
ಸನ್ಮುದವನ್ನೇ ತೋರುತ
ಕಮಲ ಭವಶಿವ ತುರುಕರುರೂಪದಿ
ಈ ಮಹಗಿರಿಯನ್ನು ಅರಸುತ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿಲ್ಲಹೆನೆಂದೆನ್ನುತ
ಕಾಮಧೇನು ಪಾಲ್ಗರೆಯುತಾ ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಬೀರುತಾ
ಭೂಮಿಗೊಡೆಯ ಚೋಳನೃಪಸೇವಕನು
ಧೇನುವನ್ನು ತಾ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾಮನಯ್ಯ ನೀನೇಳಲು
ಭೀಮವಿಕ್ರಮವ ತೋರಲು ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ ನೃಪನ ದಯಾಳು
ಅಮಿತ ಸುಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಜರಾಮರಣ
ನೀ ಮಸ್ತಕಸ್ಪೋಟನ ವ್ಯಾಜವ ತೋರಿ
ಪ್ರೇಮದಿ ಗುರುಪೇಳ್ದೌಷಧಕಾಗಿ
ನೀ ಮೋಹವ ತೋರಿದೆ ವಿಡಂಬನಮೂರ್ತೇ||2||

ಮಾಯಾರಮಣನೆ ಜೀಯಾ ಕಾಯುವೆ ಜೀವನಿಕಾಯಾ
ತೋಯಜಾಂಬಕ ಹಯವನೇರಿ ಭರದಿ ತಿರುಗಿತಿರುಗೀ
ವನವನೆÀಲ್ಲ ಮೃಗನೆವನದಿ ನಿಂದು ನೋಡಿದೇ
ಪ್ರಿಯಸಖಿಯರ ಕೂಡಿ ಪದುಮಾವತಿಯು ತಾ
ಹಯದಿ ಕುಳಿತ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು
ಪ್ರಿಯಳಿವಳೆನಗೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ
ಕಾಯಜಪಿತ ನಿನ್ನ ಹಯವನೆ ಕಳಕೊಂಡು
ಮಾಯದಿಂದ ನೀ ಮಲಗಿದೆ
ತಾಯಿ ಬಕುಳೆಯೊಳು ಪೇಳಿದೆ
ತೋಯಜಮುಖಿಯಳ ಬೇಡಿದೇ
ಆ ಯುವತಿಯನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುತಾ
ಶ್ರೀಯರಸನೆ ನೀನು ಸ್ತ್ರೀರೂಪದಿ ಹೋಗಿ
ಶ್ರೀಯಾಗಿಹಳಿನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೀಯಲು
ಶ್ರೇಯವೆಂದು ಆಕಾಶನನೊಪ್ಪಿಸಿ
ತಾಯಿಯಭೀಷ್ಟವನಿತ್ತೆ ಸ್ವರಮಣಾ ||3||

ಸಕಲಲೋಕೈಕನಾಥಾ ಭಕುತರಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತಾ
ಭಕುತನಾದ ಆಕಾಶನೃಪತಿಯು ಬಕುಳೆ ಮಾ-
ತ ಕೇಳಿ ಅಭಯವಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸಿ ಪದುಮಾವತಿಯ ಪರಿಣಯ
ಶುಕರ ಸನ್ಮುಖಹಲ್ಲಿ ಅಕಳಂಕ ಮಹಿಮ-
ಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ತಾ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕಾ
ಸ್ವೀಕರಿಸುವದೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕೆ ನೀವೆ ಪ್ರೇ
ರಕಾ ತಾ ಕಳುಹಿದ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕನು
ಶೋಕರಹಿತ ಜಗದೇಕವಂದ್ಯ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಪತ್ರಿಕವನ್ನು
ಸಕಲಸಾಧನವಿಲ್ಲಿನ್ನು
ಲೋಕೇಶಗರುಹಬೇಕಿನ್ನು
ಏಕಾಂಗಿ ನಾನು ಎನ್ನಲು
ಲೋಕಪತಿಯೆ ಸುರಕೋಟಿಗಳಿಂದಲಿ
ಈ ಕುವಲಯದಿ ನಿನ್ನಯ ಪರಿಣಯವೆಸಗಲು
ಲೋಕಜನಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವ ತೋರಿದೆ
ಭಕುತಜನಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ||4||

ಖಗವರವಾಹನ ದೇವಾ
ತ್ರಿಗುಣರಹಿತ ಜಗಕಾವ
ಅಗಣಿತಮಹಿಮ ಗೋಮಯನೆನಿಸಿ
ಬಗೆಬಗೆ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಪರಮಾದರದಲಿ
ಸುರರ ಪೊರೆಯುತಾ
ನಗಧÀರ ನೀನೀ ಗಿರಿಯೊಳು ನೆಲೆಸಿಹೆ
ಅಗಣಿತ ಸುರಗಣ ಕಿನ್ನರರು ಸಾಧ್ಯರು ತರು ಫಲ
ಖಗಮೃಗ ರೂಪವ ಬಗೆಬಗೆ ಇಹೆ
ಪೊಗಳಲಳವೇ ಗಿರಿವರವು
ಹಗಲು ಇರುಳು ಭಗವಂತನೆ ನಿನ್ನನ್ನು
ಪೊಗಳುತಿಹರು ನಿನ್ನ ಭಕುತರು
ನಿಗಮವ ಪಠಿಸುತ ನಡೆವರು ನಗೆ
ಮೊಗದಲಿ ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಎನ್ನುತಾ
ಯುಗ ಯುಗದೊಳು ನೀನಗದೊಳು ನೆಲಸಿಹೆ
ಜಗದ ದೇವ ರಾಜಿಸುವವನಾಗಿಹೆ
ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾ
ಸದ್ಗುಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದಾ ||5||
innendigO ninnadaruSana SEShAdrivAsa ||pa||

pannangaSayana prasannara pAlipa
Gannamahima nInennanuddharisU||a.pa||

vara suramunigaLa vRunda nerahida yAgagaLinda
paramAdaradindiruva samayadi
nArada muni bandodagi ninda i-
dArigarpitaveMdaruhi maraLI teraLida
suramunivacanadi BRugumunivara pOgi
haraviranciyara nODidA urutarakOpadi nilluta
paramapuruSharalleMdennuta vaikunThavannE sAruta
haruShadi SrIhari uragaSayananAgi
paramayOganidre mADutA ariyadante tA naTisuta
ire muni padadindodeyuta tvaritadinda tAnELuta
haruShadi munipAda karadali ottuta
karuNadi salahide duritava harisi
hariBakutara aGaharisikAyuvantha
karuNigaLunTE SrIhari sarvOttuma ||1||

svAmi nInijadhAmavanE toredU
svAmikAsAra tIradi nindU dhAmavanarasi
valmIkavane nODi
vimalasthaLavidendu manadali Anandadindali bandu ninde
sanmudavannE tOruta
kamala BavaSiva turukarurUpadi
I mahagiriyannu arasuta svAmi nInillahenendennuta
kAmadhEnu pAlgareyutA I mahimeyannE bIrutA
BUmigoDeya cOLanRupasEvakanu
dhEnuvannu tA hoDeyalu kAmanayya nInELalu
BImavikramava tOralu kShamiside nRupana dayALu
amita suguNapUrNa ajarAmaraNa
nI mastakaspOTana vyAjava tOri
prEmadi gurupELdauShadhakAgi
nI mOhava tOride viDaMbanamUrtE||2||

mAyAramaNane jIyA kAyuve jIvanikAyA
tOyajAMbaka hayavanEri Baradi tirugitirugI
vanavaneÀlla mRuganevanadi nindu nODidE
priyasaKiyara kUDi padumAvatiyu tA
hayadi kuLita ninna nODalu
priyaLivaLenagendu yOcisi
kAyajapita ninna hayavane kaLakonDu
mAyadinda nI malagide
tAyi bakuLeyoLu pELide
tOyajamuKiyaLa bEDidE
A yuvatiyannE smarisutA
SrIyarasane nInu strIrUpadi hOgi
SrIyAgihaLinnu SrIharigIyalu
SrEyaveMdu AkASananoppisi
tAyiyaBIShTavanitte svaramaNA ||3||

sakalalOkaikanAthA BakutaraBIShTapradAtA
BakutanAda AkASanRupatiyu bakuLe mA-
ta kELi aBayavittu mannisi padumAvatiya pariNaya
Sukara sanmuKahalli akaLanka mahima-
ge koTTanu tA lagnapatrikA
svIkarisuvadI kannikA I kAryake nIve prE
rakA tA kaLuhida puNyaSlOkanu
SOkarahita jagadEkavaMdya avalOkisi patrikavannu
sakalasAdhanavillinnu
lOkESagaruhabEkinnu
EkAngi nAnu ennalu
lOkapatiye surakOTigaLindali
I kuvalayadi ninnaya pariNayavesagalu
lOkajanake kalyANava tOride
Bakutajanapriya SrIvatsAnkita ||4||

KagavaravAhana dEvA
triguNarahita jagakAva
agaNitamahima gOmayanenisi
bagebage rUpava dharisi paramAdaradali
surara poreyutA
nagadhaÀra nInI giriyoLu nelesihe
agaNita suragaNa kinnararu sAdhyaru taru Pala
KagamRuga rUpava bagebage ihe
pogaLalaLavE girivaravu
hagalu iruLu Bagavantane ninnannu
pogaLutiharu ninna Bakutaru
nigamava paThisuta naDevaru nage
mogadali ninna dAsaru gOvinda mukunda ennutA
yuga yugadoLu nInagadoLu nelasihe
jagada dEva rAjisuvavanAgihe
migilenisida SrI venkaTESA
sadguNa saccidAnanda mukunda gOvindA ||5||

Posted in MADHWA, sloka, srinivasa

Venkateshwara Sloka

ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಬುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ
ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯತೇ ನಮಃ

kalyana adbhuta gatraya kaamitartha pradayine,
srimad venkatanathaya srinivasayate namaha


ಶ್ರೀಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ

SriyaH kaaMtaaya kaLyaaNanidhayE nidhayErthinaam |
Sree vEnkaTa nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLam ||

Posted in MADHWA, srinivasa

SRI VENKATESWARA SUPRABHATAM

ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹ್ನಿಕಮ್ || 1 ||

ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು || 2 ||

ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇಃ
ವಕ್ಷೋವಿಹಾರಿಣಿ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ |
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಿ ಶ್ರಿತಜನಪ್ರಿಯ ದಾನಶೀಲೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ದಯಿತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 3 ||

ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮರವಿಂದ ಲೋಚನೇ
ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಮುಖ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ |
ವಿಧಿ ಶಂಕರೇಂದ್ರ ವನಿತಾಭಿರರ್ಚಿತೇ
ವೃಶ ಶೈಲನಾಥ ದಯಿತೇ ದಯಾನಿಧೇ || 4 ||

ಅತ್ರ್ಯಾದಿ ಸಪ್ತ ಋಷಯಸ್ಸಮುಪಾಸ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾಂ
ಆಕಾಶ ಸಿಂಧು ಕಮಲಾನಿ ಮನೋಹರಾಣಿ |
ಆದಾಯ ಪಾದಯುಗ ಮರ್ಚಯಿತುಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 5 ||

ಪಂಚಾನನಾಬ್ಜ ಭವ ಷಣ್ಮುಖ ವಾಸವಾದ್ಯಾಃ
ತ್ರೈವಿಕ್ರಮಾದಿ ಚರಿತಂ ವಿಬುಧಾಃ ಸ್ತುವಂತಿ |
ಭಾಷಾಪತಿಃ ಪಠತಿ ವಾಸರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾರಾತ್
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 6 ||

ಈಶತ್-ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ ನಾರಿಕೇಳ
ಪೂಗದ್ರುಮಾದಿ ಸುಮನೋಹರ ಪಾಲಿಕಾನಾಮ್ |
ಆವಾತಿ ಮಂದಮನಿಲಃ ಸಹದಿವ್ಯ ಗಂಧೈಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 7 ||

ಉನ್ಮೀಲ್ಯನೇತ್ರ ಯುಗಮುತ್ತಮ ಪಂಜರಸ್ಥಾಃ
ಪಾತ್ರಾವಸಿಷ್ಟ ಕದಲೀ ಫಲ ಪಾಯಸಾನಿ |
ಭುಕ್ತ್ವಾಃ ಸಲೀಲ ಮಥಕೇಳಿ ಶುಕಾಃ ಪಠಂತಿ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 8 ||

ತಂತ್ರೀ ಪ್ರಕರ್ಷ ಮಧುರ ಸ್ವನಯಾ ವಿಪಂಚ್ಯಾ
ಗಾಯತ್ಯನಂತ ಚರಿತಂ ತವ ನಾರದೋ‌உಪಿ |
ಭಾಷಾ ಸಮಗ್ರ ಮಸತ್-ಕೃತಚಾರು ರಮ್ಯಂ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 9 ||

ಭೃಂಗಾವಳೀ ಚ ಮಕರಂದ ರಸಾನು ವಿದ್ಧ
ಝುಂಕಾರಗೀತ ನಿನದೈಃ ಸಹಸೇವನಾಯ |
ನಿರ್ಯಾತ್ಯುಪಾಂತ ಸರಸೀ ಕಮಲೋದರೇಭ್ಯಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 10 ||

ಯೋಷಾಗಣೇನ ವರದಧ್ನಿ ವಿಮಥ್ಯಮಾನೇ
ಘೋಷಾಲಯೇಷು ದಧಿಮಂಥನ ತೀವ್ರಘೋಷಾಃ |
ರೋಷಾತ್ಕಲಿಂ ವಿದಧತೇ ಕಕುಭಶ್ಚ ಕುಂಭಾಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 11 ||

ಪದ್ಮೇಶಮಿತ್ರ ಶತಪತ್ರ ಗತಾಳಿವರ್ಗಾಃ
ಹರ್ತುಂ ಶ್ರಿಯಂ ಕುವಲಯಸ್ಯ ನಿಜಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ |
ಭೇರೀ ನಿನಾದಮಿವ ಭಿಭ್ರತಿ ತೀವ್ರನಾದಮ್
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 12 ||

ಶ್ರೀಮನ್ನಭೀಷ್ಟ ವರದಾಖಿಲ ಲೋಕ ಬಂಧೋ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಗದೇಕ ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋ |
ಶ್ರೀ ದೇವತಾ ಗೃಹ ಭುಜಾಂತರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 13 ||

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಕಾಪ್ಲವ ನಿರ್ಮಲಾಂಗಾಃ
ಶ್ರೇಯಾರ್ಥಿನೋ ಹರವಿರಿಂಚಿ ಸನಂದನಾದ್ಯಾಃ |
ದ್ವಾರೇ ವಸಂತಿ ವರನೇತ್ರ ಹತೋತ್ತ ಮಾಂಗಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 14 ||

ಶ್ರೀ ಶೇಷಶೈಲ ಗರುಡಾಚಲ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿ
ನಾರಾಯಣಾದ್ರಿ ವೃಷಭಾದ್ರಿ ವೃಷಾದ್ರಿ ಮುಖ್ಯಾಮ್ |
ಆಖ್ಯಾಂ ತ್ವದೀಯ ವಸತೇ ರನಿಶಂ ವದಂತಿ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 15 ||

ಸೇವಾಪರಾಃ ಶಿವ ಸುರೇಶ ಕೃಶಾನುಧರ್ಮ
ರಕ್ಷೋಂಬುನಾಥ ಪವಮಾನ ಧನಾಧಿ ನಾಥಾಃ |
ಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪ್ರವಿಲಸನ್ನಿಜ ಶೀರ್ಷದೇಶಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 16 ||

ಧಾಟೀಷು ತೇ ವಿಹಗರಾಜ ಮೃಗಾಧಿರಾಜ
ನಾಗಾಧಿರಾಜ ಗಜರಾಜ ಹಯಾಧಿರಾಜಾಃ |
ಸ್ವಸ್ವಾಧಿಕಾರ ಮಹಿಮಾಧಿಕ ಮರ್ಥಯಂತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 17 ||

ಸೂರ್ಯೇಂದು ಭೌಮ ಬುಧವಾಕ್ಪತಿ ಕಾವ್ಯಶೌರಿ
ಸ್ವರ್ಭಾನುಕೇತು ದಿವಿಶತ್-ಪರಿಶತ್-ಪ್ರಧಾನಾಃ |
ತ್ವದ್ದಾಸದಾಸ ಚರಮಾವಧಿ ದಾಸದಾಸಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 18 ||

ತತ್-ಪಾದಧೂಳಿ ಭರಿತ ಸ್ಫುರಿತೋತ್ತಮಾಂಗಾಃ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ನಿರಪೇಕ್ಷ ನಿಜಾಂತರಂಗಾಃ |
ಕಲ್ಪಾಗಮಾ ಕಲನಯಾ‌உ‌உಕುಲತಾಂ ಲಭಂತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 19 ||

ತ್ವದ್ಗೋಪುರಾಗ್ರ ಶಿಖರಾಣಿ ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ಪದವೀಂ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಯಂತಃ |
ಮರ್ತ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯ ಭುವನೇ ಮತಿಮಾಶ್ರಯಂತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 20 ||

ಶ್ರೀ ಭೂಮಿನಾಯಕ ದಯಾದಿ ಗುಣಾಮೃತಾಬ್ದೇ
ದೇವಾದಿದೇವ ಜಗದೇಕ ಶರಣ್ಯಮೂರ್ತೇ |
ಶ್ರೀಮನ್ನನಂತ ಗರುಡಾದಿಭಿ ರರ್ಚಿತಾಂಘ್ರೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 21 ||

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಾಸುದೇವ
ವೈಕುಂಠ ಮಾಧವ ಜನಾರ್ಧನ ಚಕ್ರಪಾಣೇ |
ಶ್ರೀ ವತ್ಸ ಚಿಹ್ನ ಶರಣಾಗತ ಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 22 ||

ಕಂದರ್ಪ ದರ್ಪ ಹರ ಸುಂದರ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತೇ
ಕಾಂತಾ ಕುಚಾಂಬುರುಹ ಕುಟ್ಮಲ ಲೋಲದೃಷ್ಟೇ |
ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ಮಲ ಗುಣಾಕರ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 23 ||

ಮೀನಾಕೃತೇ ಕಮಠಕೋಲ ನೃಸಿಂಹ ವರ್ಣಿನ್
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪರಶ್ವಥ ತಪೋಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ |
ಶೇಷಾಂಶರಾಮ ಯದುನಂದನ ಕಲ್ಕಿರೂಪ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 24 ||

ಏಲಾಲವಂಗ ಘನಸಾರ ಸುಗಂಧಿ ತೀರ್ಥಂ
ದಿವ್ಯಂ ವಿಯತ್ಸರಿತು ಹೇಮಘಟೇಷು ಪೂರ್ಣಮ್ |
ಧೃತ್ವಾದ್ಯ ವೈದಿಕ ಶಿಖಾಮಣಯಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಃ
ತಿಷ್ಠಂತಿ ವೇಂಕಟಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 25 ||

ಭಾಸ್ವಾನುದೇತಿ ವಿಕಚಾನಿ ಸರೋರುಹಾಣಿ
ಸಂಪೂರಯಂತಿ ನಿನದೈಃ ಕಕುಭೋ ವಿಹಂಗಾಃ |
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಾಃ ಸತತ ಮರ್ಥಿತ ಮಂಗಳಾಸ್ತೇ
ಧಾಮಾಶ್ರಯಂತಿ ತವ ವೇಂಕಟ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 26 ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಾ ಸ್ಸುರವರಾ ಸ್ಸಮಹರ್ಷಯಸ್ತೇ
ಸಂತಸ್ಸನಂದನ ಮುಖಾಸ್ತ್ವಥ ಯೋಗಿವರ್ಯಾಃ |
ಧಾಮಾಂತಿಕೇ ತವ ಹಿ ಮಂಗಳ ವಸ್ತು ಹಸ್ತಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 27 ||

ಲಕ್ಶ್ಮೀನಿವಾಸ ನಿರವದ್ಯ ಗುಣೈಕ ಸಿಂಧೋ
ಸಂಸಾರಸಾಗರ ಸಮುತ್ತರಣೈಕ ಸೇತೋ |
ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ನಿಜವೈಭವ ಭಕ್ತ ಭೋಗ್ಯ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || 28 ||

ಇತ್ಥಂ ವೃಷಾಚಲಪತೇರಿಹ ಸುಪ್ರಭಾತಂ
ಯೇ ಮಾನವಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪಠಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ |
ತೇಷಾಂ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೇ ಸ್ಮೃತಿರಂಗಭಾಜಾಂ
ಪ್ರಙ್ಞಾಂ ಪರಾರ್ಥ ಸುಲಭಾಂ ಪರಮಾಂ ಪ್ರಸೂತೇ || 29 ||

Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam
Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam

Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja
Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru
Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja
Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru

Mathassamasta jagatham madukaitabhare
Vakshoviharini manohara divyamoorthe
Sree swamini srithajana priya danaseele
Sree Venkatesadayithe thava suprabhatham

Thavasuprabhathamaravindalochane
Bhavathu prasanna mukhachandra mandale
Vidhisankarendra vanithabhirarchithe
Vrishasaila nathadavithe, davanidhe

Athriyadhi saptharushay ssamupasya sandyam
Aakasa sindhu kamalani manoharani
Aadaya padhayuga marchayithum prapanna:
Seshadrisekhara vibho Thava suprabhatham

Panchananabja bhava shanmukavasavadhya:
Tryvikramadhi charitham vibhudhasthuvanthi
Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath
Seshadri sekhara vibho! thava subrabhatham

Eeshathprapulla saraseeruha narikela
Phoogadrumadi sumanohara Balikanam
Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai:
Seshadri shekara vibho thava suprabhatham

Unmeelya nethrayugamuththama panjarasthaa:
Paathraa vasishta kadhaleephala payasani Bhukthvaa
saleelamatha keli sukha: patanthi
Seshadri sekhara vibho thava suprabhatham

Thanthree prakarsha madhuraswanaya
vipanchyaa Gayathyanantha charitham
thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sara ramyam
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

Brungavaleecha makaranda rashanuvidda
Jhankara geetha ninadaissa sevanaya
Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha
Seshadri sekhara vibhol thava suprabhatham

Yoshaganena varadhadni vimathyamaane
Ghoshalayeshu dhadhimanthana
theevraghoshaaha Roshaathkalim
vidha-dhathe kakubhascha kumbhaha
Seshadri sekhara vibho thava suprabhatham

Padmeshamithra sathapathra kathalivargha
Harthum shriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
Bheree ninadamiva bibrathi theevranadam
Seshadri sekhara vibho thava suprabhatham

Sreemannabheeshta varadhakhila lookabandho
Sree Sreenivasa Jagadekadayaika sindho
Sree devathagruha bhujanthara divyamurthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham (twice)

Sree swamy pushkarinikaplava nirmalangaa
Sreyorthino hara viranchi sanadadhyaha
Dware vasanthi varavethra hathothamangaha:
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

Sree seshasaila garudachala venkatadri
Narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam
Akhyam thvadeeyavasathe ranisam vadanthi
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Sevaaparaashiva suresa krusanudharma
Rakshombhunatha pavamana dhanadhi nathaha:
Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha:
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja
Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja:
Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

Sooryendhubhouma bhudhavakpathi kavya souri
Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa:
Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa:
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

Thwathpadadhulibharita spurithothha manga:
Swargapavarga nirapeksha nijantharanga:
Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

Thvadgopuragra sikharani nireekshmana
Swargapavarga padaveem paramam shrayantha:
Marthyaa manushyabhuvane mathimashrayanthe
Sree Venkatachalapathe thava Suprabhatham

Sree bhoominayaka dayadhi gunammruthabdhe
Devadideva jagadeka saranya moorthe
Sreemannanantha garudadibhirarchithangre
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

Sree Padmanabha Purushothama Vasudeva
Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane
Sree vathsachinha saranagatha parijatha
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

Kandarpa darpa hara sundara divya murthe
Kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte
Kalyana nirmala gunakara divyakeerthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

Meenakruthe kamatakola Nrusimha varnin
Swamin parashvatha thapodana Ramachandra
Seshamsharama yadhunandana kalki roopa
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Elaa lavanga ghanasaara sugandhi theertham
Divyam viyathsarithi hemaghateshu poornam
Drutwadhya vaidika sikhamanaya: prahrushta:
Thishtanthi Venkatapathe thava suprabhatham

Bhaswanudethi vikachani saroruhani
Sampoorayanthi ninadai: kakubho vihangha:
Sree vaishnavassathatha marthitha mangalasthe
Dhamasrayanthi thava Venkata Subrabhatham

Bhramadayassuravarasamaharshayastthe
Santhassa nandana mukhastvatha yogivarya:
Dhamanthike thavahi mangala vasthu hasthaa:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Lakshminivasa niravadya gunaika sindo:
Samsarasagara samuththaranaika setho
Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

ltnam vnsnacnala pamerlna suprabhatham
Ye manava: prathidinam patithum pravrutha:
Thesham prabhatha samaye smruthirangabhhajam
Pragnyam paraartha sulabham paramam prasoothe

Posted in MADHWA, srinivasa

Sri Venkateshwara Sthothram

ಕಮಲಾಕುಚ ಚೂಚುಕ ಕುಂಕಮತೋ
ನಿಯತಾರುಣಿ ತಾತುಲ ನೀಲತನೋ |
ಕಮಲಾಯತ ಲೋಚನ ಲೋಕಪತೇ
ವಿಜಯೀಭವ ವೇಂಕಟ ಶೈಲಪತೇ ||

ಸಚತುರ್ಮುಖ ಷಣ್ಮುಖ ಪಂಚಮುಖೇ
ಪ್ರಮುಖಾ ಖಿಲದೈವತ ಮೌಳಿಮಣೇ |
ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಸಾರನಿಧೇ
ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ವೃಷ ಶೈಲಪತೇ ||

ಅತಿವೇಲತಯಾ ತವ ದುರ್ವಿಷಹೈ
ರನು ವೇಲಕೃತೈ ರಪರಾಧಶತೈಃ |
ಭರಿತಂ ತ್ವರಿತಂ ವೃಷ ಶೈಲಪತೇ
ಪರಯಾ ಕೃಪಯಾ ಪರಿಪಾಹಿ ಹರೇ ||

ಅಧಿ ವೇಂಕಟ ಶೈಲ ಮುದಾರಮತೇ-
ರ್ಜನತಾಭಿ ಮತಾಧಿಕ ದಾನರತಾತ್ |
ಪರದೇವತಯಾ ಗದಿತಾನಿಗಮೈಃ
ಕಮಲಾದಯಿತಾನ್ನ ಪರಂಕಲಯೇ ||

ಕಲ ವೇಣುರ ವಾವಶ ಗೋಪವಧೂ
ಶತ ಕೋಟಿ ವೃತಾತ್ಸ್ಮರ ಕೋಟಿ ಸಮಾತ್ |
ಪ್ರತಿ ಪಲ್ಲವಿಕಾಭಿ ಮತಾತ್-ಸುಖದಾತ್
ವಸುದೇವ ಸುತಾನ್ನ ಪರಂಕಲಯೇ ||

ಅಭಿರಾಮ ಗುಣಾಕರ ದಾಶರಧೇ
ಜಗದೇಕ ಧನುರ್ಥರ ಧೀರಮತೇ |
ರಘುನಾಯಕ ರಾಮ ರಮೇಶ ವಿಭೋ
ವರದೋ ಭವ ದೇವ ದಯಾ ಜಲಧೇ ||

ಅವನೀ ತನಯಾ ಕಮನೀಯ ಕರಂ
ರಜನೀಕರ ಚಾರು ಮುಖಾಂಬುರುಹಮ್ |
ರಜನೀಚರ ರಾಜತ ಮೋಮಿ ಹಿರಂ
ಮಹನೀಯ ಮಹಂ ರಘುರಾಮಮಯೇ ||

ಸುಮುಖಂ ಸುಹೃದಂ ಸುಲಭಂ ಸುಖದಂ
ಸ್ವನುಜಂ ಚ ಸುಕಾಯಮ ಮೋಘಶರಮ್ |
ಅಪಹಾಯ ರಘೂದ್ವಯ ಮನ್ಯಮಹಂ
ನ ಕಥಂಚನ ಕಂಚನ ಜಾತುಭಜೇ ||

ವಿನಾ ವೇಂಕಟೇಶಂ ನ ನಾಥೋ ನ ನಾಥಃ
ಸದಾ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಮಿ |
ಹರೇ ವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ
ಪ್ರಿಯಂ ವೇಂಕಟೆಶ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಯಚ್ಛ ||

ಅಹಂ ದೂರದಸ್ತೇ ಪದಾಂ ಭೋಜಯುಗ್ಮ
ಪ್ರಣಾಮೇಚ್ಛಯಾ ಗತ್ಯ ಸೇವಾಂ ಕರೋಮಿ |
ಸಕೃತ್ಸೇವಯಾ ನಿತ್ಯ ಸೇವಾಫಲಂ ತ್ವಂ
ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪಯಚ್ಛ ಪ್ರಭೋ ವೇಂಕಟೇಶ ||

ಅಙ್ಞಾನಿನಾ ಮಯಾ ದೋಷಾ ನ ಶೇಷಾನ್ವಿಹಿತಾನ್ ಹರೇ |
ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ವಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ವಂ ಶೇಷಶೈಲ ಶಿಖಾಮಣೇ ||

Kamala Kucha Choo Chuka Kumkumatho
Niya Tharuni Thaa Thula Neela Thano
Kamala Yatha Lochana Loka Pathe
Vijayee Bhava Venkata Shaila Pathe.

Sa Chatur Mukha Shan Mukha Pancha Mukha
Pramukha Khila Dai Vatha Mouli Mane
Sarana Gatha Vathsala Sara Nidhe
Pari palaya Maam Vrusha Shaila Pathe.

Athi Vela Thaya Thava Dur Visha Hai
Anu Vela Kruthai Aparadha Sathai
Bhari tham thwari tham vrusha shaila pathe
Para yaa kru payaa pari pahi hare.

Adhi Venkata Shaila Mudhara Mathe
Janatha Bhi Mathaa Dhi Ka Dhana Ra Thaath
Para Deva Thaya Gathi Thaan Niga Mai
Kamala Dayi Thaan Param Kalaye.

Kala Venu Ra Vasa Gopa Vadhoo
Satha Kodi Vru Thaath Smara Kodi Samath
Prathi Valla Vika Bhi Madath Sukha Dath
Vasud Eva Su Thaan Na Param Kallaye.

Abhi Rama Guna Kara Da Sarathe
Jaga Deka Dhanur Dhara Dheera Mathe
Raghu Nayaka Rama Rame Sa Vibho
Varadho Bhava Deva Daya Jaladhe.

Avanee Thanaya Kama Neeya Karam
Rajani Kara Charu Mukham Bhuru Ham
Rajani Chara Raja Thamo Mi Hiram
Maha Neeya Maham Raghu Rama Maye.

Sumu Kham Suhru Dham Sulabham Sukha Dham
Sava Nujam Cha Sukhaya Ma Mogha Saram
Apahaya Raghu Dwaha Manya Maham
Na Kathan Chana Kanchana Jaathu Bhaje.

Vina Venkatesam Na Natho Na Natha
Sada Venkatesam Smarami Smarami
Hare Venkatesa Praseedha Praseedha
Priyam Venkatesa Prayacha Prayacha.

Aham Dhoora Dasthe Padam Bhoja Yugma
Prana Maechaya Agathya Sevam Karomi
Sakruth Seva Ya Nithya Seva Balam Thwam
Pra yacha praycha prabho Venkatesa

Agna Ni Nam Maya Do Shan
A Seshan Vihi Than Hare
Kshamas Va Thwam Kshamas Va Thwam
Sesha Shail Shika Mane.

Posted in MADHWA, srinivasa

Venkateshwara prapatti

ಈಶಾನಾಂ ಜಗತೋ‌உಸ್ಯ ವೇಂಕಟಪತೇ ರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಾಂ ಪ್ರೇಯಸೀಂ
ತದ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ನಿತ್ಯವಾಸರಸಿಕಾಂ ತತ್-ಕ್ಷಾಂತಿ ಸಂವರ್ಧಿನೀಮ್ |
ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತ ಪಾಣಿಪಲ್ಲವಯುಗಾಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಾತರಮ್ ||

ಶ್ರೀಮನ್ ಕೃಪಾಜಲನಿಧೇ ಕೃತಸರ್ವಲೋಕ
ಸರ್ವಙ್ಞ ಶಕ್ತ ನತವತ್ಸಲ ಸರ್ವಶೇಷಿನ್ |
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸುಶೀಲ ಸುಲ ಭಾಶ್ರಿತ ಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 2 ||

ಆನೂಪುರಾರ್ಚಿತ ಸುಜಾತ ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಪ
ಸೌರಭ್ಯ ಸೌರಭಕರೌ ಸಮಸನ್ನಿವೇಶೌ |
ಸೌಮ್ಯೌ ಸದಾನುಭನೇ‌உಪಿ ನವಾನುಭಾವ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 3 ||

ಸದ್ಯೋವಿಕಾಸಿ ಸಮುದಿತ್ತ್ವರ ಸಾಂದ್ರರಾಗ
ಸೌರಭ್ಯನಿರ್ಭರ ಸರೋರುಹ ಸಾಮ್ಯವಾರ್ತಾಮ್ |
ಸಮ್ಯಕ್ಷು ಸಾಹಸಪದೇಷು ವಿಲೇಖಯಂತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 4 ||

ರೇಖಾಮಯ ಧ್ವಜ ಸುಧಾಕಲಶಾತಪತ್ರ
ವಜ್ರಾಂಕುಶಾಂಬುರುಹ ಕಲ್ಪಕ ಶಂಖಚಕ್ರೈಃ |
ಭವ್ಯೈರಲಂಕೃತತಲೌ ಪರತತ್ತ್ವ ಚಿಹ್ನೈಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 5 ||

ತಾಮ್ರೋದರದ್ಯುತಿ ಪರಾಜಿತ ಪದ್ಮರಾಗೌ
ಬಾಹ್ಯೈರ್-ಮಹೋಭಿ ರಭಿಭೂತ ಮಹೇಂದ್ರನೀಲೌ |
ಉದ್ಯ ನ್ನಖಾಂಶುಭಿ ರುದಸ್ತ ಶಶಾಂಕ ಭಾಸೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 6 ||

ಸ ಪ್ರೇಮಭೀತಿ ಕಮಲಾಕರ ಪಲ್ಲವಾಭ್ಯಾಂ
ಸಂವಾಹನೇ‌உಪಿ ಸಪದಿ ಕ್ಲಮ ಮಾಧಧಾನೌ |
ಕಾಂತಾ ನವಾಙ್ಮಾನಸ ಗೋಚರ ಸೌಕುಮಾರ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 7 ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹೀ ತದನುರೂಪ ನಿಜಾನುಭಾವ
ನೀಕಾದಿ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಷೀ ಕರಪಲ್ಲವಾನಾಮ್ |
ಆರುಣ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣತಃ ಕಿಲ ಸಾಂದ್ರರಾಗೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 8 ||

ನಿತ್ಯಾನಮದ್ವಿಧಿ ಶಿವಾದಿ ಕಿರೀಟಕೋಟಿ
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತ ದೀಪ್ತ ನವರತ್ನಮಹಃ ಪ್ರರೋಹೈಃ |
ನೀರಾಜನಾವಿಧಿ ಮುದಾರ ಮುಪಾದಧಾನೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 9 ||

“ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದೇ ಪರಮ” ಇತ್ಯುದಿತ ಪ್ರಶಂಸೌ
ಯೌ “ಮಧ್ವ ಉತ್ಸ” ಇತಿ ಭೋಗ್ಯ ತಯಾ‌உಪ್ಯುಪಾತ್ತೌ |
ಭೂಯಸ್ತಥೇತಿ ತವ ಪಾಣಿತಲ ಪ್ರದಿಷ್ಟೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 10 ||

ಪಾರ್ಥಾಯ ತತ್-ಸದೃಶ ಸಾರಧಿನಾ ತ್ವಯೈವ
ಯೌ ದರ್ಶಿತೌ ಸ್ವಚರಣೌ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇತಿ |
ಭೂಯೋ‌உಪಿ ಮಹ್ಯ ಮಿಹ ತೌ ಕರದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 11 ||

ಮನ್ಮೂರ್ಥ್ನಿ ಕಾಳಿಯಫನೇ ವಿಕಟಾಟವೀಷು
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರೇ ಶಿರಸಿ ಶ್ರುತೀನಾಮ್ |
ಚಿತ್ತೇ‌உಪ್ಯನನ್ಯ ಮನಸಾಂ ಸಮಮಾಹಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 12 ||

ಅಮ್ಲಾನ ಹೃಷ್ಯ ದವನೀತಲ ಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರಾಭರಣಾಯ-ಮಾನೌ |
ಆನಂದಿತಾಖಿಲ ಮನೋ ನಯನೌ ತವೈ ತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 13 ||

ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಪನ್ನ ಜನತಾ ಪ್ರಥಮಾವಗಾಹ್ಯೌ
ಮಾತುಃ ಸ್ತನಾವಿವ ಶಿಶೋ ರಮೃತಾಯಮಾಣೌ |
ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪರಸ್ಪರ ತುಲಾ ಮತುಲಾಂತರೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 14 ||

ಸತ್ತ್ವೋತ್ತರೈಃ ಸತತ ಸೇವ್ಯಪದಾಂಬುಜೇನ
ಸಂಸಾರ ತಾರಕ ದಯಾರ್ದ್ರ ದೃಗಂಚಲೇನ |
ಸೌಮ್ಯೋಪಯಂತೃ ಮುನಿನಾ ಮಮ ದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 15 ||

ಶ್ರೀಶ ಶ್ರಿಯಾ ಘಟಿಕಯಾ ತ್ವದುಪಾಯ ಭಾವೇ
ಪ್ರಾಪ್ಯೇತ್ವಯಿ ಸ್ವಯಮುಪೇಯ ತಯಾ ಸ್ಫುರಂತ್ಯಾ |
ನಿತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಿರವದ್ಯ ಗುಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ಸ್ಯಾಂ ಕಿಂಕರೋ ವೃಷಗಿರೀಶ ನ ಜಾತು ಮಹ್ಯಮ್ || 16 ||

Eesanam Jagothosya Venkatapathe
Vishno Paraam Praeya Seem
Thadhwak Shasthala Nithya Vasa Rasikam
Thathk Shanthi Sam Vardhi Neem

Padma Alan Krutha Pani Pallava Yugam
Padma Sanas Thaam Sriyam
Vath Salyadi Guno Jwalam Bhagava Theem
Vande Jagan Maatharam

Sreeman Krupajala Nidhae Kritha Sarva Loka
Sar Vagna Sakta Natha Vathsala Sarva Saeshin
Swamin Susheela Sulabha Sritha: Parijathah:
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Aa Nupurarpitha Sujatha Sugandhi Pushpa
Sow Rabhya Sow Rabha Karow Sama Sanni Vesow
Sowm Yow Sadanu Bhava Nepi Na Vanu Bhav Yow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Papadhye

Sad Yo Vikasi Samu Dith Vara Saandra Raga
Sou Rabhya Nir Bhara Saro Ruha Soumya Vaar Tham
Sam Yakshu Sahasa Padeshu Vi Lekha Yan Thow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Reka Mayad Waja Sudha Kala Saatha Patra
Vajraam Kru Sam Buruha Kalpaka Sanka Chakrai
Bhaw Yai Ralankrutha Thalow Paratha Thva Chinnai
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Thamro Dara Dyuthi Para Jitha Padma Raagow
Baahyair Mahobhi Rabhi Bhootha Mahendra Neelow
Udhyan Nakham Subhi Rudastha Sasaan Ka Bhasow
Sree Venkatessa Charanow Saranam Prapadhye

Saprema Bheethi Kamala Kara Palla Vabhyam
Sam Vaha Nepi Sapadik Lama Mada Dhanow
Kantha Vavaang Maanasa Go Chara Sow Kumaar Yow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Lakshmee Maheetha Dhanu Roopa Nijanu Bhava
Neela Di Divya Mahi Sheekara Palla Vanam
Aa Runya Sankra Manatha Kila Saandra Raagow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Nithya Naama Dvidhi Siva Di Kireeta Koti
Prath Yup Tha Deepta Navarathna Ma Hapra Rohai
Nee Raja Na Vidhi Mudara Mupada Dhanow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Vish No Pade Parama Ithy Uditha Prasam Sow
Yow Madhwa Uthsa Ithi Bhogya Tha Yap Yu Paath Thow
Bhoo Yastha Thethi Thava Paani Thala Pradish Tow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Parthaaya Thath Sa Drusa Saara Thina Thva Yaiva
Yow Darshi Thow Swa Chara Now Saranam Vra Jethi
Sho Yopi Mah Yami Ha Thow Kara Darsi Thow The
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Man Moordhni Kaali Ya Pane Vika Taata Veshu
Sree Venkatadri Sikhare Sirasi Sru Thee Naam
Chi Thep Yana Nya Manasam Sa Mama Hi Thow The
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Amlana Dhrushya Dava Neethala Keerna Push Pow
Sree Venkatadri Sikhara Bhara Naaya Manow
Aanandi Thaakila Mano Naya Now Thavai Thow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Praya Prapanna Janatha Prathama Vaagah Yow
Mathus Thana Viva Sisora Mruthaya Manow
Prap Thow Paras Para Thulama Thulan Tha Row The
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Sath Votha Raissa Thatha Sevya Padam Bujena
Sam Sara Tharaka Daya Dra Drugan Chalena
Soum Yopa Yanthru Muninama Madar Shithow The
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Sree Sa Sriya Ghati Kaya Thvadu Paya Bhavae
Prap Ye Thvayi Swaya Mupeya Thayas Puranthya
Nithya Srithaya Nira Vadya Gunaaya Thubhyam
Syam Kin Karoo Vrisha Gireesa Naja Thu Mahyam