Posted in dasara padagalu, hari, MADHWA, Vadirajaru

Naaraayanana nene Manave

ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೇ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ||pa||

ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ವರ್ಣಿಸು ಮನ್ನಿಸುಆರಾಧನೆಗಳ ಮಾಡುತ ಪಾಡುತನೀರಾಜನದಿಂದಲರ್ಚಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ವೇದಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯನ||a.pa||

ಅವನ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತಿಮಹಾಪ್ರಸಾದಂಗಳು
ಕೈವಲ್ಯ ಪದಕಿಕ್ಕಿದ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ ಎಂದು
ಭಾವಜ್ಞರು ಪೇಳ್ವರೊ
ಜೀವನ ಜವನಬಾಧೆಯ ತಪ್ಪಿಸಿ
ಪಾವನ ವೈಕುಂಠಪುರದೊಳಗೆಂದೆಂದು
ಆವಾಸವನು ಮಾಡಿ ಸುಖಿಸಬೇಕಾದರೆ
ಸೇವಿಸು ವೈಷ್ಣವರ ||||

ದ್ವಾರಾವತಿಯ ಗೋಪಿಚಂದನದಿಂದಶ್ರೀ
ರÀಮಣನ ವರ ನಾಮವ ನೆನೆ
ದೆರಡಾರೂಧ್ರ್ವ ಪುಂಡ್ರಗಳ ಧರಿಸೆಂದೆಂದು
ವೀರವೈಷ್ಣವಗುರುವಸೇರಿ
ಸಂತಪ್ತ ಸುದರುಶನ ಶಂಖ
ಧಾರಣವನು ಭುಜಯುಗದಲಿ ಮಾಡಿ
ಮುರಾರಿಯ ಮಂತ್ರಗಳವರಿಂದ
ಕೇಳುತ ಓರಂತೆ ಜಪಿಸುತ್ತಿರು ||2||

ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಶಿರದಿ ಧರಿಸುತಿರು
ಹರಿ ನೈವೇದ್ಯವನೆ ಭುಂಜಿಸುತಿರುಇರುಳು
ಹಗಲು ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಿಡದಿರು
ದುರುಳರ ಕೂಡದಿರೊ
ಹರಿಪದ ತೀರ್ಥದ ನೇಮವಬಿಡದಿರು
ಹರಿಪರದೇವತೆ ಎಂದರುಪುತಲಿರು
ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣವ
ನಿರುತದಿ ಕೇಳು ||3||

ತುಷ್ಟನಹನು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ
ಅಷ್ಟಿಷ್ಟೆನ್ನದೆ ಸಕಲೇಷ್ಟಂಗಳಕೊಟ್ಟು
ಕಾಯ್ವನು ಶಕ್ರನಿಗೆ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪ
ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿದವ
ದುಷ್ಟರನೊಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟರಿಗೊಲಿವ
ಅ-ನಿಷ್ಟವ ತರಿದೊಟ್ಟುವ ಜಗಜಟ್ಟಿ
ಅರಿಷ್ಟಮುಷ್ಟಿಕಾದ್ಯರÀ ಹುಡಿಗುಟ್ಟಿದ
ವಿಠಲ ಬಹು ದಿಟ್ಟ ||4||

ಕಂದ ಬಾಯೆಂದರೆ ನಂದನಿಗೊಲಿದಿ
ಹಕುಂದುಕೊರತೆ ಬಂದರೆ ನೊಂದು
ಕೊಳನುಇಂದಿರೆಯರಸ ಮುಕುಂದ ಮುಕುತಿಯ
ನಂದನವನೀವ ದೇವಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ
ಒಂದೆಮನದಿ ಸ-ನಂದನಾದಿಗಳು ಭಜಿಸಲು
ಒಲಿವ ಉ-ಪೇಂದ್ರನ ಶುಭಗುಣಸಾಂದ್ರನ
ಯದುಕುಲಚಂದ್ರನ ವಂದಿಸಿರೊ ||5||

ಓಡುವ ಅಡಗುವ ದೇವರೆ ಬಲ್ಲರು
ಬಾಡುವ ಬೇಡುವ ಮುನಿಗಳೆ
ಬಲ್ಲರುನೋಡುವ ಕೂಡುವ ಮುಕುತರೆ
ಬಲ್ಲರೊಡನಾಡುವ ರಮೆ
ಬಲ್ಲಳುಊಡುವ ಪಾಡುವ ಯಶೋದೆ
ಬಲ್ಲಳುಕಾಡುವ ಖಳರ ಮರ್ದಿಸಿ
ಹುಡಿಗುಟ್ಟಿದನಾಡೊಳು ಕೇಡುಗಳೆವ [ಕೃಷ್ಣನಿಗೀಡೆಂದಾಡದಿರು] ||6||

ಆವನ ಪಕ್ಷವದಕೆದುರಿಲ್ಲಆವನ ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಕ್ಕು
ಜಗತ್ರಯಆವನು ಶಿಕ್ಷಿಪ ರಕ್ಷಿಪನು ಮತ್ತಾವನು
ಪಾವನನುಆವನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮಿಕ್ಕವರಿಲ್ಲ
ಕೇ-ಳಾವನುಪೇಕ್ಷೆ ಕುಲಕ್ಷಯವೆನಿಪುದುಆವನುರುಕ್ರಮ
ವಿಕ್ರಮನೆನಿಸಿದ ದೇವನಿಗಾವನೆಣೆ ||7||

ಶಿರಿದೆವಿಯು ಯಾವನಿ ಗರಸಿಯು ಸುರ |
ಘುರು ವಿರಿನ್ಚಿಪರು ಅವನ ಕುಮಾರರು |
ಊರಗಾಧಿಪಗಾವನ ಮನ್ಚ ವಿಹಗೆ-| ಶ್ವರಗಾವನ ಆಹನ ||
ಫುರಹರ ನಾವನುನ್ಗುತ ನೀರ ಪೊತ್ತ |
ಣಿರ್ಜರ ಪತಿಯಾವನ ಚರನ ಸೆವಕನಾದ ||
ಶುರರೊಲಗಾ ಹಯವದನಗಿನ್ನಾರು |
ಶರಿಯೆನ್ದುಸುರುವೆನಯ್ಯ | ಸರಿಯೆನ್ದುಸುರುವೆನಯ್ಯ || ೮ ||

Naaraayanana nene | manave | naaraayanana nene || pa ||

Naaraayanana mannisu varnisu aaraadhanegala maaduta paaduta |
Neeraajanadinda archisu mecchisu paaraayana priyana |
Veda | paarayana priyana || a.pa ||

Avana shravana manana nidhidhyaasana |
Aa vishnuvina bhakti mahaa prasaadangalu |
Kaivalyapadakikkida nicchanike endu bhaavaj~jaru pelvaru
| deva | bhaavaj~jaru pelvaru ||
Jeevana javana baadhegalannutappisi |
Paavana puradolagendigu |
Aavaasava maadi sukhisa bekaadare |
Sevisu vaishnavara | nee | sevisu vaishnavara || 1 ||

Dwaaraavatiya gopi chandanadinda | shreeramanana vara
Naamava nenedare |
Eradaaru oordhwa pundrangala dharisendu |
Veera vaishnava guruva | nee | veera vaishnava guruva ||
Seri samtapta sudarushana shamkhava |
Dhaaranavanu bhujayugadolu maadi ||
Muraariya mantragalavarindale keli |
Orante japisutiru | nee | Orante japisutiru || 2 ||

Kanda baarendare nandanigolidu |
Kundu korate bandare nondu kollanu ||
Indireyarasa mukundane mukuti aanandavaniva deva |
Aanandavanivadeva || sandeha villade onde manadigo-|
Vindana neneva gajendranigolida | u- |
Pendrana shubhaguna saandrana yadukula
Chandrana vandisiro |
Yadukula chandrana vandisiro || 3 ||

Tushtanahudo ellashtu mundittare |
Ashtishtennade sakaleshtangala ||
Kottu kaavanu shakranige trivishtapa pattavagattidava|
Trivishtapa pattavagattidava ||
Nishturanalla vishishtharigolidiha |
Dushtara taridattida jagajatti ||
Arishta mushtikaadyara hudigattida viththala baludhitta |
Namma viththala baludhitta || 4 ||

Avana paksha balakkidirillake-|
Laavana kukshiyolakku jagatraya ||
Avanu rakshipa shikshipano ma- |
Ttaavanu paavanano, mattaavanu paavanano ||
Avana shikshege mikkavarilla ke-|
Laavanu pekshege kulakshaya venipudu ||
Avanurukrama trivikrama nenisidaa |
Devanigaavagene | namma | devani gaavagene || 5 ||

Oduva aaduva devare ballaru |
Kooduva noduva mukutare ballaru ||
Beduva munigalu ballaru |
Avanodanaaduva rame taa ballalu ||
Ooduva paaduva yashode ballalu |
Kaaduva khoolara aaduta kedahida |
Naadolu sharanara keelu kaleda krushna ||
Geedennadiru moodha | iva geedennadiru moodha ||6||

Hari nirmaalyava shiradi dharisutiru |
Hari naivedyava bhunjisutiru nitya ||
Hagalu irulu hari smaraneya bidadiru |
Durulara koodadiru | nee | durulara koodadiru ||
Hari para teeratha nemava bidadiru |
Hari para devate yamdusurutaliru ||
Guru mukhadinda saccaastra puraanava |
Nirutadi kelutiru | nee | nirutadi kelutiru || 7 ||

Sirideviyu yaavani garasiyu sura |
Guru virinchiparu avana kumaararu |
Uragaadhipagaavana manca vihage-| shwaragaavana
Vaahana ||
Purahara naavanunguta neera potta |
Nirjara patiyaavana charana sevakanaada ||
Surarolagaa hayavadanaginnaaru |
Sariyendusuruvenayya | sariyendusuruvenayya || 8 ||

Advertisements

2 thoughts on “Naaraayanana nene Manave

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s